Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN KONKURSU

„Chwytaj radość wspólnych chwil”

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady udziału w konkursie pod nazwą „Chwytaj radość wspólnych chwil” (zwany dalej „Konkursem”), zasady jego przebiegu, miejsce/obszar przeprowadzenia Konkursu, okres przeprowadzenia Konkursu, kategorię podmiotów, które mogą uczestniczyć w Konkursie, warunki i procedury przystąpienia do Konkursu, specyfikację nagród, opis mechaniki wyłaniania zwycięzców i wydawania nagród, w tym powiadamianie o wygranej, a także tryb prowadzenia postępowanie reklamacyjnego. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 3. Organizatorem Konkursu jest Truly Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45,

02‐672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000357922, NIP: 5213570942, o kapitale zakładowym 59.000 zł (zwana dalej „Organizatorem”).

 1. Konkurs organizowany jest na zlecenie fundatora nagród, tj. BIC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000037071, NIP: 5211012913, o kapitale zakładowym 24.271.500 zł (zwanej dalej „Fundatorem Nagród”).
 2. Celem Konkursu jest promocja damskich i męskich maszynek do golenia BIC.
 3. Konkurs prowadzony jest w sklepie www.frisco.pl (zwane dalej „Sklepem”).
 4. Konkurs trwa od dnia 01.11.2018r. od godziny 00:01 do dnia 30.11.2018r. do godziny 23:59 zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 5. Konkurs nie jest grą losową: loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inna formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).
 6. Wysłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza, że uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptują Regulamin i wyrażają zgodę na jego postanowienia.
 7. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 8. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami i konkursami ogłaszanymi przez Organizatora i/lub Fundatora Nagród, chyba że wyraźnie zostanie to zastrzeżone w Regulaminie bądź regulaminie innych promocji i konkursów.
 9. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.bicsoleil.pl, www.bicmen.pl (wraz z możliwością jego pobrania), www.frisco.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 10. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (zwana dalej „Uczestnikiem”), która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
 2. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora, Fundatora Nagród oraz www.frisco.pl oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników Konkursu, dotyczących tego warunku.

 

 • Zasady Konkursu

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie w okresie obowiązywania Konkursu

zakupu dowolnej maszynki do golenia BIC na www.frisco.pl (zwanej dalej „zakup promocyjny”) i posiadanie dowodu tego zakupu w chwili zgłoszenia udziału w Konkursie. Uczestnik proszony jest o zachowanie oryginału lub kopii dowodu zakupu promocyjnego przez cały okres trwania Konkursu dla celów dowodowych. W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu potwierdzającego udział w Konkursie, Uczestnik traci prawo do udziału w Konkursie.

 1. Uczestnik, aby wziąć udział w konkursie, musi odpowiedzieć na zadanie konkursowe:

„Jak wyglądałby Twój wymarzony, jesienny dzień z bliską osobą?” (dalej jako „zadanie konkursowe”).

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Konkursie za pośrednictwem strony internetowej www.bicsoleil.pl. lub www.bicmen.pl. W celu wysłania poprawnego zgłoszenia konkursowego Uczestnik zobowiązany jest wypełnić w formularzu zgłoszeniowym wszystkie pola oznaczone jako wymagane i przesłać odpowiedź na zadanie konkursowe w formie tekstowej lub w formie zdjęcia. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszenia konkursowego wyłącznie swoimi, pełnymi i poprawnymi danymi. Naruszenie tego obowiązku prowadzić może do wykluczenia z Konkursu lub do odebrania prawa do przyznanej nagrody. W konkursie biorą udział wyłącznie zadania konkursowe wysłane i otrzymane przez Organizatora w czasie wskazanym w § 1 pkt 6.
 2. Odpowiedź na pytanie konkursowe, o którym mowa w punkcie III ust. 2:
 3. powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
 4. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
 5. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i produktów, z wyłączeniem produktów marki BIC,
 6. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 7. Jeden zakup promocyjny uprawnia do jednego zgłoszenia do Konkursu. Każde zgłoszenie do Konkursu musi być jednak udokumentowane odrębnym oryginalnym dowodem zakupu i odrębnym zgłoszeniem do Konkursu. Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który zgłosił się wielokrotnie do Konkursu, do przesłania wszystkich dowodów zakupów promocyjnych. W przypadku, jeżeli Uczestnik nie będzie posiadał tych dowodów zakupu może zostać zdyskwalifikowany i wykluczony z Konkursu, z utratą prawa do nagrody przyznanej mu w Konkursie. W takim przypadku niewydana nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie, spełniającej warunki uprawniające do przyznania nagrody.
 8. Uczestnik wysyłając zgłoszenie Konkursowe, aby wziąć udział w Konkursie, ma obowiązek zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu. Uczestnik ma możliwość zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji z poziomu strony internetowej www.bicsoleil.pl oraz www.bicmen.pl, o której mowa w ust. 3. W przypadku, gdy Uczestnik nie akceptuje postanowień Regulaminu, nie może brać udziału w opisanym w tym Regulaminie Konkursie.
 9. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora i Fundatora Nagród wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści swojej odpowiedzi konkursowej jako utworu, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na cele reklamowe i marketingowe, a w szczególności w relacjach prasowych, publikacjach internetowych oraz na portalach społecznościowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 10. utrwalanie i zwielokrotnianie – wytworzenie dowolną metodą egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;
 11. wprowadzenie do pamięci komputera;
 12. wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych i promocyjnych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej;
 13. wykorzystanie na wszelkich stronach internetowych;
 14. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie.
 15. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie.
 16. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o działaniu Uczestnika niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (działanie niedozwolone), Organizator może powiadomić Uczestnika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 17. Jeżeli Uczestnik przesyłając zgłoszenie konkursowe zamieszcza fotografie, gwarantuje on, że:
 18. jest wyłączonym autorem takiej fotografii i przysługują mu do niej wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe,
 19. jeżeli fotografia przedstawia Uczestnika - wyraża on zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku dla celu przeprowadzenia Konkursu, w tym publikacji zgłoszeń konkursowych oraz laureatów Konkursu,
 20. jeżeli fotografia przedstawia inne osoby niż Uczestnik – gwarantuje on, że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich wizerunku dla celu przeprowadzenia Konkursu, w tym publikacji zgłoszeń konkursowych oraz laureatów Konkursu oraz zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora i Fundatora Nagród z wszelkiej odpowiedzialności związanej z roszczeniami takich osób opartych na naruszeniu ich prawa do wizerunku,
 21. fotografia nie narusza żadnych mających zastosowanie przepisów prawa ani praw osób trzecich.

 

 1. Przebieg Konkursu

 

 1. W celu wyłonienia laureata nagrody głównej w Konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, złożoną z przedstawicieli Organizatora i Fundatora Nagród.
 2. Uczestnicy w okresie od dnia 01.11.2018r. od godziny 00:01 do dnia 30.11.2018r. do godziny 23:59 mają czas na wypełnienie zgłoszenia konkursowego przez stronę internetową www.bicsoleil.pl oraz www.bicmen.pl.
 3. Uczestnik może wysyłać dowolną ilość zadań konkursowych w trakcie trwania Konkursu, jednakże jeden dowód zakupu upoważnia do zgłoszenia tylko jednego zadania konkursowego. To samo zadanie konkursowe może być nagrodzone tylko raz.
 4. Spośród nadesłanych zadań konkursowych Komisja Konkursowa, wybierze jednego zwycięzcę. Zwycięzca zostanie wyłoniony najpóźniej do 30 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
 5. Komisja Konkursowa oceni wszystkie prawidłowo nadesłane zgłoszenia do Konkursu z rozwiązaniem zadania konkursowego i dokona wyboru najciekawszego rozwiązań zadania konkursowego według własnego uznania, uwzględniając: jakość, oryginalność i walory artystyczne każdego rozwiązania.
 6. Laureat informowany jest o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail najpóźniej do dwóch dni po wybraniu zwycięzcy Konkursu.
 7. Laureat proszony jest o wysłanie zwrotnej wiadomości e-mail, podając w treści swoje imię i nazwisko, adres pocztowy, na który ma zostać wysłana nagroda oraz zdjęcie dowodu zakupu stanowiące bezsprzecznie o zakupie promocyjnym. Laureat w ciągu 7 dni od daty, kiedy został powiadomiony o wygranej, powinien dostarczyć powyższe informacje Organizatorowi.
 8. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej. Lista rezerwowa będzie składać się z 5 osób.
 9. Nagroda główna w Konkursie to: 1 x tablet Lenovo TAB3 A7-10l o wartości 399 zł brutto.
 10. W przypadku, jeżeli z wygraniem nagrody w Konkursie wiązał się będzie obowiązek podatkowy dla zwycięzcy, do wartości nagrody przyznanej w Konkursie zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody). Laureat nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie przez Organizatora.
 11. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany nagród na inne, ani na ich równowartość pieniężną. Nagroda rzeczowa jest wysyłana Laureatowi przez Organizatora w terminie 30 dni od daty podania przez niego adresu pocztowego, na który nagroda ma być doręczona.
 12. W przypadku braku odbioru nagrody prawidłowo wysłanej, prawo do nagrody przepada.
 13. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych zadań konkursowych.

 

 

 1. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Konkursu

 

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie do 30 dni od daty wydania nagrody. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna, nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Truly Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 5. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, co nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na zasadach i w terminach określonych w obowiązujących przepisach.

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

 1. W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących) w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem jest BIC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa
 3. Organizator pełni funkcję Procesora i działa na zlecenie BIC polska Sp. z o.o.
 4. Uczestnicy Konkursu dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

 

 • Postanowienia końcowe

 

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. zmian przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzenia Konkursu, wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu strony wynikających z jej rozwoju lub postępu technologicznego, pod warunkiem, że jest to uzasadnione celem Konkursu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą publikowane na stronie www.bicsoleil.pl. oraz www.bicmen.pl. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień niniejszego Regulaminu zmiany nie mogą ograniczać praw nabytych przez Uczestników do czasu zmiany.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2018 r.

 

 

 

 

Załącznik w sprawie ochrony danych osobnych

 

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest BIC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail bicpolska@bicworld.com,

 1. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

 1. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

 1. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?

Odbiorcami Twoich danych będą:

 1. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
 2. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający) – Organizator (Truly Sp. z o.o.)
 3. inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, sponsorzy, banki, firmy kurierskie;
 4. organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat+12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 10 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 1. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.

Twoje prawa to:

 1. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
 4. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
 5. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:

 1. droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
 2. zwracając się do nas pisemnie na adres: Truly Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

 1. PRAWO DO SKARGI

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.