Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Regulamin promocji pod nazwą:

Naturalnie do smażenia – olej Kujawski 3 Ziarna za 1 gr

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin promocji określa zasady oraz warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Naturalnie do smażenia – olej Kujawski 3 Ziarna za 1 gr”, zwana dalej Promocją.
 2. Organizatorem promocji jest Streetcom Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-724) przy ul. Wołodyjowskiego 83, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349097, REGON: 142308802, NIP 7010224644, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN (zwana dalej „Organizatorem.
 3. Celem Promocji jest promocja produktów marki Kujawski, w szczególności oleju Kujawski 3 ziarna (dalej: „Produkt Promocyjny”), oferowanego i dostępnego w sklepie internetowym Frisco.pl (www.frisco.pl) na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 27.03.2017 roku do 16.04.2017 roku, z zastrzeżeniem prawa do wydłużenia lub skrócenia okresu promocyjnego przez Organizatora.
 5. Miejscem organizowania oraz wykonywania promocji jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Promocja ta prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego frisco.pl pod stroną ujednolicającą (URL) www.frisco.pl.

 

 

 

 • 2

Warunki uczestnictwa w promocji

 

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Polskiej konsumentów w rozumieniu art. 22[1] k.c, jak i przedsiębiorców (art. 43[1] k.c. Z promocji wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 2. Uczestnik przed przystąpieniem do promocji powinien zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu, a każde zgłoszenie udziału w promocji jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 3. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 2 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 4. Uczestnik może brać udział w organizowanej Promocji we własnym imieniu i na własną rzecz, a tym samym musi dokonać zakupu minimum dwóch produktów marki Kujawski dostępnych na Frisco.pl,  na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Ilość produktów promocyjnych jest ograniczona.
 5. Organizator niniejszym Regulaminem wskazuje na rodzaje produktów oraz ich dostępność, których zakup poprzez sklep internetowy upoważnia Użytkownika do otrzymania Produktu Promocyjnego, a tym samym do wzięcia udziału i skorzystania z promocji.
 6. Do produktów, o których mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu zalicza się:

6.1.  

MARKA

NAZWA

POJEMNOŚĆ

EAN

KUJAWSKI

Olej 3 ziarna

750 ml

5900012003196

KUJAWSKI

Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia

3000 ml

5900012000102

KUJAWSKI

Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia

500 ml

5900012000287

KUJAWSKI

Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia

1000 ml

5900012000232

KUJAWSKI Ze smakiem

Olej rzepakowy z bazylią

250 ml

5900012004834

KUJAWSKI Ze smakiem

Olej rzepakowy z bazylią i czosnkiem

250 ml

5900012004841

KUJAWSKI Ze smakiem

Olej rzepakowy z czosnkiem

250 ml

5900012004827

KUJAWSKI Ze smakiem

Olej rzepakowy z papryką ostrą, pomidorami i bazylią

250 ml

5900012006371

KUJAWSKI Ze smakiem

Olej rzepakowy z pomidorami, czosnkiem i bazylią

250 ml

5900012004858

 

 

 • 3

 Szczegóły promocji

 

 1. W celu wzięcia udziału w promocji Uczestnik m.in. powinien w czasie trwania danej promocji spełnić łącznie następujące warunki:

1.1. Wejść na stronę sklepu internetowego dostępnego pod nazwą: www.frisco.pl, poprawnie zalogować się, skutecznie dokonać zakupu minimum dwóch produktów marki Kujawki dostępnych na frisco.pl

1.2. Promocja dotyczy zakupu miniumum dwóch produktów marki Kujawski:

MARKA

NAZWA

POJEMNOŚĆ

EAN

KUJAWSKI

Olej 3 ziarna

750 ml

5900012003196

KUJAWSKI

Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia

3000 ml

5900012000102

KUJAWSKI

Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia

500 ml

5900012000287

KUJAWSKI

Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia

1000 ml

5900012000232

KUJAWSKI Ze smakiem

Olej rzepakowy z bazylią

250 ml

5900012004834

KUJAWSKI Ze smakiem

Olej rzepakowy z bazylią i czosnkiem

250 ml

5900012004841

KUJAWSKI Ze smakiem

Olej rzepakowy z czosnkiem

250 ml

5900012004827

KUJAWSKI Ze smakiem

Olej rzepakowy z papryką ostrą, pomidorami i bazylią

250 ml

5900012006371

KUJAWSKI Ze smakiem

Olej rzepakowy z pomidorami, czosnkiem i bazylią

250 ml

5900012004858

 

 

1.3. Po dokonaniu powyższych czynności do zakupów zostanie dołączony olej Kujawski 3 ziarna - Produkt Promocyjny dostępny za 1 gr (słownie: jeden grosz).

1.4.. Klient nabywając więcej produktów marki Kujawski objętych promocją (§2 ust. 6.1), otrzyma proporcjonalnie więcej Produktów Promocyjnych za 1 grosz.

1.5. Zgodnie z regulaminem sklepu internetowego Frisco.pl, sprzedawca zastrzega sobie możliwość do limitowania sprzedaży dla klienta. Dla produktu KUJAWSKI Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia 1l, limit sprzedaży wynosi 15 sztuk produktu i obowiązuje również dla Promocji.

 1. Jako jeden uczestnik traktowane jest również jedno gospodarstwo domowe. Przez pojęcie „gospodarstwo domowe” Organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, zameldowania, uczestników promocji.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczestnika Regulaminu promocji lub wpływania przez uczestnika na wynik promocji w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo usunąć zgłoszenie takiej osoby lub wykluczyć danego uczestnika z promocji.

 

 • 4

 Rozpatrywanie Reklamacji

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, szczególnie związane z możliwością, (bądź jej brakiem) zalogowania się na stronę internetową (§3 ust. 1.1), odczytania kodu rabatowego, bądź prawidłowego jego naliczenia, Uczestnicy zobowiązani są zgłaszać na piśmie na adres Organizatora tj. Streetcom Polska Sp. z o.o. ul. Wołodyjowskiego 83, 02-724 Warszawa.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres, Uczestnika promocji, nr. kontaktowy oraz dokładny opis, wraz z numerem zamówienia, którego reklamacja dotyczy uzasadnienie reklamacji oraz ewentualne żądania.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników w czasie trwania promocji i po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 30.04.2017r. (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
 4. Uczestnik sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w liście reklamacji, wysłanym w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

 • 5

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji jest Organizator Promocji.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją, tj. ustaleniem prawa danego uczestnika do uzyskania Produktu Promocyjnego, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale niezbędny, celem wzięcia udziału w promocji. Uczestnikom promocji udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawo żądania udzielenia informacji, co do przysługujących im praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 4. Wszystkie dane osobowe osób biorących udział w promocji są wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i tylko w celu związanym z przeprowadzeniem promocji.

 

 • 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie informacje w zakresie promocji Organizator w siedzibie swojego przedsiębiorstwa, (tj. przy ul. Wołodyjowskiego 83, 02-724 Warszawa).
 2. Organizator oświadcza, iż wszelkie zasady w związku z organizowaniem promocji zostały określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków promocji w czasie jej trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w niej, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników promocji. Wszyscy uczestnicy promocji zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie i opublikowanie ich na stronie internetowej www.streetcom.pl/promocja.
 4. Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 471).
 5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w promocji nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.