Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Regulamin Akcji

"FRoSTA – torba gratis"

 I. Postanowienia ogólne.

1.  Akcja „FRoSTA-torba gratis”, zwana dalej „akcją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Frisco.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-128, ul. Omulewska 27, NIP 1132619524, Regon 140558972, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000261409, zwaną dalej „Frisco”.

2.  Akcja prowadzona jest pod nazwą: „FRoSTA-torba gratis”.

3.  Akcja trwa w dniach od 17 marca do 31 marca 2015 r. do godz. 23:59 lub do momentu wyczerpania puli 1000 toreb.

II. Warunki uczestnictwa i zasady prowadzenia akcji.

1.  Uczestnikiem akcji może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terenie Polski.  

2. Aby wziąć udział w akcji należy zrobić zakupy z minmum 1 produktem marki FRoSTA, znajdującymi się w sklepie internetowym www.frisco.pl  lub na stronie: https://www.frisco.pl/q,FRoSTA/stn,searchResults.

3. Biorąc udział w akcji uczestnik akceptuje regulamin Frisco oraz wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną kodów rabatowych oraz informacji o promocjach.

III. Nagrody i zasady ich wydawania

1. Nagrodą w akcji jest torba FRoSTY.

2. Zdobywcami nagród zostanie 1000 (słownie: tysiąc) pierwszych uczestników, którzy spełnią warunki akcji wymienione w pkt. II.2-3.

3. Nagroda zostanie dołożona do zakupów i zafakturowana. Jej wartość na fakturze wynosić będzie i 1 grosz.

4. W przypadku jednego zakupu (jednej dostawy) spełniającego warunek akcji dokonanych przez tego samego uczestnika przysługuje tylko jedna nagroda.

IV. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń.

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania akcji, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia akcji. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej pod adres organizatora z dopiskiem na kopercie: „Reklamacja Akcji „FRoSTA-torba gratis” lub wysłane na adres e-mail: bok@frisco.pl.

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora akcji.

V. Postanowienia końcowe.

1. Klient uczestniczący  w akcji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestnicy poprzez fakt przystąpienia do akcji wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej akcji na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie akcji.