Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN KONKURSU

„NIE IDŹ NA ZAKUPY. ZRÓB JE….” („Konkurs”)

§ 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem Konkursu jest Frisco.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-128), ul. Omulewska 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000261409, REGON: 140558972, NIP: 1132619524, o kapitale zakładowym w wysokości 20,737,150 zł, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony https://www.frisco.pl/stn,wygraj-iphone-7 
 3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 5. Konkurs trwać będzie od dnia 19.09.2016 roku od godz. 00.00 do dnia 30.10.2016 roku do godziny 23:59 włącznie.
 6. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2. [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni do 2 stopnia pokrewieństwa oraz rodzeństwo, rodzice małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
 4. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zakupów na stronie www.frisco.pl,wykonanie zadania opisanego szczegółowo w § 3 Regulaminu.
 5. Przed wysyłaniem zgłoszenia konkursowego każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz potwierdzić akceptację jego postanowień poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody w formularzu konkursowym.

 

§ 3. [ZASADY KONKURSU]

 1. Zadaniem Uczestnika, zwanym dalej „Zadaniem Konkursowym”, jest łącznie: dokonanie zakupów na stronie www.frisco.pl, zawierających przynajmniej 1 produkt konkursowy oraz dokończenie zdania  „Nie idę na zakupy. Robię je…”.
  1. Dokończenie zdania „Nie idę na zakupy. Robię je…”nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. W Konkursie biorą udział wyłącznie zgłoszenia konkursowe wysłane i otrzymane przez Organizatora w czasie wskazanym w § 1 pkt 5.
  2. Każdy Uczestnik Konkursu może uczestniczyć w konkursie dowolną liczbę razy, tj. może dokonać dowolną liczbę Zadań Konkursowych, o ile każdorazowo spełni jego wymagania.

 

§ 4. [NAGRODY]

 1. W Konkursie do wygrania jest 6 nagród, które przypadną sześciu wyróżnionym Uczestnikom Konkursu.
  1. Nagrodami są telefony komórkowe iPhone 7 (32GB, Srebrny), o wartości 3 349,00 zł BRUTTO każdy, zwane dalej „Nagrodami”.

 

 1. Do każdej z Nagród, o których mowa w § 4 pkt. 1-3, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % wartości Nagrody. Kwota, o której mowa w poprzednim zdaniu, nie będzie wypłacona zwycięzcy Konkursu, ale zostanie przekazana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej w imieniu zwycięzcy Konkursu, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
 3. Zwycięzca nie może zrzec się Nagrody na rzecz osoby trzeciej.

 

§ 5. [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

 1. Nagrody otrzymają osoby, które prześlą za pomocą formularza konkursowego najciekawszą propozycję na dokończenie zdania „Nie idę na zakupy. Robię je…”
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła specjalną komisję konkursową złożoną z trzech wyznaczonych przez Organizatora pracowników Organizatora, zwaną dalej „Komisją”.
 3. Jako zwycięskie zostaną wyłonione odpowiedzi, które według Komisji będą najbardziej oryginalne, ciekawe oraz kreatywne.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniach 28.09.2016 r., 05.10.2016 r., 12.10.2016 r., 19.10.2016 r., 26.10.2016 r., 02.11.2016 r. werdyktem Komisji. Podczas każdego z posiedzeń Komisji odbywających się w tych datach Komisja wybierze 1 zwycięzcę z Uczestników.
 5. Spośród Uczestników Konkursu Komisja wybierze w sumie 6 wyróżnionych zwycięzców.
  1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wyborze ich zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres podany poprzez formularz konkursowy, w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską na adres korespondencyjny Laureata wskazany w profilu użytkownika w terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu.
 6. Komisja Konkursowa sporządzi protokół ze swoich prac. W protokole zostaną wskazane osoby uznane decyzją Komisji Konkursowej za zwycięzców Konkursu oraz uzasadnienie wyboru.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się ze zwycięzcą z powodu podania przez niego nieprawidłowych danych osobowych. W takim przypadku, zwycięża traci prawo do Nagrody.
 8. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od poinformowania zwycięzcy o przyznaniu nagrody zwycięzca nie odeśle do organizatora zwrotnej wiadomości e-mail z podaniem lub potwierdzeniem informacji o adresie dla doręczeń, Organizator wyśle ponownie wiadomość e-mail z prośbą o zwrotną wiadomość. Jeżeli w ciągu 7 dni od dnia wysłania ponownej wiadomości e-mail, Organizator nie otrzyma wiadomości zwrotnej, Organizator zaniecha dalszych prób skontaktowania się ze zwycięzcą, czego wynikiem jest utrata prawa do nagrody dla danego zwycięzcy.
  1. Organizator podejmie maksymalnie 2 próby skontaktowania się ze zwycięzcą w celu poinformowania o przyznaniu nagrody.

§ 6. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Frisco.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-128), ul. Omulewska 27, która przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie doraźnie w celu przeprowadzenia Konkursu (w tym wręczenia uczestnikom nagród i rozpatrywania ich reklamacji), chyba, że dysponuje inną podstawą dla przetwarzania takich danych.
 2. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji reklamacji powyższego celu.
 3. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku wyłonienia go jako zwycięzcy, jego dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko zostaną upublicznione przez Organizatora w środkach masowego przekazu, jak również na stronie internetowej oraz na profilu Frisco.pl w portalu społecznościowym Facebook.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Facebook. Dołączając do Konkursu Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.
 5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.

 

§ 7. [PRAWA AUTORSKIE]

 1. Poprzez fakt dokonania zgłoszenia Uczestnik gwarantuje, że do Zadania Konkursowego przysługują mu wszelkie prawa, w szczególności własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że Zadanie Konkursowe nie narusza praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, jest efektem osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień regulaminu Konkursu skutkujące jego natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie i koniecznością zwrócenia Nagrody.
 2. Zwycięski Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu zawartego w Zadaniu Konkursowym, w zakresie nie ograniczonym terytorialnie ani w czasie, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie rozstrzygnięcia Konkursu, a w szczególności polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wynagrodzenie za przeniesienie tych praw jest zawarte w wartości Nagrody przypadającej zwycięzcy. Uczestnik akceptuje fakt, że utwór będzie wykorzystywany przez Organizatora bez oznaczania autorstwa Uczestnika.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem Zadania Konkursowego zawierającego wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonej przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 8. [ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO]

 1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego paragrafu Regulaminu Konkursu.
 2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej, na adres Frisco.pl sp. z o.o., ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa z dopiskiem "Reklamacje - Konkurs „NIE IDŹ NA ZAKUPY. ZRÓB JE….".
 3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.

 

§ 9. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1                     Konkurs odbywa się według zasad Regulaminu oraz przepisów prawa polskiego, w tym przepisów Kodeksu cywilnego.

2                     Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.frisco.pl.

3                     Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.

Sporządzono w Warszawie w dniu: 12.09.2016 r.