Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Regulamin Konkursu „Red Bull Ninja”

 

 • 1.

Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą   „Red   Bull   Ninja”   na   terenie   Rzeczypospolitej   Polskiej    (dalej „Konkurs”).

 

 • 2.

Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka  Komandytowa  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul. Słomińskiego 15/510 (00-195 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410716, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  NIP 5252527028 (dalej  "Organizator").  Organizator  działa  na  zlecenie  firmy Red Bull Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącej sponsorem nagród w Konkursie (dalej „Sponsor”).

 

 • 3.

Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 4.

Konkurs dotyczy wyłącznie produktów Sponsora pod marką Red Bull dostępnych w Sklepach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Produkt Promocyjny”).

 

 • 5.

Konkurs rozpoczyna się 14 stycznia 2019 r. (rozpoczęcie Konkursu) a kończy w dniu 13 maja 2019 r. (ostatni dzień wysyłki Nagród).

 

 • 6.

Sprzedaż Produktów Promocyjnych, których dotyczy Konkurs obejmuje okres

od dnia 4 stycznia 2019 r. do dnia 25 marca 2019 r. włącznie.

 

 • 7.

W   Konkursie   nie   mogą   brać    udziału    pracownicy    Organizatora,  Red Bull Sp. z o.o., podmiotów powiązanych oraz firm współpracujących przy organizacji Konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 • 8.
 1. Niniejszym informujemy, że Brandcomm Polska z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 15/510, 00-195 Warszawa (tj. Organizator), jest administratorem danych dobrowolnie podanych przez Uczestnika na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (dalej „Administrator”). Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora tylko w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców Konkursu, przesłania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest przetwarzanie w celu realizacji przez Administratora umowy o treści zawartej w Regulaminie, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: 6 ust. 1 pkt. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Podanie danych jest dobrowolnie, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie, czy też odebrać nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących Konkursu, w tym dane Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody, będą przetwarzane maksymalnie przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym Uczestnik uzyskał prawo do nagrody, w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy państwowe (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa).
 3. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być, w szczególności, dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz są Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.
 4. Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane w Konkursie, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnię W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

 

 • 9.

Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która dokonuje zakupu Produktów Promocyjnych jako konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Uczestnik nie może podjąć udziału w Konkursie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 • 10.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. Konkurs polega na tym, że Uczestnik, który dokona zakupu Produktu Promocyjnego, rejestruje się poprawnie na stronie internetowej oraz wykonuje zadanie konkursowe.

 

 • 11.
 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien kolejno:
 2. w terminie, o którym mowa w 6 powyżej zakupić dowolny Produkt Promocyjny, o którym mowa w §4;
 3. w terminie od 14 stycznia 2019 do dnia 25 marca 2019 r. dokonać rejestracji na stronie internetowej www.redbull.pl/ninja w zakładce Konkurs (dalej „Strona Internetowa”) podając:
  • (i) swoje imię i nazwisko,
  • (ii) adres do wysyłki potencjalnej nagrody,
  • (iii) adres e-mail,
  • (iv) numer telefonu,

 

 • (v) numer paragonu potwierdzającego dokonanie zakupu; a następnie
 1. postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi na Stronie Internetowej zrealizować zadanie konkursowe polegające na przygotowaniu kreatywnego opisu idealnego wieczoru gamingowego i przesłaniu go za pomocą dostępnego na stronie internetowej narzędzia (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”);
 2. Organizator ma prawo do nieodpłatnego korzystania z pracy zgłoszonej przez Uczestnika do Konkursu w Zgłoszeniu Konkursowym na terytorium Polski i całego świata w celach związanych z Konkursem na czas trwania Konkursu oraz przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy po jego zakończeniu, w następującym zakresie: (i) do rozpowszechniania w Internecie na Stronie Internetowej, oraz (ii) do zapisywania i utrwalania w pamięci komputera i czasowego zwielokrotniania dla powyższych celów.

 

 • 12.

Uczestnik zobowiązany jest zachować oryginalny dowód zakupu Produktu Promocyjnego zgodny z terminem sprzedaży Produktów Promocyjnych określonym w §6. W przypadku wygranej do odbioru nagrody wymagane jest okazanie oryginału dowodu zakupu Produktu Promocyjnego.

 

 • 13.

Jeden Uczestnik może wysłać dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych, pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w §11 niniejszego Regulaminu      i z uwzględnieniem zasad wynikających z §18. W tym, 1 (jeden) dowód zakupu uprawnia do dokonania 1 (jednego) Zgłoszenia konkursowego, niezależnie od liczby Produktów Promocyjnych zakupionych na podstawie takiego dowodu zakupu.

 

 • 14.

Zgłoszenia Konkursowe niezgodne z wymogami określonymi w §11 nie będą uwzględniane w Konkursie.

 

 • 15.
 1. Zgłoszenia Konkursowe będą moderowane w terminie do 3 dni roboczych od momentu ich zgł
 2. Zgłoszenia Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe, będące niezgodne z założeniami Konkursu i Zadania Konkursowego, lub stanowiące reklamę produktów konkurencyjnych nie będą brały udziału w Konkursie, nie będą przedmiotem oceny Jury.
 3. Zgłoszenie Konkursowe nie zostanie zaakceptowane, jeżeli:
 4. zawierać będzie treści nielegalne, wulgarne lub związane z przemocą, religią, seksem lub innymi wrażliwymi społecznie tematami,
 5. zawierać będzie elementy umożliwiające identyfikację cech jakiejkolwiek osoby lub produktu, znaku towarowego lub innej chronionej prawem autorskim własności innej osoby prawnej lub fizycznej,
 6. będzie plagiatem lub kopią cudzej pracy,
 7. będzie niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym

 

 • 16.

Spośród  wszystkich Uczestników Konkursu,  którzy  dokonali  prawidłowego Zgłoszenia Konkursowego, wyłonionych zostanie łącznie 5300 (pięć tysięcy trzystu)

 

zwycięzców nagród, o których mowa w §19 (dalej „Nagrody”). Zwycięzcy zostaną wyłonieni zgodnie z zapisami §17.

 

 • 17.
 1. Do dnia 14 stycznia 2019 Organizator powoła jury składające się z nieparzystej liczby osób (nie mniej niż 3), w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora lub innych wybranych przez Organizatora osób, które w jego imieniu dokonywać będzie weryfikacji Zgłoszeń Konkursowych oraz wyboru Zwycięzców. (dalej „Jury”)
 2. Konkurs jest podzielony na 10 etapów, obejmujące:
 • etap 1 - okres od 14 stycznia 2019 od godziny 00:00:00 do 21 stycznia 2019 do godziny 23:59:59
 • etap 2 - okres od 22 stycznia 2019 od godziny 00:00:00 do 28 stycznia 2019 do godziny 23:59:59
 • etap 3 - okres od 29 stycznia 2019 od godziny 00:00:00 do 4 lutego 2019 do godziny 23:59:59
 • etap 4 - okres od 5 lutego 2019 od godziny 00:00:00 do 11 lutego 2019  do godziny 23:59:59
 • etap 5 - okres od 12 lutego 2019 od godziny 00:00:00 do 18 lutego 2019 do godziny 23:59:59
 • etap 6 - okres od 19 lutego 2019 od godziny 00:00:00 do 25 lutego 2019 do godziny 23:59:59
 • etap 7 - okres od 26 lutego 2019 od godziny 00:00:00 do 4 marca 2019 do godziny 23:59:59
 • etap 8 - okres od 5 marca 2019 od godziny 00:00:00 do 11 marca 2019 do godziny 23:59:59
 • etap 9 - okres od 12 marca 2019 od godziny 00:00:00 do 18 marca 2019 do godziny 23:59:59
 • etap 10 - okres od 19 marca 2019 od godziny 00:00:00 do 25 marca 2019 do godziny 23:59:59
 1. Spośród wszystkich Zgłoszeń Konkursowych spełniających warunki, o których mowa w 11, które wpłynęły za kolejne etapy, Jury w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia danego etapu, każdorazowo dokona wyboru 530 (pięciuset trzydziestu) najlepszych opisów i wyłoni kolejno 180 (stu osiemdziesięciu) Zwycięzców Nagrody I stopnia oraz następnie 350 (trzystu pięćdziesięciu) Zwycięzców Nagrody II stopnia.
 2. Jury dokona wyboru prac biorąc pod uwagę takie kryteria, jak: pomysłowość, oryginalność, dopasowanie do tematyki i inne walory artystyczne, przy czym ocena Jury w powyższym zakresie będzie
 3. Podjęte przez Jury decyzje są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników

 

 • 18.

Jedna osoba oraz jedno gospodarstwo domowe (przez termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania uczestników Konkursu) może w ramach Konkursu otrzymać tylko jedną Nagrodę. W przypadku przesłania więcej niż jednego Zgłoszenia Konkursowego od jednej osoby lub jednego gospodarstwa domowego, rozpatrywane będzie tylko pierwsze dostarczone do Organizatora zgłoszenie (liczy się data wpływu zgłoszenia). Dotyczy to również sytuacji, w której jeden Uczestnik, będzie zgłaszać się  podając różne dane  i zakwalifikuje się do więcej niż jednego odbioru Nagrody. W takiej sytuacji, po

 

weryfikacji danych osobowych Uczestników, dany uczestnik otrzyma tylko jedną Nagrodę.

 

 • 19.

Nagrodami w Konkursie są:

 • Nagrody I stopnia – 1800 (jeden tysiąc osiemset) oryginalnych opasek Ninja Red Bull o wartości 50 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 55 zł przeznaczoną na opłacenie zryczałtowanego podatku od nagród, który w imieniu laureata odprowadzi Organizator Konkursu;
 • Nagrody II stopnia – 3500 (trzy tysiące pięćset) podkładek pod myszki Red Bull o wartości 25 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 2.78 zł przeznaczoną na opłacenie zryczałtowanego podatku od nagród, który w imieniu laureata odprowadzi Organizator Konkursu;

 

 • 20.
 1. Wyłącznie zwycięzcy Nagród zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem e-maila wysłanego w terminie do 48 godzin od momentu wyłonienia zwycięzców, zgodnie z §17, na adres podany w Zgłoszeniu Konkursowym.

 

 • 21.
 1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o wygranej o którym mowa w §20 powyżej (decyduje data doręczenia do siedziby Organizatora), Zwycięzca jest zobowiązany doręczyć pocztą, kurierem lub osobiście na adres Organizatora (Brandcomm Polska, Słomińskiego 15/510, 00-195 Warszawa) przesyłkę spełniającą warunki określone w niniejszym paragrafie, to znaczy zawierającą:
 2. oryginał dowodu zakupu Produktu promocyjnego, o którym mowa w 12,
 3. wskazany adres e-mail, przy pomocy, którego Zwycięzca brał udział w Konkursie,
 4. wskazany adres stacjonarny na który należy wysłać nagrodę wraz z numerem telefonu
 5. Jeśli w terminie określonym w 1 powyżej, zwycięzca Konkursu nie doręczy Organizatorowi przesyłki spełniającej warunki określone w ust. 1, zwycięzca taki traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora, przy czym o dochowaniu terminu decyduje data otrzymania przesyłki przez Organizatora.
 6. Jedna przesyłka, o której mowa w 1, może dotyczyć tylko jednego Zwycięzcy Konkursu, zaś przesyłka niespełniająca tego warunku nie zostanie uwzględniona przy przyznaniu nagród.
 7. Organizator nie dopuszcza doręczania przesyłek, o których mowa w 1 drogą elektroniczną.

 

 • 22.

Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem poczty w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia spełnienia przez danego Zwycięzcę Konkursu, warunku, o którym mowa w §21 ust. 1. Nagrody zostaną wysłane nie później niż do dnia 13 maja 2019 r.

 

 • 23.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dezaktualizację podanego przez zwycięzcę adresu e-mail lub adresu do korespondencji, oraz za dezaktualizację innych danych uczestnika Konkursu, uniemożliwiającą doręczenie zwycięzcy nagrody, o których zmianie Uczestnik nie poinformował Organizatora, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z przyczyn leżących po stronie

 

zwycięzcy. W takim przypadku zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

 

 • 24.

Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.

 

 • 25.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o przesłaniu Zgłoszenia Konkursowego do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ takiej wiadomości na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora.

 

 • 26.

Reklamacje mogą być zgłaszane podczas całego czasu trwania Konkursu oraz przez okres 30 dni od upływu terminu Konkursu, o którym mowa w § 6 powyżej.

 

 • 27.

Reklamacje rozpatruje Organizator. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora (Brandcomm Polska, ul. Słomińskiego 15/510, 00-195 Warszawa)  z dopiskiem „Reklamacja”. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.

 

 • 28.

Organizator wyśle do Uczestnika informację o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

 • 29.

Organizator oświadcza, iż wynik Konkursu nie zależy od przypadku, oraz że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

 

 • 30.

Niniejszy regulamin oraz wyniki Konkursu zostaną udostępnione uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w Internecie na stronie https://www.redbull.com/pl-pl/events/ninjas-night-shift/konkurs

Komunikację elektroniczna związaną z Konkursem (z wyłączeniem reklamacji) należy kierować na adres e-mail: konkursy@brandcomm.pl

 

 • 31.

Dla niniejszego regulaminu właściwie jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania lub niewykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.