Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj koszulkę Real Madryt”

przeprowadzany

w terminie 18.09. - 30.09.2017

 

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Wygraj koszulkę Real Madryt”, w dalszej części Regulaminu zwanej Konkursem, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

1.2. Administratorem Konkursu jest agencja STUDIO VERSUS Paweł Cichy, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem N15376/99/S, z siedzibą w Poznaniu, ul. Topolowa 1/3/5,

61-584 Poznań, e-mail: studio@studioversus.pl, telefon ds. konkursu 61 833 45 44, w dalszej części Regulaminu zwana Administratorem.

1.3. Organizatorem Konkursu, na zlecenie którego działa Administrator jest firma NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gnieźnieńskiej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293724 zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem.

1.4. Konkurs jest prowadzany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach internetowych Emag.pl, Frisco.pl, Bdsklep.pl,  R-GOL.com.

1.5. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie www.niveamen.pl, www.emag.pl, www.frisco.pl, www.bdsklep.pl, www.R-GOL.com, www.studioversus.pl, a także w siedzibie Organizatora.

1.6. Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca dowód zakupu (paragon lub faktura imienna) dokonanej osobiście transakcji zakupu dowolnych produktów marki NIVEA MEN za kwotę min. 20 zł, oferowanych w sklepach internetowych objętych konkursem. Zakupy dokonywane w związku z działalnością gospodarczą, jak również zakupy odnośnie których nabywca skorzystał z uprawnień konsumenckich w zakresie zwrotu zakupionego towaru, nie będą uwzględniane w toku niniejszego konkursu.

1.7. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu.

Osoby, które spełniły wskazane w niniejszym Regulaminie warunki udziału w Konkursie i dokonały prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, zwane są w niniejszym Regulaminie Uczestnikami.

1.8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Administratora, Organizatora, oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.09.2017 od godz.00:00:01, a zakończy się w dniu 30.09.2017

o godz. 23:59:59. We wskazanym okresie przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu. Okres ten nie obejmuje wydania nagród oraz ewentualnej procedury reklamacyjnej.

2.2. Sprzedażą promocyjną uprawniającą do udziału w Konkursie objęte wszystkie produkty marki NIVEA MEN, oferowane w sklepach objętych konkursem (pkt. 1.4), w okresie sprzedaży promocyjnej. Zakup tych produktów przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Konkursu nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

 

 

 

 

 

 1. ZASADY KONKURSU

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania Konkursu:

 

- dokonać jednorazowego zakupu dowolnych produktów marki NIVEA MEN za kwotę min. 20 zł, w dowolnym sklepie objętym konkursem - Emag.pl, Frisco.pl, Bdsklep.pl, R-GOL.com;

- zachować oryginalny dowód zakupu potwierdzający zakup;

- odpowiedzieć na zadanie konkursowe, polegające na kreatywnym dokończeniu zdania:

"Zwycięstwo jest jak…" - odpowiedź (rozwiązanie zadania) poprzedzoną słowem „MEN” i numerem dowodu zakupu należy wysłać SMS-em pod numer 7043 wg schematu („zgłoszenie”):

 

                      MEN.numer dowodu zakupu.odpowiedź

 

np: MEN.020202.TREŚĆ ODPOWIEDZI

 

3.2. Oryginalny dowód zakupu należy zachować przez okres 60 dni od zakończenia Konkursu.

3.3. Jeden dowód zakupu upoważnia do wysłania tylko i wyłącznie jednego zgłoszenia do Konkursu. Wykorzystanie kolejny raz tego samego dowodu zakupu będzie traktowane jako zgłoszenie nieprawidłowe, nie biorące udziału w Konkursie.

3.4. Jedna osoba może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia do Konkursu pod warunkiem dokonania kolejnych zakupów i uzyskania kolejnych dowodów zakupu.

3.5 Łączna długość SMS-a zawierającego rozwiązanie zadania konkursowego nie może przekroczyć 160 znaków wraz ze spacjami. Koszt wysłania SMS wynosi 0,62 PLN brutto (tj. 0,50 PLN netto + VAT). Organizator nie ponosi kosztów wysyłania SMS przez osoby biorące udział w Konkursie.

 

 1. NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA

4.1. Nagrodami w Konkursie jest Podstawowa koszulka meczowa Adidas Real Madryt, o wartości 379 zł każda (Załącznik nr. 1), w rozmiarze wybranym przez laureata konkursu – 5 szt.

4.2. Laureatów Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

4.3. Komisja Konkursowa dokona wyboru 5 najciekawszych rozwiązań zadania konkursowego spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych i spełniających warunki przystąpienia do Konkursu przewidziane w Regulaminie. Kryterium wyboru będzie oryginalność i poziom kreatywności, przy czym oceny są dokonywane na podstawie subiektywnych wrażeń członków Komisji.

4.4. Osoby, których rozwiązania zadania konkursowego zostaną wybrane przez Komisję Konkursową („Laureaci”) zostaną poinformowane o tym fakcie drogą telefoniczną w ciągu 30 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu na numer telefonu, z którego nastąpiło przesłanie zgłoszenia.

4.5. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody.

4.6 Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w ust. 4.1., podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród Laureatowi obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagród zostanie dodane świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

 

 

 

 

 1. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA NAGRÓD

5.1. Laureaci Konkursu będą poinformowani przez Administratora o wygranej drogą telefoniczną na numer, z którego przesłane zostało zgłoszenie. Laureaci w trakcie rozmowy zostaną poproszeni

o przesłanie, na adres „Studio Versus, skr. pocztowa 38, 60-973 Poznań 21/F10”, oryginału dowodu zakupu potwierdzającego zakup 2 dowolnych produktów NIVEA MEN, wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres) oraz z oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich majątkowych do nagrodzonego rozwiązania w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia poinformowania o wygranej. Decyduje data stempla pocztowego.

5.2. Próba uzyskania połączenia z każdym z Laureatów podejmowana jest trzykrotnie, za każdym razem oczekiwanie na połączenie będzie obejmować min. 6 sygnałów. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po minimum 3 minutach.

W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia po minimum 3 minutach. Jeśli nie uda się uzyskać połączenia z Laureatem wg. procedury opisanej w punkcie 5.2, Laureat traci prawo do nagrody.

5.3. Dowód zakupu budzący wątpliwość co do jego oryginalności lub nieczytelny zostaje odrzucony,

a Laureat, który nadesłał taki dowód traci prawo do nagrody.

5.4. Brak oryginału dowodu zakupu powoduje utratę prawa do Nagrody przez Laureata.

5.5. W każdej sytuacji utraty prawa do nagrody przez danego Laureata w przypadkach wskazanych w Regulaminie Komisja Konkursowa wybierze kolejne najlepsze w jej ocenie rozwiązanie zadania konkursowego i ponownie przeprowadzi procedurę przyznania nagrody, określoną w punkcie 5 Regulaminu. Procedura powtarzana jest do skutku.

5.6. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

5.7. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi najpóźniej do dnia 30.11.2017 roku.

5.8. Laureat nie może żądać wymiany nagrody na inną, ani żądać wymiany nagrody na jej równowartość w gotówce.

 

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu oraz nad działaniami Uczestników, podejmowanymi w ramach Konkursu.

6.2. Rozwiązania zadania konkursowego przesłane po terminie określonym niniejszym Regulaminem lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

6.3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku gdy:

 1. a) treść rozwiązania zadania konkursowego jest niezgodna z Regulaminem, jak również gdy zawiera treści wulgarne lub obraźliwe lub jest niezgodna z dobrymi obyczajami albo prawem powszechnie obowiązującym,
 2. b) Uczestnik nie działa w Konkursie osobiście, tylko poprzez osoby trzecie,
 3. c) zadanie konkursowe nie zostało samodzielnie wykonane przez Uczestnika lub narusza prawa osób trzecich,
 4. d) Uczestnik w inny sposób narusza Regulamin lub działa w sposób oczywiście nieuczciwy.

Poprzez dobre obyczaje w zakresie wypowiedzi Organizator rozumie w szczególności nieużywanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, czy treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem, w celu wyjaśnienia aktywności Użytkownika, która może zostać uznana za sprzeczna z Regulaminem i stanowić podstawę wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników warunków

i zasad określonych w Regulaminie.

6.6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność względem Organizatora, za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem sprzecznym z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi, powstałą z winy Laureata, w tym poprzez błędne podanie przez Laureata danych niezbędnych do przekazania nagrody.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

7.1. Nabycie praw następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania nagrody,

w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. W szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych do treści rozwiązania zadania konkursowego obejmuje następujące pola eksploatacji:

 1. utrwalanie na nośnikach materialnych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz wykonywanie egzemplarzy tych utrwaleń,
 2. zwielokrotnianie,
 3. wprowadzanie do pamięci komputera,
 4. umieszczanie w materiałach reklamowych,
 5. używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazywania włączając przekaz satelitarny,
 6. rozporządzania prawami w inny sposób, w tym w szczególności do ich użyczania i wynajmowania,
 7. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, a także publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 8. wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja

i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej,

7.2. Przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie obejmuje również zgodę Laureata na dokonywanie przez Organizatora przeróbek i opracowań treści rozwiązania zadania konkursowego

w toku korzystania z rozwiązania przez Organizatora w swojej działalności gospodarczej. W razie gdy przeróbki i inne opracowania, o których mowa w zdaniu powyżej, stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Laureat niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora. Ponadto Laureat przenosi na Organizatora prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich.

7.3. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści rozwiązania zadania konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż zgłoszona w Konkursie treść zadania konkursowego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.

7.4. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z konkursu.

7.5. W przypadku gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Administratorowi w formie pisemnej, w drodze przesyłki listowej, pod adresem wskazanym w pkt 5.1 niniejszego Regulaminu,

z dopiskiem „Reklamacja" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w punkcie 1.2 niniejszego Regulaminu, w terminie do 30 dni od dnia wykrycia okoliczności będącej przyczyną reklamacji.

8.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres do korespondencji oraz powody złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem.

8.3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od ich wpływu.

O wynikach postępowania reklamacyjnego Administrator niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację.

 

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zgłoszenie do Konkursu następuje w momencie wysłania SMSa.

9.2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – Administrator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia oraz usunięcia.

9.3. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4 z 2004 r., poz. 27 – t.j. z późn. zm.).

9.4. Wszystkie nadesłane zgłoszenia nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

9.5. Organizator i Administrator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.

9.6. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania dokumentacji prowadzenia Konkursu dla celów dowodowych.

9.7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązuje się przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem.

 

 

Załącznik nr. 1 Nagroda – koszulka Adidas Real Madryt