Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

1 REGULAMIN KONKURSU „KUCHNIE ŚWIATA”

§ 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Organizatorem Konkursu jest Frisco.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-128), przy
ul. Omulewskiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym
dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000261409, REGON: 140558972,
NIP: 1132619524,o kapitale zakładowym w wysokości 20,737,150 zł opłacony w całości,
zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony www.frisco.pl/stn,wygraj-kurs-promo

3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz
przepisami prawa polskiego.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z
2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

5. Konkurs trwać będzie od dnia 20.10.2014 roku do dnia 20.11.2014 roku do godziny 23:59 włącznie.

6. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2.

[UCZESTNICY KONKURSU]

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni do 2 stopnia pokrewieństwa oraz rodzeństwo, rodzice małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie
któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.

4. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zakupów na stronie www.frisco.pl o wartości minimum
100 zł (sto złotych), zawierających przynajmniej 1 produkt z oferty promocyjnej wyszczególnionej na stronie:2
www.frisco.pl/stn,wygraj-kurs-promo wykonanie zadania opisanego szczegółowo w §3 niniejszego Regulaminu,
które łącznie stanowią Zadanie Konkursowe.

5. Przed wysyłaniem zgłoszenia konkursowego każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz potwierdzić akceptację jego postanowień poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody w formularzu konkursowym.

 

 

§ 3.
[ZASADY KONKURSU]

1. Zadaniem Uczestnika (dalej: „Zadanie Konkursowe”) jest łącznie: dokonanie zakupów na stronie
www.frisco.pl o wartości minimum 100 zł zawierających przynajmniej 1 produkt z oferty promocyjnej
wykazanej na stronie internetowej www.frisco.pl/stn,wygraj-kurs-promo oraz odpowiedź na pytanie „Który z
języków i dlaczego kojarzy Ci się z dobrą kuchnią?”.

2. Odpowiedź na pytanie „Który z języków i dlaczego kojarzy Ci się z dobrą kuchnią?”. ” nie może naruszać
praw autorskich osób trzecich. W Konkursie biorą udział wyłącznie zgłoszenia konkursowe wysłane i otrzymane
przez Organizatora w czasie wskazanym w § 1 pkt 5.

3. Każdy Uczestnik Konkursu może uczestniczyć w konkursie dowolną ilość razy, tj. może dokonać dowolną ilość
Zadań Konkursowych, o ile każdorazowo spełni jego wymagania.

 

§ 4.
[NAGRODY]

1. W Konkursie do wygrania są:
a) 1 Nagroda Główna, która zostanie przyznana zwycięzcy Konkursu: voucher do Empik School na roczny
kurs językowy o wartości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);
b) 2 nagrody dodatkowe, które zostaną przyznane dwóm zwycięzcom dodatkowym Konkursu: 2
vouchery do Empik School na 1 semestr kursu językowego o wartości 1300 zł każda (słownie: tysiąc
trzysta złotych);
c) 20 nagród wyróżnień, które zostaną przyznane 20 wyróżnionym Uczestnikom Konkursu:
voucherów zniżkowych do Empik School o wartości 500 zł każda (słownie: pięćset złotych).
d) 50 nagród wyróżnień, które zostaną przyznane 50 wyróżnionym Uczestnikom Konkursu:
voucherów zniżkowych do Empik School o wartości 100 zł każda (słownie: sto złotych).

2. Vouchery można wykorzystać na ofertę Empik School do 30.09.2015 roku. 3

3. Szczegółowe warunki realizacji voucherów o wartości 500 zł i 100 zł zawiera Załącznik 1 i Załącznik 2 do regulaminu. 

4. Do nagród, o których mowa w § 4 pkt. 1 a), b) zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w
wysokości 11,11 % wartości Nagrody. Kwota o której mowa w poprzednim zdaniu zostanie przekazana przez
Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej w
imieniu zwycięzcy Konkursu oraz zwycięzców dodatkowych Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

5. Nagrody nie mogą zostać wymienione na inne lub na ekwiwalent pieniężny.

6. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.

7. Zasady wykorzystania voucherów Empik School, o których mowa w ust. 1 są opisane w Załączniku 1 i 2
stanowiącym integralną część Regulaminu.

 

§ 5.
[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

1. Nagrodę Główną oraz nagrody dodatkowe otrzymują osoby, które prześlą za pomocą formularza
konkursowego najciekawszą propozycję odpowiedzi na pytanie „Który z języków i dlaczego kojarzy Ci się z
dobrą kuchnią?” .

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła specjalną komisję
konkursową złożoną z trzech wyznaczonych przez Organizatora pracowników Organizatora (zw. dalej:
Komisją).

3. Jako zwycięskie zostaną wyłonione odpowiedzi, które według Komisji będą najbardziej oryginalne, ciekawe
oraz kreatywne.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 20.11.2014 r. werdyktem Komisji.

5. Spośród Uczestników Konkursu Komisja wybierze 73 zwycięzców: jednego głównego, dwóch
dodatkowych i 70 wyróżnionych zwycięzców.

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wyborze ich zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na
adres podany poprzez formularz konkursowy, w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia. Nagroda zostanie
przesłana:
a) zwycięzcy głównemu i dwóm zwycięzcom dodatkowym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
kuriera w terminie 14 dni od dnia otrzymania od zwycięzców zwrotnej wiadomości e-mail z podaniem
lub potwierdzeniem informacji o adresie zwycięzcy dla doręczeń;4
b) 70 osobom wyróżnionym pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotnej
wiadomości e-mail z podaniem lub potwierdzeniem informacji o adresie dla doręczeń.

7. Komisja Konkursowa sporządzi protokół ze swoich prac. W protokole zostaną wskazane osoby uznane
decyzją Komisji Konkursowej za zwycięzców Konkursu oraz uzasadnienie wyboru.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się ze zwycięzcą z powodu
podania przez niego nieprawidłowych danych osobowych. W takim przypadku, zwycięża traci prawo do
nagrody.

9. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od poinformowania zwycięzcy o przyznaniu nagrody zwycięzca nie
odeśle do organizatora zwrotnej wiadomości e-mail z podaniem lub potwierdzeniem informacji o adresie dla
doręczeń, Organizator wyśle ponownie wiadomość e-mail z prośbą o zwrotną wiadomość. Jeżeli w ciągu 7 dni
od dnia wysłania ponownej wiadomości e-mail, Organizator nie otrzyma wiadomości zwrotnej, Organizator
zaniecha dalszych prób skontaktowania się ze zwycięzcą, czego wynikiem jest utrata prawa do nagrody dla
danego zwycięzcy.

10. Organizator podejmie maksymalnie 2 próby skontaktowania się ze zwycięzcą w celu poinformowania o
przyznaniu nagrody.

 

§ 6.
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Frisco PL sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (04-128) przy ul. Omulewskiej 27, który przetwarza dane osobowe uczestników w celu
przeprowadzenia konkursu (w tym wręczenia uczestnikom nagród i rozpatrywania ich reklamacji) oraz
– w przypadku nagród powyżej wartości 760 zł – przekazania ich do właściwego Urzędu Skarbowego
dla wypełnienia obowiązku podatkowego.

2. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych
osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji reklamacji powyższego celu.

3. Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku wyłonienia go jako zwycięzcy, jego
dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko zostaną upublicznione przez Organizatora w środkach
masowego przekazu, jak również na stronie internetowej oraz na profilu Frisco.pl w portalu
społecznościowym Facebook.

4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Facebook. Dołączając
do Konkursu Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Serwis
Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.

5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być
kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.

 

§ 7.
[PRAWA AUTORSKIE]

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest autorem Zadania Konkursowego i że nie
narusza ono jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Wykonane Zadanie
Konkursowe nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw
majątkowych ani osobistych oraz dóbr osobistych. Uczestnik będzie zobowiązany do uzyskania od
osób którym przysługują ww. prawa wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w
zakresie niezbędnym do wykonania Zadania Konkursowego. Naruszenie przez Uczestnika powyższych
postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień regulaminu Konkursu
skutkujące jego natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie i koniecznością zwrócenia
nagrody.

2. Poprzez fakt dokonania Zgłoszenia Uczestnik gwarantuje, że do Pracy Konkursowej przysługują mu
wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności
umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że Zadanie Konkursowe nie
narusza praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, jest efektem
osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane.

3. Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu zawartego w Zadaniu
Konkursowym, w zakresie nie ograniczonym terytorialnie ani w czasie, na wszystkich polach
eksploatacji znanych w dacie rozstrzygnięcia Konkursu, a w szczególności polach eksploatacji
określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 199r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wynagrodzenie za przeniesienie tych praw jest zawarte w wartości Nagrody przypadającej zwycięzcy.
Uczestnik akceptuje fakt, że utwór będzie wykorzystywany przez Organizatora bez oznaczania
autorstwa Uczestnika.

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby
trzecie, spowodowane opublikowaniem Pracy Konkursowej zawierającej wady prawne i zobowiązany
jest zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego
Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich,
określonej przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 8.
[ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO]

1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego paragrafu Regulaminu Konkursu.

2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej, na adres
Frisco.pl Sp. z o.o., ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa z dopiskiem "Reklamacje - Konkurs Kuchnie
Świata" .

3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę
reklamacji oraz zakres czynności, jakich uczestnik żąda od Organizatora.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową nie później niż w terminie 14 dni od
daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia
reklamacji listem poleconym.6

 

§ 9.
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Konkurs odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa polskiego, w tym
przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.frisco.pl.

3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.
Sporządzono w Warszawie w dniu: 09.10.20147
Załącznik 1.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI empik school „Voucher na 500 zł”
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji empik school
„Voucher na 500 zł”, zwanej dalej „Promocją”.

2. Organizatorem Promocji jest Learning Systems Poland spółka akcyjna 1
, zwana dalej
„Organizatorem”.

3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej
uczestnika na warunki Promocji, określone niniejszym regulaminem.

4. Promocja trwa od dnia 10 października 2014 r. do dnia 1 grudnia 2014 r.

5. Promocja ma charakter ogólnopolski, a jej uczestnikiem może być każdy, kto spełni warunki
uczestnictwa określone w § 2 niniejszego regulaminu (zwany dalej „Uczestnikiem”).

6. Oferta jest limitowana do pierwszych 50 osób w każdej szkole.

 

§ 2 Zasady uczestnictwa i przebieg Promocji

1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 16 lat i w trakcie trwania Promocji
zapiszą się na roczny, standardowy, grupowy kurs języka rozpoczynający się nie wcześniej niż we
wrześniu 2014 r. oraz wakacyjny trwający miesiąc, a odbywający się w miesiącach czerwcu, lipcu,
sierpniu albo wrześniu 2015 r., prowadzone w dowolnie wybranej szkole empik school. Osoby
poniżej 18-go roku życia zgłaszane są na kurs przez swoich opiekunów prawnych.

2. Promocja w postaci vouchera na 500 zł polega na oferowaniu rabatu przy jednoczesnym
wykupieniu kursów, o których mowa w ust. 1 powyżej. Szczegółowa informacja dotycząca
przyznania rabatu dostępna jest w szkołach empik school.

3. Zapisy na kursy, o których mowa w ust. 1 powyżej, przyjmowane są do dnia 1 grudnia 2014r

4. Nad prawidłowym przebiegiem Promocji czuwają pracownicy empik school, powołani przez
Organizatora, którzy w razie potrzeby będą rozstrzygać wszelkie wątpliwości dotyczące zasad
Promocji, postanowień i interpretacji jej regulaminu.

5. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, ich współmałżonkowie i dzieci,
jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracownicy
Organizatora, ani osoby pozostające z nim w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym, do
którego stosuje się przepisy o zleceniu, współmałżonkowie i dzieci takich osób, jak też osoby
pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

1. LEARNING SYSTEMS POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa (adres
korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000511950, o kapitale
zakładowym w wysokości 929.000 zł opłaconym w całości, NIP 726-23-79-6888

 

§ 3 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres
Organizatora.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez okres trwania
Promocji oraz w ciągu 30 dni po upływie jej trwania. W przypadku przesłania

3. reklamacji drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla
pocztowego.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w
Promocji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostatecznym i wiążącym stanowiskiem Organizatora.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji dostępny jest w szkołach empik school oraz pod adresem internetowym
http://ww.empikschool.com/lp/pdf/J14_V500_2.pdf.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie
naruszy praw nabytych Uczestników Promocji. Informacje o zmianie regulaminu podane będą
pod adresem internetowym wskazanym w ust. 1 powyżej ze stosownym wyprzedzeniem.

3. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prowadzenia
Promocji oraz w celach marketingowych.

4. Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych, o których mowa w ust. poprzedzającym
oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
Promocji.

5. Spory, które mogłyby wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją
będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
polskiego prawa. Wszelkie opracowania dokonywane na podstawie niniejszego regulaminu mają
charakter wyłącznie informacyjny. 9
Załącznik 2.

 

REGULAMIN PROMOCJI empik school „Voucher na 100 zł”

§ 1 Postanowienia ogólne

7. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji empik school
„Voucher na 100 zł”, zwanej dalej „Promocją”.

8. Organizatorem Promocji jest Learning Systems Poland spółka akcyjna 2
, zwana dalej
„Organizatorem”.

9. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej
uczestnika na warunki Promocji, określone niniejszym regulaminem.

10. Promocja trwa od dnia 10 października 2014 r. do dnia 1 grudnia 2014 r.

11. Promocja ma charakter ogólnopolski, a jej uczestnikiem może być każdy, kto spełni warunki
uczestnictwa określone w § 2 niniejszego regulaminu (zwany dalej „Uczestnikiem”).

12. Oferta jest limitowana do pierwszych 50 osób w każdej szkole.

 

§ 2 Zasady uczestnictwa i przebieg Promocji

6. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 16 lat i w trakcie trwania Promocji
zapiszą się na roczny, standardowy, grupowy kurs języka rozpoczynający się nie wcześniej niż we
wrześniu 2014 r. oraz wakacyjny trwający miesiąc, a odbywający się w miesiącach czerwcu, lipcu,
sierpniu albo wrześniu 2015 r., prowadzone w dowolnie wybranej szkole empik school. Osoby
poniżej 18-go roku życia zgłaszane są na kurs przez swoich opiekunów prawnych.

7. Promocja w postaci vouchera na 200 zł polega na oferowaniu rabatu przy jednoczesnym
wykupieniu kursów, o których mowa w ust. 1 powyżej. Szczegółowa informacja dotycząca
przyznania rabatu dostępna jest w szkołach empik school.

8. Zapisy na kursy, o których mowa w ust. 1 powyżej, przyjmowane są do dnia 1 grudnia 2014r

9. Nad prawidłowym przebiegiem Promocji czuwają pracownicy empik school, powołani przez
Organizatora, którzy w razie potrzeby będą rozstrzygać wszelkie wątpliwości dotyczące zasad
Promocji, postanowień i interpretacji jej regulaminu.

1. LEARNING SYSTEMS POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa (adres
korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000511950, o kapitale
zakładowym w wysokości 929.000 zł opłaconym w całości, NIP 726-23-79-68810

10. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, ich współmałżonkowie i dzieci,
jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracownicy
Organizatora, ani osoby pozostające z nim w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym, do
którego stosuje się przepisy o zleceniu, współmałżonkowie i dzieci takich osób, jak też osoby
pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

§ 3 Postępowanie reklamacyjne

7. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres
Organizatora.

8. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez okres trwania
Promocji oraz w ciągu 30 dni po upływie jej trwania. W przypadku przesłania

9. reklamacji drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla
pocztowego.

10. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w
Promocji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

11. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

12. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostatecznym i wiążącym stanowiskiem Organizatora.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

7. Regulamin Promocji dostępny jest w szkołach empik school oraz pod adresem internetowym
http://ww.empikschool.com/lp/pdf/J14_V100.pdf.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie
naruszy praw nabytych Uczestników Promocji. Informacje o zmianie regulaminu podane będą
pod adresem internetowym wskazanym w ust. 1 powyżej ze stosownym wyprzedzeniem.

9. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prowadzenia
Promocji oraz w celach marketingowych.

10. Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych, o których mowa w ust. poprzedzającym
oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
Promocji.

11. Spory, które mogłyby wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją
będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
polskiego prawa. Wszelkie opracowania dokonywane na podstawie niniejszego regulaminu mają
charakter wyłącznie informacyjny.