Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulamin programu „ABONAMENT ENERGETYCZNY”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program prowadzony jest pod nazwą „Lodówka na sezon” („Program”).

2. Organizatorem Programu jest Red Bull Sp. z o.o. Al. Wyścigowa 8a, 02-681 Warszawa,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000132170, kapitał zakładowy w wysokości 21.338.000,00 zł, NIP: 526-

10-12- 714 („Organizator”).

3. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Program ma na celu promocję produktu „Red Bull” w opakowaniach o pojemności 250

ml oraz 250 ml Sugar Free (dalej: „Produkty”) w określonym momencie dnia – w trakcie

pracy.

5. Program rozpoczyna się w dniu 01.04.2017, a kończy się w dniu 30.10.2017 lub do

wyczerpania zapasu nagród, z zastrzeżeniem, że okres ten nie obejmuje okresu

wydawania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Czas trwania Programu

może zostać przedłużony przez Organizatora. W przypadku wyczerpania zapasu nagród

przed 31 grudnia 2017r. Organizator poinformuje o tym na stronie Programu określonej

w § 2 niniejszego Regulaminu.

6. Program przeznaczony jest dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie

będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które:

a) posiadają miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej; oraz

b) prowadzą działalność gospodarczą w postaci punktów sprzedaży detalicznej

znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadających w ofercie

Produkty; oraz

c) są partnerami handlowymi Frisco SA z siedzibą zarejestrowaną pod numerem KRS

401344

dalej („Uczestnik”).

7. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich

najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,

rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku

przysposobienia.

8. Program nie jest przeznaczony dla osób fizycznych nabywających produkty Organizatora

jako konsumenci w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego.

2

9. Udział w Programie i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne.

§ 2

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

W celu wzięcia udziału w Programie Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

a) w okresie od dnia 01.04.2017r. do dnia 30.10.2017 dokona zakupu od firmy

Frisco SA min 1 zgrzewki Produktu Red Bull miesięcznie,

b) Deklarując chęć zakupów miesięcznych zakupi min 6 zgrzewek produktu Red Bull

w całym programie, nawet przystępując do promocji po 30 kwietnia 2017

c) zadeklaruje, iż będzie dokonywać zakupu co najmniej zgrzewki Produktu, o

których mowa w punkcie a) powyżej, miesięcznie

d) Jest możliwość jednorazowego zakupu produktu – min 6 zgrzewek

e) wypełnieni formularz „Lodówka na sezon” („Strona Programu”) i :

 poda adres poczty elektronicznej Uczestnika,

 poda adres dostawy lodówki,

 zaakceptuje Regulamin Programu,

 zaakceptuje treść umowy użyczenia lodówki stanowiący załącznik nr 1 do

regulaminu,

 wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika,

§ 3

ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY

1. W Programie Organizator przewidział 20 lodówek. Lodówki w Programie są użyczone

przez Organizatora, mają pojemność 24 sztuk dane techniczne („Lodówka”).

2. Uczestnik nabywa prawo do Lodówki po spełnieniu warunków określonych w § 1 pkt 6

oraz § 2 niniejszego Regulaminu. Warunkiem wydania Lodówki jest podpisanie przez

Uczestnika oraz Organizatora umowy użyczenia lodówki Red Bull. Wzór umowy stanowi

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Organizator przekaże wszystkie lodówki zgodnie z zapotrzebowaniem firmie Frisco SA

która to po otrzymaniu od Uczestnika chęci uczestnictwa w programie oraz wypełni

formularz, iż spełnił warunki wstępne otrzymania dostarczy lodówki do Uczestnika oraz

prześle wzór umowy użyczenia lodówki do Red Bull.

4. Lodówki będą dostarczane przez firmę Frisco SA. Warunkiem wydania Lodówki jest

zaakceptowanie przez uczestnika dokumentu użyczenia lodówki. Lodówka zostanie

dostarczona na adres wskazany przez Uczestnika z zastrzeżeniem że musi to być miejsce

pracy.

5. Uczestnik w trakcie trwania Programu nabywa prawo tylko do jednej Lodówki. O

3

przyznaniu Lodówki decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Minimalny okres wstawienia lodówki to 5 miesięcy przy założeniu że klient spełnia

warunki programu.

7. Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do Lodówki na osoby trzecie.

8. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości w kwestii:

a) prawidłowości zakupu przez Uczestnika Produktów lub

b) prawidłowości lub prawdziwości danych i oświadczeń złożonych przez

Uczestnika lub

c) zgodności działań Uczestnika z Regulaminem i przepisami prawa

Organizator może wstrzymać wydanie lodówki do czasu ich wyjaśnienia. W przypadku

negatywnej weryfikacji Uczestnik zostaje wykluczony z Programu.

9. Lodówki uzyskane przez w Programie stanowią dochód wynikający z prowadzonej przez

Uczestników działalności i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

§ 4

UTRATA PRAWA DO LODÓWKI

1. W przypadku niewywiązania się przez Uczestnika z deklaracji złożonej zgodnie z § 2 pkt b)

niniejszego Regulaminu tzn. niedokonania przez Uczestnika zakupu od Frisco SA min.

jednej zgrzewki Produktów miesięcznie przez dwa kolejne miesiące, Uczestnik utraci

prawo do Lodówki i umowa użyczenia lodówki Red Bull ulega rozwiązaniu ze skutkiem

natychmiastowym.

2. Zakupy dokonywane są przez uczestnika za pośrednictwem Frisco SA w przypadku

odnotowania braku zamówień przez dwa kolejne miesiące od daty ostatniego zakupu,

Frisco skontaktuje się z uczestnikiem aby upewnić się iż chce on odstąpić od umowy

użyczenia.

3. W przypadku chęci odstąpienia od umowy Red Bull odbiera lodówki. Aby odebrać

lodówkę firma Frisco SA przekaże informacje do Red Bull, a uczestnik oddając lodówke

podpisze protokół oddania lodówki.

4. W momencie odbioru lodówki Organizator przekaże dokument Odstąpienia od Umowy w

zakresie udostępniania i sposobu wykorzystania urządzenia, stanowiące §2

4

§ 5

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane Organizatorowi w formie

elektronicznej na adres: luiza.kozlowska@pl.redbull.com bądź

michal.oszkiel@pl.redbull.com, z dopiskiem „Lodówka na sezon” w terminie do dnia

10.11.2017r. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku przedłużenia przez

Organizatora czasu trwania Programu.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich

otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest

Red Bull Sp. z o.o. Al. Wyścigowa 8a, 02-681 Warszawa. Przetwarzanie danych

osobowych odbywać się̨ będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe będą̨ przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją i

przebiegiem Programu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz

niezbędny do udziału w Programie i wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane

osobowe przysługują̨ prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub

żądania ich usunięcia.

2. Regulamin Programu dostępny jest na http://lpx.frisco.pl/redbull („Strona Programu”)

3. Przystępując do Programu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie

z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za możliwe problemy techniczne, awarie

systemu informatycznego w trakcie trwania Programu ani za terminowość doręczenia

listów i przesyłek przez pocztę lub firmę kurierską.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez

Uczestnika w związku ze zgłoszeniem udziału w Programie, dalszym udziałem, odbiorem

Lodówki.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie,

jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez Uczestników, chyba, że

zmiany te będą wynikały z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji

organów państwowych lub samorządowych.