Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN KONKURSU „TWÓJ ZAPACH SUPREME NA WALENTYNKI”

(dalej: Regulamin)

 

 

PODSTAWOWE ZASADY

 

 1. W konkursie nagrodzimy uczestników, którzy kupią dowolny produkt marki Silan Supreme oraz udzielą najciekawszej, najbardziej kreatywnej i nowatorskiej odpowiedzi na pytanie
 2. Konkurs trwa w dniach od 11 stycznia 2019 do 14 lutego 2019 r. – jest to okres, w którym można dokonywać zakupów produktów marki Silan Supreme oraz zgłosić się do konkursu.
 3. Zgłoszenie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem:
  • formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej walentynkisupreme.pl
  • wiadomości SMS na numer 4321 z prefiksem „Silan.” (wzór: „Silan.Twojaodpowiedź”).
 4. Zwycięzców wybierzemy i powiadomimy do 21 lutego 2019
 5. Do wygrania w konkursie są nagrody rzeczowe w postaci 1 (słownie: jednego) vouchera do wykorzystania w biurze podróży Itaka, 3 (słownie: trzech) kart upominkowych do wykorzystania na stronie internetowej podarujspa.pl na wyjazd weekendowy do SPA dla dwóch osób oraz 20 (słownie: dwudziestu) kart upominkowych do perfumerii Douglas.
 6. Konkurs organizuje spółka Albedo Marketing z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań (dalej: Organizator).

 

 1. Organizator działa na zlecenie „Henkel Polska” z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa.
 2. Informacje o      przetwarzaniu      danych     osobowych      znajdują     się     na     stronie rodo.albedomarketing.pl

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY

Poniżej można zapoznać się z bardziej szczegółowymi zasadami konkursu „Twój zapach Supreme na Walentynki” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja nagród, procedura wyboru zwycięzców oraz postępowanie reklamacyjne. W załączniku do Regulaminu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Konkursu.

 

 1. JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ
  • Udział może wziąć osoba fizyczna, która jest pełnoletnia, ma pełną zdolność do czynności prawnych i mieszka w Polsce (dalej: Uczestnik).
  • Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej
  • Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w okresie od 11 stycznia 2019 do 14 lutego 2019 r. (dalej: okres trwania Konkursu) spełnić łącznie następujące warunki:
   • kupić dowolny produkt marki Silan Supreme oraz zachować oryginalny dowód zakupu (np. fakturę VAT konsumencką wystawioną Uczestnikowi w związku z zakupem);

 

 • udzielić odpowiedzi na następujące pytanie konkursowe: „Dlaczego zapach Silan jest idealny na Walentynki?” (dalej: Odpowiedź), przy czym Odpowiedź nie może być dłuższa niż 160 znaków, włącznie ze spacjami;
 • zgłosić udział w Konkursie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej walentynkisupreme.pl (dalej jako: Formularz”) albo poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 4321 (koszt SMS zgodnie z taryfą operatora) o treści „Silan.” oraz po kropce Odpowiedź na pytanie konkursowe.
 • W odpowiedzi na prawidłowe zgłoszenie Uczestnik otrzyma wiadomość zwrotną (w formie wiadomości email albo SMS) potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia do Konkursu. Wiadomość zwrotna zostanie przesłana do Uczestnika nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili wysłania Formularza albo SMS-a ze zgłoszeniem.
 • W odpowiedzi na nieprawidłowe zgłoszenie Uczestnik otrzyma wiadomość zwrotną informującą o powstałych błędach.
 • Przesłanie zgłoszenia w Konkursie wiąże się z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, a także zobowiązuje się do zachowania wszystkich Dowodów zakupu zgłoszonych w Konkursie do końca jego
 • Przesłanie zgłoszenia w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika zapewnienia, że:
  • jest autorem zgłaszanej Odpowiedzi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a Odpowiedź ta nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
  • wyraża zgodę na wykorzystywanie zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi na potrzeby promocji i reklamy związanej z Konkursem, w tym jej publikację na stronie internetowej walentynkisupreme.pl oraz w mediach społecznościowych.
 • Każdy prawidłowo przesłany Formularz jak również każda prawidłowo przesłana wiadomość SMS, o których mowa w pkt 3.3. Regulaminu to jedno zgłoszenie w Konkursie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem, że dla każdego z nich odrębnie spełni wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w pkt 1.3. Regulaminu.
 • Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego numeru W ramach udziału w Konkursie z jednego numeru telefonu nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer, który został podany w Formularzu albo z którego zostało wysłane pierwsze zgłoszenie danego Uczestnika. Ponowne zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika, jednakże z podaniem innego numeru telefonu, a także zgłoszenie udziału w Konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagród. Na jedno zgłoszenie Uczestnika przypada jeden dowód zakupu. W przypadku większej liczby produktów na jednym paragonie pozostaje to wciąż jeden dowód zakupu.
 • Wysłanie zgłoszenia o którym mowa w pkt 1.3.3. Regulaminu do wzięcia udziału w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika Organizatorowi oraz Henkel Polska z o. o. z siedzibą w Warszawie nieodpłatnej licencji niewyłącznej na okres 5 lat,

 

bez ograniczeń terytorialnych, z prawem udzielania dalszych sublicencji, na wykorzystanie Odpowiedzi o której mowa w pkt 1.3.2 Regulaminu. Licencja o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest udzielana na polach eksploatacji o których mowa w pkt 5.1. Regulaminu.

 

 

 1. CO MOŻNA WYGRAĆ
  • Do wydania w Konkursie są następujące nagrody:
   • 1 (słownie: jeden) voucher na wyjazd do wykorzystania w Biurze Podróży „Itaka” o wartości jednostkowej 000 zł zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych 00/100), przeznaczonej na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie (dalej: Nagroda Główna).;
   • 3 (słownie: trzy) vouchery na weekend w SPA do wykorzystania na stronie internetowej podarujspa.pl o wartości jednostkowej 1.690 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 187,77 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem złotych 77/100) przeznaczonej na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie (dalej: Nagroda II Stopnia).
   • 20 (słownie: dwadzieścia) kart upominkowych do sieci perfumerii Douglas o wartości jednostkowej 300 zł (słownie: 300 złotych 00/100) oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 33,33 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 33/100), przeznaczonej na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie (dalej: Nagroda III Stopnia).
  • Uczetnik może zrealizować Nagrodę Główną w ciągu 2 lat od daty wystawienia Voucher jest wystawiony przez NOWA ITAKA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Voucher może być użyty jedynie jako płatność (całkowita lub częściowa) za wszystkie wyjazdy organizowane przez NOWA ITAKA sp. z o.o. Bilet ważny jest 2 lata. W przypadku zakupu wyjazdu o łącznej wartości niższej od wartości, na jaką opiewa posiadany voucher, nie zwraca się różnicy ceny. W przypadku zakupu wyjazdu o łącznej wartości wyższej od wartości, na jaką opiewa posiadany voucher - można dokonać dopłaty w formie gotówkowej lub przelewem. Całkowita lub częściowa zamiana vouchera na gotówkę nie jest możliwa. Więcej informacji: https://www.itaka.pl/bon_wakacyjny/
  • Uczestnik może zrealizować Nagrodę II stopnia w ciągu 12 miesięcy. W ramach realizacji Nagrody II Stopnia Uczestnik może skorzystać z dowolnych usług SPA w serwisie pl w granicach wartości Nagrody II Stopnia. W przypadku, gdyby wartość usług, z których chciałby skorzystać Uczestnik przewyższała wartość Nagrody II Stopnia, Uczestnik ma obowiązek pokryć we własnym zakresie różnicę pomiędzy wartością Nagrody II Stopnia, a wartością zakupionych usług SPA w serwisie podarujspa.pl. W razie niezakupienia żadnych usług SPA w serwisie podarujspa.pl, jak również zakupienia usług SPA o wartości niższej niż wartość Nagrody II Stopnia, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości Nagrody II Stopnia lub różnicy pomiędzy wartością Nagrody II Stopnia, a wartością zakupionych usług SPA. Szczegółowe zasady realizacji Nagrody II Stopnia mogą określać regulaminy podarujspa.pl lub wszelkie inne zasady sprzedaży i realizacji usług SPA przez serwis podarujspa.pl, dostępne na stronie internetowej www.podarujspa.pl, z którymi Uczestnik powinien zapoznać się przed realizacją II Stopnia.

 

 • Nagrodę III stopnia można zrealizować zarówno w perfumerii Douglas, jak i sklepie internetowym na douglas.pl. W przypadku realizacji nagrody w sklepie stancjonarnym należy przy kasie okazać kartę upominkową. W przypadku sklepu internetowego Douglas odbiór Nagrody odbywa się poprzez wejście na stronę internetową www.douglas.pl i samodzielny zakup wybranego produktu z wykorzystaniem otrzymanego Kodu lub Kodów, które należy podać w sekcji KOSZYK w polu KOD VOUCHERA.
 • Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaniem nagrody w Konkursie, ponieważ wraz z nagrodą otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie (por. pkt 7 Regulaminu).

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
  • Zwycięzców wyłoni przedstawiciel Henkel Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Domaniewska 41, 02-672 Warszawa w terminie pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu trwania Konkursu, spośród kandydatów przedstawionych przez jury składające się z osób powołanych przez Organizatora (dalej: Jury). Jury oraz przedstawiciel Henkel Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dokonają wyboru według własnego uznania, uwzględniając kryteria określone w pkt A Regulaminu.
  • Wyłonionych zostanie 1 (słownie: jeden) zwycięzca Nagrody Głównej, 3 (słownie: trzech) zwycięzców Nagrody II Stopnia oraz 20 (słownie: dwudziestu) zwycięzców Nagród III Dodatkowo zostaną również wyłonieni: 1 (słownie: jeden) zwycięzca rezerwowy Nagrody Głównej , 3 (słownie: trzech) zwycięzców rezerwowych Nagród II Stopnia (po jednym dla każdej Nagrody II Stopnia), a także 20 (dwudziestu) zwycięzców rezerwowych Nagrody III Stopnia (po jednym dla każdej Nagrody III Stopnia), na wypadek, gdyby zwycięzca (podstawowy) dla danej Nagrody nie spełnił wszystkich warunków formalnych otrzymania tej nagrody.
  • W przypadku, gdy spośród przesłanych zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w zdaniu poprzednim), może zostać przyznana niższa liczba nagród.
  • Bez względu na liczbę przesłanych zgłoszeń, jeden Uczestnik (tzn. jedna osoba i przypisany do niej numer telefonu) może zostać zwycięzcą tylko jednej nagrody w
  • W terminie dwóch dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców, Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej kontaktując się z nimi na numer telefonu, który podali w Formularzu na stronie internetowej walentynkisupreme.pl albo z którego wysłali swoje zgłoszenia udziału w Konkursie (Formularz albo wiadomość SMS, o których mowa w pkt 1.3.3. Regulaminu). Zwycięzca zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne oraz potwierdzić swoje uczestnictwo w Konkursie. Próba uzyskania połączenia ze zwycięzcą podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 minutach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest według wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego ze zwycięzcą zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on

 

poinformowany o wygranej w tym samym dniu za pomocą wiadomości SMS z informacją o warunkach odbioru nagrody.

 • Nagroda Główna zostanie przyznana zwycięzcy rezerwowemu w przypadku, gdy zwycięzca podstawowy nie spełni warunków lub wymagań uzyskania Nagrody Głównej określonych w Regulaminie. Jeśli zwycięzca rezerwowy również nie spełni wszystkich warunków wydania mu Nagrody Głównej określonych w Regulaminie, Nagroda Główna pozostanie własnością Do zwycięzcy rezerwowego Nagrody Głównej stosuje się odpowiednio wszystkie warunki i wymagania uzyskania Nagrody Głównej przewidziane dla zwycięzcy podstawowego tej nagrody.
 • W nieprzekraczalnym terminie 14 dni (decyduje data doręczenia) od dnia powiadomienia zwycięzców o wygranej zgodnie z pkt 6. Regulaminu, zwycięzcy zobowiązani są doręczyć listem poleconym na adres Organizatora (Albedo Marketing sp. z o. o., ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań), z dopiskiem „Twój zapach Supreme na Walentynki”, pismo zawierające:
  • oświadczenie zwycięzcy o jego danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres do wysyłki nagrody oraz numer telefonu;
  • oryginalny dowód zakupu potwierdzający dokonanie zakupu produktu marki Silan Supreme zgodnie z pkt 3.1. Regulaminu;
  • podpisane czytelnie oświadczenia zwycięzcy o treści (każde z osobna):
   • „Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie pt. „Twój zapach Supreme na Walentynki” zapoznałem (zapoznałam) się z regulaminem tego Konkursu i wyraziłem (wyraziłam) zgodę na jego treść”;
   • „Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wystaniem mojego zgłoszenia (Odpowiedzi) w ww. Konkursie. Powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób Moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Potwierdzam, że wyraziłem (wyraziłam) zgodę na wykorzystywanie mojej Odpowiedzi zgłoszonej w ww. Konkursie na potrzeby promocji i reklamy związanej z Konkursem, w tym zwłaszcza na publikowanie jej na stronie internetowej www.walentynkisupreme.pl i w mediach społecznościowych. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu pt.

„Twój zapach Supreme na Walentynki” oraz Henkel Polska Sp. z o. o. z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz Henkel Polska Sp. z o. o. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą przyjęcia nagrody w Konkursie, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, przenoszę na Organizatora – Albedo Marketing Sp. z o.o. autorskie prawa majątkowe do mojej Odpowiedzi nagrodzonej w Konkursie na polach eksploatacji wskazanych w pkt 5. Regulaminu Konkursu"

- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu i udostępnionym na stronie internetowej Konkursu.

 

 • Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2019 , pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę w wiadomości wysłanej do Organizatora, zgodnie z pkt

3.7.1. Regulaminu.

 • Odbiór Nagrody zwycięzca pokwituje swoim Doręczenie Nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. Uczestnik obowiązany jest informować Organizatora o każdej zmianie swojego adresu do wysyłki nagrody. Brak wypełnienia powyższego obowiązku przez Uczestnika może uniemożliwić Organizatorowi wydanie nagrody Uczestnikowi.

 

 1. REKLAMACJE
  • Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi do dnia 26 kwietnia 2019 (decyduje data wpływu do Organizatora).
  • Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem

„Twój zapach Supreme na Walentynki”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

 • Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator może ponadto powiadomić  o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
 • Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE DO NAGRODZONYCH ZGŁOSZEŃ
  • Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora (spółkę Albedo Marketing Sp. z o. o.) wszelkie majątkowe prawa autorskie do swojego zgłoszenia (zwycięskiej Odpowiedzi) jako utworu – na podstawie 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
   • utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
   • zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   • obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
   • rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 1.-5.3. Regulaminu

– publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie

 

przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych;

 • sporządzanie wersji obcojęzycznych utworu;
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
 • wykorzystanie w utworach multimedialnych;
 • wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
 • wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;
 • wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności

Ponadto, Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieoznaczanie utworu jego imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.

 

 1. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) przez: Organizatora, Henkel Polska z o.o. oraz inne podmioty związane bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także osoby pozostające z ww. osobami w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub bliskiego stosunku towarzyskiego.
  • O chwili przesłania zgłoszenia decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu do Organizatora zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Formularza albo wiadomości SMS, o których mowa w pkt

1.3.3. Regulaminu na serwer systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Organizatora do przyjmowania zgłoszeń w Konkursie.

 • W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane z telefonów komórkowych za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, a w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą
 • Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku przyznania nagrody, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zostanie odebrane prawo do tej nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z
 • Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu”, korzystanie w ramach Konkursu z urządzeń, które wysyłają Formularze albo wiadomości SMS lub automatycznie generują zgłoszenia, a także wykorzystywanie innych sposobów wysyłania Formularzy albo wiadomości SMS niż osobiste wysłanie ich z komputera albo telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych

 

za pomocą zakazanych w Konkursie urządzeń/sposobów i wykluczenia z Konkursu Uczestnika dokonującego takiego naruszenia.

 • Uczestnik, który wysłał więcej niż jedno zgłoszenie w Konkursie może zostać zobligowany przez Organizatora do przesłania wszystkich oryginalnych Dowodów zakupu potwierdzających dokonanie Zakupu zgodnie z pkt 1.3.1. Regulaminu, odpowiadających liczbie dokonanych zgłoszeń. Uczestnik, który w odpowiedzi na wezwanie Organizatora nie prześle w wyznaczonym terminie oryginalnych Dowodów zakupu w odpowiedniej liczbie może zostać wykluczony z udziału w
 • Zgłoszenie w Konkursie (Odpowiedź):
  • powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
  • nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem;
  • nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktów Promocyjnych;
  • nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;
  • nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień
 • Organizator ma prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie.  Niespełnienie  warunków  wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.
 • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Henkel Polska z

o.o. z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 1.7.1. oraz 3.7.3.2. Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i Henkel Polska Sp. z o.o. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora lub Henkel Polska Sp. z o. o. w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.

 • W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:
  • prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;
  • prowadzą jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego przypuszczenie.
 • W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne Odpowiedzi, które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, którego Odpowiedź została przesłana do Organizatora jako Nie wyklucza to

 

jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojej Odpowiedzi przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

 • Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
 • Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością
 • Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 • Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu
 • Regulamin jest dostępny na stronie internetowej walentynkisupreme.pl jak również w siedzibie Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej walentynkisupreme.pl i/lub wiadomość wysłaną na numery kontaktowe Uczestników, z których wysłano zgłoszenia.
 • Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
 • Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres
 • Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych
 • Konkurs organizuje spółka Albedo Marketing z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, NIP 779-21-83-071.
 • Organizator działa na zlecenie Henkel Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567666, NIP 5252624369, REGON 362077261, kapitał zakładowy: 1.661.694.000,00 zł.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY KONKURSU

 

W związku z wygraną w konkursie pt. „Twój zapach Supreme na Walentynki”, organizowanym przez Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, podaję swoje dane i składam oświadczenie wymagane dla wydania mi nagrody.

 

 1. DANE OSOBOWE ZWYCIĘZCY:

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

ADRES DO WYSYŁKI NAGRODY

 

NUMER TELEFONU

 

 

 1. OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY (podpisanie wszystkich oświadczeń jest warunkiem wydania nagrody):

 

Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie pt. „Twój zapach Supreme na Walentynki” zapoznałem (zapoznałam) się z regulaminem tego Konkursu i wyraziłem (wyraziłam) zgodę na jego treść.

 

…………………………………

data i podpis zwycięzcy

 

Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wystaniem mojego zgłoszenia (Odpowiedzi) w ww. Konkursie. Powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Potwierdzam, że wyraziłem (wyraziłam) zgodę na wykorzystywanie mojej Odpowiedzi zgłoszonej w ww. Konkursie na potrzeby promocji i reklamy związanej z Konkursem, w tym zwłaszcza na publikowanie jej na stronie internetowej www.walentynkisupreme.pl i w mediach społecznościowych. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu pt. „Twój zapach Supreme na Walentynki” oraz Henkel Polska Sp. z o. o. z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz Henkel Polska Sp. z

 1. o. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą przyjęcia nagrody w Konkursie, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, przenoszę na Organizatora – Albedo Marketing Sp. z o.o. autorskie prawa majątkowe do mojej Odpowiedzi nagrodzonej w Konkursie na polach eksploatacji wskazanych w pkt 5. Regulaminu Konkursu.

 

 

…………………………………

data i podpis zwycięzcy

 

 

PAMIĘTAJ, ABY ZAŁĄCZYĆ ORYGINALNY DOWÓD ZAKUPU PRODUKTU MARKI SILAN SUPREME NA PODSTAWIE KTÓREGO ZGŁOSIŁEŚ (ZGŁOSIŁAŚ) UDZIAŁ W KONKURSIE.