Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Regulamin Loterii Promocyjnej

„Loteria Ambasady Smaku Monini”

 

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1.

[Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię]

 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą „Loteria Ambasady Smaku Monini”, zwaną dalej „Loterią Promocyjną” jest Monini Polska sp. z o.o., ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, nazywana dalej „Organizatorem”.
 2. Loteria Promocyjna finansowana jest ze środków własnych Organizatora.

 

 • 2.

[Organ wydający zezwolenie]

Loteria Promocyjna prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r.; poz. 165), dalej „ustawa o grach hazardowych”.

 

 • 3.

[Czas i miejsce prowadzenia loterii]

 1. Loteria Promocyjna organizowana jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
  w okresie od dnia 20 kwietnia 2018 roku do dnia 24 lipca 2018 roku.
 2. Okres trwania Loterii Promocyjnej obejmuje okres sprzedaży Produktów Promocyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 (od dnia 20 kwietnia 2018 roku do dnia 24 czerwca 2018 roku), przyjmowania zgłoszeń, losowań i wydawania nagród oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

 

 • 4.

[Produkty Promocyjne]

 1. Loterią Promocyjną objęte są wszystkie oliwy marki Monini, dostępne w punktach sprzedaży, w tym w sprzedaży internetowej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 20 kwietnia 2018 roku do dnia 24 czerwca 2018 roku, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”. Za moment sprzedaży uznaje się moment dokonania zakupu (wskazany na dowodzie zakupu), a w przypadku sprzedaży internetowej – moment złożenia zamówienia.
 2. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 20 kwietnia 2018 roku, a kończy się w dniu 24 czerwca 2018 roku i jest prowadzona w godzinach pracy punktów sprzedaży (w sprzedaży internetowej od godz. 00.01 dnia 20 kwietnia 2018 roku do godz. 23.59 dnia 24 czerwca 2018 roku). Produkty Organizatora kupione przed dniem 20 kwietnia 2018 roku albo po dniu 24 czerwca 2018 roku nie stanowią Produktów Promocyjnych.

 

II.

WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ

ZASADY PROWADZENIA LOTERII PROMOCYJNEJ

 

 • 5.

[Uczestnicy Loterii Promocyjnej]

 1. W Loterii Promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne, dokonujące zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego jako konsument, posiadające polskie obywatelstwo, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem osób, o których mowa w ust. 2, które w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 Regulaminu dokonają zakupu Produktu Promocyjnego i spełnią warunki, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu („Uczestnik”).
 2. W Loterii Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Loterii Promocyjnej oraz członkowie ich rodzin, tj. rodzice, dzieci, małżonkowie i rodzeństwo.

 

 • 6.

[Uczestnictwo oraz zasady prowadzenia Loterii]

 1. Warunkiem udziału w Loterii Promocyjnej jest dokonanie łącznie następujących czynności:
 2. dokonanie zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w terminie od dnia 20 kwietnia 2018 roku do dnia 24 czerwca 2018 roku w punkcie sprzedaży lub w sprzedaży internetowej, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu;
 3. dokonanie zgłoszenia w Loterii Promocyjnej na zasadach określonych w ust. 2. i 3., w okresie od dnia 20 kwietnia 2018 roku od godz. 00:01 do dnia 25 czerwca 2018 roku do godziny 01:00 (okres dokonywania zgłoszeń), po dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego; za moment dokonania zgłoszenia uznaje się moment wpływu zgłoszenia na serwer Organizatora.
 4. zachowanie dowodu zakupu Produktu Promocyjnego, którym może być paragon, faktura VAT lub potwierdzenie dokonania zamówienia w sprzedaży internetowej.
 5. Dokonanie zgłoszenia w Loterii Promocyjnej polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej loterii www.ambasadasmakumonini.pl.
 6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wymaga podania następujących danych osobowych zgłaszającego: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adresu zamieszkania, nr i datę dowodu zakupu Produktu Promocyjnego, prawidłowej odpowiedzi na pytanie umieszczone w formularzu związane z Produktem Promocyjnym oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i spełniania warunków udziału w Loterii Promocyjnej, wyrażenia zgody na udział w Loterii Promocyjnej oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii Promocyjnej (w tym wyłonienia zwycięzców i wydania nagród). Złożenie powyższych oświadczeń następować będzie poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na wyżej wymienionej stronie internetowej Loterii Promocyjnej.
 7. Zgłoszenia uczestników, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego będą automatycznie wpisywane na listę zgłoszeń przez system informatyczny przyjmujący zgłoszenia, zgodnie z kolejnością dokonywania zgłoszeń. Jedno dokonane zgłoszenie stanowi jeden los w loterii.
 8. Zgłaszający od momentu dokonania zgłoszenia zostaje Uczestnikiem Loterii Promocyjnej.
 9. Jeden Uczestnik może dokonać wielu zgłoszeń udziału w Loterii Promocyjnej, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków udziału w Loterii Promocyjnej.
 10. Przed przystąpieniem do wydania nagród Organizator dokona weryfikacji, czy Uczestnicy spełnili warunki, o których mowa w ust. 1-3 powyżej i w § 5 ust. 1 i 2. W przypadku braku spełnienia któregokolwiek z warunków, Uczestnik traci prawo do otrzymania nagród. W szczególności Organizator może żądać przesłania skanu, zdjęcia lub oryginału dowodu zakupu Produktu Promocyjnego, celem potwierdzenia zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego oraz daty zakupu.

 

III.

NAGRODY

 

 • 7.

[Rodzaje i postaci nagród]

 1. Nagrodami w Loterii Promocyjnej są:
 2. Jedna nagroda główna postaci zestawu czterech voucherów o wartości 2 500 zł brutto każdy na wycieczkę/wczasy we Włoszech, do wykorzystania w terminie do dnia 10.07.2019 roku; do nagrody głównej przyznana zostanie dodatkowo nagroda pieniężna w wysokości 1 111 zł brutto, która zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych; łączna wartość nagrody głównej i nagrody dodatkowej wynosi 11 111 zł brutto – dla jednego zwycięzcy losowania nagrody głównej;
 3. sto (100) nagród w postaci karafek do oliwy o wartości 63 zł brutto każda – po jednej dla każdego z 11 zwycięzców losowań cotygodniowych (12 zwycięzców w przypadku ostatniego losowania);
 4. sto (100) nagród w postaci pakietów z produktami Monini o wartości 82 zł brutto każda – po jednej dla każdego z 11 zwycięzców losowań cotygodniowych (12 zwycięzców w przypadku ostatniego losowania);
 5. Łączna wartość nagród w Loterii Promocyjnej wynosi 25 611 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych 00/100) brutto.
 6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców Loterii Promocyjnej.
 8. W przypadku nie wydania wszystkich nagród, w szczególności z powodu dokonania mniejszej liczby zgłoszeń, rezygnacji zwycięzcy z przyjęcia nagrody albo niemożliwości odbioru nagrody przez zwycięzców, nagrody, które nie zostaną wydane pozostają własnością Organizatora.

 

 • 8.

[Miejsce, termin  i sposób losowania nagród oraz weryfikacja zwycięzców]

 1. Losowania nagród w ramach Loterii Promocyjnej odbędą się w siedzibie Organizatora w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, w następujących terminach:
  1. losowania nagród w postaci karafek i pakietów (losowania cotygodniowe): w dniach: 27 kwietnia 2018r., 07 maja 2018r., 11 maja 2018r., 18 maja 2018r., 25 maja 2018r., 04 czerwca 2018r., 08 czerwca 2018r., 15 czerwca 2018r., 26 czerwca 2018r., o godz. 10:00;
  2. losowanie nagrody głównej: w dniu 26 czerwca 2018 roku, ok. godz. 11:00, po przeprowadzeniu ostatniego losowania cotygodniowego.
 2. Podczas losowań cotygodniowych wylosowane zostaną następujące skutecznie dokonane zgłoszenia:
  1. 27 kwietnia 2018r. – spośród zgłoszeń dokonanych w dniach od 20 kwietnia do 26 kwietnia 2018r. wylosowanych zostanie 11 zgłoszeń zwycięzców karafek, a następnie 11 zgłoszeń zwycięzców pakietów;
  2. 07 maja 2018r. – spośród zgłoszeń dokonanych w dniach od 27 kwietnia do 03 maja 2018r. wylosowanych zostanie 11 zgłoszeń zwycięzców karafek, a następnie 11 zgłoszeń zwycięzców pakietów;
  3. 11 maja 2018r. – spośród zgłoszeń dokonanych w dniach od 04 maja do 10 maja 2018r. wylosowanych zostanie 11 zgłoszeń zwycięzców karafek, a następnie 11 zgłoszeń zwycięzców pakietów;
  4. 18 maja 2018r. – spośród zgłoszeń dokonanych w dniach od 11 maja do 17 maja 2018r. wylosowanych zostanie 11 zgłoszeń zwycięzców karafek, a następnie 11 zgłoszeń zwycięzców pakietów;
  5. 25 maja 2018r. – spośród zgłoszeń dokonanych w dniach od 18 maja do 24 maja 2018r. wylosowanych zostanie 11 zgłoszeń zwycięzców karafek, a następnie 11 zgłoszeń zwycięzców pakietów;
  6. 04 czerwca 2018r. – spośród zgłoszeń dokonanych w dniach od 25 maja do 31 maja 2018r. wylosowanych zostanie 11 zgłoszeń zwycięzców karafek, a następnie 11 zgłoszeń zwycięzców pakietów;
  7. 08 czerwca 2018r. – spośród zgłoszeń dokonanych w dniach od 01 czerwca do 07 czerwca2018r. wylosowanych zostanie 11 zgłoszeń zwycięzców karafek, a następnie 11 zgłoszeń zwycięzców pakietów;
  8. 15 czerwca 2018r. – spośród zgłoszeń dokonanych w dniach od 08 czerwca do 14 czerwca 2018r. wylosowanych zostanie 11 zgłoszeń zwycięzców karafek, a następnie 11 zgłoszeń zwycięzców pakietów;
  9. 26 czerwca 2018r. – spośród zgłoszeń dokonanych w dniach od 15 czerwca do 24 czerwca 2018r. wylosowanych zostanie 12 zgłoszeń zwycięzców karafek, a następnie 12 zgłoszeń zwycięzców pakietów.
 3. Podczas losowania nagrody głównej spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych skutecznie w okresie dokonywania zgłoszeń wylosowane zostanie jedno zgłoszenie zwycięzcy. Zgłoszenia wylosowane podczas losowań cotygodniowych wracają do puli zgłoszeń przeznaczonych do losowania nagrody głównej.
 4. Wszystkie losowania zostaną przeprowadzone w taki sposób, że w urnach zostaną umieszczone kupony z cyframi od 0 do 9. Liczba urn wynikać będzie z liczby zgłoszeń, w taki sposób, że w przypadku gdy w Loterii zostanie dokonanych do 99 zgłoszeń, przygotowane zostaną dwie urny, w przypadku gdy zostanie dokonanych do 999 zgłoszeń przygotowane zostaną 3 urny, w przypadku gdy dokonanych zostanie do 9999 zgłoszeń przygotowane zostaną 4 urny, w przypadku gdy dokonanych zostanie do 99999 zgłoszeń przygotowanych zostanie 5 urn itd. Wszystkie urny zostaną oznaczone w kolejności od 1 do ostatniej urny, a Organizator dokona losowania zgłoszeń zgodnie z założeniami, o których mowa w ust. 2-3 powyżej, w taki sposób, że wylosuje po jednym kuponie z każdej urny, w kolejności od 1. do ostatniej urny i z kolejno wylosowanych cyfr zostanie ułożony numer zwycięskiego zgłoszenia.
 5. W terminie do godz. 20.00 w dniu losowania nagrody głównej, tj. w dniu 26 czerwca 2018 roku, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą nagrody głównej pod numerem telefonu, który wskazano w zgłoszeniu, w celu poinformowania go o wygranej i o warunkach jej przekazania, tj. o konieczności przesłania mailowo skanu lub zdjęcia dowodu zakupu Produktu Promocyjnego, skanu dokumentu tożsamości, PESEL, danych właściwego dla zwycięzcy Urzędu Skarbowego, daty urodzenia (w celu wypełnienia deklaracji PIT-8C), w terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku, na adres mailowy: info@monini.pl.
 6. Przedstawiciel Organizatora będzie próbował skontaktować się ze zwycięzcą trzykrotnie, w co najmniej godzinnych odstępach, czekając każdorazowo co najmniej
  6 sygnałów połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się skrzynki pocztowej albo informacji, że abonent jest poza zasięgiem albo – że telefon jest wyłączony, próbę powiadomienia uznaje się za wykonaną i dolicza do trzech połączeń, o których mowa
  w zd. 1. W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona powtórzenia.
 7. W przypadku niemożności skontaktowania się ze zwycięzcą w sposób określony w ust. 6 do godz. 20.00 w dniu losowania lub mimo wykonania trzech prób połączenia, Uczestnik traci uprawnienie do nagrody.
 8. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody przez zwycięzcę lub w przypadku nie przesłania w terminie określonym w ust. 5 informacji i dokumentów tam wskazanych przez zwycięzcę nagrody głównej, zwycięzca traci prawo do uzyskania nagrody.
 9. Wyniki losowań, tj. imiona i nazwiska zwycięzców oraz miejscowość ich zamieszkania będą opublikowane na stronie internetowej Loterii Promocyjnej: www. ambasadasmakumonini.pl najpóźniej w terminie dwóch dni roboczych od dnia przeprowadzenia każdego losowania i będą dostępne do dnia zakończenia Loterii Promocyjnej.
 10. Zwycięzcy losowań cotygodniowych nie będą indywidualnie informowani o wynikach losowań cotygodniowych.

 

 • 9.

[Sposób i termin wydawania nagród]

 1. Nagroda główna zostanie przesłana zwycięzcy w terminie do dnia 10 lipca 2018 roku, przesyłką pocztową lub kurierem.
 2. Nagrody w postaci karafek i pakietów zostaną przesłane zwycięzcom paczką pocztową lub kurierem na adres wskazany przez zwycięzcę Loterii Promocyjnej w formularzu rejestracyjnym, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia losowania, nie później jednak niż do dnia 10 lipca 2018 roku.
 3. Koszty dostarczenia nagród pokrywa Organizator.
 4. Nagrody, które nie zostaną wydane Uczestnikom lub nie wylosowane podczas losowań (np. ze względu na mniejszą liczbę zgłoszeń), pozostają własnością Organizatora.

 

IV.

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWOŚCI PROWADZENIA LOTERII PROMOCYJNEJ

 

 • 10.

[Komisja Nadzoru]

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii Promocyjnej sprawuje powołana przez Organizatora Komisja Nadzoru, w skład której wchodzi osoba legitymująca się aktualnym stosownym świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów.
 2. Do zakresu obowiązków Komisji Nadzoru należy:
 1. kontrola prawidłowości przebiegu prowadzenia Loterii Promocyjnej,
 2. nadzór na wydawaniem nagród,
 3. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
 1. Po zakończeniu swoich prac Komisja Nadzoru sporządzi stosowny protokół
  z przebiegu losowania nagród w Loterii Promocyjnej wraz z podaniem jej wyników oraz imion i nazwisk zwycięzców nagród wraz z podaniem miejscowości zamieszkania zwycięzców. Protokół pozostawał będzie w siedzibie Organizatora do wglądu Uczestników Loterii Promocyjnej oraz właściwych organów administracji publicznej, w dni robocze od godziny 00 do 15.00, do dnia 24 stycznia 2019 roku, tj. do upływu 6 miesięcy od dnia zakończenia Loterii Promocyjnej.
 2. Organizator Loterii Promocyjnej wyda wewnętrzny regulamin działania Komisji Nadzoru.

 

 • 11.

[Tryb składania i rozpatrywania reklamacji]

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii Promocyjnej,
  a w szczególności dotyczące sposobu przyznawania nagród mogą być składane od dnia rozpoczęcia Loterii Promocyjnej do upływu 7 dni po zakończeniu wydawania nagród, tj. do dnia 17 lipca 2018 O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w przypadku nadesłania jej pocztą decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres Organizatora: Monini Polska Sp. z o.o., ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań lub złożone osobiście w siedzibie Organizatora z dopiskiem „Reklamacja Loteria Ambasady Smaku Monini”.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 4. imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu,
 5. dokładny opis i powód reklamacji, w tym datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja,
 6. rodzaj i nazwę Loterii Promocyjnej („Loteria Ambasady Smaku Monini”),
 7. treść żądania.
 8. Komisja Nadzoru rozpatrzy reklamację i powiadomi uczestnika o decyzji Komisji Nadzoru w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, tj. nie później niż do dnia 24 lipca 2018
 9. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Nadzoru listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

 

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 12.

[Termin przedawnienia roszczeń]

Roszczenia związane z organizacją i prowadzeniem Loterii Promocyjnej przedawniają się
w terminie 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

 • 13.

[Dane osobowe uczestników Loterii Promocyjnej]

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii Promocyjnej przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.), jedynie w celu przeprowadzenia Loterii Promocyjnej, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, Monini Polska sp. z o.o., ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań,
 3. Podanie danych przez Uczestników Loterii Promocyjnej w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik Loterii Promocyjnej ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania, a także cofnięcia zgody, poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres Organizatora z dopiskiem „Dane Loteria Ambasady Smaku Monini”.

 

 • 14.

[Akceptacja warunków Loterii Promocyjnej]

 1. Wzięcie udziału w Loterii Promocyjnej oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Loterii Promocyjnej określone niniejszym regulaminem.
 2. Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii Promocyjnej wyłącznie w zakresie określonym w ustawie o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmiany regulaminu Loterii Promocyjnej przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

 

 • 15.

[Regulamin]

 1. Treść regulaminu Loterii Promocyjnej jest dostępna w siedzibie Organizatora,
  w dni robocze od godziny 10.00 do godziny 15.00 oraz na stronie internetowej www.pl w okresie trwania Loterii Promocyjnej, tj. od dnia 20 kwietnia 2018 roku do dnia 24 lipca 2018 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych.

 

 • 16.

[Rozstrzyganie sporów]

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Loterią Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd powszechny.