Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN PROMOCJI „10% rabatu na blendery kielichowe Explore 7 marki Electrolux”

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Promocja „10% rabatu na blendery kielichowe Explore 7 marki Electrolux” (dalej: Promocja) polega na możliwości realizacji kodu rabatowego uprawniającego do zniżki o wartości 10% (słownie: dziesięć procent) na blendery kielichowe Explore 7 marki Electrolux w sklepie internetowym mediaexpert.pl (dalej: Sklep).
 2. Organizatorem Promocji jest Electrolux Polska z siedzibą w Warszawie, adres: 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000029692, NIP 5210084388 (dalej: Electrolux lub Organizator).

3.             Produktem jest blender kielichowy Explore 7 model E7TB1-4GB, E7TB1-8SSM marki Electrolux.

 1. Promocja trwa w dniach od dnia 18 grudnia 2018 r., od godziny 00:00 do dnia 31 grudnia 2018 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.(dalej: czas trwania Promocji)
 2. Uczestnikiem Promocji jest pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w czasie trwania Promocji dokona zakupu Produktu w sklepie internetowym Media Expert przy użyciu kodu rabatowego ze sklepu Frisco.pl, przy zachowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 • 2. Zasady uczestnictwa w promocji

 

 1. Z promocji mogą skorzystać wszyscy użytkownicy sklepu internetowego Frisco.pl, w okresie jej obowiązywania od dnia 18 grudnia 2018 r, do dnia 31 grudnia 2018 r., którzy spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminie. Przez użytkownika sklepu Fisco.pl należy rozumieć każdą osobę, która wejdzie na stronę Frisco.pl lub która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz kuponów rabatowych podmiotów trzecich, nie związanych z Fisco.pl.
 2. Udział w Promocji, przez który rozumie się świadomy zamiar wykorzystania kodu rabatowego 10% na blendery kielichowe Explore 7 marki Electrolux, jest równoznaczny z akceptacją wszystkich zasad Promocji określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Kod rabatowy będzie dostępny na witrynie Frisco.pl oraz zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz kuponów rabatowych podmiotów trzecich nie związanych z Frisco.pl sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Omulewska 27, 04-128.
 4. Kod rabatowy można zrealizować w przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym mediaexpert.pl na blendery kielichowe Explore 7 marki Electrolux w czasie trwania Promocji.
 5. Warunkiem realizacji Kodu rabatowego jest wcześniejsze zalogowanie się lub rejestracja w Sklepie. Szczegółowe zasady dotyczące zakładania konta znajdują się w regulaminie Sklepu pod adresem mediaexpert.pl/s,regulamin.
 6. Realizacja kodu rabatowego następuje na etapie podsumowania zamówienia. Tam w specjalnie oznaczonym polu, znajdującym się pod listą wybranych produktów, należy wprowadzić otrzymany kod rabatowy. Po wprowadzeniu kodu rabatowego wartość zakupionych blenderów kielichowych Explore 7 marki Electrolux zostanie pomniejszona o 10% ich wartości (słownie: dziesięć procent).
 7. Kod rabatowy nie łączy się z innymi rabatami indywidualnie przyznawanymi użytkownikom Sklepu.
 8. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany w połączeniu z innymi promocjami, jak również na zakupy obejmujące produkty w promocyjnej przedsprzedaży w koszyku w Sklepie pod adresem mediaexpert.pl.
 9. Kod rabatowy nie jest akceptowany w sklepach stacjonarnych sieci Media Expert.
 10. Nie jest możliwa wymiana kodu rabatowego na gotówkę ani na żadne produkty.
 11. Kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.
 12. Kod uprawnia do zakupu blenderów kielichowych Explore 7 w terminie od 18 grudnia do 31 grudnia 2018. Kod służy do jednorazowego wykorzystania przez osoby dokonujące zakupów w sklepie internetowym Media Expert. Oznacza to, że każdy użytkownik Sklepu może skorzystać z kodu tylko raz.
 • 4. Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres: Electrolux Poland Sp. z o.o., ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa wraz z podaniem adresu zwrotnego nadawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. dopisek na kopercie: „Reklamacja – Konkurs Electrolux - blender”
 4. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego numeru telefonu komórkowego);
 5. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 6. podpis reklamującego.
 7. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 8. Wszelki spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 • 5. Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, a także z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000). w celach marketingowych oraz w celu prawidłowej realizacji zasad niniejszego Promocji.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Media Expert TERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie, adres: 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 1D (dalej: Administrator). Akceptując Regulamin Promocji Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednocześnie niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w Promocji, skorzystania z kodu rabatowego i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Każdy z Uczestników Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na zasadach określonych w przepisach prawa, wskazanych w punkcie 1 niniejszego rozdziału. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail:  dok@mediaexpert.pl
 5. Uczestnik Promocji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych lub ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

 

 • 6. Postanowienia końcowe

 

 1. Konkurs odbywa się według zasad Regulaminu. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu, a także ze zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania jego postanowień.
 3. Wszelkie treści zawarte w materiałach promocyjnych czy reklamowych Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc prawną posiadają jedynie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkowa czy niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
 5. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie frisco.pl jak również w siedzibie Organizatora Electrolux Poland sp. z o.o..
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.12.2018 roku.