Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj łazienkę swoich marzeń od NIVEA”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Wygraj łazienkę swoich marzeń od NIVEA”, zwanej dalej „Konkursem” jest GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000527454, NIP 7811902177, REGON 302860051 (dalej „Organizator”).
2. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zlecenie NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod 61-021, przy ul. Gnieźnieńskiej 32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS nr 0000293724, posiadająca NIP 777-00-02-866, REGON 630007112 (dalej „Zleceniodawca”) i ma na celu promowanie i reklamę ww. spółki, prowadzonej przez nią działalności oraz jej produktów.
3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin" lub „Regulamin Konkursu”).
4. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Zleceniodawcy (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa sprawdzi prawidłowe wykonanie zadania konkursowego pod względem formalnym (tj. w zakresie spełniania warunków udziału w Konkursie) oraz wyłoni Laureatów Konkursu w oparciu o kryteria określone w § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 1 poniżej. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych.
5. Zadanie konkursowe należy zgłaszać w terminie od dnia 1 lutego 2017 r. od godziny 00:00:00 do dnia 28 lutego 2017 r. do godziny 23:59:59 (dalej „Okres promocyjny”).
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t. z 2016.04.08).
§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie i zasady przyznawania Nagród
1. Uczestnikami w Konkursie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a. w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. dokonać w ramach jednorazowego zakupu (tj. potwierdzonego jednym dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego) na kwotę minimum 20 zł brutto (po uwzględnieniu rabatów/zniżek oferowanych w danym sklepie) dowolnych produktów NIVEA oraz zachować paragon fiskalny potwierdzający dany zakup; Konkurs dotyczy zakupu wszystkich produktów NIVEA, NIVEA MEN, NIVEA BABY.
b. w Okresie promocyjnym wejść na stronę internetową Konkursu www.nivea.pl/lazienkamarzen;
c. udzielić odpowiedzi składającej się maksymalnie z 250 znaków na pytanie konkursowe „Jak wyobrażasz sobie swoją łazienkę marzeń”.?”(dalej „Zadanie konkursowe”);
d. wpisać datę dokonania zakupu oraz numer kasy fiskalnej podany na paragonie;
e. wybrać sieć sklepów, w której dokonano zakupu lub opcję INNY dla pozostałych sklepów, niewymienionych na liście wyboru;
f. wypełnić wymagane dane osobowe w formularzu tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu;
g. zaakceptować postanowienia Regulaminu Konkursu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola;
h. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu zgodnie z § 6 Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola;
3. Po zarejestrowaniu zgłoszenia pojawi się informacja potwierdzająca zgłoszenie do Konkursu.
4. Zadanie konkursowe nadesłane przez Uczestnika nie może zawierać treści politycznych, religijnych, kontrowersyjnych społecznie oraz dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Ponadto zabrania się przesyłania zadań konkursowych o innej tematyce niż tematyka Konkursu, nawiązujących do innych produktów, marek lub firm niezwiązanych ze Zleceniodawcą lub Organizatorem oraz już wcześniej publikowanych w mediach elektronicznych, w prasie, Internecie bądź w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych. Zabrania się w szczególności publikacji opisów już nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach. Zadanie konkursowe musi być autorskie, oryginalne, stworzone przez Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
5. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:
a. zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
b. jest wyłącznym autorem Zadania konkursowego;
c. przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego;
d. zadanie konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych.
e. złożone przez Uczestnika oświadczenia, w tym zawarte w ust. 2 lit. h) są prawdziwe.
6. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa w ust. 5 powyżej okazały się nieprawdziwe z winy Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a w przypadku gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora lub Zleceniodawcy z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia ww. podmiotów z odpowiedzialności oraz pokryje poniesione przez nie szkody.
7. Ponadto Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do:
a. okazania podpisanej przez właściciela/współwłaściciela nieruchomości zgody na remont łazienki, której wzór stanowi Załączniki nr 2 do Regulaminu (w przypadku kiedy Uczestnik nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, w której ma być dokonany remont łazienki).
b. udostępnienia łazienki w celu wykonania wizji lokalnej, w tym wykonania dokumentacji fotograficznej
c. wykonania remontu łazienki w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od otrzymania nagrody, o której mowa ust. 1 § 4
d. poinformowania Organizatora o fakcie dokonania remontu
e. udostępnienia Organizatorowi wyremontowanej łazienki do wykonania zdjęć
f. wyraża zgodę, na publikację wykonanych zdjęć wyremontowanej łazienki na stronie www.nivea.pl i na stronie Klubu Moja NIVEA pod adresem http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/moja-nivea przez czas nieokreślony .
8. Jeden paragon uprawnia do zgłoszenia tylko jednego Zadania konkursowego, niezależnie od wielokrotności kwoty 20 zł wydanej na produkty NIVEA, która wynika z paragonu.
9. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość paragonów i Zadań konkursowych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie jednakże może wygrać tylko jedną nagrodę główną, o której mowa ust. 1 § 4.
10. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik, wyraża zgodę, że w przypadku wygrania przez niego jakiejkolwiek nagrody w Konkursie, jego imię, pierwsza litera nazwiska oraz Zadania konkursowego (całego lub jego części) zostanie opublikowane na liście Laureatów na stronie internetowej www.nivea.pl/lazienkamarzen.
§ 3 Zasady wyłaniania Zwycięzcy Konkursu
1. W ciągu 14 dni roboczych od zakończenia Okresu promocyjnego, Komisja Konkursowa, kierując się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności, humoru oraz zgodności z tematyką pytania, wyłoni 3 Zadania konkursowe, których autorom zostaną przyznane Nagrody, o której mowa w § 4 ust. 1 oraz 5 rezerwowych Zadań konkursowych spośród Zadań konkursowych zgłoszonych w Okresie promocyjnym.
2. Lista Laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.nivea.pl/lazienkamarzen najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia obrad Komisji Konkursowej dla danego etapu. Ponadto Laureaci zostaną powiadomieni o powyższym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefoniczne na adres e-mail lub numer telefonu podany przy zgłoszeniu Zadania Konkursowego.
§ 4 Nagrody i zasady ich wydawania
1. W skład jednej nagrody głównej w Konkursie wchodzi: profesjonalny projekt łazienki na podstawie którego Laureat może dokonać remontu łazienki (dalej „Projekt łazienki”) o wartości jednostkowej brutto 2000 zł (słownie: dwa tysiące zł) oraz karta prepaid z kwotą pieniężną przeznaczoną na remont łazienki w wysokości 14 000 zł brutto (dalej „Karta prepaid”). Łączna jednostkowa wartość nagrody to 16 000 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy zł). Łącznie zostaną ufundowane 3 nagrody główne.
2. Do ww. nagród określonych w ust. 1, Organizator ufunduje dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 11,11% ich wartości. Od łącznej wartości nagród Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. ( Dz.U. 2012. 361 j.t. ze zm. ) i przekaże do właściwego urzędu skarbowego.
3. Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie wybór projektanta, który wykona Projekt łazienki.
5. Na Projekt łazienki składają się następujące rzeczy:
a. Pomiar łazienki z dokumentacją fotograficzną w trakcie Wizji lokalnej (nagroda obejmuje przeprowadzenie tylko jednej Wizji lokalnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej)
b. Ustalenie z Laureatem w czasie Wizji lokalnej założeń i potrzeb związanych z remontem łazienki, w tym układu funkcjonalnego i stylistyki .
c. Wizualizacja projektu łazienki
d. Naniesienie jednorazowych uwag Laureata do pierwotnej wizualizacji (w ramach nagrody Laureat może nanieść uwagi do wizualizacji tylko jeden raz)
e. Docelowe rysunki techniczne uwzględniające uwagi Laureata:
 inwentaryzacja – rysunek stanu zastanego,
 ewentualne zmiany konstrukcyjne – wyburzenia lub/i nowe ścianki
 układ funkcjonalny
 elektryka
 przyłącza wodno-kanalizacyjne
 rysunek posadzki
 ewentualne kolory i okładziny ścian
 kłady ścian
 ewentualne rysunki mebli na zamówienie
f. Zestawienie materiałów – proponowane materiały i sprzęty użyte w projekcie
6. Jeden Laureat może wygrać tylko jedną nagrodę główną.
7. Nagroda w postaci Projektu łazienki nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową. Ponadto koszty dodatkowych usług związanych z pracą projektanta, których nagroda w postaci Projektu łazienki nie obejmuje (np. naniesienie kolejnych uwag, dodatkowe wizyty itp.) ponosi Laureat.
8. Prawo do nagrody jest niezbywalne.
9. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Laureatów, jest przesłanie na adres mailowy nivea@gpd.com.pl skanu paragonu, który został zgłoszony przy rejestracji wybranego przez Komisję konkursową Zadania konkursowego w celu jego weryfikacji, skanu podpisanego przez Laureata oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej „Oświadczenie”) oraz danych niezbędnych do przekazania nagrody (adresu mieszkania, w którym ma być dokonany remont) w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o wygranej, o której mowa w § 3 ust. 2. Ponadto Laureaci zobligowani są do podania 3 terminów, w których będzie można dokonać wizji lokalnej łazienki - pomiarów, zdjęć niezbędnych do przygotowania Projektu łazienki (dalej „Wizja lokalna”). Wizje lokalne muszę się obyć w dni robocze, najpóźniej w ciągu 6 tygodni od momentu otrzymania informacji o wygranej, o której mowa w § 3 ust. 2.
10. W przypadku niespełnienia przez Laureata warunku opisanego w ust. 9 Nagroda przechodzi na autora pierwszego w kolejności rezerwowego Zadania Konkursowego, wybranego przez Komisję Konkursową zgodnie z § 3 ust. 1.
11. Laureat wyłoniony z listy rezerwowej zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o przyznaniu danej Nagrody w ciągu dwóch dni roboczych od zaistnienia sytuacji opisanej w ust 10 powyżej. Laureat jest zobligowany do spełnienia warunków opisanych w ust. 9 niniejszego paragrafu w terminach opisanych w ww. ust. 9, które obowiązują od momentu otrzymania informacji o wygranej.
12. W przypadku niespełnienia przez Laureata wyłonionego z listy rezerwowej warunku opisanego w ust.11 niniejszego paragrafu, Nagroda przechodzi na autora drugiego w kolejności rezerwowego Zadania Konkursowego, wybranego przez Jury zgodnie z § 3. ust. 1, a następnie na autora trzeciego Zadania konkursowego, jeśli autor drugiego rezerwowego również nie spełnił warunków niezbędnych do otrzymania Nagrody zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu itd., aż do autora piątego, rezerwowego Zadania konkursowego.
13. W przypadku kiedy żaden z Laureatów wyłonionych z listy rezerwowej nie spełni warunków opisanych w ust. 9 niniejszego paragrafu Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
14. Paragon fiskalny, którego skan z został załączony do wiadomości, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu musi spełniać następujące warunki:
 na liście zakupów widniejących na paragonie jest określenie potwierdzające zakup produktów marki NIVEA za minimum 20 zł brutto (po uwzględnieniu rabatów/zniżek oferowanych w danym sklepie). W przypadku gdy wydruk z opisem na paragonie nie daje możliwości identyfikacji zakupu określonych produktów „NIVEA” konieczna jest adnotacja sklepu z podpisem i pieczątką potwierdzająca zakup produktów „NIVEA”
 paragon fiskalny jest prawdziwy, czyli wystawiony przez podmiot uprawniony do sprzedaży detalicznej produktów kosmetycznych oraz nie budzi wątpliwości co do zawartych w nim treści oraz autentyczności
 paragon fiskalny nie jest naderwany, przecięty, rozmazany, niewyraźny lub nie stanowi połączenia dwóch lub kilku innych paragonów
15. Organizator ma prawo wymagać od Laureata, aby ten przesłał oryginał paragonu fiskalnego, którego skan został załączony do wiadomości, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu w celu jego dalszej weryfikacji. W takim wypadku Laureat zobligowany jest do przesłania ww. oryginału paragonu na adres: GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18 z dopiskiem „Konkurs - Wygraj łazienkę swoich marzeń od NIVEA” w ciągu 5 dni od otrzymania takiej prośby. Paragon zostanie zwrócony Laureatowi w dniu Wizji lokalnej. W przypadku niespełnienia ww. warunku lub stwierdzenia, iż przesłany paragon, który został przesłany może nie być oryginalny lub nie spełnia warunków opisanych w ust. 14 Organizator ma prawo nie wydać nagrody danemu Laureatowi. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zapisy z ust. 10 – 13 niniejszego paragrafu.
16. W ciągu dwóch dni roboczych od pozytywnej weryfikacji paragonu przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z Laureatem w celu potwierdzenia terminu Wizji lokalnej.
17. Nagroda w postaci karty prepaid zostanie przesłana Laureatowi za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres do korespondencji podany przez Zwycięzcę zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 Regulaminu najpóźniej do 15 maja 2017 roku. Zasady korzystania z karty prepaid i ewentualne opłaty z tym związane, określa bank, który wydał kartę. Ewentualne opłaty będą pobierane ze środków finansowych znajdujących się na karcie prepaid.
18. W ciągu dwóch tygodni od przeprowadzenia Wizji Lokalnej u danego Laureata, zostanie mu przesłana wyłącznie w formie elektronicznej na podany przez Laureata adres e-mail wizualizacja łazienki. Laureat zostanie o tym fakcie powiadomiony przez przedstawiciela Organizatora również drogą telefoniczną.
19. Laureat w ciągu jednego tygodnia od otrzymania wizualizacji powinien zaakceptować wizualizację lub przesłać swoje uwagi w formie elektronicznej, na podstawie których zostaną wykonane docelowe rysunki techniczne i zestawienie materiałów, o których mowa w ust. 5 lit. e-f.
20. W ciągu trzech tygodni od otrzymania uwag od Laureata zostaną wysłane do Laureata, docelowe rysunki techniczne oraz zestawienie materiałów, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej na adres podany przez Laureata.
21. W przypadku wyczerpania się kwoty 14 000 zł znajdującej się na karcie prepaid, pozostałe koszty związane z remontem ponosi Laureat.
22. Ostateczny termin odebrania Nagrody w postaci projektu to 20 lipiec 2017 r.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, z dopiskiem „Reklamacja – Wygraj łazienkę swoich marzeń od NIVEA”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą - reklamację uznaje się za dostarczoną.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
5. Organizator oświadcza, że gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji spór nie zostanie rozwiązany, Organizator odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przewidzianym ustawą z ustawą z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016. Poz. 1823).
§ 6 Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Zleceniodawca, który w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Dane w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca zamieszkania oraz adresu zamieszkania/wykonania remontu łazienki (w przypadku reklamacji lub wygrania nagrody głównej) będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101. 926 j.t. ze zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym ogłoszenia wyników, wydania nagród oraz rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.nivea.pl/lazienkamarzen oraz w siedzibie Organizatora w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00.
2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.
3. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jak również do niewydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej Nagrody.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Wygraj łazienkę swoich marzeń od NIVEA

……………………....., dnia ………………………..

…………………………………………………………………………………….
Imię i Nazwisko


OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto oświadczam, iż nie jestem pracownikiem: Organizatora oraz NIVEA Polska Sp. z o.o. a także nie należę do najbliższej rodziny osób wymienionych powyżej. Przez najbliższą rodzinę rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
………………………………………………………………
(czytelny podpis)