Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

 

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

„Akcja satysfakcja”

(dalej: „Regulamin”)

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem promocji konsumenckiej produktów oznaczonych marką Velvet organizowanej pod nazwą „Akcja satysfakcja”, zwanej dalej „Promocją” jest IQFM Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000211059, NIP: 5252304009 o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł zwana dalej: „Organizatorem”. Organizator działa w imieniu własnym na zlecenie Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach.

 

 1. Promocja trwa od dnia 7 maja 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku lub do wyczerpania zdefiniowanej poniżej Puli Zwrotów, w zależności co nastąpi jako pierwsze (dalej: „Czas Trwania Sprzedaży Promocyjnej”), przy czym okres nadsyłania zgłoszeń w Promocji trwa od dnia 7 maja 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku (dalej: „Czas Dokonywania Zgłoszeń”), z zastrzeżeniem że Zwroty są dokonywane w kolejności Zgłoszeń do wyczerpania Puli Zwrotów. Czas Dokonywania Zgłoszeń nie obejmuje czasu weryfikacji Zgłoszeń w rozumieniu Regulaminu, dokonywania przez Organizatora Zwrotów, a także rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Organizator powiadomi o wyczerpaniu Puli Zwrotów na stronie internetowej akcjasatysfakcja.pl

 

 1. Na stronie internetowej akcjasatysfakcja.pl osoby chcące wziąć udział w Promocji uzyskają aktualną informację odnośnie zbliżającego się wyczerpania Puli Zwrotów poprzez licznik zamieszczony na stronie. Licznik pokazuje, ile aktualnie Zwrotów znajduje się w Puli, przy czym, jeśli Uczestnik zostanie zweryfikowany negatywnie, Zwrot, który miał mu zostać przyznany wraca do Puli Zwrotów, co jednocześnie uwidocznione zostaje na wskazaniu licznika.

 

 1. W Promocji biorą udział następujące produkty marki Velvet:
 • nawilżany papier toaletowy Velvet rumianek i aloes,
 • nawilżany papier toaletowy rumianek i aloes w wersji mini (12 szt.),
 • nawilżany papier toaletowy Velvet Junior,
 • nawilżany papier toaletowy Velvet Pure,

wprowadzone do obrotu przez Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach, dostępne i zakupione w sprzedaży detalicznej w wybranych punktach sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Produkty Promocyjne”).

 

 • 2 Udział w Promocji

 

 1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).

 

 1. Z udziału w Promocji wykluczeni są pracownicy oraz członkowie zarządu: Organizatora, Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach, jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika jest łączne spełnienie następujących warunków:
 • zakup w jednym z punktów sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w Czasie Trwania Sprzedaży Promocyjnej jednego Produktu Promocyjnego, z zastrzeżeniem, że przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży wskazana na dowodzie dokonania zakupu (dalej: „Zakup Promocyjny”); zastrzega się, iż nie jest dopuszczalny Zakup Promocyjny dokonany w miejscu, w którym niemożliwe jest uzyskanie paragonu fiskalnego np. w maszynach vendingowych;
 • zachowanie oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego lub faktury (wystawionej na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej), świadczącego o dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego w Czasie Trwania Sprzedaży Promocyjnej. W przypadku gdy dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu wielu Produktów Promocyjnych (2, 3, 4, itd.), Uczestnik jest uprawniony do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia jednego Produktu Promocyjnego na podstawie takiego dowodu zakupu;
 • zgłoszenie Zakupu Promocyjnego w Czasie Dokonywania Zgłoszeń na stronie internetowej www.akcjasatysfakcja.pl (dalej: „Strona Promocji”) poprzez podanie za pomocą formularza elektronicznego (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”) następujących danych (dalej: „Zgłoszenie”):
 1. a) wyraźnego i czytelnego skanu lub zdjęcia przedstawiającego dowód zakupu, o którym mowa w pkt 2) powyżej. Plik nie powinien przekraczać wielkości 2 MB i być wykonany w formacie .jpg; .png; .gif; .; .pdf.;
 2. b) imię i nazwisko Uczestnika;
 3. c) adres poczty elektronicznej Uczestnika;
 4. d) cena, jaką Uczestnik zapłacił za zakup Produktu Promocyjnego, wynikająca z dowodu zakupu, o którym mowa w pkt 2) powyżej;
 5. e) numer dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego (tzw. numer paragonu, znajdujący się najczęściej z prawej strony paragonu, obok daty dokonania Zakupu Promocyjnego albo numer imiennej faktury, znajdujący się najczęściej na górze dokumentu);
 6. f) datę dokonania Zakupu Promocyjnego;

a także

 1. g) wybrać z rozwijanej listy rodzaj nabytego Produktu Promocyjny oraz
 2. h) odpowiedzieć na zamknięte pytania ankietowe znajdujące się na Stronie Promocji oraz
 3. i) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem dostępnym na Stronie Promocji oraz
 4. j) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez IQFM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu i zakresie związanym z realizacją Promocji,

poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Zgłoszeniowym na Stronie Promocji.

 

 1. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system (data serwera) obsługujący Stronę Promocji. W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny obsługujący Stronę Promocji, Uczestnik dokonujący Zgłoszenia poprzez Formularz Zgłoszeniowy otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane.

 

 1. Uczestnik otrzyma informację o przyjęciu Zgłoszenia na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu, po wstępnej weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia, powyższe nie uchybia wynikom weryfikacji, o której mowa w §3 ustęp 2 Regulaminu.

 

 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji wyłącznie raz. Za zgłoszenie dokonane przez jednego Uczestnika rozumie osobę o określonym imieniu i nazwisku, posiadającą określony adres e-mail.

 

 1. Jeden dowód dokonania Zakupu Promocyjnego może być podstawą do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia. Jeden Uczestnik może uzyskać w Promocji prawo do wyłącznie jednego Zwrotu, stosownie do postanowień §3 Regulaminu, bez względu na liczbę zakupionych Produktów Promocyjnych w Czasie Trwania Sprzedaży Promocyjnej oraz ich rodzaj. Na jeden numer rachunku bankowego wskazywany w Zgłoszeniu można dokonać w Promocji nie więcej niż jedno Zgłoszenie.

 

 1. Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Jeden Uczestnik może dokonać nie więcej niż 10 Zgłoszeń na dzień. Jako jednego Uczestnika Organizator rozumie osobę posługującą się tym samym adresem e-mail w podanym w Zgłoszeniu. Organizator może ograniczyć dostęp do Strony Promocji podmiotom, które stosują oprogramowanie dokonujące Zgłoszeń w sposób automatyczny.

 

 1. Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego lub faktury potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
 • paragon fiskalny lub faktura są prawdziwe, tzn. wystawione przez punkt sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
 • paragon fiskalny lub faktura nie są uszkodzone, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności nie są przecięte, ucięte, naderwane, rozmazane, niewyraźne, jak też nie stanowią połączenia dwóch lub więcej różnych dowodów zakupu;
 • w liście zakupów na paragonie lub fakturze jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył jednego z Produktów Promocyjnych, bądź też na paragonie lub fakturze VAT widnieje adnotacja przedstawiciela punktu sprzedaży detalicznej, pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy jednego z Produktów Promocyjnych.

 

 1. Jeżeli z treści dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego w Czasie Trwania Sprzedaży Promocyjnej w jednym z punktów sprzedaży detalicznej, o których mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu, na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego winna znaleźć się adnotacja dokonana przez przedstawiciela takiego punktu, potwierdzająca fakt zakupu Produktu Promocyjnego. Adnotacja winna być opatrzona również pieczątką Sklepu i podpisem osoby dokonującej adnotacji.

 

 1. W każdym przypadku i w każdym czasie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności i treści paragonów fiskalnych oraz faktur nadesłanych przez Uczestników w ramach Zgłoszeń. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika, za pośrednictwem wysłanej wiadomości poczty elektronicznej, przedstawienia oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego. Dowód dokonania Zakupu Promocyjnego i dane Uczestnika powinny zostać przedstawione pod adresem Organizatora: IQFM Sp. z o.o., ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa, poprzez ich dostarczenie osobiste w terminie 3 dni od dnia dokonania wezwania od Organizatora bądź nadane w tym terminie przesyłką kurierską lub listem poleconym. W razie, gdy na skutek weryfikacji, Organizator stwierdzi, iż dowód dokonania Zakupu Promocyjnego nie jest autentyczny lub nie spełnia innych wymogów wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Zgłoszenie Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Promocji i pozbawić prawa do otrzymania Zwrotu, chyba że Uczestnik w inny sposób udowodni, że dokonał danego Zakupu Promocyjnego.

 

 1. Uczestnik, dokonując Zgłoszenia, może także, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Zgłoszeniowym na Stronie Promocji, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów marki Velvet oraz dotyczących aktywności promocyjnych, reklamowych lub marketingowych podejmowanych przez tą spółkę, a także na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach w celu i zakresie związanym otrzymywaniem takich informacji drogą elektroniczną . Powyższe oświadczenia są fakultatywne i ich złożenie pozostaje bez wpływu na ważność Zgłoszenia

 

 • 3 Zwrot ceny Produktu Promocyjnego

 

 1. Za dokonanie jednego Zakupu Promocyjnego w Czasie Trwania Sprzedaży Promocyjnej, pod warunkiem dokonania kompletnego i zgodnego z Regulaminem Zgłoszenia i spełnienia pozostałych warunków wskazanych w Regulaminie, Uczestnikowi przysługiwać będzie wyłącznie jeden zwrot promocyjny w wysokości ceny brutto Produktu Promocyjnego, wskazanej na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego, którego skan lub zdjęcie zostało przesłane w Zgłoszeniu, jednak nie więcej niż 6,99 zł (słownie: sześć 99/100 złotych) brutto (dalej: „Zwrot”). W przypadku gdy jeden dowód dokonania Zakupu Promocyjnego potwierdza dokonanie zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego, Zwrot zostanie udzielony w wysokości ceny brutto najtańszego Produktu Promocyjnego, jednak nie więcej niż kwota wskazana w zdaniu poprzedzającym. Organizator przewidział w Promocji pulę zwrotów promocyjnych (dalej: „Pula Zwrotów”) w łącznej liczbie maksymalnie do 000 (słownie: dziesięć tysięcy) Zwrotów. Zwroty nie rozdysponowane w Promocji pozostają w dyspozycji Organizatora.

 

 1. Po dokonaniu Zgłoszenia Organizator weryfikuje jego poprawność w terminie 7 dni roboczych , po czym w przypadku weryfikacji negatywnej wysyła Uczestnikowi informację o negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, zaś w przypadku weryfikacji pozytywnej przesyła Uczestnikowi na podany w Zgłoszeniu adres e-mail, aktywny link potwierdzający wygraną, w którym Uczestnik proszony jest o podanie numeru rachunku bankowego prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który Organizator ma dokonać Zwrotu. Link aktywny jest przez 72 godziny, po czym nieodwracalnie wygasa, a Zwrot nie może zostać przyznany. Organizator informuje, iż całkowicie bez winy Organizatora, z uwagi na działanie programów i filtrów anty-SPAM oraz firewall działających po stronie Uczestnika może się zdarzyć, iż Uczestnik nie otrzyma e-maila z linkiem potwierdzającym w określonym powyżej terminie. W takiej sytuacji należy (1) sprawdzić folder SPAM, (2) w przypadku braku wiadomości w folderze SPAM skontaktować się z Organizatorem na adres skrzynki kontaktowej dedykowanej akcji velvet@iqfm.pl w terminie najpóźniej 48 godzin.

 

 1. Zwrot w wysokości przysługującej Uczestnikowi dokonany zostanie poprzez przelanie jego kwoty na rachunek bankowy Uczestnika podany w linku potwierdzającym, w terminie do 15 dni od daty dokonania danego Zgłoszenia z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia konieczności dodatkowej weryfikacji Zgłoszenia (w szczególności w przypadku, o którym mowa w §2 ust. 11 Regulaminu), Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania Zwrotu w terminie do 30 dni od daty dokonania danego Zgłoszenia.

 

 1. Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku wskazania w Zgłoszeniu numeru rachunku bankowego prowadzonego przez bank nieposiadający swojej siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Kwota zwrócona Uczestnikowi opisana w §3 ust. 1 jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy postanowień art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Zwrotu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych, w szczególności bankowych lub kontaktowych. Jeżeli z tego powodu kontakt z Uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe, traci on prawo do uzyskania Zwrotu.

 

 1. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator wskazuje, iż dokonanie lub niedokonanie Zwrotu stosownie do § 3 Regulaminu nie oznacza przyznania przez Organizatora, że Produkt Promocyjny posiada jakiekolwiek wady, w tym fizyczne, lub że jest niezgodny z umową, ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2017 poz. 683 ze zm.) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Produktem Promocyjnym.

 

 • 4 Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące Promocji zgłaszane powinny być w wiadomości elektronicznej przesłanej pod adres: velvet@iqfm.pl w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data przesłania wiadomości. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.

 

 1. Reklamacje rozpatrywane są przez powołaną przez Organizatora komisję, w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w formie zwrotnej wiadomości e-mailowej. Wynik postępowania reklamacyjnego, nie pozbawia Uczestnika uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa na drodze sądowej.

 

 • 5 Dane osobowe

 

DANE OSOBOWE NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia Promocji jest IQFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 19A, 02-674 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000211059 („Administrator”).

 

 1. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu oraz dane osobowe zawarte w formularzu zamieszczonym w linku aktywacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Promocji, w tym na potrzeby wypłaty Zwrotów, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz w celach sprawozdawczości księgowej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Promocji, wydanie Zwrotu i rozpatrzenie reklamacji.

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia udział w Promocji lub wydanie Zwrotu. Przetwarzanie danych w postępowaniu reklamacyjnym następuje w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, tj. rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane w związku z Promocją będą przetwarzane zgodnie z poniższym:
  • w przypadku, w którym w Promocji dojdzie do wydania Zwrotu - dane osobowe Uczestników zamieszczone w Zgłoszeniu (których zakres określa § 2 ust. 3 pkt 3 Regulaminu) oraz dane w postaci numeru rachunku bankowego są przechowywane przez okres do chwili wypłaty Zwrotu (na potrzeby jego wypłaty), a następnie po wypłacie Zwrotu dane te przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wypłacono Zwrot, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego; 
  • w przypadku, w którym w Promocji Zgłoszenie nie zostało nagrodzone– dane osobowe Uczestników zamieszczone w Zgłoszeniu (których zakres określa § 2 ust. 3 pkt 3 Regulaminu) oraz ewentualnie dane w postaci numeru rachunku bankowego są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od chwili negatywnej weryfikacji Zgłoszenia Uczestnika na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych kierowanych do Organizatora;
  • dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje do Promocji:
 2. jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się uzyskaniem Zwrotu – dane zamieszczone w reklamacji (których zakres określa § 4 ust. 1 Regulaminu) i reklamacyjnej korespondencji Organizatora, są przechowywane przez okres do chwili wydania Zwrotu (na potrzeby jego wydania), a następnie po wydaniu Zwrotu dane takie oraz dane zawarte w korespondencji reklamacyjnej Organizatora przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano Zwrot, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;
 3. jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się odmową wydania Zwrotu – dane zamieszczone w reklamacji (których zakres określa § 4 ust. 1 Regulaminu) i reklamacyjnej korespondencji Organizatora, są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od dnia negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych kierowanych do Organizatora.
  1. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu i wglądu do treści podanych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także żądania ich przeniesienia. Osobom takim przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Osoba, której dane są przetwarzane, przysługuje skarga do organu nadzorczego.
  3. Celem uzyskania informacji lub złożenia oświadczeń na temat przetwarzania danych osobowych, osoba której dane są przetwarzane może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Administratora. Korespondencję należy kierować na adres: IQFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 19A, 02-674 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe” lub poprzez e-mail biuro@iqfm.pl

 

DANE OSOBOWE W CELACH PRZESYŁANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ INFORMACJI HANDLOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w celach przesyłania drogą elektroniczną (e-mailem) informacji handlowych dotyczących produktów marki Velvet oraz dotyczących aktywności promocyjnych, reklamowych lub marketingowych, o których mowa w § 2 ust. 12 Regulaminu, jest Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kluczach, Klucze – Osada 3, 32-310 Klucze, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego” pod numerem KRS: 0000119906. (dalej: „Velvet”).
 2. Velvet może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie tych danych, w zakresie określonym w takiej umowie.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i opcjonalny, a brak ich podania uniemożliwi Velvet przesyłanie Uczestnikowi tych informacji handlowych.

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Dane powierzone przetwarzane są do czasu odwołania zgody.
 3. Osobom, których dane są przetwarzane przez Velvet przysługuje prawo dostępu i wglądu do treści podanych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także żądania ich przeniesienia. Osobom takim przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoba, której dane są przetwarzane przez Velvet, przysługuje skarga do organu nadzorczego.
 5. Celem uzyskania informacji lub złożenia oświadczeń na temat przetwarzania danych osobowych, osoba której dane są przetwarzane może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Administratora. Korespondencję należy kierować na adres: Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kluczach, Klucze – Osada 3, 32-310 Klucze z dopiskiem „Dane osobowe”

 

 • 6 Postanowienia końcowe

 

 1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej akcjasatysfakcja.pl

 

 1. W przypadku stwierdzenia złamania przez osobę biorącą udział w Promocji, w tym jej Uczestnika, zasad Regulaminu lub wpływania przez taką osobę na wynik Promocji w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie takiego Uczestnika lub pozbawić go prawa do otrzymania Zwrotu w Promocji.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż prawa nabyte Uczestników nie ulegną pogorszeniu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Promocji.

 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji, przesyłania Zgłoszeń do Promocji, publikowania treści na Stronie Promocji zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Promocji. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia Promocji, z zastrzeżeniem że dokonywanie Zgłoszeń do Promocji możliwe jest wyłącznie w Czasie Dokonywania Zgłoszeń.

 

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie powyżej, w sposób wskazany w §4 Regulaminu. Organizator rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie wskazanym w §4 ust. 2 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi opisanej w ust. 5 powyżej treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne wskazane powyżej w każdym czasie przed ich realizacją. Korzystanie z usługi  elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji wymaga dostępu do sieci Internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy przy dokonywaniu Zgłoszeń.