Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN PROMOCJI

„Tymczasem Promocja EB 2017”

 

I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Akcja promocyjna, zwana dalej „Promocją”, jest prowadzona pod nazwą „Tymczasem Promocja EB 2017”.
 • Organizatorem Promocji jest G3 Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-589) przy ul. Gilarskiej 86D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457097, NIP 524-275-86-54,REGON: 146623073, zwana dalej „Organizatorem”.
 • Promocja jest organizowana na zasadach „Sprzedaży Premiowej”, zgodnie z postanowieniami i warunkami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.
 • Promocja prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych (konsumentów w rozumieniu art. 22kc), które ukończyły 18 rok życia, o pełnej zdolności do czynności prawnych, będących rezydentami bądź nierezydentami, które spełniają postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Osoba biorąca udział w Promocji i spełniająca warunki oraz postanowienia Regulaminu zwana jest dalej „Uczestnikiem”.
 • Promocja rozpoczyna się w dniu 15.09.2017 roku i kończy w dniu 30.03.2018 roku (czas trwania Promocji obejmuje okres reklamacyjny) lub w chwili wyczerpania zapasu nagród (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze). Okres sprzedaży promocyjnej dalej zwany „Okresem Sprzedaży Promocyjnej” trwa od 15.09.2017 roku do 31.12.2017 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość istnienia na rynku Produktów w innym terminie niż Okres Sprzedaży Promocyjnej. Zakup Produktów przed lub po Okresie Sprzedaży Promocyjnej nie uprawnia do udziału w Promocji.
 • Okres rejestracji kodów promocyjnych (dalej zwanych „Kodem” lub „Kodami”) trwa od 15.09.2017 roku do 31.01.2018 roku, okres ten jest dalej zwany „Okresem Rejestracji Kodów”.
 • Rejestracja Kodów przed lub po Okresie Rejestracji Kodów nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji. W Promocji mogą być używane wyłącznie Kody (jeden Kod to ciąg 8 znaków alfanumerycznych) naniesione na oryginalne zamknięcia (kapsle lub zawleczki) produktów promocyjnych opisanych w pkt. 1.9. poniżej.
 • Sprzedażą uprawniającą do wzięcia udziału w Promocji objęte są butelki i puszki piwa marki EB w opakowaniach jednostkowych 330 ml, 500 ml i 550 ml (sprzedawane pojedynczo lub w opakowaniach zbiorczych zawierających cztery puszki piwa) z zastrzeżeniem, że objęte Promocją są wyłącznie powyższe produkty, które posiadają Kod nadrukowany pod kapslem lub zawleczką oraz posiadają promocyjną etykietę. Produkty spełniające wymogi niniejszego punktu zwane są dalej „Produktem” lub „Produktami”.
 • Nad prawidłowym przebiegiem Promocji czuwa powołana przez Organizatora Komisja Promocji, zwana dalej „Komisją”.
 • Promocja jest zgodna z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016 poz. 487).
II.            NAGRODY
 • Nagrody A: Organizator gwarantuje 1500 (tysiąc pięćset) nagród dalej zwanych „Nagrodą A” lub „Nagrodami A”, każda w postaci vouchera na jedną bluzę marki KOKA.
 • Nagrody B: Organizator gwarantuje 2500 (dwa tysiące pięćset) nagród dalej zwanych „Nagrodą B” lub „Nagrodami B”, każda w postaci vouchera na jeden T-shirt marki KOKA.
 • Nagrody C: Organizator gwarantuje 1000 (tysiąc) nagród dalej zwanych „Nagrodą C” lub „Nagrodami C”, każda w postaci vouchera na jedną czapkę Snapback (z daszkiem) marki KOKA.
 • Nagrody D: Organizator gwarantuje 1100 (tysiąc sto) nagród dalej zwanych „Nagrodą D” lub „Nagrodami D”, każda w postaci vouchera na jedną zimową czapkę marki KOKA.
 • Vouchery (w postaci e-kodu) są wysyłane na wskazany przez Uczestnika adres mailowy w terminie do 28.02.2018 r.
 • Vouchery można wykorzystać wyłącznie w e-sklepie marki KOKA http://kokafeat.com (zwanym dalej „Sklepem”), w terminie od 15.09.2017 r. do 31.03.2018 r.
 • Laureat nie może przenieść prawa do wygranej na osoby trzecie.
 • Organizator nie gwarantuje dostępności Nagród w pełnym zakresie rozmiarów i kolorów.
 • Z uwagi na to, że wartość pojedynczej Nagrody nie przekracza kwoty 760,00 zł przychód z tego tytułu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
III.           MECHANIKA ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
  • Każdy Uczestnik posiada indywidualne konto punktowe zwane dalej „Kontem”. Uczestnik może dysponować wyłącznie Kodami zarejestrowanymi na jego Koncie.
  • Wymagana ilość poprawnie zarejestrowanych na Koncie Kodów dla poszczególnego rodzaju Nagród:
 • jedna Nagroda A – 160 Kodów,
 • jedna Nagroda B – 120 Kodów.
 • jedna Nagroda C – 80 Kodów.
 • jedna Nagroda D – 50 Kodów.
  • Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest wykonanie łącznie następujących czynności:
   • Zakup Produktów w Okresie Sprzedaży Promocyjnej, w ilości niezbędnej dla uzyskania danej Nagrody.
   • Zarejestrowanie w Okresie Rejestracji Kodów wymaganej (zgodnie z zapisem pkt. 2. Regulaminu) ilości Kodów w systemie Organizatora poprzez:
    1. wpisanie Kodów na stronie www.tymczasemeb.pl zwanej dalej „Stroną”. Pierwsza rejestracja Kodu lub Kodów poprzez Stronę wymaga łącznego spełnienia poniższych warunków (nie dotyczy Uczestników wcześniej zarejestrowanych poprzez aplikację Messenger):
   • deklaracji Uczestnika o ukończonym 18 roku życia,
   • podania przez Uczestnika następujących danych: adres e-mail danego Uczestnika (łącznie rejestracja Uczestnika zwana dalej „Rejestracją”), z zastrzeżeniem, że w Promocji dany adres email może być wykorzystywany wyłącznie przez jednego Uczestnika,
   • zalogowania się w systemie Organizatora (loginem jest adres e-mail danego Uczestnika, hasło zostaje automatycznie wygenerowane przez Organizatora w trakcie Rejestracji),
   • rejestrowania Kodu lub Kodów po zalogowaniu się w systemie Organizatora,

 lub

 1. użycie aplikacji Messenger (dalej “Messenger”). Pierwsza rejestracja Kodu lub Kodów wymaga (nie dotyczy Uczestników wcześniej zarejestrowanych poprzez Stronę) :
 • kliknięcia przycisku ROZPOCZNIJ w oknie konwersacji chat bota
 • potwierdzenia, że Uczestnik ma ukończony 18 rok życia,
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • akceptacji Regulaminu
 • podania adresu email Uczestnika (w Promocji dany adres email może być wykorzystywany wyłącznie przez jednego Uczestnika), uczestnik otrzymuje hasło automatycznie wygenerowane przez Organizatora.
  • Uczestnik może rejestrować Kody na swoje Konto wykorzystując Stronę i/lub Messenger, używając tego samego loginu i hasła w obu aplikacjach.
  • Dany Kod może być zarejestrowany w systemie Organizatora wyłącznie jeden raz, niezależnie od rodzaju rejestracji Kodu. Uczestnik nie może zarejestrować w ciągu doby więcej niż 5 Kodów, doba liczona jest od godz. 00:00:00 do 23:59:59.
  • W trakcie rejestracji Kodu lub Kodów poprzez Stronę Uczestnikowi wyświetlana jest informacja na temat statusu rejestrowanych Kodów (informacja czy Kod jest prawidłowy i czy został zarejestrowany poprawnie).
  • Uczestnik Promocji jest zobowiązany do zachowania oryginalnego kapsla z czytelnym Kodem (od chwili rejestracji Kodu do dnia 28.02.2018 roku). Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadania przez Uczestnika Promocji autentycznego kapsla z zarejestrowanym Kodem. W tym celu, na żądanie Organizatora (skierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika Promocji podczas rejestracji Kodu na Stronie), Uczestnik Promocji zobowiązany jest do dostarczenia wymaganego kapsla do siedziby Organizatora lub przesłania kapsla listem poleconym lub pocztą kurierską na adres siedziby Organizatora, w terminie do 4 dni od dnia otrzymania żądania (w przypadku przesyłki decyduje data nadania). W celu weryfikacji autentyczności kapsla z Kodem Organizator może również zażądać (żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika Promocji podczas rejestracji Kodu na Stronie) przesłania czytelnego zdjęcia kapsla (z widocznym Kodem) na adres e-mail Organizatora eb@g3.com.pl (lub inny adres e-mail wskazany przez Organizatora), w terminie do 4 dni od dnia otrzymania żądania przez Uczestnika Promocji. Niedotrzymanie warunków przez Laureata określonych w niniejszym punkcie oznacza, że Laureat traci prawo do tej nagrody.
IV.          PRZYZNAWANIE I WYDAWANIE NAGRÓD
 
  • Uczestnik Promocji, który zgodnie z postanowieniami i warunkami Regulaminu nabył prawo do Nagrody zwany jest dalej „Laureatem”.
  • Procedura przyznania Nagród.
   • Organizator zapewnia otwarty (wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia) dostęp do licznika umieszczonego na Stronie i w aplikacji Messenger, który wskazuje ilość dostępnych Nagród. Uczestnicy po zalogowaniu mogą sprawdzić stan swojego Konta.

 

 • Uczestnik może zarezerwować Nagrodę (o ile posiada wymaganą ilość Kodów na Koncie) poprzez wybór ikony danej Nagrody (z zastrzeżeniem jej dostępności) na Stronie lub wybór ikony danej Nagrody (z zastrzeżeniem jej dostępności) w aplikacji Messenger, po uprzednim zalogowaniu.

 

 • Uczestnik może otrzymać w Promocji dowolną ilość Nagród.

 

 • Wydawanie Nagród.
  • Laureaci po spełnieniu wymogów pkt 4.2.2. Regulaminu otrzymują, zgodnie z pkt. 2.5. Regulaminu, na wskazany w Rejestracji adres e-mail elektroniczny voucher na daną Nagrodę do wykorzystania w Sklepie (zgodnie z regulaminem Sklepu, przyczym zakończenie procesu realizacji vouchera musi być dokonane najpóźniej w ciągu 12 godzin od dodania vouchera do koszyka w e-sklepie, o którym mowa w pkt. 2.6. niniejszego Regulaminu).
  • Laureat utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:
 1. nie dopełni w terminie któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu; lub
 2. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub
 3. na żądanie Organizatora nie dostarczy kapsli, które były podstawą do rejestracji Kodów.
  • Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Promocji, w tym również pozbawienia prawa do Nagrody osób, które wzięły udział w Promocji i nie spełniają warunków wskazanych w pkt. 1.5.
  • Po wyczerpaniu puli Nagród (określonych w II. Regulaminu) Organizator zostaje zwolniony z obowiązku dalszego wydawania Nagród, a Kody niewykorzystane w Promocji (również Kody zarejestrowane na Kontach) nie stanowią podstawy do otrzymania Nagrody.

 

 

V.            POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

VI. 
VII. 
VIII. 

5.1.                  Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy Promocji winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską, w czasie trwania Promocji, jednakże nie później niż do dnia 09.03.2018 roku na adres: G3 Group sp. z o.o., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa (decyduje data nadania) z dopiskiem „Reklamacja Promocji – „Tymczasem EB 2017”. Reklamacja musi zostać doręczona pod wyżej wymieniony adres nie później niż z dniem 16.03.2018 roku; reklamacje doręczone po tym terminie nie są rozpatrywane.

5.2.                  Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję, o której mowa w pkt 1.10. Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania (okres ten obejmuje również wysłanie decyzji Komisji do Reklamującego). O decyzji Komisji Reklamujący jest powiadamiany pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Ostatnim dniem okresu reklamacyjnego jest dzień 30.03.2018 roku. Wszelkie roszczenia Uczestników Promocji w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Promocji jak również udziału w niej, przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym dane roszczenie stało się wymagalne.

5.3.                  Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.      Przystąpienie do Promocji oznacza, iż Uczestnik Promocji zapoznał się z jej zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

6.2.      Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora (w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 16.00) oraz na Stronie.

6.3.      Infolinia, udzielająca informacji na temat Promocji jest dostępna pod numerem 22 100 22 99 (opłata za połączenie według stawki własnej dzwoniącego), w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 16.00.

6.4.      Dane osobowe Uczestników gromadzone i przetwarzane są przez Organizatora (G3 Group Sp. z o.o.), będącego Administratorem zbioru danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 r. poz. 1030). Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania oraz żądania usunięcia, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ich usunięcie może uniemożliwić udział w Promocji lub wydanie Nagród. Dane, z wyłączeniem danych Laureatów Promocji, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Promocji, wydania Nagród zostaną niezwłocznie usunięte.

6.5.      W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6.6.      Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Promocji rozstrzygane są przez sąd powszechny.