Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Regulamin promocji konsumenckiej

„Jakość Bryzy wychodzi w praniu”

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Jakość Bryzy wychodzi w praniu” zwanej dalej "promocją".

 

1.2. Organizatorem promocji jest MK GROUP SP. Z O.O. SP.K. ul. Obornicka 342, 60-689 Poznań zwana dalej „organizatorem”.

1.3. Promocja trwa od dnia 07.03.2019 r. do 30.04.2019 r. lub do wyczerpania puli zwrotów, która wynosi 3000 szt. (słownie: trzy tysiące ). Zwroty są realizowane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania liczby zwrotów, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze (upływ terminu albo wyczerpanie puli zgłoszeń). Organizator powiadomi o ewentualnym wyczerpaniu puli zwrotów na stronie internetowej promocji, tj. www.konkursbryza.pl.

1.4. W promocji biorą udział produkty promocyjne zakupione w okresie od dnia 07.03.2019 r. do 30.04.2019 r. w sklepach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udokumentowane jednym oryginałem dowodu zakupu. Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na dowodzie zakupu produktu promocyjnego.

 

1.5. Promocja dotyczy wybranych produktów marki Bryza, wprowadzonych do obrotu przez Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, dostępnych i zakupionych w sprzedaży detalicznej w sklepach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zwanych dalej "produktami promocyjnymi" lub „produktami”.  Lista produktów promocyjnych wraz z ich maksymalną kwotą zwrotu, stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 

1.6. Strona internetowa promocji – www.konkursbryza.pl.

1.7. Zwrot pieniędzy – zwrot środków pieniężnych przeznaczonych przez uczestnika (faktycznie zapłaconych) na zakup dowolnie wybranego jednego produktu promocyjnego w wysokości kwoty widniejącej na zgłoszonym przez uczestnika oryginale dowodu zakupu, jednak nie wyższej niż maksymalna kwota zwrotu określona dla danego produktu promocyjnego, wskazana w załączniku nr 1 do regulaminu. Niniejszy zwrot dokonywany jest przez organizatora na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej promocji, zgodnie z pkt. 3.1 oraz pkt. 3.2 regulaminu, w wysokości faktycznie zapłaconej przez uczestnika ceny brutto za jeden produkt promocyjny wynikającej z dowodu zakupu zgłoszonego przez uczestnika jednak nie wyższej niż maksymalna kwota zwrotu określona dla danego produktu promocyjnego zgodnie z załącznikiem numer 1 do regulaminu. Jeden uczestnik może otrzymać w całym okresie trwania promocji maksymalnie jeden zwrot pieniędzy za jeden dowolnie wybrany produkt promocyjny, zwany dalej „zwrotem”.

1.8. W promocji biorą udział wyłącznie produkty promocyjne nabyte przez uczestnika w sklepach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania promocji zgodnie z pkt. 1.4 regulaminu. W promocji nie będą brały udziału produkty, których wprowadzenie do obrotu narusza prawo, w szczególności produkty podrobione.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

2.1. Z zastrzeżeniem pkt. 2.3 regulaminu, w promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, posiadająca adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej uczestnikiem.

 

2.2. Osoba zgłaszająca udział w promocji może uczestniczyć w promocji wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz oraz musi dokonać zakupu produktu promocyjnego i posiadać oryginał dowodu zakupu.

 

2.3. Z programu wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające produkt w ramach prowadzonej działalności. Ponadto, uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy firmy:
MK GROUP SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Poznaniu, Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim. Powyższy zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

2.4. Uczestnik biorący udział w promocji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji opisane w niniejszym regulaminie.

 

 1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

 

3.1. W celu wzięcia udziału w promocji uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • kupić jednorazowo w czasie trwania promocji dowolnie wybrany produkt promocyjny, zgodnie z pkt. 1.4 i pkt. 1.5 regulaminu,
 • dokonać zapłaty za produkt promocyjny,
 • koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu produktu promocyjnego,
 • dokonać prawidłowego zgłoszenia do promocji poprzez stronę internetową promocji (wypełniając formularz zgłoszeniowy do promocji), w terminie od godziny 00:00:00 dnia 07.03.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.04.2019 r., zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 3.2 regulaminu.

 

3.2. Zgłoszenie, pod rygorem odmowy zwrotu pieniędzy, powinno zawierać następujące dane i oświadczenia uczestnika promocji:

 • wskazanie (poprzez wybór z rozwijanej listy dostępnej w formularzu) rodzaju sklepu, w którym dokonano zakupu promocyjnego,
 • załączenie skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu produktu promocyjnego dokonanego w czasie trwania promocji (paragon, rachunek lub faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) zawierającego: datę zakupu, nazwę sklepu, cenę oraz nazwę produktu promocyjnego. Plik z załączonym dowodem zakupu nie może przekraczać wielkości 5 MB i powinien być wykonany w formacie jpg, png lub gif,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • adres korespondencyjny uczestnika,
 • numer telefonu kontaktowego uczestnika,
 • adres poczty elektronicznej uczestnika (tzw. e-mail),
 • numer rachunku bankowego uczestnika prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy,
 • rodzaj produktu promocyjnego zakupionego przez uczestnika,
 • cena zakupu produktu promocyjnego, wynikająca z dowodu zakupu produktu promocyjnego,
 • numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer paragonu, znajdujący się najczęściej z prawej strony paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego bądź numer innego dowodu zakupu. Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu stanowi załącznik nr 2 do regulaminu),
 • datę dokonania zakupu promocyjnego,
 • udzielenie odpowiedzi uczestnika na pytania ankietowe,
 • akceptację regulaminu promocji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
  w formularzu zgłoszeniowym, o następującej treści:

 

 „Zapoznałam/em się z regulaminem promocji konsumenckiej „Jakość Bryzy wychodzi w praniu”

 

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem promocji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym, o następującej treści:

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez administratora danych osobowych, którym jest Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem promocji „Jakość Bryzy wychodzi w praniu”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w promocji.”

 • dokonanie prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego (przycisku wyboru) i/lub wykonania zadania, w tym m. in. przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej promocji lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków).

 

3.3. W momencie przyjęcia przez system organizatora zgłoszenia (tj. wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej promocji), uczestnik dokonujący zgłoszenia otrzyma komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia, poprzez wyświetlenie informacji na stronie internetowej promocji oraz dodatkowo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie wysłane uczestnikowi poprzez wiadomość e-mail na wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail (organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika).

 

3.4. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia niezawierające wszystkich wymaganych danych, oświadczeń i elementów opisanych w pkt. 3.2 regulaminu, a także zawierające dane nieprawdziwe, wysłane po terminie wskazanym w pkt. 3.1 regulaminu, niezwiązane z założeniami regulaminu i tematem promocji.

 

3.5. Jeden uczestnik może dokonać tylko i wyłącznie jednego zgłoszenia wybranego produktu promocyjnego i uzyskać prawo do tylko i wyłącznie jednego zwrotu pieniędzy na zasadach określonych w regulaminie.

 

3.6. Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres korespondencyjny uczestników promocji lub ten sam numer rachunku bankowego) mogą w ramach promocji otrzymać tylko i wyłącznie jeden zwrot pieniędzy. W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia od jednej osoby lub osób z jednego gospodarstwa domowego, rozpatrywane będzie tylko pierwsze dostarczone do organizatora zgłoszenie (liczy się data wpływu zgłoszenia). Dotyczy to również sytuacji, w której jeden uczestnik, będzie zgłaszać się podając różne dane i zakwalifikuje się do więcej niż jednego zwrotu pieniędzy. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, dany uczestnik otrzyma tylko i wyłącznie jeden zwrot.

 

3.7. Jeden dowód zakupu produktu promocyjnego uprawnia do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia.

 

3.8. Jeden uczestnik może uzyskać w promocji – z zastrzeżeniem pkt 3.6 regulaminu  – prawo do tylko i wyłącznie jednego zwrotu, bez względu na liczbę zakupionych produktów promocyjnych.

 

3.9. Na jeden numer rachunku bankowego wskazywany w zgłoszeniu można dokonać tylko i wyłącznie jednego zgłoszenia w promocji.

 

3.10. Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń. Jeden uczestnik może dokonywać zgłoszeń wyłącznie z jednego adresu IP. Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej promocji dla jednego numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.

 

3.11. Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w promocji określone w regulaminie, w szczególności prześlą w terminie prawidłowe zgłoszenie, otrzymają zwrot pieniędzy, o którym mowa w pkt. 4.1 regulaminu.

 

3.12. Przekazanie zwrotów pieniędzy będzie dokonywane na bieżąco w miarę spływu zgłoszeń, nie wcześniej jednak niż 21 dni po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do promocji i nie później niż do dnia 13.06.2019 r., z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.3 regulaminu.

3.13. Zgłoszenia osób niespełniających kryteriów uczestnictwa w promocji nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w promocji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika
z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do zwrotu pieniędzy z pkt. 4.1 regulaminu.

3.14. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości potwierdza się, że przyznanie zwrotu pieniędzy, o którym mowa w pkt. 4.1 regulaminu, nie oznacza przyznania przez organizatora, że produkt promocyjny posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2017 poz. 459 ze zm.) i/lub ustawy z  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. Dz.U.2017 poz. 683 ze zm.) i/lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z produktem promocyjnym.

 

3.15. Dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu promocyjnego, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • dowód zakupu jest oryginalny, tzn. został wystawiony przez sklep tj. podmiot faktycznie prowadzący sprzedaż produktów promocyjnych w punkcie handlowym lub prowadzący taką sprzedaż na odległość, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i nie zawiera oznak jego sfałszowania,
 • dowód zakupu nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści lub ich autentyczności, w szczególności dowód zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych dowodów zakupu,
 • dowód zakupu jest czytelny,
 • w wykazie zakupionych produktów na dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył produktu promocyjnego, bądź też na dowodzie zakupu widnieje adnotacja przedstawiciela sklepu pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy produktu promocyjnego (zgodnie z pkt. 3.16 regulaminu).

 

3.16. W przypadku, gdy z treści dowodu dokonania zakupu promocyjnego nie wynika, iż uczestnik dokonał zakupu produktu promocyjnego, na dowodzie dokonania zakupu promocyjnego winna znaleźć się adnotacja dokonana przez przedstawiciela sklepu, potwierdzająca fakt dokonania zakupu produktu promocyjnego. Adnotacja winna być opatrzona również pieczątką sklepu i podpisem osoby dokonującej adnotacji.

3.17. Przedmiotowa promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami.

3.18. Organizator dokonywać będzie weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez uczestników pod kątem ich prawdziwości, poprawności i kompletności. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z uczestnikiem i weryfikacji lub uzupełnienia danych i oświadczeń zawartych w zgłoszeniu w celu potwierdzenia spełnienia warunków promocji. Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo żądania okazania oryginału dowodu zakupu produktu promocyjnego, jak również potwierdzenia faktu dokonania zakupu promocyjnego w danym punkcie sprzedaży.

3.19. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczestnika regulaminu promocji,  lub wpływania przez uczestnika na wynik promocji w sposób nieuprawniony (nieprzewidziany w regulaminie lub niezgodny z prawem), organizator ma prawo usunąć zgłoszenie takiej osoby lub wykluczyć danego uczestnika z promocji
i pozbawić go prawa do otrzymania zwrotu pieniędzy za zakup produktu promocyjnego.

 

 1. ZWROT PIENIĘDZY ZA ZAKUP PRODUKTU PROMOCYJNEGO

 

4.1. Za dokonanie zakupu dowolnie wybranego produktu promocyjnego, przy spełnieniu pozostałych warunków opisanych niniejszym regulaminem, uczestnikowi przysługuje wyłącznie jeden zwrot promocyjny w wysokości faktycznie zapłaconej przez uczestnika ceny brutto za jeden produkt promocyjny, wynikającej z dowodu zakupu zgłoszonego przez uczestnika, jednak nie wyższej niż maksymalna kwota zwrotu określona dla danego produktu promocyjnego, wskazana w załączniku nr 1 do regulaminu. W przypadku gdy jeden dowód zakupu promocyjnego potwierdza dokonanie zakupu więcej niż jednego produktu promocyjnego i o ile uczestnik nie wskaże, za który konkretnie produkt promocyjny życzy sobie otrzymać zwrot, organizator dokona zwrotu promocyjnego za najtańszy z zakupionych produktów promocyjnych w wysokości ceny brutto tego produktu promocyjnego wynikającej z dowodu zakupu promocyjnego, jednak nie wyższej niż maksymalna kwota zwrotu określona dla danego produktu promocyjnego, wskazana w załączniku nr 1 do regulaminu.

 

4.2.Łączna ilość zwrotów w całym okresie promocji wynosi 3000 (słownie trzy tysiące) zwrotów. Maksymalna wartość zwrotu na 1 uczestnika wynosi 27,99 zł brutto.

 

 

4.3. Zwrot promocyjny w wysokości przysługującej uczestnikowi dokonany zostanie poprzez przelew na rachunek bankowy uczestnika podany w zgłoszeniu, w terminie nie później niż do dnia 13.06.2019 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia konieczności dodatkowej weryfikacji zgłoszenia, organizator zastrzega sobie prawo (pod warunkiem spełnienia przez uczestnika wymagań przewidzianych w regulaminie dla otrzymania zwrotu) do dokonania zwrotu uczestnikowi w terminie do 13.06.2019 r.

 

4.4. Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez uczestnika od umowy sprzedaży produktu promocyjnego oraz w przypadku wskazania w zgłoszeniu numeru rachunku bankowego prowadzonego przez bank nieposiadający swojej siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

4.5. Zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.) nagrody w niniejszej promocji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt promocyjny z przyczyn leżących wyłącznie po stronie uczestnika. W szczególności organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika błędnych danych bankowych, adresowych i/lub kontaktowych. Jeżeli z tego powodu kontakt z uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe, organizator nie odpowiada za brak zwrotu na rzecz uczestnika.

 

 1. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

 

5.1. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń oraz decydującym o przyznaniu zwrotów będzie komisja. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszą promocją.

 

5.2. Komisja składa się z 3 członków powołanych przez organizatora.

 

5.3. Komisja podejmując decyzję o przyznaniu zwrotu pieniędzy, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia oraz spełnienie pozostałych warunków uczestnictwa zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

5.4. Decyzje komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez uczestnika roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym u organizatora i/lub  
w postępowaniu sądowym i/lub w innym postępowaniu właściwym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

 1. REKLAMACJE

 

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej promocji, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania promocji wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura Organizatora: MK GROUP SP. Z O.O. SP.K: ul. Obornicka 342; 60-689 Poznań. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora MK GROUP SP. Z O.O. SP.K, nie późniejsza niż 21.05.2019 r.

 

6.2. Każda reklamacja powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego,
 • dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.

 

6.3. Reklamacje rozpatruje organizator.

 

6.4. Postępowanie reklamacyjne trwa 10 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji do organizatora, nie później jednak niż do dnia 04.06.2019 r. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji przez organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. O zachowaniu terminu do udzielenia odpowiedzi na reklamację decyduje data nadania przesyłki u operatora pocztowego (data stempla pocztowego).

 

6.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 1. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych pozyskanych dla celów związanych z organizacją niniejszej promocji jest Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.

7.2. Administrator danych osobowych informuje, że:

 1. dane osobowe uczestnika promocji pozyskane przez administratora danych osobowych, imię i nazwisko uczestnika, adres korespondencyjny uczestnika, adres poczty elektronicznej uczestnika, numer telefonu kontaktowego uczestnika, numer rachunku bankowego oraz adres IP są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przedmiotową promocją, tj. w celach związanych z: przyjmowaniem zgłoszeń, ustaleniem prawa danego uczestnika do uzyskania zwrotu promocyjnego, dokonaniem zwrotu, rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji, wykonaniem niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją promocji oraz w celach sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do promocji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), pkt c), pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
 3. podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w promocji,
 4. uczestnikowi przysługuje:
 • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres agencji, tj. MK GROUP SP. Z O.O. SP.K. ul. Obornicka 342, 60-689 Poznań lub na adres e- mail: konkursbryza@mk-group.com.pl, a Organizator niezwłocznie przekaże je Administratorowi danych.

 1. uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
 2. dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia promocji, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, podmiotom realizującym wykonanie/wydanie nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych i organizatora prawnie i księgowo,
 3. dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy od zakończenia promocji.
 4. dane osobowe uczestników promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,
 5. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. Wszelkie informacje o promocji będą zamieszczone na stronie internetowej promocji: www.konkursbryza.pl

 

8.2. Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

8.3. Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.).

 

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

8.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.

 

O R G A N I Z A T O R


Załącznik nr 1

do Regulaminu promocji konsumenckiej „Jakość Bryzy wychodzi w praniu”

Lista produktów promocyjnych wraz z przypisanymi kwotami maksymalnych zwrotów:

                                  

ZAŁĄCZNIK NR 2
do
Regulaminu promocji konsumenckiej „Jakość Bryzy wychodzi w praniu”

 Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się numer dowodu zakupu.