Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulamin akcji promocyjnej
NARODOWY TEST SMAKU

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Afekt sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-521), ul. Słowackiego 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000390702 o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł;NIP 7792396192.
1.2. Zleceniodawcą jest HJ Heinz Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pudliszkach (63-840), ul. Fabryczna 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491355
1.3. Akcja promocyjna organizowana jest pod nazwą NARODOWY TEST SMAKU(Akcja Promocyjna).
1.4. Celem Akcji Promocyjnej jest promowanie produktów Zleceniodawcy.
1.5. Akcja Promocyjna organizowana jest w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.6. Produkty objęte Akcją Promocyjną to:
• Gołąbki w sosie pomidorowym 600 g,
• Fasolka po bretońsku z kiełbasą i boczkiem w sosie pomidorowym 600 g,
• Klopsiki wieprzowe w sosie pomidorowym 600 g,
• Pulpety w sosie pomidorowym 600 g,
• Fasolka w sosie po meksykańsku 600 g,
• Klopsiki w sosie grzybowym 600 g,
• Gulasz wieprzowo-wołowy 500 g,
• Bigos 500 g,
• Flaki wołowe po zamojsku 500 g,
• Flaki wołowe w rosole 500 g,
• Flaczki wieprzowe w rosole 500 g,
• Flaczki wieprzowe w sosie pomidorowym 500 g,
• Pulpety w sosie pomidorowym 500 g,
• Klopsiki wieprzowe w sosie pomidorowym 500 g,
• Gołąbki w sosie pomidorowym 500 g,
• Fasola po bretońsku z kiełbasą i boczkiem 500 g,
• Kapuśniak z kiełbasą i boczkiem 500 g,
• Fasola po bretońsku z kiełbasą i boczkiem w sosie pomidorowym 500 g
• Fasola w sosie pomidorowym 620 g.
(Produkty Promocyjne).
1.7. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej www.pudliszkitestsmaku.pl
1.8. Akcja Promocyjna odbędzie się w dniach od godz. 00:00:01 2.07.2018 r. do 31.08.2018 r do godziny 23:59:59 lub do wyczerpania puli zwrotów, która wynosi 5000 zgłoszeń, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze Organizator powiadomi o ewentualnym wyczerpaniu puli zwrotów na stronie internetowej promocji tj. Pudliszkitestsmaku.pl

1. Warunki uczestnictwa i zasady Akcji Promocyjnej
1.7. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która dokona zakupu Produktu Promocyjnego w czasie trwania Akcji Promocyjnej (Uczestnik).
1.8. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest posiadanie Dowodu Zakupu, który w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzi zakup Produktu Promocyjnego w czasie trwania Akcji Promocyjnej (Dowód Zakupu).
1.9. Uczestnik uprawniony jest do otrzymania zwrotu ceny zapłaconej za Produkt Promocyjny uwidocznionej na Dowodzie Zakupu. Jeżeli cena uwidoczniona na Dowodzie Zakupu przekracza 10,00 (dziesięć) złotych, wówczas Uczestnik uprawniony jest do otrzymania zwrotu kwoty 10,00 (dziesięciu) złotych.
1.10. Jeden Uczestnik uprawniony jest do otrzymania jednego zwrotu ceny zapłaconej za Produkt Promocyjny niezależnie od ilości zakupionych Produktów Promocyjnych.
1.11. Aby otrzymać zwrot ceny Uczestnik powinien wejść na stronę www.pudliszkitestsmaku.pl oraz wypełnić i wysłać formularz zawierający następujące dane:
 imię i nazwisko,
 adres zamieszkania,
 datę zakupu Produktu Promocyjnego,
 adres e-mail lub numer telefonu,
 numer Dowodu Zakupu (formularz zawiera instrukcję, jak go odszukać na Dowodzie Zakupu),
 skan Dowodu Zakupu (Dowód Zakupu nie może być nieczytelny lub częściowy, który nie będzie zawierał wskazania Produktu Promocyjnego, daty lub ceny jego zakupu),
 numer rachunku bankowego Uczestnika, na który Organizator dokona zwrotu ceny Produktu Promocyjnego.
2. Postępowanie reklamacyjne
2.7. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej należy zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora lub na adres e-mailowy: kontakt@pudliszkitestsmaku.pl
2.8. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie przez Organizatora Komisja.
2.9. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: oznaczenie Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
2.10. Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie listem poleconym albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, za pomocą którego zgłoszono reklamację lub podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
2.11. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądem powszechnym. Brak prowadzenia postępowania reklamacyjnego nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem.

3. Przetwarzanie danych osobowych
3.7. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej (Administrator) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (RODO) jest Zleceniodawca.
3.8. W sprawach dotyczących danych osobowych Uczestnik może skontaktować się poprzez:
 e-mail: GDPR@kraftheinz.com
 pisemnie na adres Zleceniodawcy.
3.9. Dane Uczestników przetwarzane będą zgodnie z warunkami określonymi w RODO oraz ustawie z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) (UODO) na podstawie:
3.9.1. uzasadnionego interesu Zleceniodawcy (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:
 w celu organizacji Akcji Promocyjnej, wypełnienia jej warunków, zrealizowania zobowiązań Zleceniodawcy wobec Uczestników, w tym zwrotu ceny za Produkt Promocyjny oraz czynności związanych z reklamacjami,
 w celu oferowania Uczestnikom bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług Zleceniodawcy lub podmiotów z nim współpracujących (w tym jego partnerów biznesowych) oraz współorganizatorów i fundatorów nagród wspólnych akcji i konkursów promocyjnych,
 w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości produktów Zleceniodawcy,
3.9.2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym w szczególności w związku z dokonaniem rozliczeń i wypełnienia obowiązków księgowych i podatkowych,
3.9.3. zgody Uczestnika (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w sytuacji, gdy jej pozyskanie przez Administratora od Uczestnika jest wymagane (np. podanie przez Uczestnika numeru telefonu).
3.10. Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Uczestników, takie jak:
 imię i nazwisko,
 numer rachinku bankowego,
 adres korespondencyjny,
 adres e-mail, jeżeli Uczestnik go udostępnił
 nr telefonu, jeżeli Uczestnik go udostępnił.
3.11. Odbiorcami danych Uczestników mogą być następujące kategorie podmiotów:
3.11.1. podwykonawcy, czyli podmioty, z których Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, w tym między innymi firmy księgowe, firmy informatyczne obsługujące jego systemy teleinformatyczne, dostawcy systemów informatycznych, firmy zapewniające obsługę logistyczną i dostawy, firmy świadczące usługi pocztowe, firmy świadczące usługi płatnicze, agencje marketingowe, wykonujące dla Administratora akcje marketingowe, promocyjne i inne (w szczególności Organizator), które mają zawartą z nami umową powierzenia przetwarzania danych osobowych,
3.11.2. podmioty z grupy kapitałowej i partnerzy handlowi Administratora.
3.12. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
3.13. Czas przechowywania danych osobowych Uczestników jest uzależniony od podstawy lub celu przetwarzania tych danych, w tym w szczególności dane te będą przetwarzane:
3.13.1. dane pozyskane w związku z Akcją Promocyjną przechowywane będą do końca jej trwania powiększonego o okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, powstałych w związku z Akcją Promocyjną lub upływu terminu obowiązków ewidencyjnych, księgowych, rozliczeniowych nałożonych przez prawo na Administratora,
3.13.2. dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu,
3.13.3. w sytuacji, gdy jakieś dane Uczestników przetwarzane są przez Zleceniodawcę, na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody – do czasu cofnięcia tej zgody lub zdezaktualizowania się tych danych.
3.14. Uczestnikom przysługują, w stosownym przypadku, określonym w szczególności przez przepisy Art. 15-22 RODO:
3.14.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
3.14.2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3.14.3. prawo do usunięcia danych,
3.14.4. prawo ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych Uczestnika,
3.14.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Uczestnik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Procedurę, dotyczącą podstaw oraz sposobu wyrażania sprzeciwu zawiera Sekcja 4 RODO),
3.14.6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Uczestnik, w sytuacji uznania, że Jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego),
3.14.7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.).
3.15. Uczestnicy mogą wykonywać przysługujące im prawa poprzez złożenie stosownego żądania pod adres email: GDPR@kraftheinz.com, lub na adres siedziby Organizatora.
3.16. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem:
3.16.1. aktywnego uczestnictwa w Akcji Promocyjnej,
3.16.2. realizacji zgłoszonej przez Uczestnika reklamacji.
3.17. Nie podanie danych przez Uczestnika uniemożliwi Zleceniodawcy:
3.17.1. świadczenie na rzecz Uczestnika usług związanych z obsługą Akcji Promocyjnej, w tym wykonania przez Zleceniodawcę obowiązków, wynikających z niniejszego Regulaminu,
3.17.2. realizację składanych reklamacji,
3.17.3. udostępnianie Uczestnikom informacji, związanych z produktami Zleceniodawcy lub jego partnerów.
4. Postanowienia końcowe
4.7. Zwrot ceny Produktu Promocyjnego zwolniony jest od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. Z 2018 r., Nr 200).
4.8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu oraz przerwania Akcji Promocyjnej z ważnych przyczyn w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawnych uniemożliwiających lub ograniczających prawo Organizatora do prowadzenia działań przewidzianych Regulaminem. Wprowadzenie zmian Regulaminu wymaga ogłoszenia na stronie www.pudliszkitestsmaku.pl.
4.9. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeks cywilny.


Dane kontaktowe do Organizatora Promocji:
e-mail: kontakt@pudliszkitestsmaku.pl
adres: Afekt sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-521), ul. Słowackiego 57