POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU FR24


Celem niniejszej polityki prywatności (dalej Polityka) jest określenie zasad i warunków przetwarzania danych osobowych pochodzących od osób fizycznych (dalej Użytkownik lub Ty), będących użytkownikami sklepu internetowego FR24 (dalej Sklep FR24) dostępnego w serwisie internetowym frisco.pl lub aplikacji Frisco, a także danych osobowych innych osób (w tym naszych partnerów biznesowych i osób ich reprezentujących oraz osób, które kontaktują się z nami w innych sprawach), przekazywanych drogą pocztową, elektroniczną, telefoniczną, osobiście w siedzibie Administratora lub w jakikolwiek inny sposób.

Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest FR24 Sp. z o.o. z siedzibą w Klaudynie, ul. Zorzy 4, 05-080 Klaudyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000806029, NIP 1182202401, REGON 384474648, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł (Administrator lub my).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO).

 

Kontakt z Administratorem

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: info@fr-24.pl

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, okres przechowywania danych

 1. Dokonywanie zakupów
  • Jeśli dokonujesz zakupów w Sklepie FR24, przetwarzamy dane dostarczone przez Ciebie w związku z dokonywanymi zakupami. Ponieważ nasza oferta dostępna jest w sklepie frisco.pl, Twoje dane mogą być pozyskiwane od Ciebie za pośrednictwem sklepu frisco.pl.
  • Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. realizacji zamówień na oferowane przez nas produkty, obsługi Twoich zamówień oraz ich dostaw (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym obowiązku wystawienia dowodu zakupu produktów i prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej Twoich zakupów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jak również obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:
  1. prowadzeniu przez nas analiz i statystyk, w tym dotyczących dokonywania zakupów i wyboru oferowanych przez nas produktów, dla potrzeb ulepszania funkcjonalności Sklepu FR24, jak również zapewnienia bezpieczeństwa,
  2. prowadzeniu czynności składających się na usprawnienie i koordynację naszej pracy, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
  3. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
 • Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania.
 • Dane osobowe są przechowywane:
 1. dane zgromadzone są w koncie sklepu frisco.pl, a tym samym są przechowywane przez okres Twojego korzystania z konta. W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte niezwłocznie, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń – dane te będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień. W przypadku zaprzestania korzystania z konta, dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty ostatniej aktywności w koncie oraz upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.
 2. dane dotyczące zamówień będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków podatkowo – rachunkowych wynikających z przepisów prawa.

  

 1. Kontakt poprzez Biuro Obsługi Klienta – np. za pomocą infolinii, czatu lub formularza kontaktowego
  • Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe i inne dane, które podasz w trakcie rozmowy lub w treści korespondencji. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Pamiętaj, że wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przy pomocy infolinii są rejestrowane.
  • Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:
   1. obsłudze bieżących kontaktów, w tym rozpatrywaniu Twoich zapytań i udzielaniu na nie odpowiedzi,
   2. zapewnieniu prawidłowej obsługi Klienta, w tym zamówień, a także realizacji celów analitycznych i statystycznych związanych z procesem obsługi Klienta,
   3. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by udzielić Ci odpowiedzi. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem.
  • Dane osobowe są przechowywane:
 1. w przypadku infolinii – nagrania z rozmów przechowywane są przez okres 60 dni od dnia rozmowy;
 2. w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami przy pomocy czatu, formularza kontaktowego lub w inny sposób – dane osobowe będą przetwarzane przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości;
 3. w przypadku, gdy dane będą przetwarzane dla potrzeb ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

 

 1. Zgłaszanie reklamacji
  • Jeśli zgłaszasz reklamację dotyczącą np. dokonanych zakupów, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, w tym dane identyfikujące Ciebie i dotyczące przedmiotu reklamacji, np. zakupionych, reklamowanych produktów. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojej reklamacji zgodnie z zawartą umową sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na obsłudze zgłoszeń naszych Klientów i dbaniu o jakość oferowanych produktów i usług, a także na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sprawie reklamacji.
  • Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia Twojej reklamacji, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

 

 1. Współpraca z naszymi partnerami biznesowymi
  • Jeśli jesteś stroną zawartej z nami umowy lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie. Możemy pozyskiwać lub weryfikować Twoje dane także przy pomocy ogólnodostępnych rejestrów (np. CEIDG, KRS).
  • Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. nawiązania współpracy oraz zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. prowadzenia dokumentacji rachunkowej Administratora dotyczącej współpracy, zgodnie z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:
 1. prowadzeniu czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
 2. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
  • Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania.
  • Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia istniejącej współpracy lub nawiązania współpracy w przyszłości, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku, gdy nie dojdzie do nawiązania z współpracy, dane osobowe będą przechowywane do czasu podjęcia decyzji o braku współpracy.

 

 1. Osoby reprezentujące, osoby kontaktowe, pracownicy i pełnomocnicy naszych Klientów lub partnerów biznesowych
  • Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe i dane związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz (standardowo są to: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu, ewentualnie także informacje wskazujące na Twoje umocowanie do reprezentacji podmiotu). Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od podmiotu, w imieniu którego działasz. Możemy pozyskiwać lub weryfikować Twoje dane także przy pomocy ogólnodostępnych rejestrów (np. KRS).
  • Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:
 1. zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz, jak również obsługi i realizacji podejmowanych przez Ciebie czynności,
 2. prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
 3. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami,
 1. realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz.
  • Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia istniejącej współpracy lub nawiązania współpracy w przyszłości, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku, gdy nie dojdzie do nawiązania z współpracy, dane osobowe będą przechowywane do czasu podjęcia decyzji o braku współpracy.

 

 1. Korzystanie z praw przysługujących zgodnie z przepisami RODO
  • Przetwarzamy dane dostarczone przez Ciebie w celu rozpatrzenia Twojego żądania, jak również dane przez nas posiadane, niezbędne do jego rozpatrzenia.
  • Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych, zgodnie z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym z przepisów RODO, w tym przeprowadzenia weryfikacji Twojej tożsamości,
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami, a także obsłudze ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą.
  • Podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jego rozpatrzenia.
  • Dane przechowywane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń osób, których dane dotyczą, wynikających z realizacji ich praw na podstawie art. 12-22 RODO (tj. okres przedawnienia roszczeń o naruszenie dóbr osobistych), a także przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych, w zależności od celu ich przetwarzania, są nasi podwykonawcy, spółki powiązane, poczta, firmy kurierskie, ubezpieczyciele, banki, firmy przewozowe oraz inne podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, audytorzy zewnętrzni i inne podmioty wykonujące dla nas usługi), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Twoich danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

Dostęp do Państwa danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. np. USA, Japonia, Australia, do których transfer jest niezbędny do realizacji wskazanych w Polityce celów przetwarzania danych osobowych. Przekazanie danych osobowych poza EOG następuje z zapewnieniem odpowiedniego poziomu ochrony danych, wymaganego przez przepisy RODO, przede wszystkim poprzez:

 1. nawiązywanie współpracy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony,
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 4. inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

Masz prawo uzyskać kopię wspomnianych standardowych klauzul umownych (lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza EOG) za naszym pośrednictwem.

 

Przysługujące Ci prawa

Przysługuje Ci prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Ci także prawo do jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli będziemy zamierzali przetwarzać Twoje dane w oparciu o zgodę, to uprzednio poinformujemy Cię o tym oraz podejmiemy działania, by zapewnić Ci możliwość wyrażenia zgody; wyrażenie zgody zawsze jest dobrowolne, a z jej niewyrażeniem nie wiążą się żadne negatywne konsekwencje.

W sprawie realizacji przysługujących Ci praw prosimy o kontakt na adres e-mail: info@fr-24.pl

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

Bezpieczeństwo

Zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

W celu zabezpieczenia danych stosujemy środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

Podmioty powiązane z nami, nasi zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do przetwarzania danych zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

  

Zmiany Polityki

Dokonujemy systematycznego przeglądu Polityki, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej zmian. Jeżeli dostrzeżesz, że treść Polityki wymaga aktualizacji, prosimy o taką informację.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 28.02.2022 r.