Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„Wielka loteria SURF”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Wielka loteria SURF”.

 

 1. Nazwa organizatora loterii –  Smolar  Agencja  Promocyjno  –  Reklamowa    z  o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75.

 

 1. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 165 ze zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

 

4.  Definicje

 

 • Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału  w  grze  i  tym  samym  nieodpłatnie  uczestniczy  się  w  loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej „loterią”.

 

 • Sprzedaż promocyjna  –   czas,   w   którym   prowadzona   jest   sprzedaż   związana z prowadzoną  loterią.  Czas  sprzedaży  promocyjnej  zawiera  się  w  czasie  trwania  loterii i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt. 7 niniejszego

 

 • Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup minimum 1 (słownie: jednego) dowolnego produktu marki Surf. Zakup promocyjny musi być dokonany w dowolnym sklepie promocyjnym w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu.

Produkty marki Surf mogą być dostępne w sklepach promocyjnych zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże ich zakup poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w loterii.

Produkty marki Surf pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez firmę Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

 • Sklep promocyjny – dowolny stacjonarny sklep / punkt sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w  którym  można  dokonać  zakupu    Do  udziału  w loterii uprawniają zarówno zakupy promocyjne dokonywane w sklepach tzw. handlu nowoczesnego, tj. np. hipermarketach, supermarketach, dyskontach, itp. a także w sklepach tzw. handlu tradycyjnego, tj. dowolnych sklepach detalicznych, czyli we wszystkich sklepach niezależnie od rozmiaru i formatu.

 

 • Strona internetowa loterii – przygotowana do potrzeb loterii strona internetowa pod adresem: przetestujsurf.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii.

 

 • Dowód zakupu – oryginał paragonu lub faktury VAT potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii powinien być czytelny i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny (którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszej loterii nie jest w szczególności jego:

 

 • kserokopia,
 • kopia notarialnie poświadczona,
 • wtórnik,
 • odpis,
 • duplikat,

W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.

 

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 1. Zasięg loterii – loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej

 

 1. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 01.03.2019 r. a kończy w dniu 05.07.2019 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne opisane w pkt. 18

 

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 01.03.2019 r. a zakończy w dniu 30.04.2019

 

 1. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Unilever Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Unilever  Poland Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Zakaz dotyczy także członków rodzin osób; przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

 1. Dane osobowe  –  dane   osobowe   uczestników  loterii   będą  przetwarzane   zgodnie  z powszechnie obowiązującymi przepisami

 

 1. Dostępność regulaminu   –  regulamin  loterii  jest  jawny  i  powszechnie   dostępny   w biurze organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem:smolar.pl/wielka-loteria-surf, a także na stronie internetowej loterii pod adresem: www.przetestujsurf.pl.

 

ZASADY PROWADZENIA LOTERII

 

 • Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 8 regulaminu, która chce wziąć udział w loterii powinna spełnić łącznie następujące warunki:
 • dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,
 • dokonać płatności za zakup promocyjny,
 • koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego,
 • zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii.

 

 • Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, powinien dokonać zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego poprzez:
 • podanie obowiązkowych danych i oświadczeń uczestnika loterii (obligatoryjnie):
 1. adres e-mail uczestnika,
 2. numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer dowodu zakupu lub numer paragonu znajduje się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
 3. data zakupu promocyjnego (znajduje się najczęściej w lewej, górnej stronie paragonu, na linii numeru dowodu zakupu) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
 4. NIP sklepu promocyjnego (znajduje się najczęściej na dowodzie zakupu pod nazwą sklepu promocyjnego) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
 5. zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:
 • „Zapoznałem/-am się z treścią regulaminu loterii „Wielka loteria Surf” i akceptuję jego treść.”.
 • „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 ”.
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez administratora danych osobowych Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, który na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych powierzył przetwarzanie moich danych firmie Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „Wielka loteria SURF”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii .”.
 1. dokonać prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego i/lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej loterii i/lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków),
 • podanie opcjonalnych oświadczeń uczestnika loterii (fakultatywnie):
 1. zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami  prawa   przez   Unilever   Polska      z  o.o.   z  siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa dla celów marketingowych. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia  zgody  na ich przetwarzanie    w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”.
 • „Wyrażam zgodę   na   przesyłanie   informacji   handlowej   przez   Unilever   Polska   z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219 ze zm.) .”.

 

 • Uczestnik zgłaszający się do loterii powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za

 

indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.

 

 • Jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do wysłania tylko i wyłącznie jednego zgłoszenia udziału w loterii. Dokonanie kilku takich samych zgłoszeń na podstawie tego samego zakupu promocyjnego nie zwiększa szans uczestnika na wygraną w loterii i każde kolejne takie samo zgłoszenie będzie traktowane jako duplikat i nie będzie przyjmowane do bazy zgłoszeń do

 

 • W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tego samego dowodu zakupu, pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego w ramach jednej transakcji, nie zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie (duplikat). Przesłanie większej liczby numerów dowodów zakupu w jednym zgłoszeniu, traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia numer dowodu zakupu).

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie,  że        uczestnik loterii                      narusza              zasady gry            określone w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 14.1

 

 • Każde prawidłowe zgłoszenie bierze  udział  w  grze  o  nagrody  w  etapie  dziennym, w którym zgłoszenie wpłynęło, a także w ewentualnym losowaniu nagród z puli niewydanych nagród, jeżeli taka pula

 

 • Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej

 

 • Zgłoszenia można  wysyłać  codziennie  od  godziny  08:00:00  do  godziny  19:59:59  w okresie od dnia 01.03.2019 r. do dnia 30.04.2019 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego.

 

 • Wszystkie zgłoszenia   w   loterii   będą   rejestrowane   w   centralnym   komputerze  z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza niż data  i  godzina  umieszczona  na  dowodzie    W  sytuacji,  gdyby  okazało  się,  iż laureat  dokonał zgłoszenia zanim  dokonał rzeczywistego zakupu  promocyjnego, tj. data  i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody.

 

 • Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień

 

 • W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej

 

GRA O NAGRODY

 

 • W każdym dniu w okresie od dnia 01.03.2019 r. do dnia 30.04.2019 r. od godz. 08:00:00 do godz. 19:59:59  otwartych  zostanie  odpowiednio  12  bramek  czasowych,  po 1 bramce czasowej w każdej godzinie zegarowej. Łącznie w okresie otwarte zostaną 732 bramki czasowe.

 

 • Przykładowy podział bramek czasowych dla dnia 01.03.2019 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego

 

 • Uczestnicy nie są informowani o czasie otwarcia bramek czasowych. Nagrody w loterii są przyznawane na podstawie bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez organizatora stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Treść załącznika nr 3 jest niejawna i nie będzie

 

 • Uczestnik wygrywa nagrodę w sytuacji, kiedy jego zgłoszenie wpływa do bazy zgłoszeń jako pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny otwarcia danej bramki czasowej, (w czasie jej trwania) do której przypisana jest określona nagroda. Losowość gry polega na zapisywaniu prawidłowego zgłoszenia w bazie zgłoszeń, zgodnie z kryterium czasu w jakim ono wpłynęło. Wynik gry zależy od

 

 • W przypadku, gdy żaden uczestnik nie dokona zgłoszenia do loterii w czasie otwarcia danej bramki czasowej, nieprzyznana nagroda przechodzi do kolejnej najbliższej bramki czasowej dla nagrody. Wówczas w kolejnej bramce czasowej dla nagrody nagrodzonych zostanie odpowiednio pierwszych dwóch uczestników. Opisany w zdaniu powyżej schemat stosuje się odpowiednio dla analogicznych sytuacji, czyli jeżeli nagroda nie wyda się np.     w dwóch kolejnych bramkach czasowych to te dwie niewydane nagrody przechodzą do kolejnej bramki czasowej i wówczas w kolejnej bramce czasowej dla nagrody trzy zgłoszenia będą premiowane nagrodą.

 

 • Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii uczestnik natychmiast otrzymuje wynik gry (informację czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie) poprzez komunikat wyświetlony na stronie internetowej loterii. W przypadku wygranej, poza komunikatem wyświetlonym na stronie internetowej loterii organizator prześle automatycznie w tym samym czasie  na adres e-mail uczestnika  podany przez uczestnika  w formularzu zgłoszeniowym, wiadomość e-mail z informacją o wygraniu nagrody oraz informację o dalszej procedurze odbioru nagrody wraz z linkiem do formularza dla laureatów.

 

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie laureata, w tym w szczególności:
 • za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych, np. za indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik czy za niedostarczenie lub za umieszczenie w kategorii „wiadomości- śmieci” / SPAM w skrzynce odbiorczej programu pocztowego uczestnika, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, informacji e–mail od organizatora, o której mowa    w pkt. 12.7 regulaminu,
 • za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych, ustawień sprzętowych, konfiguracji sprzętowych, legalności oprogramowania, z którego uczestnik korzysta, szybkości i jakości łącza internetowego z którego uczestnik korzysta (np. przerwania transmisji danych), które mogę mieć wpływa na działanie strony internetowej loterii, w tym np. na animacje z informacją o nagrodzie którą uczestnik wygrał,

 

 • z powodu podania  przez  uczestnika  błędnego  adresu  e-mail,  zmiany  adresu  e-mail  w czasie trwania

 

GRA O NAGRODY Z PULI NIEWYDANYCH NAGRÓD

 

 • Pula niewydanych nagród powstanie w sytuacji, gdy uczestnik, który otrzyma informację o wygranej nagrodzie, nie poda wszystkich danych i oświadczeń wymaganych do wydania tej nagrody w terminie najpóźniej do dnia 07.05.2019 r. lub poda dane niezgodne z prawdą    i w związku z powyższym taka nagroda nie będzie mogła zostać

 

 • W losowaniu nagród z puli niewydanych nagród (w przypadku, kiedy taka pula powstanie) biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia uczestników loterii, dokonane od godz. 08:00:00 do godz. 19:59:59 w okresie  od dnia  03.2019 r.  do dnia  30.04.2019 r., z  wyłączeniem  zwycięskich  zgłoszeń,  tj.  takich  które  zostały  wylosowane  do  nagrody  w loterii.

 

 • Losowanie laureatów nagród z puli niewydanych nagród (w przypadku, kiedy taka pula powstanie) odbędzie  się  w  dniu   05.2019   w   biurze   organizatora   w   Łodzi,   przy ul. Inżynierskiej 15, 93 – 569 Łódź, w godzinach od 10:00 do 14:00. Losowana będzie taka liczba laureatów, która odpowiadać będzie liczbie nagród z puli niewydanych nagród.

 

 • Losowanie nagród z puli niewydanych nagród (w przypadku, kiedy taka pula powstanie) w loterii będzie przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem

 

Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujący nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

 

 • Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada    2009 r. (t.j Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy.

 

 • Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił - trafił).

 

NAGRODY

 

 • Nagrodą w loterii jest 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) przekazane w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego, zgodnie z pkt. 16.4 regulaminu.

Łączna ilość nagród wynosi 732 (słownie: siedemset trzydzieści dwie) sztuki.

Łączna wartość nagród wynosi 73.200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych 00/100).

 

 • Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

 

 • Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie  w przedmiocie  przepisów  o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej

 

 • Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 15.1 regulaminu, należy w szczególności:
 • zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
 • zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
 • podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
 • udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
 • nadzór nad przebiegiem postępowania

 

OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWANIA NAGRÓD

 

 • Laureaci nagród zostaną poinformowani o wygranej natychmiast po dokonaniu zwycięskiego zgłoszenia do loterii, poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej loterii, a także dodatkowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii zgodnie z pkt. 11.2 niniejszego

 

 • Laureaci nagród z puli niewydanych nagród (jeżeli taka pula powstanie) zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia losowania nagród, o którym mowa w pkt. 13.3 regulaminu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do

 

 • Organizator w treści komunikatu jak i w treści wiadomości e-mail, o których mowa w

16.1 oraz pkt. 16.2 regulaminu poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 16.4 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody.

 

 • Warunkiem wydania nagrody jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza dla laureatów nagród, który  będzie  dostępny  dla  laureatów  na  stronie  internetowej  loterii,  w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości e-mail informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 16.1 lub 16.2 regulaminu. Laureat nagrody zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:
 • imię i nazwisko laureata,
 • numer rachunku bankowego, prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który zostanie wysłana nagrody,
 • zamieszczenie/załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego (plik z dowodem zakupu nie powinien przekraczać wielkości 5 MB

 i powinien być wykonany w formacie jpg lub png lub gif lub tif lub pdf),

 • oraz zaznaczenie oświadczeń o następującej treści:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez administratora danych osobowych Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, który na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych powierzył przetwarzanie moich danych firmie Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.

 

z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją   i przeprowadzeniem loterii „Wielka loteria SURF”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.”.

 • „Zapoznałem/-am się z treścią regulaminu loterii „Wielka loteria Surf” i akceptuję jego treść.”.
 • „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 ”.
 • „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa z o. o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Unilever Polska

S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,   Unilever   Poland   Services   Sp.   z  o.o.   z  siedzibą w Warszawie oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

 

 • Laureaci nagród   muszą   podać   i   wysłać    wymagane   dane   i   oświadczenia      w formularzu dla laureatów na stronie internetowej loterii, zgodnie z pkt. 16.4 regulaminu      w terminach wynikających z postanowień regulaminu, odpowiednio najpóźniej do dnia:
 • laureaci nagród w loterii do dnia 07.05.2019 ,
 • laureaci nagród z puli niewydanych nagród do dnia 23.05.2019

O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród, decyduje data ich otrzymania przez organizatora.

 

 • W przypadku niepodania / niezamieszczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej loterii danych i oświadczeń przez laureatów nagród, laureaci tracą prawo do nagrody, a niewydane nagrody pozostaną w dyspozycji organizatora.

 

WYDANIE NAGRÓD

 

 • Warunkiem odebrania nagrody jest zamieszczenie / załączenie w formularzu dla laureatów na stronie internetowej loterii kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego opatrzonego numerem (zgodnym ze wskazanym w zgłoszeniu) oraz datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 11.9

 

 • Nagrody zostaną przekazane najpóźniej do dnia 14.06.2019 r. na numer rachunku bankowego prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazany przez laureata w formularzu zgodnie z pkt. 16.4 regulaminu. Za datę przelewu uznaje się datę obciążenia rachunku

 

 • Nagrody nieodebrane z winy laureatów do dnia 14.06.2019 r. pozostają w dyspozycji organizatora.

 

 • Uczestnik loterii jest zobowiązany do zachowania oryginału dowodu zakupu z czytelnym numerem dowodu, który został zarejestrowany w bazie loterii (od chwili rejestracji paragonu do dnia 05.07.2019 r.). W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat nagrody narusza zasady gry określone w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, organizator loterii może zobowiązać ww. laureata (żądaniem

 

skierowanym za pośrednictwem  wiadomości  e-mail,  na adres e-mail który  laureat  podał  w zgłoszeniu do loterii zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu), do przesłania oprócz powyżej wymaganych danych i oświadczeń, dodatkowo oryginału dowodu zakupu z numerem dowodu wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania (decyduje data otrzymania dowodu zakupu przez organizatora). Żądanie to może być wystosowane przez organizatora najpóźniej do dnia 27.05.2019 r. Niedotrzymanie ww. warunków przez laureata oznacza, że laureat traci prawo do nagrody.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 • Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania loterii wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 21.06.2019
 • Każda reklamacja zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  Ministra  Finansów  w sprawie trybu zgłaszania roszczeń  uczestników  gier  hazardowych  (Dz.    z  2019  r., Nr 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.
 • Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie i formie wskazanej w pkt. 18.1 regulaminu oraz zawierająca wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt. 18.2
 • Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 05.07.2019 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez organizatora.
 • Postępowanie reklamacyjne  jest  dobrowolne   i   nie   wyłącza   prawa   uczestnika   do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

 

 • Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

 

 • Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

ZOBOWIAZANIE PODATKOWE

 

20.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze ).

 

 • Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. U.2018 poz.

165    ze    zm.)    organizator    posiada    gwarancję   bankową    wypłaty   nagród    do    kwoty odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

 

 • Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania loterii przez uczestników jest Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305

 

 • Administrator danych osobowych powierza organizatorowi loterii przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych

 

 • Administratora danych osobowych pozyskanych dla celów związanych z organizacją     i przeprowadzeniem loterii informuje, że:
 1. dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez organizatora, jako administratora danych osobowych związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii są przetwarzane przez administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych   obowiązków    prawnych    ciążących    na    organizatorze    w    związku  z urządzeniem loterii,
 2. dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), pkt. c), pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie     o ochronie danych) - U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
 3. podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w loterii,
 4. uczestnikowi przysługuje:
 • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

oświadczenia      o      powyższym      uczestnik      może      złożyć      na      adres       e-mail: unilever.privacy@unilever.com

 1. uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
 2. dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia loterii, tj. operatorom pocztowym / przewoźnikom, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe

 

uczestników loterii, podmiotom realizującym wykonanie nagrody, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych i organizatora prawnie i księgowo,

 1. dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
 2. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym

 

 • Administrator danych osobowych pozyskanych dla celów marketingowych informuje, że:
 1. dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celach marketingowych. Cele marketingowe, w zależności od zakresu zgód, które uczestnik loterii udziela, obejmować mogą działania z zakresu marketingu bezpośredniego (przekazywanie treści marketingowych, w tym newsletterów i ofert, zgodnych z preferencjami uczestników loterii oraz zarządzanie nimi w tym zakresie, zaproszeń do akcji promocyjnych, loterii i konkursów), analizowanie preferencji uczestnika loterii,    jego    aktywności    i    zainteresowań    w    celu    dopasowania   i umożliwienia otrzymywania potencjalnie interesujących treści i ofert (profilowanie),      a także zarządzanie przez Unilever Polska sp. z o.o. potencjalnymi możliwościami marketingowymi i sprzedażowymi,
 2. dane osobowe uczestnika loterii przetwarzane są na podstawie jego zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, którym jest marketing bezpośredni towarów i usług administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne (w zależności od zakresu udzielonych przez uczestnika loterii zgód) do uczestniczenia w działaniach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) z Unilever Polska sp. z o.
 4. uczestnikowi przysługuje:
 • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego na stronach internetowych administratora lub na adres e-mail: unilever.privacy@unilever.com,

 1. uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
 2. odbiorcami danych osobowych są: podmioty z grupy kapitałowej Unilever, mające prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w ramach grupy kapitałowej dla wewnętrznych celów administracyjnych, upoważnieni pracownicy

 

administratora i podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych, którymi mogą być dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe, organizatorzy akcji marketingowych i promocyjnych, loterii i konkursów oraz podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe,

 1. dane osobowe, w zależności od udzielonych przez uczestnika loterii zgód, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych. Dane osobowe będą usuwane, kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne,
 2. administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony danych uczestników loterii zgodnie z instrukcjami i politykami grupy Unilever oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami

 

 • Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem strony internetowej smolar.pl używając internetowego adresu kontaktowego biuro@smolar.pl lub też kontaktować się telefonicznie z organizatorem pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

 

ORGANIZATOR

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Loterii Promocyjnej „Wielka loteria SURF”

 

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego.

 

 
   

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Loterii Promocyjnej „Wielka wyprawka SURF”

Przykładowe przyporządkowanie nagród do poszczególnych bramek czasowych dla dnia 01.03.2019 r.

 

 

LP

data

start

koniec

1

01.03.2019

08:03:35

08:59:59

2

01.03.2019

09:07:03

09:59:59

3

01.03.2019

10:50:45

10:59:59

4

01.03.2019

11:30:00

11:59:59

5

01.03.2019

12:29:21

12:59:59

6

01.03.2019

13:45:23

13:59:59

7

01.03.2019

14:15:56

14:59:59

8

01.03.2019

15:09:22

15:59:59

9

01.03.2019

16:00:48

16:59:59

10

01.03.2019

17:04:46

17:59:59

11

01.03.2019

18:45:52

18:59:59

12

01.03.2019

19:28:04

19:59:59

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu Loterii Promocyjnej „Wielka loteria SURF”

Przyporządkowanie nagród do poszczególnych bramek czasowych w każdym dniu trwania sprzedaży promocyjnej w loterii.

NIEPUBLICZNY