Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulamin promocji pod nazwą:

Ciesz się wygodą pieluchomajtek Pampers Pants!

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin promocji określa zasady oraz warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Ciesz się wygodą pieluchomajtek Pampers Pants!”, zwana dalej Promocją.
 2. Organizatorem promocji jest Streetcom Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-724) przy ul. Wołodyjowskiego 83, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349097, REGON: 142308802, NIP 7010224644, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN (zwana dalej „Organizatorem.
 3. Celem Promocji jest promocja produktów marki Pampers, w szczególności pieluchomajtek Pampers Pants w rozmiarze 3 (opakowanie 120 szt.) oraz rozmiarze 4 (opakowanie 104 szt.) (dalej: „Produkt Promocyjny”), oferowanych i dostępnych w sklepie internetowym Frisco.pl (www.frisco.pl) na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 15.02.2018 roku do

30.09.2018 roku, z zastrzeżeniem prawa do wydłużenia lub skrócenia okresu promocyjnego przez Organizatora.

 1. Miejscem organizowania oraz wykonywania promocji jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Promocja ta prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego frisco.pl pod stroną ujednolicającą (URL) www.frisco.pl.

 

 

 

 • 2

Warunki uczestnictwa w promocji

 

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konsumentów w rozumieniu art. 22[1] k.c, jak i przedsiębiorców (art. 43[1] k.c. Z promocji wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 2. Uczestnik przed przystąpieniem do promocji powinien zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu, a każde zgłoszenie udziału w promocji jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 3. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 2 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (zwane dalej „Zgłoszenie”).
 4. Uczestnik może brać udział w organizowanej Promocji we własnym imieniu i na własną rzecz, a tym samym musi dokonać zakupu minimum jednego produktu promocyjnego, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Ilość produktów promocyjnych jest ograniczona.
 5. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest posiadanie kodu rabatowego przekazanego za pośrednictwem ulotki dołączanej do próbki produktu Pampers Pants w rozmiarze 3 lub wiadomości e-mail wysyłanej po otrzymaniu próbki produktu. Próbki dystrybuowane są w wybranych sklepach sieci 5.10.15 oraz wraz z zakupami w sklepie Frisco.pl do wyczerpania zapasów.
 6. Organizator niniejszym Regulaminem wskazuje na rodzaje produktów oraz ich dostępność, których zakup poprzez sklep internetowy upoważnia Użytkownika do otrzymania zniżki na zakup produktu promocyjnego, a tym samym do wzięcia udziału i skorzystania z promocji.
 7. Do produktów, o których mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu zalicza się:

7.1.  

MARKA

NAZWA

Ilość sztuk

EAN

Pampers

Pieluchomajtki 3 Mega Box (6-11 kg)

120 szt

4015400697527

Pampers

Pieluchomajtki Rozmiar 4 (9-14kg)

104 szt

4015400697534

 

 

 • 3

 Szczegóły promocji

 

 1. W celu wzięcia udziału w promocji Uczestnik m.in. powinien w czasie trwania danej promocji spełnić łącznie następujące warunki:

1.1. W terminie obowiązywania promocji wejść na stronę sklepu internetowego dostępnego pod nazwą: www.frisco.pl, poprawnie zalogować się, skutecznie dokonać zakupu jednego z produktów promocyjnych.

1.2 W czasie finalizacji transakcji, podać jednorazowy kod zniżkowy, podany na ulotce lub w wiadomości e-mail.

1.3 Po dokonaniu powyższych czynności od ceny produktu promocyjnego automatycznie zostanie odliczona kwota 20 zł (słownie: dwudziestu złotych) brutto.

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczestnika Regulaminu promocji lub wpływania przez uczestnika na wynik promocji w sposób niezgodny z zapisami Regulaminu, Organizator ma prawo usunąć zgłoszenie takiej osoby lub wykluczyć danego uczestnika z promocji.

 

 • 4

 Rozpatrywanie Reklamacji

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, szczególnie związane z możliwością (bądź jej brakiem) zalogowania się na stronę internetową (§3 ust. 1.1), odczytania kodu rabatowego bądź prawidłowego jego naliczenia, Uczestnicy zobowiązani są zgłaszać na piśmie na adres Organizatora tj. Streetcom Polska Sp. z o.o. ul. Wołodyjowskiego 83, 02-724 Warszawa.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres, Uczestnika promocji, nr. kontaktowy oraz dokładny opis, wraz z numerem zamówienia, którego reklamacja dotyczy uzasadnienie reklamacji oraz ewentualne żądania.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników w czasie trwania promocji i po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 15.10.2018 r. (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
 4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w piśmie reklamacyjnym, wysłanym w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym nie pozbawiają Uczestnika promocji do poddania powyższych pod rozwagę sądów powszechnych.

 

 • 5

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji jest Organizator Promocji.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją, tj. ustaleniem prawa danego uczestnika do uzyskania Produktu Promocyjnego, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny, celem wzięcia udziału w promocji. Uczestnikom promocji udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawo żądania udzielenia informacji, co do przysługujących im praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 4. Wszystkie dane osobowe osób biorących udział w promocji są wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i tylko w celu związanym z przeprowadzeniem promocji.

 

 • 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie informacje w zakresie promocji znajdują się w siedzibie przedsiębiorstwa Organizatora (tj. przy ul. Wołodyjowskiego 83, 02-724 Warszawa).
 2. Organizator oświadcza, iż wszelkie zasady w związku z organizowaniem promocji zostały określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie promocji, dostępnym także w siedzibie Organizatora
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków promocji w czasie jej trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w niej, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników promocji. Wszyscy uczestnicy promocji zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie i opublikowanie ich na stronie internetowej www.streetcom.pl/promocja.
 4. Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 471).
 5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w promocji nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw pokrewnych
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.