Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Regulamin promocji „Ręcznik Velvet 1 gr ”

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Ręcznik Velvet 1 gr”
 2. Promocja „Ręcznik Velvet 1 gr” zwana dalej „Promocją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Frisco.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-128, ul. Omulewska 27, NIP 1132619524, Regon 140558972, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000261409, zwaną dalej „Frisco” lub „Organizator”.
 3. Promocja trwa od 30.08.2017 r. do 12.09.2017 r. lub do wyczerpania puli produktów promocyjnych.
 4. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Frisco pod adresem: pli na jego subdomenach. Informacja o produkcie promocyjnym za 1 gr - moduł graficzny ze zdjęciem produktu promocyjnego i hasłem „Ręcznik Velvet 1 gr” - zwany dalej Modułem Promocyjnym, jest widoczny na stronie www.frisco.pl/pierwsze-zakupy w trakcie trwania Promocji.
 5. Możliwość zakupu produktu promocyjnego za 1 gr przysługuje Klientom Frisco, którzy spełnią wszystkie poniższe warunki:
 6. a) Dodadzą do koszyka produkt promocyjny – VELVET Ręcznik papierowy Jumbo 1szt.
 7. b) Zamówią pierwsze zakupy w terminie określnym w puncie 3 Regulaminu.
 8. c) Podczas składania zamówienia, w polu „Kod rabatowy (voucher)” wprowadzą kod promocyjny RECZNIKZA1GR i zatwierdzą go przyciskiem „Użyj kodu”.
 9. Użyty w danym zamówieniu kod promocyjny obniża wartość produktu promocyjnego do ceny - 1 gr.
 10. W edycji zamówienia z użytym kodem promocyjnym widnieje pełnowartościowa cena produktu promocyjnego. Obniżona do 1 gr cena produktu promocyjnego jest widoczna w mailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia z użytym kodem promocyjnym.
 11. Każdemu Klientowi spełniającemu warunki wzięcia udziału w Promocji zgodnie z pkt 5 powyżej, przysługuje prawo zakupu maksymalnie 1 sztuki produktu promocyjnego za 1 gr.
 12. Kod promocyjny nie jest wymienialny na gotówkę.
 13. Akcja nie łączy się z innymi promocjami.
 14. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy Frisco.pl, ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Ręcznik Velvet 1 gr” lub wysłane na adres e-mail: bok@frisco.pl.
 15. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
 16. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa.
 17. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej pl.
 18. Administratorem danych jest Frisco Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul.Omulewska 27, 04-182 zwana dalej „Spółką”, która przetwarza powyższe dane osobowe w celu wysłania informacji handlowej. Spółka informuje, iż osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135).