Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN AKCJI  „Zapełnimy Twoją nową lodówkę” (zwany dalej „Regulaminem”) z dnia 09 października 2014 r.  

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji pod hasłem „Zapełnimy Twoją nową lodówkę” (zwanej dalej  „Akcją promocyjną”) jest Saturn Planet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Warszawie (02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179), wpisana do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd  Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000206770,  o numerze REGON 015726260, o numerze NIP 1132490674, o kapitale zakładowym  w wysokości 50.000, 00 złotych (zwana dalej „Organizatorem”) działająca na rzecz  spółek z grupy Saturn prowadzących placówki handlowe na terenie Polski (zwanych  dalej „Sklepy SATURN”) oraz Media Saturn Online Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie  179) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403979, o numerze REGON  145902629, o numerze NIP 7010327611, o kapitale zakładowym w wysokości  50.000,00 złotych (zwana dalej „Organizatorem”), działająca na rzecz sklepu  internetowego www.saturn.pl i Sklepów SATURN realizujących zamówienia  internetowe z odbiorem w markecie.

2. Partnerem Akcji jest FRISCO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Warszawie, 04-128 Warszawa, ul. Omulewska 27, wpisana do rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000261409, o  numerze REGON 140558972, o numerze NIP 11132619524, o kapitale zakładowym  w wysokości 20 737 150,00 złotych.

§2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

1. Akcja prowadzona jest we wszystkich Sklepach sieci Saturn oraz w Sklepie  internetowym www.saturn.pl prowadzących działalność na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 09 października 2014 r. od  godziny 00:01 do dnia 16 października 2014 r. do godziny 23:59.

§3 Uczestnicy

Akcji promocyjnej Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną  zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w  Akcji promocyjnej i spełnią warunki Regulaminu (zwani dalej "Uczestnikami").

 §4 Zasady Akcji promocyjnej

1. Klienci nabywający lodówkę dowolnej marki (zwanej dalej „Towarem”), w dowolnym  Sklepie SATURN lub w sklepie internetowym www.saturn.pl, w czasie trwania Akcji  promocyjnej, uprawnieni są do otrzymania bonu na zakupy w sklepie internetowym  www.frisco.pl (zwanego dalej „Bonem Frisco”) według następujących zasad: Cena Towaru (cena brutto) Ilość Bonów  Frisco dla Uczestnika Wartość  pojedynczego Bonu  Frisco (kwota  brutto) Łączna wartość  Bonów Frisco  (kwota brutto) Od 999 PLN do 1999 PLN 1 100 PLN 100 PLN Od 2 000 PLN do 2 999 PLN 2 100 PLN 200 PLN Od 3 000 PLN do 3 999 PLN 3 100 PLN 300 PLN Od 4 000 PLN do 20 000 PLN 4 100 PLN 400 PLN

2. Warunkiem otrzymania Bonu Frisco jest zawarcie umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży  zawartej na odległość i dokonanie płatności gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową,  bonem, przelewem, kartą podarunkową Saturn jak również sprzedaż w systemie ratalnym,  za zakupiony Towar.

3. W przypadku zakupu w sklepie internetowym www.saturn.pl o wydaniu Bonu Frisco  decyduje data złożenia zamówienia.

4. Bon Frisco zawiera kod rabatowy, który umożliwia dokonanie zakupu towarów z oferty  handlowej sklepu internetowego www.frisco.pl z rabatem odpowiadającym wartości Bonu  Frisco, na zasadach określonych Regulaminem korzystania z voucherów dostępnym na  stronie internetowej sklepu www.frisco.pl. Wyciąg z tego Regulaminu stanowi Załącznik  nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Bon Frisco upoważnia również do darmowej dostawy zakupionych towarów z  wykorzystaniem Bonu Frisco. Darmowa dostawa dokonywana będzie wyłącznie na  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. W celu realizacji Bonu Frisco Uczestnik powinien: a) złożyć zamówienie na towary z oferty handlowej sklepu internetowego  www.frisco.pl, z zastrzeżeniem pkt. 8 poniżej; Szczegóły dotyczące zasad  składania zamówienia na www.frisco.pl zawiera Regulamin Sklepu Internetowego  www.frisco.pl dostępny pod adresem: https://www.frisco.pl/stn,regulation b) we wskazanym na stronie www.frisco.pl polu wpisać kod rabatowy z Bonu Frisco.  Wartość zamówienia zostanie obniżona o stosowną kwotę. c) dokonać płatności ceny za zamówione towary.  

7. Zamówienia na www.frisco.pl z dostawą poza terenem miasta stołecznego Warszawy nie  mogą obejmować produktów świeżych (np. mięso, pieczywo itp.) ani alkoholu. Zamówienia, które nie spełniają tych warunków, nie będą realizowane w tej części.

8. Bon Frisco jest ważny do dnia 30 listopada 2014 r. Bon Frisco nie może być  wykorzystany po okresie jego ważności, a niewykorzystane środki pieniężne po okresie  jego ważności przepadają.

9. Bon Frisco nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza  elektronicznego, kartą płatniczą w myśl ustawy z dnia 12 września 2002 r. o  elektronicznych instrumentach płatniczych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1232).  

10. Bon Frisco nie podlega wymianie na gotówkę ani na żaden inny środek płatniczy bądź  Kartę podarunkową Saturn.

11. Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi. §5 Wydanie Bonów Frisco 1. Bony Frisco zostaną wydane Klientom, którzy spełnią warunki określone w §4 ust. 1 i  2, wyłącznie w dniu nabycia Towaru uprawniającego do uzyskania Bonu Frisco  (decyduje data sprzedaży wydrukowana na paragonie fiskalnym lub na fakturze VAT).  Bony Frisco wydawane są wyłącznie w czasie trwania Akcji promocyjnej. 2. Bony Frisco wydawane będą w punkcie informacyjnym Sklepu SATURN, w którym  dokonany został zakup, po okazaniu przez Klienta dowodu zakupu (paragonu  fiskalnego lub faktury VAT) lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora. W  przypadku zamówień w sklepie internetowym bon zostanie dołączony do zakupów.

§5  Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w zakresie Akcji promocyjnej  ograniczona jest do wysokości jednostkowej ceny Towaru obowiązującej w trakcie Akcji  promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy oraz wartości Bonu Frisco przyznanego za  zakup Towaru.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób i termin realizacji zamówienia  złożonego przez Uczestnika na www.frisco.pl. Wszelkie roszczenia z tytułu realizacji  takiego zamówienia należy kierować do Partnera Akcji.

3. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy  odrębnych przepisów prawnych.

§ 6  Reklamacje i wymiana produktów

1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być  zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od  jej zakończenia w Sklepie Saturn, w którym Uczestnik dokonał zakupu towaru, pod  adresem e-mail: info@saturnpolska.com z tematem wiadomości „Bony Frisco” lub pod  numerem Infolinii 799 37 37 37* (* opłata zgodnie z taryfą operatora).

2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie  pisemnej w Sklepie Saturn, w którym dokonano zakupu Towaru powinny zawierać  dopisek „Bony Frisco” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres  zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego  przyczyną złożenia reklamacji.

3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14  (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o  rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres  wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej w  zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania  reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze  postępowania sądowego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę  podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych  danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których  dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana  danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.  

5. Reklamacje dotyczące Towaru mogą być składane w dowolnym Sklepie Saturn.

6. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Towaru w sklepie internetowym www.saturn.pl,  przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w  Regulaminie Sklepu Internetowego www.saturn.pl oraz Ogólnymi Warunkami Umowy  Sprzedaży.  

7. Uczestnik, który dokonał zakupu Towaru przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej w  Sklepie Saturn lub w sklepie internetowym www.saturn.pl i który dokonuje wymiany  towaru na Towar objęty Akcją promocyjną, nie jest uprawniony do otrzymania Bonu  Frisco.  

8. W przypadku dokonania wymiany Towaru, za nabycie którego Uczestnik otrzymał Bon  Frisco zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na towar identyczny, Klient  nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego Bonu Frisco.

9. W przypadku dokonania wymiany Towar, za nabycie którego Uczestnik otrzymał Bon  Frisco zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na inny towar nie objęty Akcją  promocyjną, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego Bonu Frisco. W  przypadku utraty Bonu Frisco lub wykorzystania w całości lub w części przyznanego Bonu Frisco, Uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty przed otrzymaniem  zwrotu środków pieniężnych za zwracany Towar.

10.W przypadku dokonania zwrotu Towaru, za nabycie którego Uczestnik otrzymał Bon  Frisco zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest do  zwrotu otrzymanego Bonu Frisco. W przypadku utraty Bonu Frisco lub wykorzystania w  całości lub w części Bonu Frisco, Uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia stosownej  kwoty przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za zwracany Towar.

11.Uczestnikowi, który dokonał zakupu towaru, przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia  27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie  Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

12.Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na  mocy odrębnych przepisów prawnych.

§7 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Media  Saturn Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie albo  Saturn Planet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie albo  Sklep Saturn, w zależności od tego w jaki sposób Uczestnik dokonał zakupu i który Sklep  Saturn realizował zakup. Szczegółowe dane Sklepów Saturn znajdują się na stronie  www.saturn.pl.

2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich  poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia  umowy sprzedaży oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez  Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji  promocyjnej.

3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak  również na otrzymywanie informacji handlowej na temat towarów i usług Sklepów Saturn drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji promocyjnej „Zapełnimy Twoją nową lodówkę” dostępny jest w  Sklepach Saturn oraz na stronie sklepu internetowego www.saturn.pl

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie  prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.  

4. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie  podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach  hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, do zakupów  dokonanych w Sklepie SATURN zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, zaś do  zakupów w sklepie internetowym www.saturn.pl zastosowanie mają postanowienia  Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży [dostępnych  na stronie www.saturn.pl w zakładce: Regulamin i w zakładce: Ogólne Warunki Umowy  Sprzedaży].

6. Regulamin obowiązuje od dnia 09 października 2014 r.

 

Załącznik nr 1 Wyciąg z Regulaminu korzystania z Bonów Frisco w sklepie www.frisco.pl

1. Voucher wartościowy upoważnia posługującą się nim osobę do jednorazowego  otrzymania towarów i/lub usług sprzedawanych na stronie internetowej frisco.pl

2. Osoba posługująca się Voucherem może kupić towary i/lub usługi o łącznej wartości  przewyższającej wartość na jaką opiewa posiadany voucher za dopłatą różnicy ceny.

3. Dopłata może być dokonana na stronie internetowej Frisco.pl lub u kuriera.

4. W przypadku zakupu towarów i/lub usług o łącznej wartości niższej od wartości na  jaką opiewa Voucher, Frisco zasili saldo klienta w sklepie o kwotę różnicy, która  będzie mogła być wykorzystana w przypadku kolejnych zakupów.

5. Kwota ta jednakże niepodległa zwrotowi w formie pieniężnej.

6. W przypadku chęci skorzystania z Vouchera osoba posługująca się Voucherem jest  zobowiązana do wpisania kodu znajdującego się na Voucherze w pole „kod rabatowy”  podczas składania zamówienia.

7. Podczas składania zamówienia można użyć kodu tylko z jednego Vouchera.

8. Kod zamieszczony na Voucherze jest jednorazowy i może zostać użyty jednorazowo. 9. Każdy Voucher wartościowy ma określoną datę ważności i nie może być  wykorzystany po tej dacie.