Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

 

  § 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem Konkursu jest Frisco.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-128), przy ul. Omulewskiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000261409, REGON: 140558972, NIP 1132619524, o kapitale zakładowym w wysokości 20.737.150 zł, opłaconym w całości, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony frisco.pl/stn,wygraj-rok-zakupow-z-dostawa 
 3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego. 
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 5. Konkurs trwać będzie od dnia 03.09.2018 roku od godz. 12:00 do dnia 28.10.2018 roku do godziny 23:59 włącznie.
 6. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 § 2. [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, rodzice małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
 4. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. dokonanie jednorazowo zakupów na stronie www.frisco.pl o wartości minimum 100 zł, zawierających przynajmniej 1 produkt z oferty promocyjnej wyszczególnionej na stronie: www.frisco.pl/stn,wygraj-rok-zakupow-z-dostawa; i
  2. wykonanie zadania opisanego szczegółowo w §3 niniejszego Regulaminu, które łącznie stanowią Zadanie Konkursowe

 5. Przed wysyłaniem zgłoszenia konkursowego każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu, potwierdzić akceptację jego postanowień poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody w formularzu konkursowym, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu.

  § 3. [ZASADY KONKURSU]

 1. Zadaniem Uczestnika (dalej: „Zadanie Konkursowe”) jest łącznie: dokonanie jednorazowo zakupów na stronie www.frisco.pl o wartości minimum 100 zł zawierających przynajmniej 1 produkt z oferty promocyjnej wykazanej na stronie internetowej frisco.pl/stn,wygraj-rok-zakupow-z-dostawa oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie „Czy polecił(a)byś zakupy we Frisco rodzinie lub znajomym? Jeśli tak, to napisz dlaczego?”.
 2. Odpowiedź na pytanie „Czy polecił(a)byś zakupy we Frisco rodzinie lub znajomym? Jeśli tak, to napisz dlaczego?” nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. W Konkursie biorą udział wyłącznie zgłoszenia konkursowe wysłane i otrzymane przez Organizatora w czasie wskazanym w § 1 pkt 5.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu może uczestniczyć w konkursie dowolną liczbę razy, tj. może dokonać dowolną liczbę Zadań Konkursowych, o ile każdorazowo spełni jego wymagania.
 4. Komisja Konkursowa nie ocenia odpowiedzi dla anulowanych zamówień.

 
 § 4. [NAGRODY]

 1. W Konkursie do wygrania są:
  1. Jedna nagroda główna, która przypadnie zwycięzcy Konkursu,
  2. 80 wyróżnień, które przypadną Uczestnikom Konkursu w 8 tygodniowych etapach (10 zwycięzców w każdym tygodniowym etapie Konkursu, po 5 wyróżnień):
   1. 5 x rok darmowej dostawy dla zamówień realizowanych Frisco Vanami
   2. 5 x 250 zł na zakupy we Frisco

 2. Nagrodą główną są bezpłatne zakupy w sklepie internetowym Frisco.pl do kwoty 13.000 zł (trzynaście tysięcy złotych). Nagroda główna jest realizowana poprzez przyznanie zwycięzcy głównemu Bonu nagrodowego o łącznej wartości 13 000 zł, przeznaczonego do zapłaty za towary nabywane w sklepie internetowym frisco.pl. Bon nagrodowy to voucher 52-krotnego użytku o wartości 250 zł z darmową dostawą.

 3. Nagrodami za wyróżnienia są:
  1. 40 voucherów o wartości 250 zł każdy, przeznaczonych do wykorzystania na towary nabywane w sklepie Frisco.pl
  2. 40 voucherów 52-krotnego użytku na darmową dostawę zakupów o wartości od 100 zł realizowanych w sklepie Frisco.pl.

 4. Do nagród, o których mowa w pkt. 2 oraz pkt. 3 zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % wartości Nagrody. Kwota, o której mowa w poprzednim zdaniu, zostanie przekazana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej w imieniu zwycięzcy Konkursu oraz osób otrzymujących wyróżnienia, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
 6. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 7. Zasady wykorzystania bonów nagrodowych i voucherów:
  1. Bony nagrodowe i vouchery są unikalne i ważne do 31 listopada 2019 roku.
  2. Za otrzymane Bony nagrodowe i Vouchery nie można dokonać płatności za produkty z działu alkoholi
  3. Bony Nagrodowe i Vouchery łączą się z programami rabatowymi oraz programami oszczędnościowymi
  4. Bony Nagrodowe i Vouchery należy wpisać w pole „Kod rabatowy (voucher)” podczas składania zamówienia
  5. Użytkownikowi Bonu Nagrodowego lub Vouchera nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce w przypadku, gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest niższa niż nominał,
  6. Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia różnicy (tj., kwoty przewyższającej wartość bonu albo vouchera) gotówką lub kartą kredytową (wedle swojego wyboru), gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest wyższa niż Bon nagrodowy lub Voucher,
  7. Bony Nagrodowe i Vouchery posiadają termin ważności, po upływie którego nie można nimi dokonywać płatności, ponieważ tracą swoją wartość.
  8. Każdy voucher przypisany jest do konkretnego konta w sklepie Frisco.pl i ID klienta. Oznacza to, że zwycięzca może posługiwać się voucherem tylko w ramach swojego konta na Frisco.pl, z którego pochodziło zgłoszenie konkursowe.

  § 5. [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

 1. Nagrodę Główną otrzyma osoba, która prześle za pomocą formularza konkursowego najciekawszą propozycję odpowiedzi na pytanie „Czy polecił(a)byś zakupy we Frisco rodzinie lub znajomym? Jeśli tak, to napisz dlaczego?”. Pod uwagę będą brane, w szczególności, oryginalność, kreatywność i jakość uzupełnienia zdania.
 2. Nagrodę główną otrzyma osoba wybrana spośród odpowiedzi wyróżnionych.
 3. Nagrody wyróżnienia otrzymają osoby, które prześlą za pomocą formularza konkursowego najciekawszą propozycję odpowiedzi na pytanie „Czy polecił(a)byś zakupy we Frisco rodzinie lub znajomym? Jeśli tak, to napisz dlaczego?”. Pod uwagę będą brane, w szczególności, oryginalność, kreatywność i jakość uzupełnienia zdania.
 4. Wyboru zwycięzców – laureatów Nagrody Głównej i nagród wyróżnienia – dokona specjalna komisja konkursowa złożona z trzech wyznaczonych przez Organizatora pracowników Organizatora (zw. dalej: Komisją).
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu dla wyróżnień (10 zwycięzców w etapach) odbędzie się etapami:
  1. 17-09-2018 - dla odpowiedzi, które spłynęły w dniach 03-09-2018 - 09-09-2018 do godziny 23:59 włącznie
  2. 24-09-2018 - dla odpowiedzi, które spłynęły w dniach 10-09-2018 - 16-09-2018 do godziny 23:59 włącznie
  3. 01-10-2018 - dla odpowiedzi, które spłynęły w dniach 17-09-2018 - 23-09-2018 do godziny 23:59 włącznie
  4. 08-10-2018 - dla odpowiedzi, które spłynęły w dniach 24-09-2018 - 30-09-2018 do godziny 23:59 włącznie
  5. 15-10-2018 - dla odpowiedzi, które spłynęły w dniach 01-10-2018 - 07-10-2018 do godziny 23:59 włącznie
  6. 22-10-2018 - dla odpowiedzi, które spłynęły w dniach 08-10-2018 - 14-10-2018 do godziny 23:59 włącznie
  7. 29-10-2018 - dla odpowiedzi, które spłynęły w dniach 15-10-2018 - 21-10-2018 do godziny 23:59 włącznie
  8. 05-11-2018 - dla odpowiedzi, które spłynęły w dniach 22-10-2018 - 28-10-2018 do godziny 23:59 włącznie

 6. WYBÓR laureata Nagrody Głównej odbędzie się 12.11.2018 i dokonany zostanie spośród Uczestników - autorów wyróżnionych odpowiedzi, które spłynęły w dniach 03.09.2018 – 28.10.2018 (włącznie).
 7. Komisja dokonuje wyboru zwycięzców wedle swego swobodnego uznania. Przy wyborze Komisja kierować się będzie kreatywnością i jakością stworzonego zgłoszenia w subiektywnej ocenie Organizatora.
 8. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wyborze ich zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres podany poprzez formularz konkursowy, w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia. Nagroda zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres wskazany przez daną osobę przy rejestracji w sklepie www.frisco.pl) w terminie 14 dni od dnia przyznania danej nagrody
 9. Komisja Konkursowa sporządzi protokół ze swoich prac. W protokole zostaną wskazane osoby uznane decyzją Komisji Konkursowej za zwycięzców Konkursu oraz uzasadnienie wyboru
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez Uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze zwycięzcą z tego powodu, zwycięża traci prawo do nagrody.
 11. W przypadku, gdyby podany przez daną osobę adres e-mail był nieprawidłowy lub też dostarczenie wiadomości pocztą elektroniczną z informacją o przyznaniu nagrody było niemożliwe z innych przyczyn niezależnych od Organizatora (w szczególności, w związku z przepełnieniem skrzynki danej osoby) Organizator nie jest zobowiązany do podejmowania w jakikolwiek inny sposób dalszych prób skontaktowania się ze zwycięzcą, czego wynikiem jest utrata prawa do nagrody dla danego zwycięzcy.

  § 6. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”)- Dz.U.UE.L.2016.119.1, z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ((Dz.U z 2018r. poz. 1000)) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (jt. Dz.U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją Konkursu, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem danych zwycięzcy na stronie frisco.pl/stn,wygraj-rok-zakupow-z-dostawa oraz profilu Facebook Organizatora.
 2. Administratorem danych jest Organizator – tel. 22 331 50 00, e-mail bok@frisco.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu, w tym wyłonienie laureatów oraz przekazanie nagród. Dane osobowe przetwarzane będą również w celach rachunkowo-podatkowych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: dobrowolnie udzielonej zgody (realizacja konkursu) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obowiązku wynikającego z przepisów prawa (cele rachunkowo-podatkowe) - art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Dostęp do danych osobowych będzie miał wyłącznie upoważniony personel Administratora oraz podmioty zewnętrzne, świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będących członkami UE.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących rachunkowości i podatków, oraz przedawnienia dochodzenia roszczeń.
 8. Uczestnik Konkursu ma prawo do dostępu do danych osobowych go dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 9. Uczestnik Konkursu może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
 10. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędna dla uczestnictwa w Konkursie.
 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 13. Dane osobowe Zwycięzcy Konkursu zostaną upublicznione (imię i nazwisko) w związku z Konkursem w środkach masowego przekazu, jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji na profilu Frisco.pl na Facebooku.
 14. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Facebook. Dołączając do Konkursu Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.

  § 7. [PRAWA AUTORSKIE]

 1. Wykonana Zadanie Konkursowe nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych ani osobistych oraz dóbr osobistych. Uczestnik będzie zobowiązany do uzyskania od osób którym przysługują ww. prawa wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do wykonania Zadania Konkursowego. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień regulaminu Konkursu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie i – jeżeli Uczestnik otrzymał już nagrodę – koniecznością zwrócenia nagrody.
 2. Poprzez fakt dokonania Zgłoszenia Uczestnik gwarantuje, że do Pracy Konkursowej przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że Zadanie Konkursowe nie narusza praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, jest efektem osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem odpowiedzi na pytanie składające się na Zadanie Konkursowe zawierające wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonej przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Uczestnicy Konkursu poprzez wykonanie Zadania Konkursowego do Konkursu (w szczególności, przesłanie odpowiedzi na pytanie składające się na Zadanie Konkursowe) udzielają licencji Organizatorowi Konkursu (oraz wyrażają zgodę na udzielenie przez Organizatora sublicencji innym podmiotom) na korzystanie z utworu (w postaci odpowiedzi na pytanie składające się na Zadanie Konkursowe) bez ograniczeń terytorialnych, bezterminowo oraz nieodpłatnie na wszelkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: utrwalenie, zwielokrotnienie i rozpowszechnianie w sieci Internet, w telewizji i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośnika elektronicznego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej, wykorzystanie w kampaniach reklamowych, w tym prowadzonych w Internecie, telewizji i w prasie oraz z wykorzystaniem wszelkich innych nośników przekazu obrazu. Ponadto, Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do wykonanych Zadań Konkursowych na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia Zadań Konkursowych polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w zdaniu powyżej. Przeniesienie majątkowych praw do Zadań Konkursowych następuje (bez konieczności zawarcia jakiejkolwiek dodatkowej umowy czy sporządzania innego dokumentu) w dniu wyłonienia danego laureata, z chwilą jego wyłonienia, a stosowne wynagrodzenie z tego tytułu stanowi przyznana danej osobie nagroda. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest autorem Zadania Konkursowego i nie narusza ono praw autorskich osób trzecich.
 5. Przesyłając odpowiedź do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora z odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w celach związanych z Konkursem, na czas nieoznaczony.
 6. Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu zawartego w Zadaniu Konkursowym, w zakresie nie ograniczonym terytorialnie ani w czasie, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie rozstrzygnięcia Konkursu, a w szczególności polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wynagrodzenie za przeniesienie tych praw jest zawarte w wartości Nagrody przypadającej zwycięzcy. Uczestnik akceptuje fakt, że utwór będzie wykorzystywany przez Organizatora bez oznaczania autorstwa Uczestnika.

 § 8. [ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO]

 1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego paragrafu Regulaminu Konkursu.
 2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, na adres Frisco.pl Sp. z o.o., ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa z dopiskiem "Reklamacje - Konkurs Wygraj rok zakupów", nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, wraz z podaniem adresu zwrotnego nadawcy. Dla zachowania terminu decydująca jest data stempla pocztowego.
 3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji,
 4. Reklamacje nadane po upływie terminu określonego w pkt. 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.
 6. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook

  § 9. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Konkurs odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu oraz postanowień Kodeksu cywilnego. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a także ze zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania jego postanowień.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.frisco.pl.
 3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.

 

Sporządzono w Warszawie w dniu: 28.08.2018 r.