... Ładowanie ...

1. Osoby uprawnione

Prawo korzystania ze sklepu pracowniczego Nutricia organizowanego we współpracy z Frisco.pl („Sklep”) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie ma:

a. każdy pracownik Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, przez co należy rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę przez którąkolwiek z tych spółek; oraz

b. każda osoba na stałe pracująca w Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub w Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu – na podstawie umowy zawartej pomiędzy którąkolwiek z tych spółek a agencją pracy tymczasowej; za osobę na stałe pracującą w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę zatrudnioną przez agencję pracy tymczasowej w Nutricia Polska Sp. z o.o. lub w Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej na okres co najmniej 2 miesięcy lub osobę, która na podstawie umów zawartych na okres poniżej 2 miesięcy przepracowała bez przerwy 2 miesiące (wymagana jest ciągłość).

Osoba uprawniona do korzystania ze sklepu pracowniczego Nutricia na potrzeby niniejszego Regulaminu zwana jest dalej w skrócie „Pracownikiem”, bez względu na rzeczywisty status tej osoby.

Uprawnienie do korzystania ze sklepu pracowniczego Nutricia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie ustaje automatycznie z dniem ustania zatrudnienia, o którym mowa w pkt a. lub pkt b. powyżej, przy czym zamówienia złożone najpóźniej w dniu ustania zatrudnienia będą realizowane na zasadach właściwych dla sklepu pracowniczego Nutricia określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Zasady ogólne oraz sposób korzystania ze Sklepu

a. Pracownik w ramach korzystania ze Sklepu ma prawo do: kupowania produktów Nutricia (do limitu wartościowego określonego w dalszej części Regulaminu) ze specjalnym rabatem, kupowania innych produktów dostępnych w Sklepie ze specjalnym rabatem oraz do realizacji dostaw na specjalnych zasadach. Szczegółowy opis rabatów oraz realizacji dostaw znajdują się w dalszej części Regulaminu.

b. Pracownik może dokonywać zakupów w Sklepie wyłącznie na użytek własny lub najbliższej rodziny, przez co należy rozumieć dziadków, rodziców, rodzeństwo, dzieci oraz wnuki. Odsprzedaż lub odpłatne zbycie w inny sposób produktów kupionych w Sklepie na rzecz innych osób będzie traktowana jako ciężkie naruszenie przez Pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

c. Aby korzystać ze Sklepu, należy przed dokonaniem pierwszego zamówienia utworzyć konto na stronie internetowej Frisco.pl wykorzystując w tym celu swój adres email ; (…@danone.com lub adres prywatny - tylko dla osób które nie posiadają adresu firmowego …@danone.com ) oraz wysłać e-mail o temacie „Sklep pracowniczy Nutricia” w treści wpisując „Proszę o włączenie do programu rabatowego konta [tu należy podać adres email użyty do utworzenia konta] + dla osób które nie posiadają adresów służbowych wpisać Imię i Nazwisko oraz nazwę oddziału np. Jan Kowalski Opole” do: bok@frisco.pl, do wiadomości pwawrzyniak@frisco.pl. Potwierdzenie włączenia konta do programu rabatowego zostanie przesłane e-mailem, do którego zostanie załączony niniejszy Regulamin. Złożenie pierwszego zamówienia oznacza akceptację Regulaminu.

d. Rabaty przewidziane w Regulaminie będą naliczane wyłącznie dla zamówień składanych przy użyciu konta, którego włączenie do programu rabatowego zostało potwierdzone przez Frisco.pl.

3. Rabaty

a. Pracownikowi (do limitu wartościowego określonego w dalszej części Regulaminu) przysługuje rabat na produkty Nutricia (Baby Food ) w wysokości 15% standardowej ceny sprzedaży Frisco.pl.

b. Rabat na żywność dla niemowląt i małych dzieci będzie naliczany automatycznie, natomiast rabat na pozostałe produkty Nutricia ( Działu Dywizji Medycznej) będzie już zawarty w prezentowanej w Sklepie cenie, ponieważ produkty te będą dostępne tylko uprawnionym Pracownikom.

c. Rabat dla Pracowników na pozostały asortyment bez wyrobów tytoniowych, alkoholu i produktów z kategorii zdrowie i uroda dostępny w Sklepie wynosi 10% standardowej ceny sprzedaży Frisco.pl dla pierwszego zamówienia w danym miesiącu kalendarzowym oraz 5% dla następnych zamówień w danym miesiącu kalendarzowym.

d. Jeśli we Frisco.pl będzie obowiązywała promocja cenowa na jakiekolwiek produkty, to specjalny rabat dla Pracownika na te produkty będzie naliczany od ceny promocyjnej Frisco.pl.

4. Limit zakupów

a. W każdym miesiącu kalendarzowym Pracownik może kupić w Sklepie ze specjalnym rabatem produkty Nutricia o wartości nie większej, niż 500 (pięćset) PLN na żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz 300 (trzysta) PLN na pozostałe produkty Nutricia- Dywizji Medycznej. Limit jest obliczany na podstawie wartości zakupów po uwzględnieniu specjalnego rabatu przysługującego Pracownikowi. Niewykorzystany limit nie przechodzi na następny miesiąc kalendarzowy.

b. Po wyczerpaniu limitu Pracownik może kupować produkty Nutricia w Sklepie bez specjalnego rabatu.

c. W wyjątkowych wypadkach, na uzasadniony wniosek Pracownika, Zarząd spółki, w której Pracownik jest zatrudniony, miesięczny limit może być jednorazowo podwyższony.

5. Dostawa i koszty dostawy

a. Pracownikowi przysługuje bezpłatna dostawa przez kuriera każdego zamówienia o wartości powyżej 150 (stu pięćdziesięciu) PLN.

b. Ponadto, bezpłatne dostawy będą realizowane do siedziby Nutricia Polska Sp. z .o.o. codziennie od wtorku do piątku włącznie, do godziny 14.00.

c. Poza powyższymi przypadkami dostawy będą realizowane zgodnie z cennikiem Frisco.pl.

6. Reklamacje, zwroty oraz płatności

Pracownik będzie dokonywał płatności, zwrotów oraz zgłoszeń reklamacji zgodnie z ogólnym regulaminem zakupów Frisco.pl dostępnym na stronie internetowej Frisco.pl.

7. Postanowienie końcowe

Niniejszy Regulamin nie wyklucza stosowania ogólnego regulaminu zakupów Frisco.pl, dostępnego na stronie internetowej Frisco.pl, jednakże w razie jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie ma niniejszy Regulamin.