Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN AKCJI
„Saturn i Frisco.pl ułatwiają zakupy” zwany dalej „Regulaminem”) z dnia 04 grudnia 2014 r.


§1 Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Akcji pod hasłem „Saturn i Frisco.pl ułatwiają zakupy” (zwanej
dalej „Akcją promocyjną”) jest Saturn Planet Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie
179), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod
numerem KRS 0000206770, o numerze REGON 015726260, o numerze NIP
1132490674, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000, 00 złotych (zwana dalej
„Organizatorem”) działająca na rzecz spółek z grupy Saturn prowadzących
placówki handlowe na terenie Polski (zwanych dalej „Sklepy SATURN”) oraz Media
Saturn Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-
222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179) wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000403979, o numerze REGON 145902629, o numerze NIP 7010327611, o kapitale
zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych (zwana dalej „Organizatorem”),
działająca na rzecz sklepu internetowego www.saturn.pl i Sklepów SATURN
realizujących zamówienia internetowe z odbiorem w markecie.
2. Partnerem Akcji jest FRISCO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, 04-128 Warszawa, ul. Omulewska 27, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000261409, o
numerze REGON 140558972, o numerze NIP 11132619524, o kapitale zakładowym
w wysokości 20 737 150,00 złotych.


§2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej


1. Akcja prowadzona jest we wszystkich Sklepach sieci Saturn oraz w Sklepie
internetowym www.saturn.pl prowadzących działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 04 grudnia 2014 r. od
godziny 00:01 do dnia 10 grudnia 2014 r. do godziny 23:59.


§3 Uczestnicy Akcji promocyjnej


1. Uczestnikami akcji mogą być Klienci Sklepów Saturn, którzy dokonują zakupu
towaru objętego akcją promocyjną jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zdolni do samodzielnego dokonywania
czynności zakupu towaru (zwani dalej: „Uczestnikami”).
2. Niepełnoletnie osoby fizyczne mogą być Uczestnikami akcji, jeżeli zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego, czynności prawne dokonane z ich udziałem mogą być
uznane za ważne.

§4 Zasady Akcji promocyjnej


1. Akcją promocyjną objęte są wszystkie towary dowolnej marki, w tym także usługi dostępne
w ofercie Sklepów SATURN oraz w sklepie internetowym www.saturn.pl (zwanej dalej
„Towarem”), z wykluczeniem produktów z Outletu.
2. W czasie trwania akcji promocyjnej Uczestnik nabywający w dowolnym Sklepie
SATURN lub w sklepie internetowym www.saturn.pl w ramach jednorazowej transakcji
Towary uprawnieni są do otrzymania bonu na zakupy w sklepie internetowym
www.frisco.pl (zwanego dalej „Bonem Frisco”) według następujących zasad :
Wartość zakupów w ramach
jednej transakcji (cena brutto)
Ilość Bonów
Frisco
dla Uczestnika
Wartość
pojedynczego Bonu
Frisco (kwota
brutto)
Łączna wartość
Bonów Frisco
(kwota brutto)
Od 1 000 PLN do 1999,99 PLN 1 100 PLN 100 PLN
Od 2 000 PLN do 2 999,99 PLN 2 100 PLN 200 PLN
Od 3 000 PLN do 3 999,99 PLN 3 100 PLN 300 PLN
Od 4 000 PLN do 4 999,99 PLN 4 100 PLN 400 PLN
Od 5 000 PLN do 5 999,99 PLN 5 100 PLN 500 PLN
Od 6 000 PLN do 6 999,99 PLN 6 100 PLN 600 PLN
Od 7 000 PLN do 80 000 PLN 7 100 PLN 700 PLN
3. Warunkiem otrzymania Bonu Frisco jest zawarcie umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży
zawartej na odległość i dokonanie płatności gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową,
bonem, przelewem, kartą podarunkową Saturn jak również sprzedaż w systemie ratalnym,
za zakupiony Towar.
4. W przypadku zakupu w sklepie internetowym www.saturn.pl o otrzymaniu Bonu Frisco
decyduje data złożenia zamówienia.
5. Bon Frisco zawiera kod rabatowy, który umożliwia dokonanie zakupu towarów z oferty
handlowej sklepu internetowego www.frisco.pl z rabatem odpowiadającym wartości Bonu
Frisco, na zasadach określonych Regulaminem korzystania z voucherów dostępnym na
stronie internetowej sklepu www.frisco.pl. Wyciąg z tego Regulaminu stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. W celu realizacji Bonu Frisco Uczestnik powinien:
a) złożyć zamówienie na towary z oferty handlowej sklepu internetowego
www.frisco.pl, z zastrzeżeniem pkt. 8 poniżej; Szczegóły dotyczące zasad
składania zamówienia na www.frisco.pl zawiera Regulamin Sklepu Internetowego
www.frisco.pl dostępny pod adresem: https://www.frisco.pl/stn,regulation
b) we wskazanym na stronie www.frisco.pl polu wpisać kod rabatowy z Bonu Frisco.
Wartość zamówienia zostanie obniżona o stosowną kwotę.
c) dokonać płatności ceny za zamówione towary.
7. Zamówienia na www.frisco.pl z dostawą poza terenem miasta stołecznego Warszawy nie
mogą obejmować produktów świeżych (np. mięso, pieczywo itp.) ani alkoholu.
Zamówienia, które nie spełniają tych warunków, nie będą realizowane w tej części.
8. Bon Frisco jest ważny do dnia 31 stycznia 2015 r. Bon Frisco nie może być wykorzystany
po okresie jego ważności, a niewykorzystane środki pieniężne po okresie jego ważności
przepadają. 9. Bon Frisco nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza
elektronicznego, kartą płatniczą w myśl ustawy z dnia 12 września 2002 r. o
elektronicznych instrumentach płatniczych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1232).
10. Bon Frisco nie podlega wymianie na gotówkę ani na żaden inny środek płatniczy bądź
Kartę podarunkową Saturn.
11. Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi, w tym kodami
rabatowymi otrzymanymi w ramach programu Konto Plus.

§5 Wydanie Bonów Frisco


1. Bony Frisco zostaną wydane Uczestnikom, którzy spełnią warunki określone w §4 ust.
1 i 2 i 3, wyłącznie w dniu nabycia Towaru uprawniającego do uzyskania Bonu Frisco
(decyduje data sprzedaży wydrukowana na paragonie fiskalnym lub na fakturze VAT).
Bony Frisco wydawane są wyłącznie w czasie trwania Akcji promocyjnej.
2. Bony Frisco wydawane będą w punkcie informacyjnym Sklepu SATURN, w którym
dokonany został zakup, po okazaniu przez Klienta dowodu zakupu (paragonu
fiskalnego lub faktury VAT) lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora. W
przypadku zamówień w sklepie internetowym www saturn.pl Bon Frisco zostanie
dołączony do zakupów.


§6 Odpowiedzialność


1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w zakresie Akcji promocyjnej
ograniczona jest do wysokości jednostkowej ceny Towaru obowiązującej w trakcie Akcji
promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy oraz wartości Bonu Frisco przyznanego za
zakup Towaru.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób i termin realizacji zamówienia
złożonego przez Uczestnika na www.frisco.pl. Wszelkie roszczenia z tytułu realizacji
takiego zamówienia należy kierować do Partnera Akcji.
3. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy
odrębnych przepisów prawnych.


§ 7 Reklamacje i wymiana produktów


1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być
zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od
jej zakończenia w Sklepie Saturn, w którym Uczestnik dokonał zakupu towaru, pod
adresem e-mail: info@saturnpolska.com z tematem wiadomości „Saturn i Frisco.pl
ułatwiają zakupy” lub pod numerem Infolinii 799 37 37 37* (* opłata zgodnie z taryfą
operatora).
2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie
pisemnej w Sklepie Saturn, w którym dokonano zakupu Towaru powinny zawierać
dopisek „Saturn i Frisco.pl ułatwiają zakupy” oraz powinny zawierać imię i nazwisko
Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu
faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14
(czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o
rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres
wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej w
zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę
podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych
danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których
dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani
niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana
danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
5. Reklamacje dotyczące Towaru mogą być składane w dowolnym Sklepie Saturn.
6. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Towaru w sklepie internetowym www.saturn.pl,
przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie Sklepu Internetowego www.saturn.pl oraz Ogólnymi Warunkami Umowy
Sprzedaży.
7. Uczestnik, który dokonał zakupu Towaru przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej w
Sklepie Saturn lub w sklepie internetowym www.saturn.pl i który dokonuje wymiany
towaru na Towar objęty Akcją promocyjną, nie jest uprawniony do otrzymania Bonu
Frisco.
8. W przypadku dokonania wymiany Towaru, za nabycie którego Uczestnik otrzymał Bon
Frisco zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na Towar identyczny lub inny
w tej samej cenie lub droższy, Klient nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego Bonu
Frisco.
9. W przypadku częściowego zwrotu Towarów, za nabycie których Klient otrzymał Bon
Frisco zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub wymiany takich Towarów
na Towary o niższej wartości, wartość Bonów Frisco ulega odpowiedniemu zmniejszeniu
przy odpowiednim zastosowaniu postanowień §4 ust. 2 Regulaminu. W przypadku utraty
Bonu Frisco lub wykorzystania w całości lub w części Bonu Frisco, Uczestnik
zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty przed otrzymaniem zwrotu środków
pieniężnych za zwracany Towar. Jeżeli po dokonaniu częściowego zwrotu Towarów, za
nabycie których Uczestnik otrzymał Bon Frisco zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, lub wymiany takich Towarów na Towary o niższej wartości, wartość kwoty
uwidocznionej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym lub fakturze VAT) będzie
niższa, niż PLN 1000 (tysiąc) brutto Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Bonu Frisco.
W przypadku utraty Bonu Frisco lub wykorzystania w całości lub w części Bonu Frisco,
Uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty przed otrzymaniem zwrotu
środków pieniężnych za zwracany Towar.
10.W przypadku dokonania zwrotu Towaru, za nabycie którego Uczestnik otrzymał Bon
Frisco zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest do
zwrotu otrzymanego Bonu Frisco. W przypadku utraty Bonu Frisco lub wykorzystania w
całości lub w części Bonu Frisco, Uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia stosownej
kwoty przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za zwracany Towar
11.Uczestnikowi, który dokonał zakupu towaru, przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
12.Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na
mocy odrębnych przepisów prawnych.


§8 Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Media
Saturn Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie albo Saturn Planet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie albo
Sklep Saturn, w zależności od tego w jaki sposób Uczestnik dokonał zakupu i który Sklep
Saturn realizował zakup. Szczegółowe dane Sklepów Saturn znajdują się na stronie
www.saturn.pl.
2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia
umowy sprzedaży oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez
Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji
promocyjnej.
3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak
również na otrzymywanie informacji handlowej na temat towarów i usług Sklepów Saturn
drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 9 Postanowienia końcowe


1. Regulamin Akcji promocyjnej „Saturn i Frisco.pl ułatwiają zakupy” dostępny jest w
Sklepach Saturn oraz na stronie sklepu internetowego www.saturn.pl
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie
prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
4. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie
podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, do zakupów
dokonanych w Sklepie SATURN zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, zaś do
zakupów w sklepie internetowym www.saturn.pl zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży [dostępnych
na stronie www.saturn.pl w zakładce: Regulamin i w zakładce: Ogólne Warunki Umowy
Sprzedaży].
6. Regulamin obowiązuje od dnia 04 grudnia 2014 r.Załącznik nr 1

Wyciąg z Regulaminu korzystania z Bonów Frisco w sklepie www.frisco.pl

1. Voucher wartościowy upoważnia posługującą się nim osobę do jednorazowego
otrzymania towarów i/lub usług sprzedawanych na stronie internetowej frisco.pl
2. Osoba posługująca się Voucherem może kupić towary i/lub usługi o łącznej wartości
przewyższającej wartość na jaką opiewa posiadany voucher za dopłatą różnicy ceny.
3. Dopłata może być dokonana na stronie internetowej Frisco.pl lub u kuriera.
4. W przypadku zakupu towarów i/lub usług o łącznej wartości niższej od wartości na
jaką opiewa Voucher, Frisco zasili saldo klienta w sklepie o kwotę różnicy, która
będzie mogła być wykorzystana w przypadku kolejnych zakupów.
5. Kwota ta jednakże niepodległa zwrotowi w formie pieniężnej.
6. W przypadku chęci skorzystania z Vouchera osoba posługująca się Voucherem jest
zobowiązana do wpisania kodu znajdującego się na Voucherze w pole „kod rabatowy”
podczas składania zamówienia.
7. Podczas składania zamówienia można użyć kodu tylko z jednego Vouchera.
8. Kod zamieszczony na Voucherze jest jednorazowy i może zostać użyty jednorazowo.
9. Każdy Voucher wartościowy ma określoną datę ważności i nie może być
wykorzystany po tej dacie.