Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

§ I 
Definicje i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Lojalnościowego „Program Korzyści FRISCO „FRISCO OWOCUJE” dla Klientów dokonujących zakupów z opcją dostawy za pośrednictwem dostawców Frisco” („Program”). Organizatorem Programu jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000401344, NIP 1132847981, Regon 145819360, Kapitał zakładowy 3 097 369,90 PLN („Organizator” lub „FRISCO”).
 2. Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
  1. Uczestnik – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana jako klient FRISCO.
  2. Konto Uczestnika– elektroniczne konto Uczestnika prowadzone przez FRISCO, dostępne dla Uczestnika Programu przez stronę frisco.pl w zakładce „Moje zamówienia”, w ramach którego Uczestnik ma, w szczególności, dostęp do informacji o zdobytych punktach w związku z uczestnictwem w Programie, jak i przeglądania dostępnych dla Uczestnika ofert promocyjnych.
  3. Sklep – objęty Programem sklep internetowy dostępny na stronie internetowej: frisco.pl.
  4. Punkty – punkty zdobywane przez Uczestników w związku z zakupami dokonywanymi w Sklepie na zasadach określonych w pkt. III poniżej.

   Dla uniknięcia wątpliwości, ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o zakupach, to zwrot ten oznacza zakupy dokonywane z opcją dostawy za pośrednictwem dostawców Frisco (w tym do coolomatów). W konsekwencji zwrot „zakupy” nie dotyczy zakupów dokonywanych z opcją dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 3. Program trwa od dnia 01.03.2018r. od godz. 12:00 przez czas nieokreślony.

 4. W przypadku, gdy Organizator zdecyduje o zakończeniu trwania Programu, poinformuje o tym Uczestników poprzez wysłanie informacji o zakończeniu trwania Programu, odpowiednio, na adres korespondencyjny lub adres e-mail Uczestnika lub za pomocą wiadomości SMS na adres lub numer telefonu zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Uczestnika z wyprzedzeniem co najmniej 30 (trzydziestu) dni. W tym samym terminie Organizator umieści informacje o zakończeniu trwania Programu na stronie internetowej: www.frisco.pl. Zakończenie trwania Programu przez Organizatora w żadnym razie nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników na podstawie postanowień Regulaminu.

 5. Uczestnik Programu może skorzystać z dodatkowych akcji promocyjnych, które będą dostępne w Sklepie („Akcje Promocyjne”). Akcje Promocyjne organizowane w ramach Programu mają charakter dodatkowy, a z tytułu udziału w Akcjach Promocyjnych Uczestnik może otrzymać dodatkowe Punkty. Akcje Promocyjne mogą dotyczyć wszystkich Uczestników, mogą też być dedykowane dla konkretnych Uczestników, wedle swobodnego uznania Organizatora.

§ II  
Uczestnictwo w Programie

Uczestnikiem Programu jest każdy zarejestrowany klient FRISCO.

Punkty, o których mowa w § III poniżej, przyznawane są wyłącznie Uczestnikom dokonującym zakupów z opcją dostawy za pośrednictwem dostawców Frisco (Friscovanem, w tym do coolomatów). Punkty nie są przyznawane Uczestnikom dokonującym zakupów z opcją dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.


§  III
Ogólne zasady Programu

 1. Uczestnik w zamian za dokonywane w Sklepie zakupy z opcją dostawy za pośrednictwem dostawców Frisco, otrzymuje Punkty na zasadach określonych poniżej. Po osiągnięciu określonej liczby Punktów Uczestnik zostaje zakwalifikowany do jednego z 4 progów (status ziarenko, status kiełkujący, status kwitnący, status owocujący), który upoważnia Uczestnika do określonych korzyści, stosownie do pkt. 8 poniżej.

 2. W zamian za dokonane zakupy w Sklepie Uczestnik otrzymuje punkty w ten sposób, iż za każde wydane pełne 50 zł (pięćdziesiąt złotych) ponad 100 zł (sto złotych) Uczestnik otrzymuje 5 Punktów. (Przykład: Uczestnik dokonuje zakupów za 120 zł – nie otrzymuje Punktów; Uczestnik dokonuje zakupów za 155 zł – otrzymuje 5 Punktów; Uczestnik dokonuje zakupów za 250 zł – otrzymuje 15 Punktów).

  Jeżeli Uczestnik dokonuje zwrotu produktów pełnowartościowych, zgodnych z jego zamówieniem, wówczas liczba przyznanych Punktów za to zamówienie może ulec zmniejszeniu (Przykład: Uczestnik dokonuje zakupów za 220 zł za co otrzymuje 10 Punktów. Następnie jednak zwraca pełnowartościowy produkt w cenie 35 zł – ostateczna wartość zakupów wyniosła więc 185 zł, a liczba Punktów przyznanych za to zamówienie ulega zmniejszeniu z 10 do 5).

 3. Niezależnie od Punktów uzyskanych zgodnie z pkt. 2 powyżej Uczestnik otrzymuje Punkty za częstotliwość zakupów. Ilość uzyskanych Punktów zależy od czasu jaki upłynął od daty dostawy ostatniego zafakturowanego zamówienia dokonanego przez Uczestnika w Sklepie i tak:
  • 20 Punktów – za dokonanie zakupu w terminie 14 dni (2 tygodnie) od daty dostawy ostatniego zafakturowanego zamówienia lub przy realizacji swojego pierwszego zamówienia w Sklepie;
  • 15 Punktów – za dokonanie zakupu pomiędzy 15 a 28 dniem (2 – 4 tygodnie) od daty dostawy ostatniego zafakturowanego zamówienia;
  • 10 Punktów – za dokonanie zakupu pomiędzy 29 a 56 dniem (4 – 8 tygodni) od daty dostawy ostatniego zafakturowanego zamówienia ;
  • 0 Punktów – za dokonanie zakupu po 56 dniu od daty dostawy ostatniego zafakturowanego zamówienia.

   Dla uniknięcia wątpliwości, Punkty otrzymane na podstawie niniejszego pkt. 3 są niezależne od Punktów otrzymanych na podstawie pkt. 2

 4. Ponadto, niezależnie od Punktów uzyskanych na podstawie pkt. 2 i pkt. 3 powyżej, Uczestnik otrzymywać będzie Punkty w związku z udziałem w Akcjach Promocyjnych. Liczba Punktów przyznawanych w ramach Akcji Promocyjnych ustalana jest wedle swobodnego uznania przez Organizatora.

 5. Uzyskane przez Uczestnika Punkty tracą swoją ważność po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od ich uzyskania. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższy termin liczony jest odrębnie dla każdej puli uzyskanych Punktów.
 6. Uczestnik może w każdym czasie sprawdzić stan posiadanych przez siebie Punktów na swoim profilu dostępnym pod adresem frisco.pl, w zakładce „Program korzyści”. Uczestnik ma dostęp do informacji zarówno o liczbie Punktów ważnych, jak i tych, których termin ważności już upłynął (zgodnie z pkt. 5 powyżej).

 7. Liczba ważnych Punktów posiadanych przez Uczestnika w danym momencie decyduje o zakwalifikowaniu tego Uczestnika do jednego z czterech progów:
  • od 0 do 69 ważnych Punktów – Status Ziarenko;
  • od 70 do 119 ważnych Punktów – Status Kiełkujący;
  • od 120 do 249 ważnych Punktów – Status Kwitnący;
  • od 250 ważnych Punktów – Status Owocujący.

 8. Zakwalifikowanie Uczestnika do danego progu powoduje, że Uczestnikowi temu przysługują określone dodatkowe korzyści. Korzyści te mieć mogą różną formę, mogą też być ograniczone czasowo – wszelkie informacje o aktualnie obowiązujących korzyściach (w tym – jeśli ma to zastosowanie – o czasie, kiedy takie konkretne korzyści przysługują) znajdują się w panelu użytkownika sklepu dostępnego pod adresem: https://www.frisco.pl/stn,settings/sub,membership, a aktualne stawki opłat za dostawę (stanowiące od 14 marca 2018 r. również element korzyści dla statusów) dostępne są w sekcji pomocy sklepu: https://www.frisco.pl/stn,pomoc/page,topic/id,212704289

 9. Uczestnicy otrzymują „Punkty na start”, tj., Punkty przyznawane w chwili uruchomienia Programu. Przy ustalaniu liczby Punktów na start brane są pod uwagę zakupy dokonane przez Uczestnika w okresie 90 dni poprzedzających wejście w życie Programu. W konsekwencji, Uczestnicy nabywają Punkty na start (w sposób i czasie opisanym w pkt. 10 poniżej) na następujących zasadach:

  • 300 Punktów – dla Uczestników, którzy w okresie 90 dni poprzedzających wejście w życie Programu dokonali zakupów, w zamian za które (zgodnie z punktami 2 i 3 powyżej) uzyskaliby co najmniej 250 Punktów;

  • 150 Punktów – dla Uczestników, którzy w okresie 90 dni poprzedzających wejście w życie Programu dokonali zakupów, w zamian za które (zgodnie z punktami 2 i 3 powyżej) uzyskaliby 0 - 245 Punktów włącznie;

  • 0 Punktów – dla Uczestników, którzy w okresie 90 dni poprzedzających wejście w życie Programu nie dokonali żadnych zakupów w Sklepie.

 10. Punkty na start przyznawane są Uczestnikowi tylko i wyłącznie wtedy, gdy zaloguje się do Sklepu w okresie 90 dni od dnia wejścia w życie Programu. Jeżeli Uczestnik nie zaloguje się do Sklepu w okresie 90 dni od wejścia w życie Programu, wówczas Uczestnik nie otrzymuje Punktów na start.

 11. Okres ważności Punktów na start liczony jest od dnia pierwszego logowania Uczestnika w Sklepie po dacie wejścia w życie Programu. Punkty na start dzielone są na 6 równych części. Co 14 dni traci ważność jedna część Punktów na start.

  (PRZYKŁAD: Uczestnik otrzymuje 150 Punktów na start – po 14 dniach od daty pierwszego zalogowania w Sklepie wygasa 25 Punktów na start, a Uczestnikowi pozostaje 125 Punktów na start, po kolejnych 14 dnia wygasa kolejnych 25 Punktów na start, a Uczestnikowi pozostaje 100 Punktów na start, itd.).

 12. Dla uniknięcia wątpliwości – Punkty na start oraz Punkty uzyskiwane przez Uczestników po wejściu w życie Programu sumują się.

§ IV 
Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby FRISCO lub e-mailem na adres bok@frisco.pl.

 2. FRISCO rozpatrzy reklamację Uczestnika oraz poinformuje go o decyzji dotyczącej reklamacji, na piśmie na adres do korespondencji Uczestnika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ V 
Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. FRISCO może wprowadzić zmiany do Regulaminu, w żadnym razie taka zmiana nie będzie powodować utraty Punktów nabytych przez Uczestnika na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z treścią aktualnego regulaminu zostanie ogłoszona przez FRISCO na stronie internetowej www.frisco.pl.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana przez Organizatora Uczestnikom na adres korespondencyjny lub adres e-mail lub za pomocą wiadomości SMS zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Uczestnika.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie FRISCO, na stronie internetowej: www.frisco.pl.