Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN PROGRAMU „3 GWARANCJE FRISCO”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu jest Frisco.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-128), przy ul. Omulewskiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000261409, REGON: 140558972, NIP: 1132619524 o kapitale zakładowym w wysokości 20.,737.,150,00 zł opłacony w całości, zwana dalej "Organizatorem" lub "Frisco.PL".
2. Zobowiązanie Frisco.PL pod nazwą „3 gwarancje we Frisco" dotyczy:
2.1. Gwarancji najniższej ceny produktów oznaczonych ikoną „najtaniej w sieci” w sklepie internetowym www.Frisco.PL w porównaniu do cen tych samych produktów w innych sklepach online.
2.2. Gwarancji świeżości produktów zamówionych na www.Frisco.PL.
2.3. Gwarancji niezawodności dostawy zamówienia złożonego na www.Frisco.PL.
3. Program odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Program nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
5. Program trwać będzie od dnia 16.11.2015 roku od godz. 00.00 do odwołania.
§ 2.
Uczestnicy Programu
1. Uczestnikami Programu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Programu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni do 2 stopnia pokrewieństwa oraz rodzeństwo, rodzice małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dokonanie zakupów na stronie www.Frisco.PL a w przypadku gwarancji najniższej ceny dokonanie zakupu produktów zawierających przynajmniej 1 produkt oznaczony ikoną „najtaniej w sieci”.
4. Przed zgłoszeniem uczestnictwa w Programie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Programu. Biorąc udział w Programie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Frisco.PL https://www.Frisco.PL/stn,regulation.
5. Każdy Uczestnik Programu może uczestniczyć w Programie dowolną ilość razy.
§3
Zasady Programu


Gwarancja nr 1 - GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY
Frisco.PL zwróci Ci dwukrotność różnicy, jeśli znajdziesz produkt objęty programem
„Najtaniej w sieci” w niższej cenie w innym sklepie online.
1. Gwarancja najniższej ceny we Frisco dotyczy zwrotu dwukrotności różnicy pomiędzy ceną produktu objętego programem „Najtaniej w sieci” zapłaconą przez Klienta na rzecz Frisco.PL a niższą ceną obowiązującą w innym sklepie internetowym w dniu złożenia zamówienia na www.Frisco.PL na rzecz Klienta.
a) dokona zakupu w sklepie internetowym Frisco.PL produktu oznaczonego ikoną „Najtaniej w sieci”,
b) w terminie 3 dni od daty zakupu zgłosi na adres frisco@frisco.pl znalezienie identycznego produktu oferowanego w niższej cenie obowiązującej w dniu złożenia zamówienia w innym sklepie internetowym.
2. Uczestnik otrzyma zwrot dwukrotności różnicy w postaci kuponu zniżkowego na poczet przyszłych zakupów we Frisco.PL. Kod rabatowy jest jednorazowy i ważny przez 30 dni od daty otrzymania kuponu. Nie dotyczy alkoholu i wyrobów tytoniowych. Nie łączy się z programami rabatowymi.


Gwarancja nr 2 - GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI
Frisco.PL zwróci Ci pieniądze jeśli nie będziesz zadowolony z jakości produktów
zamówionych we Frisco.
1. W przypadku niezadowolenia Uczestnika programu ze świeżości produktów spożywczych z kategorii owoce, warzywa, świeże mięso i wędliny (z wyjątkiem paczkowanych), ryby i owoce morza zamówionych na www.Frisco.PL Uczestnik otrzyma zwrot pieniędzy za zakupione produkty oraz kupon o wartości 10zł na poczet przyszłych zakupów we Frisco.PL. Kod rabatowy jest jednorazowy i ważny przez 30 dni od daty otrzymania kuponu. Nie dotyczy alkoholu i wyrobów tytoniowych. Nie łączy się z programami rabatowymi.
2. Frisco.PL jako sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia do Klienta sprzedawanych produktów wolnych od wad. Frisco.PL jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży produktu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą Kodeks cywilny oraz Ustawą o prawach konsumenta.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Programu, należy kierować na adres frisco@frisco.pl. Uczestnik programu powinien odpowiednio udokumentować wadę produktu poprzez przesłanie jego zdjęcia na adres frisco@frisco.pl.
4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień uczestników, które są zawarte w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.


Gwarancja nr 3 – GWARANCJA NIEZAWODNOŚCI DOSTAWY
Frisco.PL zwróci Ci pieniądze jeśli Twoje zamówienie było niekompletne
oraz otrzymasz kupon na zakupy do Frisco.PL jeśli Twoje zamówienie przyjechało nie na czas
1. Gwarancja niezawodności dostawy we Frisco dotyczy:
a) zwrotu klientowi równowartości brakujących produktów w przypadku niekompletności jego zamówienia, jeżeli płatność za zamówienie była dokonana w formie przedpłaty oraz przyznania rekompensaty w postaci kuponu o wartości 10zł na poczet przyszłych zakupów we Frisco.PL. Zgłoszenie należy wysłać na adres frisco@frisco.pl w terminie 3 dni od dnia otrzymania dostawy. Kod rabatowy jest jednorazowy i ważny przez 30 dni od daty otrzymania kuponu. Nie dotyczy alkoholu i wyrobów tytoniowych. Nie łączy się z programami rabatowymi.
b) przyznania rekompensaty w postaci kuponu o wartości 10zł na poczet przyszłych zakupów we Frisco.pl w przypadku zgłoszenia przez Uczestnika Programu w terminie 3 dni od daty dostarczenia zamówienia na adres frisco@frisco.pl, że czas dostawy jego zamówienia wykraczał poza okres 1-godzinnego okna dostawy, które wybrał podczas składania zamówienia. Spóźnienie wynikające z przyczyn losowych jest dopuszczalne pod warunkiem, że nie przekracza więcej niż 10 minut. Rekompensata za spóźnienie w postaci jednorazowego kodu rabatowego jest ważna przez 30 dni od daty otrzymania kuponu. Nie dotyczy alkoholu i wyrobów tytoniowych. Nie łączy się z programami rabatowymi. Przyznanie rekompensaty nie obowiązuje w przypadku zgody Uczestnika Programu na przesunięcie godziny dostawy.
§ 4.
Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego paragrafu Regulaminu Programu.
2. Reklamacje związane z Programem mogą być zgłaszane w formie e-mailowej na adres: frisco@frisco.pl lub pisemnej, na adres Frisco.PL Sp. z o.o., ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa z dopiskiem "Reklamacje – 3 GWARANCJE FRISCO ".
3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji oraz zakres czynności, jakich uczestnik żąda od Organizatora.
4. Frisco.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
§ 5.
Postanowienia końcowe
7.1. Program odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa polskiego, w tym przepisów Kodeksu cywilnego.
7.2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.Frisco.PL.
7.3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.
Sporządzono w Warszawie w dniu 13.11.2015 r.