Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulamin promocji konsumenckiej „WYJDŹ NA CZYSTO!”

Załącznik nr 3

Regulamin promocji konsumenckiej

„WYJDŹ NA CZYSTO!”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Regulamin określa zasady urządzania, zakres i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „WYJDŹ NA CZYSTO!”, zwanej dalej "promocją".

 

1.2. Organizatorem promocji jest Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
ul. Radwańska 26, 90-541 Łódź
, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000656330, posiadająca kapitał zakładowy 30.000,00 złotych, NIP: 7272808872, www.ugmedia.pl, zwanego organizatorem.

1.3. Promocja trwa od dnia 06.03.2023 r. do dnia 02.04.2023 r. Promocja została podzielona na 28 (słownie: dwadzieścia osiem) etapów dziennych. Etap dzienny promocji odpowiada każdemu dniu trwania promocji, tj. od dnia 06.03.2023 r. do dnia 02.04.2023 r., i trwa od godziny 00:00:00 danego dnia trwania promocji do godziny 23:59:59 tego dnia. Pierwszy etap dzienny promocji odbędzie się w pierwszym dniu trwania promocji, tj. 06.03.2023 r., natomiast ostatni etap dzienny promocji przypada na ostatni dzień trwania promocji, tj. 02.04.2023 r.

W każdym etapie dziennym pula zwrotów wynosi maksymalnie 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) sztuk, z tym zastrzeżeniem, że zwroty nieprzyznane/niewydane
w danym etapie dziennym przechodzą do kolejnego etapu dziennego i zwiększają pulę zwrotów w kolejnym etapie
(np. jeżeli zwrot nie zostanie przyznany/wydany
w pierwszym etapie dziennym to ww. zwrot z pierwszego etapu dziennego przechodzi do kolejnego etapu dziennego (tj. drugiego etapu dziennego) i zwiększa pulę nagród przewidzianą w tym etapie). Opisany powyżej schemat stosuje się odpowiednio do analogicznych sytuacji w kolejnych etapach dziennych.

W całym okresie promocji, tj. od dnia 06.03.2023 r. do dnia 02.04.2023 r., pula zwrotów wynosi maksymalnie 4.200 (słowie: cztery tysiące dwieście) sztuk.

 

Zwroty są realizowane w każdym etapie dziennym według kolejności zgłoszeń,
aż do wyczerpania puli dziennej zwrotów.
Organizator niezwłocznie powiadomi
o ewentualnym wyczerpaniu puli zwrotów w danym etapie dziennym w promocji na stronie internetowej promocji, tj.
www.testujsidolux.pl oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem www.ugmedia.pl.

 

1.4. W promocji bierze udział zakup minimum 1 (słownie: jednego) dowolnego produktu promocyjnego (zgodnie z pkt 1.5 regulaminu). Ww. zakup musi być  dokonany w okresie od dnia 06.03.2023 r. do dnia 02.04.2023 r. w dowolnym sklepie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym dostępne są produkty promocyjne (zwanym dalej „sklepem promocyjnym”) i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu. Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na dowodzie zakupu produktu promocyjnego.

Produkty promocyjne biorące udział w niniejszej promocji mogą być dostępne
w sklepach promocyjnych zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po upływie ww. okresu (tj. od dnia 06.03.2023 r. do dnia 02.04.2023 r.), jednakże zakup ww. produktów poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w promocji.

 

1.5. Promocja dotyczy płynów do mycia szyb marki SIDOLUX (z wyłączeniem produktów linii Profi), zwanych dalej "produktami promocyjnymi" lub „produktami”.

 

1.6. Strona internetowa promocji – www.testujsidolux.pl.

 

1.7. Zwrot pieniędzy – zwrot środków pieniężnych przeznaczonych przez uczestnika (faktycznie zapłaconych) na zakup jednego dowolnie wybranego produktu promocyjnego w wysokości kwoty widniejącej na zgłoszonym przez uczestnika oryginale dowodu zakupu, jednak nie wyższej niż maksymalna kwota zwrotu, tj. 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych 00/100) brutto. Niniejszy zwrot dokonywany jest przez organizatora na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej promocji, zgodnie z pkt 3.1 oraz pkt 3.2 regulaminu. Jeden uczestnik może otrzymać w niniejszej promocji maksymalnie jeden zwrot pieniędzy za jeden dowolnie wybrany produkt promocyjny, zwany dalej „zwrotem”.

1.8. W promocji biorą udział wyłącznie produkty promocyjne nabyte przez uczestnika w sklepach promocyjnych w czasie trwania promocji, zgodnie z pkt 1.4 regulaminu.
W promocji nie będą brały udziału produkty, których wprowadzenie do obrotu narusza prawo, w szczególności produkty podrobione.

1.9. Dane osobowe uczestników promocji będą przetwarzane zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

2.1. Z zastrzeżeniem pkt 2.3 regulaminu, w promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>, posiadająca adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej uczestnikiem.

Przez uczestnika rozumie się osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby promocji. Działania polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia z promocji, z uwagi na nieuczciwe
i naruszające postanowienia regulaminu działania uczestnika.

 

2.2. Osoba zgłaszająca udział w promocji może uczestniczyć w promocji wyłącznie
w imieniu własnym i na własną rzecz oraz musi dokonać zakupu produktu promocyjnego i posiadać oryginał dowodu zakupu.

 

2.3. Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy nabywający produkty w ramach prowadzonej działalności. Ponadto, uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy firmy: Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz LAKMA STREFA Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszowice. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się:
małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

2.4. Uczestnik biorący udział w promocji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji opisane w niniejszym regulaminie.

 

3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

 

3.1. W celu wzięcia udziału w promocji każdy uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

- kupić jednorazowo w czasie trwania promocji minimum 1 (słownie: jeden) produkt promocyjny zgodnie z pkt 1.4 i pkt 1.5 regulaminu,

 - dokonać zapłaty za produkt promocyjny,

 - koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu produktu promocyjnego (w przypadku gdy dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu wielu produktów promocyjnych, uczestnik jest uprawniony do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia jednego dowolnie wybranego produktu promocyjnego),

 - dokonać prawidłowego zgłoszenia do promocji poprzez stronę internetową promocji (tj. formularz zgłoszeniowy do promocji), w terminie od godziny 00:00:00 dnia 06.03.2023 r. do godziny 23:59:59 dnia 02.04.2023 r. zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt 3.2 regulaminu.

 

3.2. Zgłoszenie musi zawierać pod rygorem odmowy zwrotu pieniędzy – obowiązkowe dane i oświadczenia uczestnika promocji:

- skan lub zdjęcie oryginału dowodu zakupu produktu promocyjnego / produktów promocyjnych dokonanego w czasie trwania promocji (paragon fiskalny, rachunek lub imienna faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) zawierający: datę zakupu, cenę, nazwę sklepu promocyjnego oraz nazwę produktu promocyjnego. Plik z dowodem zakupu nie może przekraczać wielkości 5 MB i musi być wykonany w formacie jpg, png lub gif, który należy załączyć do formularza,

 - imię i nazwisko uczestnika,

 - adres korespondencyjny uczestnika,

 - adres poczty elektronicznej uczestnika (e-mail),

 - numer rachunku bankowego uczestnika prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy. Posiadaczem rachunku bankowego musi być uczestnik,

 - numer dowodu zakupu produktu promocyjnego (tzw. numer paragonu, znajdujący się najczęściej z prawej strony paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego bądź numer imiennej faktury VAT. Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu stanowi załącznik nr 2 do regulaminu),

 - datę dokonania zakupu produktu promocyjnego,

 - wartość zakupu produktu promocyjnego, wynikającą z dowodu zakupu,

 - NIP sklepu promocyjnego, w którym dokonano zakupu produktu promocyjnego,

 - wskazanie (z rozwijanej listy dostępnej w formularzu) produktu promocyjnego zakupionego przez uczestnika,

 - wskazanie (z rozwijanej listy dostępnej w formularzu) rodzaju sklepu promocyjnego, w którym dokonano zakupu produktu promocyjnego,

 - udzielenie odpowiedzi przez uczestnika na zamknięte pytania ankietowe,

 - akceptację regulaminu promocji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
w formularzu, o następującej treści:

      1.Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.

   2.Zapoznałam/-em się z regulaminem promocji konsumenckiej „WYJDŹ NA CZYSTO!” wraz z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.

- - dokonanie prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego (przycisku wyboru) lub wykonania zadania, w tym m. in. przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej promocji lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka/ obrazków).

 

Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej promocji w terminie wynikającym z postanowień regulaminu, zmniejsza pulę zwrotów.

 

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego organizator prosi o dokładne sprawdzenie danych i informacji zamieszczanych ww. formularzu. Organizator nie zapewnia – po wysłaniu zgłoszenia – możliwości zmiany podanych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do promocji informacji dot. dowodu zakupu (w tym: numer dowodu zakupu promocyjnego, data zakupu, rodzaju zakupionego produktu promocyjnego, ceny zakupionego produktu promocyjnego, rodzaju oraz numeru NIP sklepu promocyjnego).

3.3. W momencie przyjęcia przez system organizatora zgłoszenia (tj. wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej promocji), uczestnik dokonujący zgłoszenia otrzyma komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia, poprzez wyświetlenie informacji na stronie internetowej promocji oraz dodatkowo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostaje wysłane uczestnikowi poprzez wiadomość e-mail na wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail (organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, informacji e-mail od organizatora,
w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika). Każdy uczestnik promocji zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość
e-mail od organizatora promocji nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.

 

3.4. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia niezawierające wszystkich wymaganych danych i elementów opisanych w pkt 3.2 regulaminu, a także zawierające dane nieprawdziwe, wysłane po terminie wskazanym w pkt 3.1 regulaminu, niezwiązane
z założeniami regulaminu i tematem promocji.

 

3.5. Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w promocji, o którym mowa w pkt 3.1 i pkt 3.2 regulaminu, dowolnie wybranego jednego produktu promocyjnego (bez względu na liczbę zakupionych produktów promocyjnych)
i uzyskać prawo do tylko jednego zwrotu pieniędzy na zasadach określonych
w regulaminie.

 

3.6. Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres korespondencyjny uczestników promocji lub ten sam numer rachunku bankowego) może w ramach promocji otrzymać tylko jeden zwrot pieniędzy. W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia od jednej osoby lub osób z jednego gospodarstwa domowego, rozpatrywane będzie tylko pierwsze dostarczone do organizatora zgłoszenie
w promocji (liczy się data i godzina wpływu zgłoszenia). Dotyczy to również sytuacji,
w której jeden uczestnik, będzie zgłaszać się podając różne dane i zakwalifikuje się do więcej niż jednego zwrotu pieniędzy. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, dany uczestnik otrzyma tylko jeden zwrot w promocji.

 

3.7. Jeden dowód zakupu produktu promocyjnego uprawnia do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia do promocji. Wielokrotne przesłanie zgłoszenia do promocji na podstawie jednego oryginału dowodu zakupu produktu promocyjnego będzie traktowane jako duplikat i zostanie usunięte z bazy zgłoszeń (w bazie pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie).

 

3.8.  Jeden uczestnik może uzyskać w promocji – z zastrzeżeniem pkt 3.6 regulaminu – prawo do wyłącznie jednego zwrotu, bez względu na liczbę i wartość zakupionych produktów promocyjnych.

 

3.9. Na jeden numer rachunku bankowego wskazywany w zgłoszeniu można dokonać tylko i wyłącznie jednego zgłoszenia w promocji.

 

3.10. Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń. Jeden uczestnik może dokonywać zgłoszeń wyłącznie
z jednego adresu IP. Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej promocji dla jednego numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.

 

3.11. Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w promocji określone
w regulaminie, w szczególności prześlą w terminie prawidłowe zgłoszenie, otrzymają zwrot pieniędzy, o którym mowa pkt 4.1 regulaminu, z zastrzeżeniem wyczerpania puli dziennej zwrotów, zgodnie z pkt 1.3. regulaminu.

 

3.12. Przekazanie zwrotów pieniędzy będzie dokonywane najpóźniej do dnia 28.04.2023 r., z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w pkt 4.3 regulaminu.

 

3.13. Zgłoszenia osób niespełniających kryteriów uczestnictwa w promocji nie będą brane pod uwagę. Organizator będzie dokonywać weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez uczestników pod kątem ich prawdziwości, poprawności i kompletności. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z uczestnikiem (za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail uczestnika podany w formularzu,
o którym mowa w pkt 3.2 regulaminu) i weryfikacji lub żądania uzupełnienia danych
i oświadczeń zawartych w zgłoszeniu w celu potwierdzenia spełnienia przez uczestnika warunków promocji. Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo żądania złożenia przez uczestnika dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych, przekazania oryginału dowodu zakupu produktu promocyjnego (na adres: Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 26,
90-541 Łódź), jak również potwierdzenia faktu dokonania zakupu produktu promocyjnego w danym sklepie promocyjnym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik promocji narusza zasady określone w regulaminie (tj. np. dokonuje fikcyjnych zakupów produktów promocyjnych lub dokonuje zwrotów zakupionych produktów biorących udział w promocji) lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań, w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. żądania od organizatora, po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do otrzymania zwrotu pieniędzy za zakup produktu promocyjnego z pkt 4.1 regulaminu. W razie stosowania przez uczestnika narzędzi
i ustawień antyspamowych, uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy ww. wiadomość od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej zawierającej „wiadomości śmieci” / „spam”.

3.14. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości potwierdza się, że przyznanie zwrotu pieniędzy, o którym mowa w pkt 4.1 regulaminu, nie oznacza przyznania przez organizatora, że produkty promocyjne posiadają jakiekolwiek wady fizyczne, są niezgodne z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 287 ze zm.) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z produktami promocyjnymi.

3.15. Dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu produktu promocyjnego, jeżeli spełnia następujące warunki:

- dowód zakupu jest oryginalny, tzn. został wystawiony przez sklep promocyjny,
tj. podmiot faktycznie prowadzący sprzedaż produktów promocyjnych, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i nie zawiera oznak jego sfałszowania,

 - dowód zakupu nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych paragonów,

 - dowód zakupu jest czytelny,

 - w wykazie zakupionych produktów na dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył produktu promocyjnego, bądź też na dowodzie zakupu widnieje adnotacja przedstawiciela sklepu promocyjnego pozwalająca stwierdzić, iż zakupiono produkt promocyjny (zgodnie z pkt 3.16 regulaminu).

 

3.16. W przypadku, gdy z treści dowodu zakupu promocyjnego nie wynika,
iż uczestnik dokonał zakupu produktu promocyjnego, na dowodzie zakupu promocyjnego winna znaleźć się adnotacja dokonana przez przedstawiciela sklepu promocyjnego, potwierdzająca fakt dokonania ww. zakupu. Adnotacja winna być opatrzona również pieczątką sklepu promocyjnego i podpisem osoby dokonującej adnotacji.

 

3.17. Przedmiotowa promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

4. ZWROT PIENIĘDZY ZA ZAKUP PRODUKTU PROMOCYJNEGO

 

4.1. Za dokonanie jednego zakupu dowolnie wybranego produktu promocyjnego, przy spełnieniu pozostałych warunków opisanych niniejszym regulaminem, uczestnikowi przysługuje wyłącznie jeden zwrot pieniędzy wskazany w pkt 1.7 regulaminu.
W przypadku gdy jeden dowód zakupu promocyjnego potwierdza dokonanie zakupu więcej niż jednego produktu promocyjnego i o ile uczestnik nie wskaże, za który konkretnie produkt promocyjny życzy sobie otrzymać zwrot, organizator dokona zwrotu promocyjnego za najtańszy z zakupionych produktów promocyjnych w wysokości ceny brutto tego produktu promocyjnego wynikającej z dowodu zakupu promocyjnego, jednak nie wyższej niż maksymalna kwota zwrotu wynosząca 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych 00/100) brutto
, z zastrzeżeniem wyczerpania puli dziennej zwrotów, zgodnie z pkt 1.3 regulaminu.

 

4.2. Łączna maksymalna liczba zwrotów w całym okresie przyjmowania zgłoszeń do promocji wynosi 4.200 (słownie: cztery tysiące dwieście) sztuk, tj. po 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) sztuk zwrotów w każdym etapie dziennym promocji (z tym zastrzeżeniem, że zwroty nieprzyznane/niewydane w danym etapie dziennym promocji przechodzą do kolejnego etapu dziennego promocji i zwiększają pulę zwrotów w kolejnym etapie dziennym, zgodnie z pkt. 1.3 regulaminu).

 

4.3. Zwrot pieniędzy w wysokości przysługującej uczestnikowi dokonany zostanie poprzez przelew na rachunek bankowy uczestnika podany w zgłoszeniu, w terminie do dnia 28.04.2023 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia konieczności dodatkowej weryfikacji zgłoszenia, organizator zastrzega sobie prawo (pod warunkiem spełnienia przez uczestnika wymagań przewidzianych w regulaminie dla otrzymania zwrotu) do dokonania zwrotu uczestnikowi w terminie do dnia 12.05.2023 r.

 

4.4. Zwrot pieniędzy, o którym mowa w pkt 1.3 i pkt 4.1 regulaminu nie przysługuje
w przypadku odstąpienia przez uczestnika od umowy sprzedaży produktu promocyjnego, w przypadku wskazania w zgłoszeniu numeru rachunku bankowego prowadzonego przez bank nieposiadający swojej siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w przypadku niespełnienia któregokolwiek z pozostałych warunków promocji przewidzianych w niniejszym regulaminie.

 

4.5. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody
w niniejszej promocji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru zwrotu pieniędzy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie uczestnika. W szczególności organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika błędnych danych bankowych, adresowych i/lub kontaktowych. Jeżeli z tego powodu kontakt
z uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe, traci on prawo do zwrotu.

 

5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

 

5.1. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń oraz decydującym o przyznaniu zwrotów będzie komisja. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane
z niniejszą promocją.

 

5.2. Komisja składa się z 3 członków powołanych przez organizatora.

 

5.3. Komisja podejmując decyzję o przyznaniu zwrotu pieniędzy, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia oraz spełnienie pozostałych warunków uczestnictwa zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

5.4. Decyzje komisji są ostateczne. Jednakże postanowienie te nie wyłącza dochodzenia przez uczestnika roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym
u organizatora i/lub w postępowaniu sądowym i/lub w innym właściwym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

6. REKLAMACJE

 

6.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników w czasie trwania promocji
i po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 26.05.2023 r. (decyduje data wpływu reklamacji do organizatora).

 

6.2. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres organizatora (Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 26, 90-541 Łódź), lub na adres e-mail organizatora: reklamacja@ugmedia.pl  i powinna zawierać:

- imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego,

- dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.

 

6.3. Reklamacje rozpatruje organizator.

 

6.4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od dnia wpływu reklamacji do organizatora, nie później niż do dnia 09.06.2023 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi promocji: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej
w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez organizatora.

 

6.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego lub innego właściwego.

 

7. DANE OSOBOWE

 

7.1 Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania promocji przez uczestników jest Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
ul. Radwańska 26, 90 – 541 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000656330, posiadająca kapitał zakładowy 30.000,00 złotych, NIP: 7272808872,
www.ugmedia.pl.

 

7.2 Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, jako administrator danych osobowych informuje, że:

 - dane osobowe uczestnika promocji pozyskane przez organizatora jako administratora danych osobowych są przetwarzane przez administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym
z organizacją przedmiotowej promocji, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do promocji, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania zwrotu, wydania / realizacji zwrotu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. promocji, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją promocji,

 - dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

 - podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w promocji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w promocji,

 - uczestnikowi przysługuje:

 - prawo dostępu do podanych danych osobowych,

 - prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

 - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora, tj. Underground Media Sp. z o.o., ul. Radwańska 26, 90 – 541 Łódź lub na adres e-mail: biuro@ugmedia.pl,

 - uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

 - dane osobowe uczestnika mogą być przekazane / udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora promocji wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników promocji, podmiotom uczestniczącym w wydawaniu / realizacji zwrotów, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,

 - dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z promocją, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

 - dane osobowe uczestników promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,

 - nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

8.2. Wszelkie informacje o promocji będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.ugmedia.pl oraz na stronie internetowej promocji: www.testujsidolux.pl.

 

8.3. Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 888 ze zm.).

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą warunków uczestnictwa w promocji. Ogłoszenie tych zmian nastąpi na stronie internetowej promocji.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

8.6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.

 

8.7 Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją promocji będą w razie braku możliwości zakończenia ich na drodze polubownej rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

ORGANIZATOR

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu promocji „WYJDŹ NA CZYSTO!”

 

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu produktu promocyjnego.

 

 *Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.