Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulamin konkursu „Lekkie śniadanie – styczeń 2017”

Regulamin konkursu „Lekkie śniadanie – styczeń 2017

 

 • 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem  konkursu jest Frisco.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-128, ul. Omulewska 27, NIP 1132619524, Regon 140558972, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000261409.
 2. Konkurs jest prowadzony pod nazwą: „Lekkie śniadanie – styczeń 2017
 3. Konkurs jest prowadzony na Facebooku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs trwa 4 dni, od dnia 26.01.2017 od godziny 12:00 do 30.01.2017 r. do godziny 12.00.  
 • 2.

Warunki uczestnictwa i zasady prowadzenia konkursu

 

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
 2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani współpracownicy Organizatora, a także te osoby, które są lub będą zatrudnione w czasie trwania konkursu, jak również członkowie rodzin  współpracowników Organizatora.
 3. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich posiadających zweryfikowane konto na portalu Facebook.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy:

polubić fanpage FriscoPL  znajdujący się pod adresem https://www.facebook.com/FriscoPL 

 - w komentarzu pod postem konkursowym  opublikowanym na profilu https://www.facebook.com/FriscoPL zamieścić komentarz będącym odpowiedzią na zadanie:  "Podziel się z nami w komentarzu swoim pomysłem na fit śniadanie.

 - do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszone tylko i wyłącznie propozycje, które:

 1. a) nie naruszają prywatności lub innych praw, w tym autorskich, jakichkolwiek innych podmiotów,
 2. b) nie godzą w dobre imię innych osób,
 3. c) nie zawierają treści powszechnie używanych za wulgarne i obraźliwe,
 4. d) nie są zabronione przez prawo.
 5. Informacja o rozpoczęciu konkursu zostanie zamieszczona w poście dodanym przez Administratora na profilu FriscoPL na Facebooku 26.01.2017 (czwartek) o godzinie 12:00
 6. Zdobywcami nagród zostanie 3 uczestników, których komentarze okażą się najciekawsze i najbardziej oryginalne zdaniem Komisji Konkursowej.
 7. Jeden użytkownik może dodawać dowolną ilość komentarzy, ale tylko jeden z nich może zostać nagrodzony.
 8. 8. Wyniki zostaną ogłoszone 01.2017, o godzinie 16:00 pod wpisem konkursowym, zamieszczonym na stronie: https://www.facebook.com/FriscoPL.
 • 3.

Nagrody i zasady ich wydawania

 1. Nagrodami w konkursie są: 3 vouchery na zakupy we Frisco.pl o wartości 100 zł każdy.
  Organizator wytypuje 3 zwycięzców, każdy z nich otrzyma 1 voucher na zakupy we Frisco.

Vouchery są jednorazowe, ważne do 31.03.2017. Nie dotyczą alkoholu i wyrobów tytoniowych, nie łączą się z innymi programami rabatowymi.

 1. Zwycięzcą nie może być osoba nagrodzona w poprzednim konkursie. Zwycięzcy będą poinformowani o wygranej po zakończeniu konkursu w komentarzu pod postem konkursowym.
 2. Warunkiem odebrania nagrody jest:
  - wysłanie przez zwycięzcę wiadomości mailowej na adres konkurs.facebook@frisco.pl, o tytule „KONKURS – Lekkie śniadanie w terminie nieprzekraczającym 24h od ogłoszenia wyniku – 01.02.2017 godz. 16:00. W przypadku braku przesłania informacji Organizatorowi przysługuje prawo przyznania nagrody innemu uczestnikowi konkursu, który spełnił kryteria wygranej.
  - w treści maila podanie
  swojego imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami „fair play”.

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia wypowiedzi nie spełniających kryteriów ogólnych zasad przyjętych na profilu Frisco.pl na Facebooku, m.in: obrażanie innych osób i marek czy używanie niecenzuralnych słów oraz publikowania niecenzuralnych zdjęć.

 

 1. Autorzy wygranych komentarzy zostaną nagrodzeni w terminie do 14 dni po zakończeniu konkursu, tj, do 14.02.2017 r.

 

 • 4.

Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania konkursu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej pod adres organizatora z dopiskiem na kopercie: KONKURS – Lekkie śniadanie
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora konkursu.
 • 5.

Postanowienia końcowe

 1. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
 2. Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnik konkursu poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia/zmiany czasu trwania Konkursu.

 

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do  właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.