Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

 

Regulamin akcji „200 zł na zakupy we Frisco”

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „200 zł na zakupy we Frisco”

 

 1. Akcja „200 zł na zakupy we Frisco”, zwana dalej „Akcją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Frisco.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-128, ul. Omulewska 27, NIP 1132619524, Regon 140558972, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000261409, zwaną dalej „Frisco” lub „Organizator”.

 

 1. Akcja będzie trwała od dnia 29.05.2017 r. od godziny 8:00 do 09.07.2017 do godziny 23.59.

 

 1. Akcja organizowana jest w Sklepie Internetowym Frisco pod adresem: frisco.pl i jego subdomenach.

 

 1. Warunki uczestnictwa w Akcji

 

 1. W akcji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne

 

     6. W celu wzięcia udziału w Akcji należy spełnić łącznie poniższe warunki.

 

 a) Na stronie frisco.pl/zgarnij-200-zlotych (zwana dalej „Stroną WWW”) wyrazić chęć udziału w akcji, w szczególności poprzez rejestrację swojego adres e-mail zgodnego z adresem e-mail, na który zarejestrowane jest konto w sklepie Frisco.

 b) Zaakceptować regulamin Akcji na Stronie WWW;

 c) Wyrazić zgodę na wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Frisco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Omulewska 27, 04-182, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

 1. Zasady Akcji

 

 1. Akcja polega na możliwości uzyskania kodu rabatowego Frisco o wartości do 200 zł zł w zamian za dokonywane zakupy.

 

 1. O wartości przyznanego kodu rabatowego decyduje liczba i wartość zrealizowanych zakupów w sklepie Frisco w okresie trwania Akcji. Wartości kuponów rabatowych możliwych do zdobycia w ramach Akcji wyszczególniono poniżej.

 

10 zł za 1 (słownie: jedno) zrealizowane zamówienie o wartości co najmniej 250 zł brutto

35 zł za 2 (słownie: dwa) zrealizowane zamówienia, każde o wartości co najmniej  250 zł brutto

70 zł za 3 (słownie: trzy) zrealizowane zamówienia, każde o wartości co najmniej  250 zł brutto

100 zł za 4 (słownie: cztery) zrealizowane zamówienia, każde o wartości co najmniej  250 zł brutto

200 zł za 5 (słownie: pięć) i więcej zrealizowanych zamówień, każde o wartości co najmniej  250 zł brutto

 

 1. Dla uniknięcia wątpliwości, przy ustalaniu prawa do kuponu rabatowego brane są pod uwagę wyłącznie zamówienia:

o wartości nie mniejszej niż 250 zł brutto;

opłacone w czasie trwania Akcji;

co do których klient jako konsument nie zrealizował prawa do odstąpienia od umowy jako umowy zawartej na odległość.

 

 1. W Akcji biorą udział tylko i wyłącznie zakupy zrealizowane z konta z zarejestrowanym do Akcji adresem e-mail.

 

 1. Zasady otrzymania kuponu rabatowego

 

 1. Każdy uczestnik, który zarejestruje chęć udziału w Akcji oraz dokona w okresie trwania Akcji minimum 1 (słownie: jednego) zakupu w sklepie Frisco, które zostanie finalnie zrealizowane i opłacone uprawniony będzie do otrzymania kuponu rabatowego o wartości zgodnej z punktem 8 niniejszego regulaminu.

 

 1. Kupon rabatowy zostanie przesłany na podany podczas zapisu do Akcji adres e-mail nie później niż 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od dnia zakończenia Akcji.

 

 1. Otrzymany kupon rabatowy będzie można wykorzystać w sklepie Frisco do dnia 31.08.2017 r.

 

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania ze zniżki.

 

 1. Otrzymany kupon rabatowy nie jest wymienialny na gotówkę, a rabat nie obejmuje produktów alkoholowych oraz produktów tzw. początkowego żywienia niemowląt.

 

 

 

 1. Reklamacje

 

 1. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności czynności podejmowanych przez Organizatora w ramach Akcji z niniejszym Regulaminem. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy Frisco.pl, ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa z dopiskiem na kopercie „200 zł na zakupy we Frisco” lub wysłana na adres e-mail: bok@frisco.pl.

 

 1. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Frisco.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-128, ul. Omulewska 27, NIP 1132619524, Regon 140558972, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000261409, który przetwarza dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt 14 w celach marketingu bezpośredniego, w tym wysłania kodu rabatowego. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy o przysługującym prawie dostępu do danych i ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody za pośrednictwem linka umieszczonego każdorazowo w przesyłanych wiadomościach lub poprzez przesłanie wiadomości na adres: frisco@frisco.

 

 

 1. Uczestnik przystępując do Akcji wyraża oddzielną zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych do przesyłania mu przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) informacji handlowych (ofert), w szczególności bezpłatnego Newslettera, w rozumieniu 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243).”

 

 1. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej frisco.pl. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe postanowienia regulaminu sklepu dostępnego na stronie internetowej www.frisco.pl.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Akcji w czasie jej trwania, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników Akcji. Wszyscy uczestnicy Akcji zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie i opublikowanie ich na stronie www.

 

 1. Akcja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) wrozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 471).