Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN KONKURSU

“SPRAW SOBIE PREZENT NA ŚWIĘTA!”

§1

DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

 1. KONKURS – wydarzenie umożliwiające Uczestnikom wygranie
 2. FUNDATOR – fundator Nagród w Konkursie:

ŻYWIEC - ZDRÓJ S.A., z siedzibą Cięcina, ul. Św. Katarzyny 187, 34-350 Węgierska Górka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027034, kapitał zakładowy w wysokości

18.228.000 zł, opłacony w całości, NIP 553-001-67-38.

 1. ORGANIZATOR – NAV Katarzyna Nawój, główny adres prowadzonej działalności gospodarczej: Warszawa (02-703), ul. Bukowińska 26B/5, NIP: 888-291-92-92.
 2. NAGRODA – świadczenie przyznawane przez Organizatora Laureatom na zasadach i warunkach określonych

w Regulaminie.

 1. REGULAMIN – niniejszy
 2. SKLEP – punkt sprzedaży Produktów Promocyjnych biorący udział w Konkursie, na terenie

W Konkursie biorą udział Sklepy sieci:

 1. Topaz
 2. Stokrotka
 3. Avita
 4. M&L Delikatesy
 5. MokPol
 6. Lewiatan Żory
 7. SPS Ostrołęka
 8. HMC

Oraz supermarket on-line Frisco.pl

 1. ZAKUP PROMOCYJNY – każdy jednorazowy zakup dowolnie wybranych Produktów Promocyjnych na kwotę minimum 15 zł brutto. Zakup promocyjny powinien być dokonany w dowolnym Sklepie w okresie od dnia 17.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r. i udokumentowany Paragonem. Wybór Sklepu, w którym Uczestnik dokona Zakupu Promocyjnego jest dobrowolny i w  żaden  sposób  nie  wpływa  na  warunki  uczestnictwa w
 2. PRODUKT PROMOCYJNY – wszystkie produkty Żywiec Zdrój S.A. dostępne w asortymencie Sklepów.
 3. UCZESTNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce, konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która bierze udział w Konkursie. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby bliskie dla pracowników lub współpracowników Organizatora, właściciela Sklepu lub Fundatora, przez które rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo rodziców, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być również pracownicy lub współpracownicy Organizatora, Sklepu lub Fundatora.
 4. LAUREAT – osoba, której została przyznana Nagroda w Konkursie
 5. ZGŁOSZENIE - Wiadomość SMS wraz z rozwiązaniem zadania konkursowego lub kompletny i prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z rozwiązaniem zadania konkursowego wysłany za pośrednictwem Strony. Obie formy zgłoszenia są równoważne, Uczestnik sam decyduje w jaki sposób się zgłosi się do Konkursu.
 6. STRONA – serwis internetowy pod adresem http://prezentnaswieta.com.pl na której prowadzony jest Konkurs. Korzystanie ze strony jest bezpłatne, jednak wymaga dostępu do
 7. PREMIUM SMS - usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez uczestnika

związane jest z pobraniem przez operatora telefonii komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za

 

przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy (opłata za wysłanie jednego SMS-a na numer 7057 wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł z VAT).

 1. ZADANIE – ma znaczenie nadane w §2 ust.
 2. PARAGON – dowód zakupu Produktu Promocyjnego uprawniający Uczestnika, któremu przyznana została Nagroda, do  jej    Dowód  zakupu  na  potrzeby  niniejszego   Konkursu  powinien  być  czytelny        i prawdziwy, tzn. taki który jest wystawiony przez Sklep, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i który nie jest sfałszowany. W Konkursie dopuszcza się także faktury Vat, o ile spełniają wymóg dotyczący rodzaju i wartości zakupionych Produktów Promocyjnych.

 

 

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Konkurs trwa od dnia 17.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r. (okres zbierania Zgłoszeń).
 2. Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie powinna:
  1. dokonać Zakupu Promocyjnego w okresie trwania Konkursu
  2. dokonać płatności za dokonany Zakup Promocyjny,
  3. koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu,
  4. rozwiązać zadanie konkursowe,
  5. zgłosić się do Konkursu poprzez wysłanie Zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości SMS lub

formularza zgłoszeniowego na Stronie.

 1. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Konkursu dokonają w Sklepie jednorazowego zakupu Produktów Promocyjnych o wartości zgodnej z par.1 ust.7, a następnie wykonają Zadanie. Zakup Produktów Promocyjnych musi zostać ujęty na jednym Paragonie, nie można zgłosić do Konkursu Paragonów, które spełniają warunek zakupu Produktów Promocyjnych na kwotę minimum 15 zł brutto dopiero po ich zsumowaniu.
 2. W przypadku dokonania zakupu Produktów Promocyjnych o wartości będącej wielokrotnością wymaganego w par.1 ust.7 limitu, Uczestnikowi przysługuje odpowiednio większa ilość Zgłoszeń, tj:
  1. Przy zakupie Produktów Promocyjnych za minimum 15 zł brutto – 1 Zgłoszenie
  2. Przy zakupie Produktów Promocyjnych za minimum 30 zł brutto – 2 Zgłoszenia
  3. Przy zakupie Produktów Promocyjnych za minimum 45 zł brutto – 3 Zgłoszenia

I tak dalej.

 1. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał Paragonu wystawiony przez Sklep, w którym dokonano zakupu Produktów Promocyjnych, w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej Nagrody, z tym zastrzeżeniem, że data i godzina na Paragonie nie może być późniejsza niż data i godzina dokonania zgłoszenia w
 2. Zadanie polega  na   odpowiedzi  na  pytanie  „Napisz  dlaczego  to  właśnie  Ty  zasługujesz  na  prezent”      i przesłanie go SMS-em na numer 7057 lub zarejestrowanie na Stronie. Każda Odpowiedź powinna być poprzedzona słowem PREZENT („Prefix”). W przypadku Zgłoszeń za pośrednictwem Strony Prefix nie jest wymagany.
 3. Wzór prawidłowego Zgłoszenia za pomocą SMS to Odpowiedź.
 4. Przykładowe prawidłowe Zgłoszenie za pomocą SMS powinno brzmieć: byłem grzeczny przez cały

rok.

 1. Dla Zgłoszeń dokonywanych przez Stronę obowiązuje limit 500 znaków razem ze
 2. Dla Zgłoszeń    dokonywanych    za   pośrednictwem   SMS,    Organizator   nie   narzuca   limitu    znaków,    z zastrzeżeniem ust.
 3. W przypadku przesłania przez Uczestnika Zgłoszenia dłuższego niż 160 znaków (wliczając Prefix, znaki

interpunkcyjne i spacje), Uczestnik poniesie koszt wysłania SMS będący odpowiednią wielokrotnością

 

podstawowej stawki 0,50 zł netto/0,62 zł brutto za SMS. Opłata zostanie naliczona za każde rozpoczęte 160 znaków.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, kiedy wykorzystanie polskich znaków diakrytycznych w Odpowiedzi SMS  spowoduje  zwiększenie  długości  SMSa  i  naliczenie  dodatkowych  opłat  związanych z przekroczeniem 160 znaków lub wielokrotności tego
 2. Wiadomości SMS zawierające treści multimedialne,  w tym linki,  zostaną  wysłane jako  wiadomość MMS    i mogą nie zostać zarejestrowane bądź nie zostać odczytane prawidłowo przez Organizatora. Koszt wysłania takiej wiadomości wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł brutto i może być zwiększony w zależności od długości zawartego w wiadomości tekstu. Nawet w przypadku prawidłowego odczytania przez Organizatora treści multimedialnych zawartych w takiej wiadomości, nie będą one brane pod uwagę przy ocenie Zgłoszeń.
 3. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. Uczestnik powinien mieć wyłączoną blokadę SMS
 4. Forma zgłoszenia do Konkursu poprzez wysłanie wiadomości SMS jest dostępna wyłącznie dla Uczestników znajdujących się w zasięgu sieci GSM polskich operatorów komórkowych.
 5. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS informującej o przyjęciu do Konkursu Zgłoszenia.
 6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, jednak każde Zgłoszenie powinno być poparte osobnym Paragonem dokumentującym określony w ust. 3 zakup Produktów Promocyjnych lub ich wielokrotności, zgodnie z ust. 4 niniejszego
 7. Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który zgłosił się wielokrotnie do Konkursu, do przesłania wszystkich dowodów zakupu. W przypadku, jeżeli Uczestnik nie będzie posiadał tych dowodów zakupu może zostać zdyskwalifikowany  i  wykluczony  z  Konkursu,  z  utratą  prawa  do  nagrody  przyznanej  mu  w Konkursie włącznie. W takim przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji
 8. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną ilość Zgłoszeń (pod warunkiem dokonania Zakupów Promocyjnych odpowiedniej wartości), jednakże jedna osoba może wygrać tylko jedną Nagrodę w całym Konkursie. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie przesyłać Zgłoszenia do Konkursu         z różnych numerów telefonicznych, a zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej Nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych Uczestników, jedna osoba zostanie nagrodzona jedną Nagrodą, a kolejna Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. Jeżeli przyznane takiej osobie Nagrody mają różne wartości, Organizator przydzieli jej Nagrodę bardziej wartościową.
 9. Paragon powinien zostać wystawiony w czasie trwania Konkursu. Paragon z wcześniejszą lub późniejszą datą zakupu niż czas trwania Konkursu nie będzie brany pod uwagę przy przyznawaniu Nagród przez Organizatora.
 10. Zgłoszenie powinno zostać wysłane w dniu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego lub w dacie

późniejszej, jednakże nie późniejszej niż ostatni dzień trwania Konkursu.

 

§3

ZASADY WYKONYWANIA ZADANIA

 

 1. Zadanie może zostać wykonane wyłącznie przez Uczestnika, który dokonał zakupu Produktów

Promocyjnych.

 1. W Konkursie udział biorą wyłącznie Zgłoszenia, które zostały nadesłane przez SMS na numer telefonu wskazany w par. 2 lub nadesłane przez Stronę i zostały doręczone Organizatorowi w czasie trwania Konkursu. Koszt wysyłki SMS-a w wysokości 0,50 zł netto, 0,62 zł brutto ponosi
 2. Przesłanie SMS-a ze Zgłoszeniem nie upoważnia Uczestnika do wnioskowania o zwrot kosztów przesłanego

SMS-a.

 1. Zgłoszenia, które zostały doręczone po upływie terminu obowiązywania Konkursu nie będą brane przez

Organizatora pod uwagę przy przyznawaniu Uczestnikom Nagród.

 

 1. Treść przesyłanego Zgłoszenia nie może naruszać praw autorskich, praw do wizerunku lub dóbr osobistych osób trzecich. Przesyłanie Zgłoszenie do Organizatora jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia że:
  1. Uczestnik jest jego wyłącznym autorem,
  2. Uczestnikowi przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia,
  3. autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia nie zostały w żaden sposób obciążone prawami osób
 2. Uczestnik przesyłając  Zgłoszenie  udziela  Organizatorowi  niewyłącznej,  nieodwołalnej,  nieograniczonej  w czasie licencji na korzystania ze Zgłoszenia na potrzeby Konkursu oraz w celu działań marketingowych Organizatora lub Fundatora. Udzielenie licencji obejmuje wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 1. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp  w miejscu i w czasie przez siebie

 

§4

PRZYZNANIE NAGRODY

 

 1. W celu przyznania Nagrody, Organizator wyłoni komitet konkursowy („Komitet”). Komitet w zależności od

decyzji Organizatora może być jedno lub kilkuosobowy.

 1. Komitet ocenia przesłane Zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym oraz wybiera Uczestnika/Uczestników, któremu/którym zostanie przyznana Nagroda. Komitet kieruje się w szczególności kreatywnością i oryginalnością nadesłanego Zgłoszenia. Ocena Komitetu zostanie zaprotokołowana.
 2. W ramach Konkursu przewidziano łącznie 10 Nagród I stopnia oraz 150 nagród II
 3. Nagrodami I stopnia w Konkursie są smartfony iPhone 8 64GB, o wartości 3 480 zł brutto każdy, wraz

z kwotą 387 zł stanowiącą zaliczkę na podatek dochodowy.

 1. Nagrodami II  stopnia  w  Konkursie  są  elektroniczne  vouchery  zakupowe  do  sklepów  sieci  Decathlon,  o wartości 100 zł brutto każdy, wraz z kwotą 11 zł stanowiącą zaliczkę na podatek
 2. Wybór Uczestników, którym zostanie przyznana Nagroda nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty

zakończenia Konkursu.

 1. Wybór Uczestników, którym zostanie przyznana Nagroda jest odnotowywany na piśmie lub w formie elektronicznej oraz jest ogłaszany przez Organizatora za pośrednictwem strony http://konkursy.navdsgn.com. Ogłoszenie pełnej listy Laureatów nastąpi niezwłocznie po tym, kiedy wszyscy Laureaci spełnią formalne warunki wydania Nagrody, tj. przekażą Organizatorowi swoje dane do wysyłki i do celów podatkowych i okażą prawidłowy
 2. Uczestnicy, którym została przyznana Nagroda, z chwilą przekazania Nagrody przenoszą na Fundatora autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 

 1. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp  w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Uczestnik upoważnia jednocześnie Organizatora do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia.
 1. Uczestnik zobowiązuje  się  zwolnić  Fundatora  z  wszelkiej  odpowiedzialności  związanej  z  roszczeniami   z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub dóbr osobistych innych osób.

 

 

§5

PRZEKAZANIE NAGRODY

 

 1. Po wyłonieniu Laureatów, w ciągu 3 dni roboczych, Organizator skontaktuje się z danym Laureatem  poprzez wiadomość SMS, z wykorzystaniem numeru telefonu, z którego wysłane zostało Zgłoszenie lub który został podany przez Laureata podczas rejestracji Zgłoszenia przez Stronę. Organizator może także powiadomić Laureata o wygranej drogą e-mailową, na adres podany przez Laureata podczas rejestracji Zgłoszenia przez Stronę.  Organizator poprosi o przekazanie danych osobowych  Laureata  takich jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz adres e-mail. Przekazanie danych powinno nastąpić poprzez wypełnienie formularza online, którego adres internetowy zostanie udostępniony Laureatowi przez Organizatora w wiadomości SMS lub e-mail. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekazanie tych danych  w  inny,  uzgodniony  z  Organizatorem   sposób.   W  sytuacji  gdy   wartość   Nagrody  łączy  się        z koniecznością zapłaty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, Uczestnik może zostać poproszony o podanie ponadto następujących danych:
  1. adres zameldowania,
  2. adres zamieszkania,
  3. nr PESEL lub nr NIP,
  4. nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego
 2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia skontaktowania się z Laureatem. Imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania Laureata zostanie podane do publicznej wiadomości zgodnie z §4 ust. 6 na stronie http://konkursy.navdsgn.com.
 3. Organizator podejmie maksymalnie 3  próby kontaktu z  Próby kontaktu będą podejmowane    w dni robocze w godzinach 9-18 czasu polskiego. Brak możliwości kontaktu z Laureatem powoduje utratę prawa do Nagrody.
 4. W celu przekazania Nagrody Organizator wymaga przesłania Organizatorowi Paragonu. Organizator dopuszcza przesłanie wyraźnego i czytelnego zdjęcia lub kopii Paragonu. Przesłanie Paragonu powinno nastąpić poprzez wgranie jego zdjęcia lub czytelnego skanu do formularza online, o którym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Organizatora. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekazanie zdjęcia lub czytelnego skanu Paragonu w inny, uzgodniony z Organizatorem sposób.
 5. W sytuacji gdy Laureat nie przekaże pełnych danych osobowych lub danych niezbędnych do celów podatkowych, a także gdy nie prześle Organizatorowi, pomimo żądania, Paragonu spełniającego wymogi określone w §2 ust. 5, traci prawo do
 6. Przekazanie Nagród nastąpi w terminie do 4 tygodni od dnia przekazania przez Laureata kompletnych

danych o których mowa w ust. 1 oraz przesłania Paragonu.

 1. Przekazanie Nagród I stopnia nastąpi w drodze przesyłki kurierskiej. Przekazanie Nagród II stopnia nastąpi w drodze przesyłki elektronicznej, na podany przez Laureata adres e-mail lub numer telefonu przez wiadomość
 2. Koszty przekazania Nagrody ponosi Organizator.
 3. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Laureat obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu przekazania Nagrody w wysokości 10% wartości Nagrody i zgadza się na potrącenie

 

stosownej zaliczki na podatek z tego tytułu przez Organizatora. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych,  przed   wydaniem   Laureatowi  Nagrody   obliczy,  pobierze    i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu przyznania Nagrody.

 1. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, przedmioty materialne lub niematerialne, w tym bony

towarowe.

 1. Laureat traci prawo do Nagrody również w przypadku gdy przesłany Paragon będzie:
  1. nieczytelny, niewyraźny bądź uszkodzony,
  2. podrobiony lub sfałszowany,
  3. dotyczył innych produktów niż Produkty

 

§6

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane  do  Organizatora  w  formie  pisemnej  na  adres  Organizatora  wskazany  w
 2. Reklamacja dotycząca przebiegu Konkursu powinna zawierać adres korespondencyjny składającego reklamację, imię i nazwisko, datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności.
 3. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnienia przyczyn uzasadniających złożenie

reklamacji.

 

§7

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych jest   Dane będą  przetwarzane w celu  realizacji  Konkursu, w tym przekazania Nagrody, wypełnienia obowiązku podatkowego lub rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
 2. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Konkursu innym podmiotom, w szczególności Organizatorowi i innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne Konkursu.

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Pomiędzy Organizatorem  a   Uczestnikiem  nie  dochodzi  do  zawarcia  jakiejkolwiek  umowy  w  związku    z Konkursem (z wyjątkiem udzielenia licencji zgodnie z §3 ust. 6 oraz przeniesieniem praw autorskich zgodnie z §4 ust. 7), a Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu
 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa na terytorium
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania
 4. Regulamin udostępniany będzie na stronie http://konkursy.navdsgn.com, w siedzibie Organizatora oraz na Stronie.
 5. Organizator udostępnia Uczestnikom infolinię e-mailową oraz telefoniczną. Adres e-mail infolinii to promocja@navdsgn.com, a numer telefonu to 780 054 767. Koszt połączenia z infolinią jest zależny od taryfy, jaką posiada osoba kontaktująca się z infolinią. Numer telefonu infolinii to zwykły numer GSM, nie należący do numeracji Premium. Infolinia obsługuje zapytania w dni robocze, w godzinach 9.00 – 00.