Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „CILLIT BANG I MASZ MOC”

 

                                  (dalej „Regulamin”)

 

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

    1.1   Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Cillit Bang i masz moc”, zwanej dalej „Promocją”, jest agencja reklamowa Branders Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, NIP: 527-280-77-65 zwana dalej „Organizatorem”.

    1.2   Celem Promocji jest promocja produktów marki „Cillit Bang” (dalej: „Produkty Promocyjne”), dostępnych w sklepie internetowym Frisco.pl

    1.3   Czas trwania Promocji obejmuje okres trwania od 1.12.2018 roku do momentu wyczerpania zapasów Nagród, lecz nie później niż do 31.12.2018.

    1.4   Z udziału w Promocji wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz pracownicy firmy Reckitt Benckiser S.A., jak również członkowie ich najbliższej rodziny. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników” rozumie się również osoby świadczące pracę lub usługi na rzecz wyżej wskazanych podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej.

    1.5   Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459).

    1.6   Tekst Regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania Promocji, do wglądu
na stronie www.frisco.pl i www.branders.com.pl [„Strona”].

    1.7   Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 • 2 NAGRODY

 

    2.1   W Promocji zostanie przyznanych łącznie 800 nagród (dalej: „Pula Nagród”)
w postaci voucher’a na nieograniczony miesięczny dostęp do platformy Showmax.com, o wartości jednostkowej 19,90 złotych brutto (dalej: „Nagrody”).

   2.2   Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

 

 

 

 • 3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 

    3.1   Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem
w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., które spełniają w Okresie Sprzedaży Premiowej łącznie wszystkie następujące warunki:

                        1) zakupić minimum 2 produkty Promocyjne za minimalną kwotę 19 zł brutto w sklepie internetowym Frisco.pl;
                        2) zachować dokument potwierdzający zakup;
                        3) Wyrazi ć zgodę dla Organizatora na kontakt na stronie Frisco.pl na przekazywanie treści marketingowych.

    3.2   Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz firmy Reckitt Benckiser S.A.

    3.3   Udział w Promocji jest dobrowolny. Voucher może zostać wysłany jedynie do Uczestników, którzy wyrazili zgodę na kontakt marketingowy droga mailową.

    3.4   Wykonanie czynności wymienionych w ust. 1 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).

    3.5   Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia i otrzymać tylko jeden voucher. Jeden uczestnik może wykorzystać tylko jeden voucher promocyjny.

    3.6   Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi drogą mailową nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia zakupu, bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika Frisco.pl sp. z o.o., iż Uczestnik spełnił wszystkie warunki określone w pkt. 3.1.

    3.7   Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród. W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.

    3.8   W przypadku wyczerpania się Puli Nagród Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.

    3.9   Informacja o wyczerpaniu puli Nagród będzie dostępna na stronie www.branders.com.pl

 

 


 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych jest Branders Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18 („Administrator”);
 3. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
 • imię i nazwisko Uczestnika Promocji,
 • adres poczty elektronicznej,
 • zawartość zamówienia
 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych mogą skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych: lis@branders.com.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia sprzedaży premiowej oraz wydania vouchera na nieograniczony 30-dniowy dostęp do platformy Showmax.com na podstawie
 3. Dostęp do danych osobowych będzie miał wyłącznie upoważniony personel Administratora oraz podmioty zewnętrzne, świadczące na rzecz administratora usługi marketingowe.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będących członkami UE.
 5. Administrator przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane  do dnia 7.01.2019 roku.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w sprzedaży premiowej.
 2. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do:
 • profilowania
 • podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

 

 

 

 

 • 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

    5.1   Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać pod adresem email super@cillitbang.com.pl.

    5.2   Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis
i uzasadnienie reklamacji.

    5.3   Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni
od daty ich otrzymania.

    5.4   Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony drogą email  na podany w reklamacji adres email, wysłany w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

    5.5   Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

 

 

 

 

 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

    6.1   Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.branders.com.pl.

    6.2   W przypadku, gdy w okresie trwania sprzedaży premiowej dojdzie do zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na postanowienia regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania jednostronnej zmiany postanowień regulaminu poprzez dostosowanie regulaminu
do obowiązujących przepisów prawa. Zmieniony regulamin będzie dostępny
na www.branders.com.pl

    6.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 roku.

 

   

 

 

Zgoda powinna być wyrażana dla organizatora/ administratora konkursu.

 

 

Pani Marto cała ta klauzula jest nieaktualna. Poniżej więc zamieszczam wzór aktulanych informacj , któ®y należy podać podmiotom danych. Sugeruję się o zwrócenie do Administratora – Branders sp. z o.o. o jej uzupełnienie.

 

 

Czy na pewno tylko adres e-mail będzie pozyskiwany? A informacje o dokonaniu zakupu określonych produktów? Imię i nazwisko?

 

 

Rozumiem, e zgoda tak będzie odbierana?

 

 

Zgoda będzie na stronie Frisco udzielona na

 

 

Proszę o potwierdzenie przez Branders, iż dane nie będą opuszczać UE. Jeśli będą należy wskazać zastosowane środki bezpieczeństwa danych.

 

 

Nie będą

 

 

A jeśli vouchery się skończą, to jak długo dane będą przetwarzane?

 

 

Branders nie przetrzymują dłużej danych jak do wydania nagrody nie potrzebujemy ich do niczego i nie będziemy ich używać do niczego innego

 

 

Proszę o wskazanie przez Branders czy dane będą wykorzystywane dla celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a jeśli tak to o poddanie informacji na czym ma polegać.