Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

 • 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Organizatorem Konkursu jest Frisco.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-128), przy ul. Omulewskiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000261409, REGON: 140558972, NIP 1132619524, o kapitale zakładowym w wysokości 20.737.150 zł, opłaconym w całości, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony www.frisco.pl/wygraj-500-zlotych
 3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 5. Konkurs trwać będzie od dnia 15.01.2018 roku od godz. 10.00 do dnia 28.01.2018 roku do godziny 23:59 włącznie.
 6. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 2. [UCZESTNICY KONKURSU]
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, rodzice małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
 4. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest:

-             dokonanie jednorazowo zakupów na stronie www.frisco.pl o wartości minimum 100 zł z wyłączeniem alkoholi, wyrobów tytoniowych (w szczególności papierosów)  oraz produktów tzw. początkowego żywienia niemowląt.

 i

-             wykonanie zadania opisanego szczegółowo w §3 niniejszego Regulaminu,

które łącznie stanowią Zadanie Konkursowe.

 1. Przed wysyłaniem zgłoszenia konkursowego każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz potwierdzić akceptację jego postanowień poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody w formularzu konkursowym.

 

 • 3. [ZASADY KONKURSU]
 1. Zadaniem Uczestnika (dalej: „Zadanie Konkursowe”) jest łącznie: dokonanie jednorazowo zakupów na stronie www.frisco.pl o wartości minimum 100 zł (z wyłączeniem alkoholi, wyrobów tytoniowych (w szczególności papierosów) oraz produktów tzw. początkowego żywienia niemowląt)

oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie:  „Jaki jest Twój sposób na spędzenie wolnego czasu, zaoszczędzonego dzięki zakupom na Frisco.pl?”

 1. Odpowiedź na pytanie: „Jaki jest Twój sposób na spędzenie wolnego czasu, zaoszczędzonego dzięki zakupom na Frisco.pl?”nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. W Konkursie biorą udział wyłącznie zgłoszenia konkursowe wysłane i otrzymane przez Organizatora w czasie wskazanym w § 1 pkt 5.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może uczestniczyć w konkursie dowolną liczbę razy, tj. może dokonać dowolną liczbę Zadań Konkursowych, o ile każdorazowo spełni jego wymagania.

 

 • 4. [NAGRODY]
 1. W Konkursie do wygrania jest 14 nagród, którymi są bony nagrodowe o wartości 500 zł każdy, przeznaczone do zapłaty za towary nabywane w sklepie Frisco.pl
 2. Do nagród, o których mowa w pkt. 1 zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % wartości Nagrody. Kwota, o której mowa w poprzednim zdaniu, zostanie przekazana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej w imieniu każdego zwycięzcy Konkursu.
 3. Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
 4. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 5. Zasady wykorzystania bonów nagrodowych:
 6. a) każdy z bonów nagrodowych przyznanych w ramach nagród jest jednorazowy i ważny w okresie 60 dni od daty jego wydania
 7. b) za otrzymane bony nagrodowe nie można dokonać płatności za produkty z działu alkoholi, wyrobów tytoniowych (w szczególności papierosów) oraz produktów tzw. początkowego żywienia niemowląt.
 8. c) Bony nagrodowe nie łączą się z programami rabatowymi oraz programami oszczędnościowymi
 9. d) Bon nagrodowy należy wpisać w pole „kod vouchera” podczas składania zamówienia
 10. e) Dostępność określonych produktów przeznaczonych do sprzedaży może być uzależniona od miejsca dostawy zgodnie z regulaminem sklepu Frisco.pl
 11. f) użytkownikowi bonu nagrodowego nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce w przypadku, gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest niższa niż nominał,
 12. g) użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia różnicy (tj., kwoty przewyższającej wartość bonu nagrodowego gotówką lub kartą kredytową (wedle swojego wyboru), gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest wyższa niż bon nagrodowy
 13. h) Bony nagrodowe posiadają termin ważności, po upływie którego nie można nimi dokonywać płatności, ponieważ tracą swoją wartość.

 

 • 5. [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]
 1. Nagrody otrzymają osoby, które prześlą za pomocą formularza konkursowego najciekawszą propozycję odpowiedzi na pytanie „Jaki jest Twój sposób na spędzenie wolnego czasu, zaoszczędzonego dzięki zakupom na Frisco.pl?”
 2. Pod uwagę będą brane, w szczególności, oryginalność, kreatywność i jakość uzupełnienia zdania.
 3. Wyboru zwycięzców dokona specjalna komisja konkursowa złożona z trzech wyznaczonych przez Organizatora pracowników Organizatora (zw. dalej: Komisją).
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się etapami:
 5. 16.01.2018 ogłoszenie wyników dla odpowiedzi, które spłynęły w dniu 15.01.2018 do godziny 23:59 włącznie
 6. 17.01.2018 ogłoszenie wyników dla odpowiedzi, które spłynęły w dniu 16.01.2018 do godziny 23:59 włącznie
 7. 18.01.2018 ogłoszenie wyników dla odpowiedzi, które spłynęły w dniu 17.01.2018 do godziny 23:59 włącznie
 8. 19.01.2018 ogłoszenie wyników dla odpowiedzi, które spłynęły w dniu 18.01.2018 do godziny 23:59 włącznie
 9. 22.01.2018 ogłoszenie wyników dla odpowiedzi, które spłynęły w dniach 19-21.01.2018 do godziny 23:59 włącznie
 10. 23.01.2018 ogłoszenie wyników dla odpowiedzi, które spłynęły w dniu 22.01.2018 do godziny 23:59 włącznie
 11. 24.01.2018 ogłoszenie wyników dla odpowiedzi, które spłynęły w dniu 23.01.2018 do godziny 23:59 włącznie
 12. 25.01.2018 ogłoszenie wyników dla odpowiedzi, które spłynęły w dniu 24.01.2018 do godziny 23:59 włącznie
 13. 26.01.2018 ogłoszenie wyników dla odpowiedzi, które spłynęły w dniu 25.01.2018 do godziny 23:59 włącznie
 14. 29.01.2018 ogłoszenie wyników dla odpowiedzi, które spłynęły w dniach 26-28.01.2018 do godziny 23:59 włącznie
 15. Komisja dokonuje wyboru zwycięzców wedle swego swobodnego uznania. Przy wyborze Komisja kierować się będzie kreatywnością i jakością stworzonego zgłoszenia w subiektywnej ocenie Organizatora.
 16. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wyborze ich zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres podany poprzez formularz konkursowy, w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia. Nagroda zostanie przesłana:
 17. 14 osobom – pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotnej wiadomości e-mail z podaniem lub potwierdzeniem informacji o adresie e-mail.
 18. Komisja Konkursowa sporządzi protokół ze swoich prac. W protokole zostaną wskazane osoby uznane decyzją Komisji Konkursowej za zwycięzców Konkursu oraz uzasadnienie wyboru.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez Uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze zwycięzcą z tego powodu, zwycięża traci prawo do nagrody.
 20. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od poinformowania zwycięzcy o przyznaniu nagrody zwycięzca nie odeśle do organizatora zwrotnej wiadomości e-mail z podaniem lub potwierdzeniem informacji o adresie e-mail, Organizator wyśle ponownie wiadomość e-mail z prośbą o zwrotną wiadomość. Jeżeli w ciągu 7 dni od dnia wysłania ponownej wiadomości e-mail, Organizator nie otrzyma wiadomości zwrotnej, Organizator zaniecha dalszych prób skontaktowania się ze zwycięzcą, czego wynikiem jest utrata prawa do nagrody dla danego zwycięzcy.
 21. Organizator podejmie maksymalnie 2 próby skontaktowania się ze zwycięzcą w celu poinformowania o przyznaniu nagrody.
 • 6. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem danych zwycięzcy na stronie www.frisco.pl/wygraj-500-zlotych
 2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
 3. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest autorem Zadania Konkursowego i nie narusza ono praw autorskich osób trzecich.
 5. Przesyłając odpowiedź do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora z odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w celach związanych z Konkursem, na czas nieoznaczony.
 6. Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu zawartego w Zadaniu Konkursowym, w zakresie nie ograniczonym terytorialnie ani w czasie, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie rozstrzygnięcia Konkursu, a w szczególności polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 199r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wynagrodzenie za przeniesienie tych praw jest zawarte w wartości Nagrody przypadającej zwycięzcy. Uczestnik akceptuje fakt, że utwór będzie wykorzystywany przez Organizatora bez oznaczania autorstwa Uczestnika.
 7. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na upublicznianie jego danych osobowych (imienia i nazwiska) w związku z Konkursem w środkach masowego przekazu, jak również na stronie internetowej.
 • 7. [PRAWA AUTORSKIE]
 1. Wykonana Zadanie Konkursowe nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych ani osobistych oraz dóbr osobistych. Uczestnik będzie zobowiązany do uzyskania od osób którym przysługują ww. prawa wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do wykonania Zadania Konkursowego. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień regulaminu Konkursu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie i – jeżeli Uczestnik otrzymał już nagrodę – koniecznością zwrócenia nagrody.
 2. Poprzez fakt dokonania Zgłoszenia Uczestnik gwarantuje, że do Pracy Konkursowej przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że Zadanie Konkursowe nie narusza praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, jest efektem osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem odpowiedzi na pytanie składające się na Zadanie Konkursowe zawierające wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonej przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Uczestnicy Konkursu poprzez przesłanie Zadania Konkursowego do Konkursu udzielają licencji Organizatorowi Konkursu oraz wyrażają zgodę na udzielenie przez Organizatora sublicencji innym podmiotom, na korzystanie z Zadania Konkursowego bez ograniczeń terytorialnych, bezterminowo oraz nieodpłatnie na wszelkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: utrwalenie, zwielokrotnienie i rozpowszechnianie w sieci Internet, w telewizji i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośnika elektronicznego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej, wykorzystanie w kampaniach reklamowych, w tym prowadzonych w Internecie, telewizji i w prasie oraz z wykorzystaniem wszelkich innych nośników przekazu obrazu. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do wykonanych Zadań Konkursowych na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia Zadań Konkursowych polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w zdaniu powyżej. Przeniesienie majątkowych praw do Zadań Konkursowych nastąpi w dniu wyłonienia danego laureata.
 • 8. [ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO]
 1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego paragrafu Regulaminu Konkursu.
 2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, na adres Frisco.pl Sp. z o.o., ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa z dopiskiem "Reklamacje - Konkurs Wygrywaj codziennie 500 zł na zakupy we Frisco.", nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, wraz z podaniem adresu zwrotnego nadawcy. Dla zachowania terminu decydująca jest data stempla pocztowego.
 3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji,
 4. Reklamacje nadane po upływie terminu określonego w pkt. 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym
 • 9. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
 1. Konkurs odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu oraz postanowień Kodeksu cywilnego. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a także ze zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania jego postanowień.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.frisco.pl.
 3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.

 

Sporządzono w Warszawie w dniu: 10.01.2018