Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

1
Regulamin promocji pod nazwą:
„Przekaż opinię na temat Pampers Pants - kup pieluchomajtki Pampers 20 zł taniej.”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin promocji określa zasady oraz warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Przekaż opinię na temat Pampers Pants - kup pieluchomajtki Pampers 20 zł taniej”, zwana dalej Promocją.
2. Organizatorem promocji jest Streetcom Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-724) przy ul. Wołodyjowskiego 83, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349097, REGON: 142308802, NIP 7010224644, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN (zwana dalej „Organizatorem").
3. Celem Promocji jest promocja produktów Pampers Mega Pack rozmiar 4 104 szt oraz Pampers Pants rozmiar 3 120 szt (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych oraz dostępnych w sklepie internetowym: Frisco (www.frisco.pl) na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 16.02.2017 roku do 30.03.2017 roku, z zastrzeżeniem prawa do wydłużenia okresu promocyjnego przez Organizatora, za uprzednim poinformowaniem o niniejszym Odbiorców. Informacja w zakresie przedłużenia okresu promocyjnego będzie przekazywana drogą mailową, ze wskazaniem ewentualnej zmiany w Regulaminie w przedmiotowym zakresie.
5. Miejscem organizowania oraz wykonywania promocji jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Promocja ta prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego frisco.pl pod stroną ujednolicającą (URL) www.pampers.frisco.pl.
§2
Warunki uczestnictwa w promocji
1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej konsumentów w rozumieniu art. 22[1] k.c, jak i przedsiębiorców (art. 43[1] k.c. Z promocji wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
2. Uczestnik przed przystąpieniem do promocji powinien zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu, a każde zgłoszenie udziału w promocji uwarunkowane jest złożeniem oświadczenia o treści, iż Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego literalne brzmienie.
3. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 2 stanowić będzie zgłoszenie
2
Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
4. Uczestnik może brać udział w organizowanej promocji we własnym imieniu i na własną rzecz, a tym samym musi dokonać zakupu produktów promocyjnych, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Ilość produktów oznaczonych kodem, jak i uprawniających do zniżek jest ograniczona, a tym samym ilość próbek jest dostępna tylko do wyczerpania zapasów.
5. Organizator niniejszym Regulaminem wskazuje na rodzaje produktów oraz ich dostępność, których zakup poprzez sklepy internetowe upoważnia Użytkownika do otrzymania próbki danego produktu, a tym samym do wzięcia udziału w promocji i skorzystania z kuponów rabatowych.
6. Do produktów, o których mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu zalicza się:
6.1. sklep internetowy „Frisco” (pieluchy, zupki, obiadki, deserki i kaszki dla dzieci w wieku 6-12 miesięcy);
6.2. sklep internetowy „Bartek” (buty dla dzieci w rozmiarze 16-22);
6.3. sklep internetowy „Slippers Family” (buty dla dzieci w rozmiarze 16-22 );
6.4. sklep internetowy „Tomi” (zabawki, ubranka, akcesoria dla dzieci, łóżeczka, foteliki, nosidełka, krzesełka dla dzieci 6-12 mc);
6.5. sklep internetowy „Decathlon” (ubranka, buciki, nosidełka i akcesoria dla dzieci 6-12 mc);
6.6. sklep internetowy „Mamissima” (zabawki, ubranka, buciki, akcesoria dla dzieci, łóżeczka, foteliki, nosidełka, foteliki 6-12 mc);
6.7. sklep internetowy „Ravello” (zabawki, ubranka, akcesoria dla dzieci).
§3
Szczegóły promocji
1. W celu wzięcia udziału w promocji Uczestnik m.in. powinien w czasie trwania danej promocji spełnić łącznie następujące warunki:
1.1 Wejść na stronę sklepu internetowego dostępnego pod nazwą: www.frisco.pl, poprawnie zalogować się, dokonać zakupu Pampers Pants Mega Pack 120 szt w rozmiarze 3 lub Pampers Pants Mega Pack 104 szt w rozmiarze 4, a następnie wpisać unikalny kod rabatowy w podsumowaniu zamówienia. Po dokonaniu powyższych czynności kwota zakupów zostanie pomniejszona o 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych). Kod rabatowy dotyczy jednorazowego zakupu opakowania pieluchomajtek Pampers Pants Mega Pack 120 szt w rozmiarze 3 lub Pampers Pants Mega Pack 104 szt w rozmiarze 4. Promocje nie podlegają łączeniu, a rabat zostanie naliczony po wpisaniu kodu rabatowego we wskazanym do tego miejscu.
1.2. Celem otrzymania kodu rabatowego uprawniającego do zniżki, Użytkownik zobowiązany jest do wykonania zadania. Zadanie to polega na:
a) wejściu na stronę internetową pod adresem www.pampers.frisco.pl;
b) dokonaniu oceny Pampers Pants (1 gwiazdka bardzo zła ocena, 5 gwiazdek bardzo dobra ocena);
c) podaniu swojego imienia, adres email oraz wiek dziecka;
3
d) przepisaniu kodu weryfikacyjnego z ulotki;
e) zaznaczenie wymaganych zgód w zakresie warunków promocji.
2. Po wykonaniu powyższych Użytkownik otrzyma kod rabatowy na adres e-mail, który podał na stronie www.pampers.frisco.pl.
3. Unikalny kod jest jednorazowy, a tym samym uprawnia do zakupu 1 sztuki produktu promocyjnego, a tym samym nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny, bądź inny produkt oferowany przez frisco.pl.
4. Jako jeden Uczestnik traktowane jest również jedno gospodarstwo domowe. Przez pojęcie „gospodarstwo domowe” Organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, zameldowania uczestników promocji.
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczestnika Regulaminu promocji lub wpływania przez uczestnika na wynik promocji w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo usunąć zgłoszenie takiej osoby lub wykluczyć danego uczestnika z promocji.
§4
Rozpatrywanie Reklamacji
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, szczególnie związane z możliwością, (bądź jej brakiem) wykonania zadania zmierzającego do wygenerowania kodu rabatowego (§3 ust. 1.2), braku otrzymania maila z kodem rabatowym (§3 ust. 2), a tym samym odpowiedniego naliczenia kodu rabatowego uprawniającego do zniżki, Uczestnicy zobowiązani są zgłaszać reklamacje na piśmie na adres siedziby Organizatora tj. Streetcom Polska Sp. z o.o. ul. Wołodyjowskiego 83, 02-724 Warszawa.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres, Uczestnika promocji, nr. kontaktowy oraz dokładny opis wraz z numerem zamówienia, którego reklamacja dotyczy uzasadnienie reklamacji oraz ewentualne żądania.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników w czasie trwania promocji i po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 15.04.2017 r. (decyduje data wpływu reklamacji do sklepu internetowego).
4. Uczestnik sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 14 dni (słownie: czternastu.) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
§5
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji jest Organizator Promocji.
4
2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją, tj. w celach związanych z przyjmowaniem zgłoszeń, ustaleniem prawa danego uczestnika do uzyskania kodu rabatowego, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale niezbędny, celem wzięcia udziału w promocji. Uczestnikom promocji udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawo żądania udzielenia informacji, co do przysługujących im praw w zakresie przetwarzania danych osobowych
4. Wszystkie dane osobowe osób biorących udział w promocji są wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i tylko w celu związanym z przeprowadzeniem promocji.
§ 6
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje w zakresie promocji Organizator zamieści w siedzibie swojego przedsiębiorstwa, (tj. przy ul. Wołodyjowskiego 83, 02-724 Warszawa).
2. Organizator oświadcza, iż wszelkie zasady w związku z organizowaniem promocji zostały określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie promocji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków promocji w czasie jej trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w niej, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników promocji. Wszyscy uczestnicy promocji zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie i opublikowanie ich na stronie internetowej www.streetcom.pl/promocja.
4. Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 471).
5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w promocji nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.