Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN AKCJI „15 zł rabatu z kodem goodie”

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „15 zł rabatu z kodem goodie”, zwanej „Akcją”, jest spółka Millennium Goodie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000111389, NIP: 5251574764, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł (dalej: „Organizator”).
 2. Partnerem Akcji jest Frisco.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 04-128, ul. Omulewska 27, NIP 1132619524, Regon 140558972, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000261409. Akcja jest przeprowadzana przez Organizatora i Partnera w supermarkecie Online – na stronie internetowej www.frisco.pl .
 3. Akcja trwa od dnia 12.03.2018 r. do dnia 07.04.2018 r.
 4. Aby wziąć udział w Akcji, jej uczestnik, będący osobą fizyczną
  (dalej: „Uczestnik”) zobowiązany jest spełnić następujące warunki:
 5. posiadać urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne (telefon, tablet, inne urządzenie mobilne z systemem Android lub iOS) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz dostęp do sieci Internet,
 6. zainstalować na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a), aplikację „goodie” (internetowa platforma udostępniająca jej użytkownikom informacje o zniżkach i promocjach, dostępna na stronie internetowej www.goodie.pl oraz w postaci aplikacji mobilnej "goodie" możliwej do pobrania w oficjalnych sklepach internetowych Google Play i AppStore (dalej: „Goodie”)), o ile Uczestnik nie dokonał tego przed rozpoczęciem Akcji,
 7. wygenerować w Goodie jednorazowy kod uprawniający do udziału w Akcji (dalej: „Kod”),
 8. wpisać Kod w pole „Kod rabatowy (voucher)” na stronie frisco.pl .
 9. Uczestnik, który spełni warunki określone w pkt. 4, nabywa prawo do otrzymania rabatu w wysokości 15 zł za zakupy w całkowitej kwocie przekraczającej 100 zł.
 10. Uczestnik może zrealizować uprawnienie, o którym mowa w pkt. 5. jedynie podczas okresu trwania promocji, tj. do dnia 07.04.2018 r.
 11. Jeden Uczestnik może wygenerować tylko jeden Kod. Kod jest jednorazowy i po jego wykorzystaniu nie będzie możliwe jego ponowne użycie. Każdy Uczestnik może skorzystać z Kodu tylko jeden raz, niezależnie od ilości posiadanych kodów/urządzeń mobilnych.
 12. Kod nie może być użyty jako wydruk ani w innej postaci fizycznej czy elektronicznej (np. zrzut ekranu, filmik).
 13. Weryfikacji spełnienia warunków Akcji, jak również ważności lub prawidłowości Kodu, dokonuje Partner. W przypadku stwierdzenia niespełnienia warunków Akcji lub nieważności lub nieprawidłowości Kodu, Uczestnik nie może wziąć udziału w Akcji.
 14. Uczestnikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny lub w innej formie w zamian za Kod.
 15. Kody nie łączą się z innymi kodami Partnera, chyba, że zdecyduje on inaczej.
 16. Nowy użytkownik serwisu Partnera, a więc osoba, która nigdy wcześniej nie dokonała zakupu korzystając ze strony frisco.pl, może wziąć udział w Akcji, łącząc wynikające z niej benefity, z promocją równoległą dla nowych użytkowników. Za promocję równoległą uznaje się promocję „25 zł zniżki na pierwsze zakupy”, której regulamin jest dostępny na stronie www.frisco.pl
 17. Regulamin promocji jest dostępny na w aplikacji Goodie, stronach goodie.pl i frisco.pl.
 18. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Akcji w zakresie dotyczącym zakupów, zgodnie z art. 38 pkt. 4) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 19. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Goodie lub nieprawidłowego świadczenia usług przez Organizatora będą rozpatrywane przez Organizatora. Reklamacje dotyczące produktów i dostawy rozpatruje Partner.
 20. Uczestnik może kontaktować się z:
 21. Organizatorem poprzez e-mail: kontakt@goodie.pl,
 22. Partnerem poprzez e-mail: bok@frisco.pl
 23. Uczestnik składający reklamację, powinien ją wysłać na adres, o którym mowa w pkt. 16 ppkt. a) w przypadku reklamacji dot. usług Goodie, lub na adres o którym mowa w pkt. 16 ppkt. b) w przypadku reklamacji dot. produktów lub usług Partnera.
 24. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia reklamacyjnego, tj. co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail zgłaszającego. Jeżeli dane zgłaszającego lub inne informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji będą wymagały uzupełnienia, adresat reklamacji zwróci się do zgłaszającego – o ile będzie to możliwe – o ich uzupełnienie.
 25. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 30 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Brak odpowiedzi w tym terminie będzie uznawany za uwzględnienie reklamacji.
 26. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany w niej przez zgłaszającego reklamację lub z którego została wysłana reklamacja.
 27. Decyzja Usługodawcy w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika do zwrócenia się o bezpłatną pomoc do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta lub dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Akcji w dowolnym momencie.