Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

REGULAMIN KONKURSU

pod nazwą „Urodzinowe świętowanie z Velvet”

 

 • 1

Zakres przedmiotowy

Niniejszy regulamin konkursu pod nazwą „Urodzinowe Świętowanie Velvet”, zwanego dalej „Konkursem”, określa warunki uczestnictwa i nagradzania uczestników biorących udział w Konkursie, dalej jako „Uczestnicy”, a także prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora.

 

 • 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu jest ZEG Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 01-494, przy ul. Księcia Bolesława 7B lok. 108, biuro ul. Okrężna 83,83a m.6 02-933 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381434, NIP: 5213597912, REGON: 142867306, kapitał zakładowy 16.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”. Organizator działa w imieniu własnym.
 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Velvet CARE sp. z o. o. z siedzibą w Kluczach, 32-310, przy ul. Klucze – Osada 3, kapitał zakładowy 63.736.000,00 zł w całości opłacony, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119906, NIP: 5213207147, REGON: 015199843.
 3. Konkurs dotyczy wszystkich produktów marki VELVET nabywanych w sklepie internetowym www.frisco.pl.

 

 • 3
  Uczestnictwo w Konkursie

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
 2. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat oraz które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami i/lub przedstawicielami Organizatora, pracownikami i/lub przedstawicielami Velvet CARE sp. z o. o., członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie najbliższej rodziny wcześniej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia a także osoby stale zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 5. Ograniczenie, o którym mowa w ustępie poprzednim odnosi się również do
  pracowników i/lub przedstawicieli Frisco.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-128, przy ul. Omulewskiej 27, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000261409, NIP: 1132619524, REGON: 140558972, kapitał zakładowy: 20.737.150,00 zł.

 

 1. Przez pracowników ww. podmiotów rozumieć należy również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

 

 • 4

Czas trwania i zasięg terytorialny Konkursu

 

 1. Konkurs rozumiany jako okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 01.09.2017 roku o godz. 00:00:00 i trwa do dnia 30.09.2017 roku do godz. 23:59:59.
 2. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 5

Zasady udziału w Konkursie

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

- dokonać w okresie trwania Konkursu, a przed datą zgłoszenia, zakupu produktów Velvet określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu za minimum 10 zł, przy czym zakup musi być udokumentowany jednym paragonem lub jedną fakturą VAT;

- w okresie trwania Konkursu dokonać zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości tekstowej SMS pod numer 7036, odpowiadając na pytanie konkursowe „Czego życzysz Velvet na kolejne 20 lat?” (przykład budowy wiadomości zgłoszeniowej: „VLV. Odpowiedź na pytanie”);

- zachować oryginał paragonu lub faktury VAT dokumentujące dokonanie zakupu, o którym mowa w pkt 1.

 1. Koszt jednej wiadomości tekstowej SMS wynosi 0,50 zł (0,62 zł z VAT). Organizator nie wprowadza limitu znaków dla odpowiedzi na pytanie konkursowe, jednakże w zależności od operatora i modelu telefonu komórkowego jedna wiadomość tekstowa SMS może mieć różny limit znaków, w związku z czym odpowiedź może zostać podzielona na kilka wiadomości. Koszt wysłania wiadomości ponosi Uczestnik Konkursu. Uczestnikowi muszą przysługiwać autorskie prawa majątkowe do przesłanej odpowiedzi.
 2. Odpowiedzi o charakterze powszechnie uznawanym za wulgarne i/lub obraźliwe, sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszające prawa osób trzecich podlegają dyskwalifikacji i nie są brane pod uwagę przez Komisję Konkursową, o której mowa w 6 Regulaminu.
 3. Dopuszcza się możliwość, aby jeden Uczestnik dokonał więcej niż jednego zgłoszenia w czasie trwania Konkursu. Wyłączone jest jednak dokonanie więcej niż jednego zgłoszenia na podstawie tego samego paragonu / faktury VAT niż zgłoszenia dokonane poprzednio.
 4. Niespełnienie przez Uczestnika choćby jednego z warunków wskazanych powyżej skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

 

 

 • 6

Komisja Konkursowa

 1. Do oceny zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników i wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powołał komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją Konkursową”.
 2. Dodatkowo, do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 3. Komisja Konkursowa składa się z 3 osób.
 4. Komisja Konkursowa pracuje pod przewodnictwem przewodniczącego wybranego przez Organizatora spośród członków Komisji Konkursowej.
 5. Organizator oświadcza, iż zostaną sporządzone protokoły z powołania Komisji Konkursowej oraz jej posiedzenia.

 

 • 7

Nagrody

 

 1. Komisja Konkursowa spośród wszystkich zgłoszeń dopuszczonych do udziału w Konkursie wybiera pięciu laureatów, którzy w ocenie Komisji Konkursowej udzielili najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe (nagroda I stopnia) oraz dziesięciu laureatów, którzy udzielili odpowiedzi na tyle ciekawej, że w ocenie Komisji Konkursowej zasługującej na dodatkowe wyróżnienie (nagroda II stopnia).
 2. W Konkursie przewidziane są następujące rodzaje nagród:

- 5 nagród I stopnia w postaci odkurzacza 3w1 marki Philips o wartości  1.650  zł każdy (tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 183,31 zł (sto osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści jeden groszy). Łączna wartość nagrody wynosi  1.833,31  zł (tysiąc osiemset trzydzieści trzy złote i trzydzieści jeden groszy);

- 10 nagród II stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości  500  zł każda (pięćset złotych i 00/100) brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 55,55 zł (pięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy). Łączna wartość nagrody wynosi  555,55 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy);

 1. Całkowita wartość puli nagród wynosi 14.722,08 zł (czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złotych i osiem groszy).
 2. Laureatowi, któremu została przyznana nagroda, nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną rzecz, ekwiwalent pieniężny lub świadczenie.
 3. Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.
 4. Nagrody przyznawane w Konkursie objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 5. Organizator Konkursu potrąca z nagrody kwotę równą dodatkowej nagrodzie pieniężnej i przekazuje ją właściwemu Urzędowi Skarbowemu na pokrycie należnego podatku od wartości nagrody.
 6. Celem otrzymania nagrody niezbędne jest spełnienie warunków formalnych wskazanych w § 9 niniejszego Regulaminu.

 

 • 8

Przebieg Konkursu

 

 1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową w terminie do 10.10.2017 roku.
 2. W trakcie posiedzenia, o którym mowa w ust. 1 Komisja Konkursowa wybierze również 3 laureatów rezerwowych nagrody każdego stopnia.
 3. Laureatowi rezerwowemu przysługuje prawo do nagrody w sytuacji, gdy zajdą przyczyny, dla których nie jest możliwe otrzymanie nagrody przez laureata.

 • 9

Przekazanie nagrody

 

 1. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu mu nagrody nie później niż do dnia 13.10.2017 roku. Powiadomienie to nastąpi w formie SMS na numer, z którego zostało nadesłane zgłoszenie, w godzinach 9.00 – 17.00.
 2. Laureat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2017 roku, zobowiązany jest do wysłania Organizatorowi na adres e-mail: velvet@addicters.com:

- skanu lub zdjęcia podpisanego przez laureata oświadczenia, w którym oświadcza on, że jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek § 3 ust. 4 i 5 Regulaminu. W oświadczeniu, o którym mowa powyżej laureat podaje również dane niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko oraz adres, na który zostanie wysłana nagroda. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

- skanu lub zdjęcia paragonu lub faktury VAT, na podstawie którego dokonano nagrodzonego zgłoszenia.

 1. Niedochowanie terminu wskazanego w ust. 2 powoduje utratę prawa do otrzymania przez laureata nagrody.
 2. Paragony lub faktury VAT nieczytelne, zniszczone bądź uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym ich weryfikację oraz takie, z których nie wynika w sposób niebudzący wątpliwości zakup produktów, o których mowa w 2 ust. 3 Regulaminu na zasadach określonych Regulaminem, nie są brane pod uwagę przez Organizatora i uniemożliwiają laureatowi otrzymanie nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo żądania okazania przez laureata oryginału paragonu/faktury VAT dokumentującej zakup.
 4. W przypadku niespełnienia przez laureata warunków formalnych uprawniających do otrzymania nagrody, Organizator skontaktuje się w ciągu 2 dni roboczych od daty stwierdzenia tej okoliczności z laureatem rezerwowym, który poinformowany zostanie o przyznaniu mu nagrody. Laureat rezerwowy obowiązany będzie dostarczyć dokumenty wskazane w ust. 2 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu mu nagrody.
 5. W przypadku niespełnienia przez laureata rezerwowego warunków formalnych uprawniających do otrzymania nagrody, Organizator skontaktuje się w ciągu 2 dni roboczych od daty stwierdzenia tej okoliczności z kolejnym laureatem rezerwowym, który poinformowany zostanie o przyznaniu mu nagrody. Kolejny laureat rezerwowy obowiązany będzie dostarczyć dokumenty wskazane w ust. 2 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu mu nagrody. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do każdego następnego laureata rezerwowego, w przypadku ziszczenia się okoliczności warunkujących kontakt z każdym następnym przewidzianym laureatem rezerwowym.
 6. Nagroda zostanie wysłana laureatowi / laureatowi rezerwowemu w formie przesyłki poleconej na adres przez niego wskazany maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora dokumentów wskazanych w ust. 2, pod warunkiem przejścia pozytywnej weryfikacji spełnienia przez laureata i/lub laureata rezerwowego warunków formalnych.
 7. W przypadku niespełnienia przez laureata / laureatów rezerwowych warunków formalnych uprawniających do otrzymania nagrody bądź zgłoszenia się do Konkursu mniejszej ilości osób niż przewidziana pula nagród, nagroda odpowiednio niedoręczona lub nieprzyznana pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 

 • 10

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. W ramach Konkursu przetwarzane są następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Konkursu (rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagród), w tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Usunięcie danych osobowych Uczestnika na jego żądanie równoznaczne będzie z brakiem możliwości wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie.
 6. Dane dotyczące Uczestnika zostaną udostępnione uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i korespondencji wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 

 • 11

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Zaleca się, aby wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu były zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora: ul. Księcia Bolesława 7B/108, 01-494 Warszawa lub w postaci wiadomości e-mail wysłanej na adres Organizatora: velvet@addicters.com w terminie do 30.11.2017 roku.
 2. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego reklamacja powinna zawierać następujące dane: nazwę Konkursu, imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres do korespondencji zgłaszającego reklamację, dokładny opis nieprawidłowości przebiegu Konkursu oraz żądanie.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana listownie na adres, z którego została zgłoszona, albo w drodze wiadomości e-mail, jeśli została przesłana w formie korespondencji e-mailowej.

 

 • 12

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem frisco.pl, oraz w biurze Organizatora pod adresem ul. Okrężna 83,83a m.6 02-933 Warszawa.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
 3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, wszelkie ewentualne spory wynikające z Regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 5. Stosowany w Regulaminie termin „paragon” oznacza „paragon fiskalny” w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 363).
 6. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Urodzinowe Świętowanie z  Velvet”

Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Konkursu

 

 

 

..........................................................

 

miejscowość i data

 

 

..........................................................

imię i nazwisko

 

..........................................................

ulica, numer domu i mieszkania

 

..........................................................

kod i miejscowość

 

...................................................

numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia

 

 

 

 

Oświadczenie

 

Niniejszym oświadczam, iż ani ja ani członkowie mojej najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, małżonkowie rodzeństwa, rodzice małżonka, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby stale zamieszkujące ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym) nie jesteśmy pracownikami i/lub przedstawicielami Organizatora, pracownikami i/lub przedstawicielami Velvet CARE sp. z o. o., Frisco.pl; członkami Komisji Konkursowej oraz członkami ich najbliższej rodziny.

 

Równocześnie oświadczam, że jestem osobą, która ukończyła 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 

 

............................................................. czytelny podpis