Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

Kawa jak z kawiarni w Twoim domu

 

 • 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Kawa jak z kawiarni w Twoim domu”, zwana dalej „Loterią”.

 

 • 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000348260, posiadająca kapitał zakładowy 105.000,00 złotych,
NIP 123-12-09-054, zwana dalej „Organizatorem”.

 

 • 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 847 z późn.zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

 • 4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii
 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe
  na terytorium Rzeczypospolitej Polski, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii Produkty Promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu
  22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ) (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników spółki Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o., z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

 • 5 Zasady prowadzenia Loterii
 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii
  przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja
  ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa
  8 Regulaminu.

 

 • 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca
  na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

                                   

 • 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii
 1. Loteria urządzana jest w sklepach sieci handlowych: Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Intermarche, Kaufland, Polomarket, Selgros, Stokrotka, Tesco, Wasz Sklep SPAR, sklep internetowy Frisco.pl oraz oficjalny sklep Jacobs Douwe Egberts na Allegro.pl pod nazwą „jde_sma”, znajdujących się
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Loteria trwa od 28 sierpnia 2020 r. do 25 stycznia 2021 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 1 września 2020 r. i kończy się 30 września 2020 r. (dalej „Okres promocyjny”).

 • 8 Zasady organizacji Loterii
 1. W Loterii udział biorą następujące produkty marki Jacobs Barista:
 2. Kawa mielona Jacobs Barista Editions Smooth & Balanced 400 g
 3. Kawa mielona Jacobs Barista Editions Aromatic & Rich 400 g
 4. Kawa rozpuszczalna Jacobs Barista Editions Americano 155 g
 5. Kawa rozpuszczalna Jacobs Barista Editions Crema 155 g
 6. Kawa ziarnista Jacobs Barista Editions Crema 1 kg
 7. Kawa ziarnista Jacobs Barista Editions Espresso 1 kg
 8. Kawa ziarnista Jacobs Barista Editions Espresso Italiano 1 kg
 9. Kawa ziarnista Jacobs Barista Editions Crema Italiano 1 kg

(zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).

 1. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, o której mowa w § 4 ust. 1 i która jednocześnie w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki:
 1. dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w jednym ze sklepów sieci handlowych: Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Intermarche, Kaufland, Polomarket, Selgros, Stokrotka, Tesco, Wasz Sklep SPAR, sklep internetowy Frisco.pl
  oraz oficjalny sklep Jacobs Douwe Egberts na Allegro.pl pod nazwą „jde_sma”;
 2. Zachowa paragon fiskalny lub fakturę Vat potwierdzające nabycie Produktu Promocyjnego;
 3. dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii
  za pośrednictwem strony internetowej loteriajacobs.pl (dalej „Strona internetowa”).
 1. Zgłoszenie do Loterii polega na uzupełnieniu poprawnie oraz kompletnie formularza dostępnego na stronie internetowej www.loteriajacobs.pl
  (dalej: „Strona Internetowa”) i wysłaniu go (zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej) do Organizatora. Wypełniając formularz należy zawrzeć minimum następujące dane: numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, powtórzenie adresu e-mail, wybór rodzaju sklepu, w którym został dokonany zakup Produktu Promocyjnego, a także obligatoryjnie:
 1. w przypadku wyboru paragonu fiskalnego jako dowodu zakupu: kolejny numer wydruku z paragonu fiskalnego (numer z paragonu),
  NIP podatnika, który wystawił paragon fiskalny, data zakupu potwierdzającego zakup opisany w ust.2 powyżej;
 2. w przypadku wyboru faktury Vat jako dowodu zakupu: numer faktury, NIP wystawcy faktury Vat, data sprzedaży Produktu/Produktów Promocyjnych;

a następnie złożyć oświadczenie o akceptacji Regulaminu, nacisnąć dedykowany przycisk, a następnie wysłać zgłoszenie klikając w obraz filiżanki (dalej „Zgłoszenie”).

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację, czy do przesłanego Zgłoszenia przypisana jest jedna z nagród dodatkowych (tj. czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem wygrywającym czy nie). W przypadku zwycięskiego Zgłoszenia laureat otrzymuje również informację jaka nagroda
  (I czy II stopnia) jest przypisana do Zgłoszenia oraz informację o konieczności podjęcia pozostałych niezbędnych kroków do otrzymania nagrody,
  tj. wysłania do Organizatora wymaganych dokumentów oraz terminach dopełnienia niniejszego obowiązku. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną
  na adres e-mail, który laureat wskazał, dokonując zwycięskiego Zgłoszenia. Jeżeli Zgłoszenie nie wygrało nagrody opisanej w §11 ust.2 pkt b) oraz c) Uczestnik otrzymuje informację o braku przypisania nagrody do Zgłoszenia oraz informację, że jego zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagród głównych opisanych w §11 ust.2 pkt a).
 2. Niewypełnienie Zgłoszenia lub jego niepełne albo nieprawidłowe wypełnienie nie uprawnia do wzięcia udziału w losowaniu Nagród.
 1. Do Loterii dany paragon fiskalny lub fakturę Vat można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny lub fakturę Vat, jako prawidłowe będzie traktowane pierwsze Zgłoszenie dokonane na podstawie danego paragonu fiskalnego lub faktury Vat, które wpłynie na serwer Organizatora. Pozostałe Zgłoszenia, które wpłyną
  do Organizatora z tytułu tego samego paragonu fiskalnego lub faktury Vat będą uznawane za nieprawidłowe i naruszające zapisy Regulaminu w związku z tym ewentualna nagroda przyznana takiemu Zgłoszeniu nie zostanie wydana.
 1. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.
 2. Faktura Vat lub paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
 1. potwierdza dokonanie jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego przez podmiot będący konsumentem w rozumieniu art.22¹ Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
 2. jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane
  na nim się znajdują, prowadzący faktycznie sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym, będący jednym ze sklepów sieci handlowych: Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Intermarche, Kaufland, Polomarket, Selgros, Stokrotka, Tesco, Wasz Sklep SPAR, sklep internetowy Frisco.pl oraz oficjalny sklep Jacobs Douwe Egberts
  na Allegro.pl pod nazwą „jde_sma” i nie jest podrobiony
  lub sfałszowany;
 3. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych
  w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, którą ma potwierdzać, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;
 4. zawiera nazwę (rodzaj) towaru, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też
  na fakturze Vat lub paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup spełnia wymagania opisane Regulaminem. W razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić
  tę okoliczność u wystawcy faktury Vat lub paragonu fiskalnego
  (w sklepie). Jako potwierdzenie Organizator akceptuje podpis sprzedawcy i pieczątkę sklepu na paragonie fiskalnym lub fakturze Vat;
 5. data i godzina zakupu widniejąca na fakturze Vat lub paragonie fiskalnym przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej
  niż 1 września 2020 r. o godzinie 00:00:00.

Jednakże to Komisja ostatecznie podejmuję decyzję czy przedstawiony
przez Uczestnika paragon fiskalny lub faktura Vat spełniają warunki wynikające z niniejszego Regulaminu w przypadkach, w których przedstawiony paragon fiskalny lub faktura Vat są w jakikolwiek sposób uszkodzone.

 1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku
  do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii,
  bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności paragonów fiskalnych lub faktur Vat zgłoszonych do Loterii. Paragon fiskalny lub faktura Vat musi być przechowywany przez Uczestnika w całości, w stanie nienaruszonym, pozwalającym na weryfikację, musi być czytelny
  i niezniszczony, pozwalający na weryfikację autentyczności oraz danych
  w nim zawartych. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż paragon fiskalny lub faktura Vat nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć z Loterii Uczestnika, który się takim paragonem fiskalnym lub fakturą Vat posłużył. Weryfikacja może być dokonywana
  przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 1 grudnia 2020 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są
  do przechowywania wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych lub faktur Vat. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz paragonów fiskalnych lub faktur Vat potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 4 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem,
  że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest na adres e-mail wskazany
  w Zgłoszeniu lub telefonicznie albo za pośrednictwem listu wysłanego
  za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na numer telefonu lub adres wskazany przez Uczestnika w Oświadczeniu laureata. Postanowienia §10 ust. 7
  oraz ust. 9 dotyczące procedury wykonywania połączeń stosuje się odpowiednio.
 3. W Loterii honorowany jest wyłącznie dowód zakupu będący paragonem fiskalnym lub fakturą Vat .
 4. Każde zgłoszenie bierze udział w jednym losowaniu nagród dodatkowych opisanych w §11 ust. 2 pkt b)-c) oraz jednym losowaniu nagród głównych opisanych w §11 ust. 2 pkt a).
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy.
  Dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 1 (słownie: jedną) sztukę nagrody głównej opisanej w §11 ust. 2 pkt a) oraz 3 (słownie: trzy) nagrody dodatkowe opisane w §11 ust. 2 pkt b)-c). Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tę samą osobę fizyczną, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. posługuje się
  w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.

 

 • 9 Miejsce i termin losowań Nagród
 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 11 ust. 2
  pkt b) – c) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Świeradowskiej 47
  w Warszawie w dniach 28-31 sierpnia 2020 r. przy użyciu urn.

LOSOWANIA NAGRÓD DODATKOWYCH

 1. Przyznanie Nagród dodatkowych I i II stopnia odbywa się zgodnie
  z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim wraz ze wskazaniem,
  która nagroda jest przypisana do Zgłoszenia, czy jest to Zgłoszenie niewygrywające. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest jako kolejne w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Odpowiednio jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne zgłoszenie, nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego Zgłoszenia z kolejnego przedziału czasowego itd.
 2. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 1 000 bramek. Każdego dnia Okresu promocyjnego otwieranych jest co najmniej 30 bramek do Nagród dodatkowych. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich Nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 3. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek, jednakże bramki są otwarte w godzinach od 06:00:00 do 23:59:59 każdego dnia Okresu Promocyjnego.

 

LOSOWANIE NAGRÓD GŁÓWNYCH

 1. Nagroda Główna losowana jest według następującego schematu:

Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn,
przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu
od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników
z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie
to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym
w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest
od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3.
W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartoniku z cyfrą nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany,
a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.

 1. Dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID danego Uczestnika nie jest ono uwzględniane a losowanie
  jest powtarzane. W losowaniu Zgłoszeń rezerwowych numery ID muszą należeć do różnych Uczestników, oznacza to, że w przypadku wylosowania numeru ID
  z puli ID Uczestnika, który jest laureatem Nagrody Głównej (bądź który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako pierwsze zgłoszenie rezerwowe) nie jest ono uwzględniane i losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania
  ID innego Uczestnika.
 2. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w dniu 5 października 2020 r. spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskiego Zgłoszenia, losowane są również 2 Zgłoszenia rezerwowe do Nagrody Głównej oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie. Prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych
  w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach,
  o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo
  do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu, jeśli i on
  nie spełni tych wymagań Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

 • 10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,

                                         miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Laureaci Nagród dodatkowych powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej o okoliczności przyznania nagrody. Laureat otrzymuje również informację jaka nagroda (I czy II stopnia) jest przypisana.
  Na podany w zgłoszeniu adres e-mail laureata wysyłane jest potwierdzenie przypisania nagrody do zgłoszenia. Laureaci nagród opisanych
  w § 11 ust. 2 pkt b) oraz c) zobowiązani są do przesłania do Organizatora wiadomości e-mail na adres: loteriajacobs@1stline.pl w temacie wpisując „Laureat Loterii Jacobs”, w ciągu 5 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu,
  o którym mowa w § 8 ust. 4, w której to wiadomości przesyłają w formie skanu
  lub zdjęć następujących dokumentów:
  • własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierającego dane osobowe laureata: numer telefonu oraz adres e-mail podane w Zgłoszeniu, adres do wysyłki nagrody, imię, nazwisko i potwierdzenie, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa
   i wydania Nagrody, zgodnie z treścią wzoru „Oświadczenie”
  • paragonu fiskalnego lub faktury Vat, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia;
 2. Laureat Nagrody Głównej informowany jest telefonicznie na numer wskazany
  w Zgłoszeniu o wyniku losowania w dniu losowania lub następnego dnia roboczego.
 3. W przypadku braku kontaktu z laureatem Nagrody Głównej we wskazanym wyżej terminie (ust.2), Organizator ostatniego dnia wskazanego wyżej terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu
  z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „LOTERIA Jacobs: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Kawa jak z kawiarni w Twoim domu”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Loteria
  dla osob powyzej 18 lat. Organizator: First Line Polska Sp. z o.o. Regulamin: www.loteriajacobs.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących
  po stronie laureata, traci on prawo do Nagrody Głównej. Kontakt odbywa się
  w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca
  w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
 4. Laureaci nagród opisanych w §11 2 pkt a) informowani są o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
  • własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata zawierającego dane osobowe laureata: numer telefonu oraz adres e-mail podane w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres do wysyłki nagrody, potwierdzenie że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL datę urodzenia oraz państwo urodzenia, oraz obywatelstwo
   oraz (ii) własnoręcznie podpisanego oświadczenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
   oraz finasowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115), udostępnionym
   przez Organizatora na Stronie internetowej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  • Oryginału paragonu fiskalnego lub faktury Vat z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.
 5. Laureat Nagrody Głównej dodatkowo zobowiązany jest podczas rozmowy,
  o której mowa w ust.2 do podania swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko).
 6. Laureaci Nagród Głównych, opisanych w §11 2 pkt a), są zobowiązani
  do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres First Line
  Polska Sp. z o.o., ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa
  , w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej o danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w odpowiednio ust. 4 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji
  i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację
  z prawa do nagrody.
 7. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem Nagrody Głównej
  z przyczyn leżących po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia
  z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu
  (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu.
 8. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego
  i drugiego laureata rezerwowego do Nagrody Głównej z tym zastrzeżeniem,
  że informacja o prawie do Nagrody Głównej przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych
  w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata
  bądź odpowiednio pierwszego laureata rezerwowego.
 9. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata).
 10. W przypadku, gdy laureat nagrody przejdzie negatywnie weryfikację (nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować) traci prawo do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora (z uwzględnieniem postanowień §9 ust.3).
 11. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia 8 ust.10.
 12. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 1 grudnia 2020 r., również zwrócić się do laureata
  o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia 8 ust.10.
 13. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat telefonicznym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w 8 ust. 10, w formie listu poleconego, zgodnie
  z postanowieniami Regulaminu skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 14. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających
  z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115 ze zm.), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej i pozytywnej weryfikacji Laureata skontaktuje się ze Zwycięzcą Nagrody Głównej na numer telefonu podany
  w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres First Line Polska Sp. z o.o., ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 (dowód osobisty lub druga strona paszportu zawierająca dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja
  ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru Nagrody Głównej musi udać się osobiście do siedziby Organizatora
  (ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa) do dnia 28 grudnia 2020 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi.
 15. Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
 16. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.
 17. Nagrody wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 28 grudnia 2020 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora). Nagroda wysyłana zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę w Oświadczeniu Laureata, o którym mowa w § 10 ust. 1 oraz ust. 4.
 18. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 19. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie loteriajacobs.pl
  w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miasta, sukcesywnie po zweryfikowaniu prawa do otrzymania nagrody przez Zwycięzcę.

 

 

 • 11 Wartość puli Nagród
 1. Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii
  na wygrane wynosi: 133.333,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi
  1 001 (słownie: tysiąc jeden) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Główna: karta przedpłacona o wartości 30.000,00 zł
   (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 3.333 zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100). Łączna wartość Nagrody Głównej to 33.333,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Loterii.
  2. Nagroda dodatkowa I stopnia: karta przedpłacona o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 500
   (słownie: pięćset) nagród I stopnia w Loterii.
  3. Nagroda typu dodatkowa II stopnia w postaci zestawu kaw Jacobs Barista Editions o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto.
   W skład zestawu wchodzi: kawa mielona Jacobs Barista Editions
   Aromatic & Rich 400 g, kawa rozpuszczalna Jacobs Barista Editions Americano 155 g, kawa ziarnista Jacobs Barista Editions Crema 1 kg. Organizator przewidział 500 (słownie: pięćset) nagród II stopnia w Loterii.
 3. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.
 4. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
  od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387).

 

 • 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 11 stycznia 2021 r. przy czym
  w przypadku reklamacji przesłanej za pomocą listu poleconego decyduje data wpływu do Organizatora, a w przypadku reklamacji przesłanej
  za pośrednictwem wiadomości e-mail decyduje data przesłania wiadomości
  e-mail z reklamacją. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki
  First Line Polska Sp. z o.o., (ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa) z dopiskiem „Loteria Kawa jak z kawiarni w Twoim domu - reklamacja” lub wiadomością
  e-mail przesłaną na adres loteriajacobs@1stline.pl, która musi zawierać zgodnie
  z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji
  za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych
  za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi
  6 miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
 • 13 Dane osobowe
 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest:
 2. a) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych
  w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy
  Taśmowej 7, 02-677 Warszawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes administratora danych wynikający ze zgłoszenia się uczestnika do Loterii. Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych;
 3. b) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych
  na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator First Line Polska Sp. z o.o.
  (ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa), e-mail: dane@1stline.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr z 2019 poz. 20);
 4. c) W odniesieniu do danych osobowych laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu
  na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (First Line Polska Sp. z o.o., ul. Świeradowska 47,
  02-662 Warszawa, e-mail: dane@1stline.pl).). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli oraz na potrzeby kontroli wynikającej z ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  (Dz. U. z 2019 poz. 1115). Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych
  w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków;
 5. d) W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych
  w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia
  o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy
  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847.) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych
  w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii
  (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.
 6. e) W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych
  w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy
  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) – Organizator First Line Polska Sp. z o.o. (ul. Świeradowska 47,
  02-662 Warszawa), e-mail: dane@1stline.pl. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową
  lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.
 7. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres:
  Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa lub mailem na adres: privacy@jdecoffee.com.
  Dane Inspektora Ochrony Danych administratora: Peter Suhren, First Privacy GmbH Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Niemcy; www.first-privacy.com; privacy@jdecoffee.com
 8. Z Organizatorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@1stline.pl, adres korespondencyjny: First Line Polska Sp. z o.o., (ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa), e-mail: dane@1stline.pl.
 9. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych
  i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec
  ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia,
  a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie,
  jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 11. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
 12. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony
  i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych
  oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 13. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 14. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników,
  w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane
  przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych
  z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo,
  jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

 • 14 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Loterii znajduje się także na stronie internetowej Loterii www.loteriajacobs.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na numery z polskich zasobów numeracji. Organizator wysyła Nagrody wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 5. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku
  do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród Dodatkowych

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dla Laureata Nagrody Głównej


 

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród Dodatkowych

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRÓD DODATKOWYCH

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji
i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Kawa jak z kawiarni
w Twoim domu”.

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL I NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

______________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

______________________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

______________________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

______________________________________
Własnoręczny podpis i data

Proszę pamiętać o załączeniu skanu lub zdjęcia paragonu fiskalnego lub faktury Vat,
z tytułu którego przypisana została Nagroda.

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa tel.: 48 22 5080180, adres e-mail: dane@1stline.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Kawa jak z kawiarni w Twoim domu” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawo dostępu
do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Kawa jak z kawiarni w Twoim domu ”,
a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora
oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) oraz z przepisów prawa podatkowego.

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagrody Głównej

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRÓD GŁÓWNYCH

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji
i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Kawa jak z kawiarni
w Twoim domu”.

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat,
jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu
art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane
w Regulaminie Loterii.

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

___________________________________________________________

ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA

___________________________________________________________

KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO

___________________________________________________________

SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, państwo urodzenia,)

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO

_____________________________________________
Własnoręczny podpis i data

Proszę pamiętać o załączeniu paragonu fiskalnego lub faktury, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

OŚWIADCZENIE

 1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  (Dz. U. z 2019 poz. 1115).
 2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy
  z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115).
 3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy
  z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115)
 4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska* (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej
  w ust. 1-3 powyżej):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

______________________________________

Własnoręczny podpis i data

* niepotrzebne skreślić

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

 1. a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
 2. b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
 3. c) członków organów zarządzających partii politycznych,
 4. d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
 5. e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa
  oraz członków Zarządu NBP,
 6. f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 7. g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 8. h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych
  lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,
 9. i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 1. a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 2. b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 3. c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 1. a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane
  z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 2. b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa tel.: 48 22 5080180, adres e-mail: dane@1stline.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Kawa jak z kawiarni w Twoim domu” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia,
a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Kawa jak z kawiarni w Twoim domu”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu
do danych, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847)
oraz z przepisów prawa podatkowego.