Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

REGULAMIN KONKURSU „WASA NA 100”

(dalej „Regulamin”)

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „WASA NA 100” na terytorium Rzeczypospolitej W dalszej części niniejszego Regulaminu dla jego oznaczenia przyjmuje się nazwę: „Konkurs”.
 2. Konkurs organizowany jest przez firmę Resort Marketing z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu ul. Senatorska 36 (60-328 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 531949, NIP: 7811903596, REGON: 360213174, zwaną dalej „Organizatorem”.
 3. Organizator działa na zlecenie Barilla Poland z o.o., z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000077010, kapitał zakładowy: 14 050 000,00 zł, NIP: 8990017818, REGON: 930253244 zwanej dalej

„Zleceniodawcą”.

 1. Podmiotem finansującym Konkurs jest
 2. Udział w Konkursie jest

 

 

 • 2

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz mająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Zleceniodawcy oraz Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, dzieci, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 23 marca 2019 do 30 czerwca 2019 r.
 3. Czynności związane z przyznawaniem, wydawaniem Nagród oraz ewentualną procedurą reklamacyjną zakończą się do dnia 11 sierpnia 2019
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z 2 pkt 1;
  2. wykonanie zadania konkursowego opisanego w 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu oraz wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciem przez stronę konkursową www.wasana100.pl lub dodanie zdjęcia na własnym profilu na Instagramie z dopiskiem #WASANA100 lub #WASANASTO;
  3. Na Instagramie – Uczestnik musi upublicznić swój profil zgodnie z postanowieniami regulaminu portalu Instagram. W innym przypadku jego zgłoszenie nie będzie widoczne dla wszystkich, a co za tym idzie nie będzie możliwości wyszukania takiego zdjęcia po #WASANA100 lub #WASANASTO.

 

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie zgodnie z § 4 1.
 2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
 3. Wysyłając zgłoszenie w Konkursie Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przesłane przez niego zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że zgłoszone do Konkursu zdjęcia nie są obciążone prawami autorskimi osób
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża, stosownie do 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.; nr 90; poz. 631 z późn. zm.), nieodwołalnie zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciu przesłanym do Konkursu. Ponadto w przypadku utrwalenia wizerunku osób trzecich na materiałach przesłanych do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się na życzenie Organizatora uzyskać i dostarczyć zgody osób trzecich, których wizerunek został utrwalony na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, o którym mowa powyżej. Uczestnik wyraża również zgodę na wielokrotne wykorzystanie przez Organizatora prac zgłoszonych do Konkursu m.in. poprzez umieszczenie nadesłanych zdjęć na stronie internetowej www.wasana100.pl, www.wasa.pl oraz na Facebooku WASA, w serwisie Instagram, a także w materiałach prasowych oraz innych materiałach związanych z prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 5. W powyższym zakresie Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na wykorzystanie przesłanych przez siebie zdjęć w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz dalszej promocji produktów WASA na polach eksploatacyjnych wyszczególnionych w 5 pkt 10.
 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne
 7. Organizator nie uwzględnia i nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
 8. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora zdjęć czy wizerunku osób, do których prawa autorskie na wykorzystanie posiada osoba trzecia, lub gdy osoba ta nie wyraziła zgody na wykorzystanie jej wizerunku. W przypadku roszczeń osób trzecich wobec Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się do ich
 9. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność Zgłoszenia do

 

 • 3

Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem Konkursu jest promocja produktów produkowanych i dystrybuowanych przez Zleceniodawcę pod marką
 2. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie autorskiego, kreatywnego zdjęcia konkursowego, pokazującego jak Uczestnik świętuje 100-lecie marki WASA, robi coś wyjątkowego z okazji

100 lat marki WASA. Praca oceniana jest pod kątem pomysłu, kreatywności i estetyki wykonania. Na zdjęciu mogą znajdować się ludzie i/lub zwierzęta i/lub martwa natura (zaaranżowana kompozycja) i/lub pejzaż. Na zdjęciu musi być widoczne opakowanie produktu marki WASA. Listę produktów WASA objętych konkursem zawiera załącznik nr 1. Zdjęcie nie musi przedstawić Uczestnika. Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się oryginalnością i pomysłowością w aranżowaniu i wykonaniu prac konkursowych.

 1. Warunki techniczne zgłoszonych prac:
  1. przesłane przez formularz zgłoszeniowy zdjęcie powinno zostać zgłoszone w formacie JPG, PNG, BMP lub TIFF, powinno być czytelne, dobrej jakości, jednak nie powinno przekraczać rozdzielczości 3000x3000 pikseli, a jego waga nie powinna przekraczać
  2. Dodatkowo informujemy, że w ramach obróbki zdjęć dopuszczamy: zmianę ekspozycji, zmianę kontrastu, stosowanie filtrów kolorystycznych, zmianę nasycenia barw, w tym technikę HDR, cross processing, kadrowanie, przygotowanie kolażu, pokazującego sekwencję scen, powszechnie rozumiane jako „przed i po”, fotomontaż; w tym łączenia kilku różnych zdjęć w jedno w ramach jednej sceny, powiększania wybranego elementu zdjęcia itp., usuwania i dodawania elementów ze i do zdjęcia.

W przypadku wątpliwości Organizator ma prawo do żądania od Uczestnika przesłania plików oryginalnych (np. RAW) zdjęcia do wglądu.

 

 1. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165) z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 • 4

 

Zasady prowadzenia Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
  1. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie konkursowej wasana100.pl i zaakceptować jego postanowienia. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji postanowień Regulaminu.
  2. Zakupić dowolny produkt WASA w czasie trwania Konkursu, wykonać zdjęcie konkursowe przedstawiające ten produkt oraz zgłosić je w jeden z dwóch możliwych sposobów:
   1. Przesłanie zdjęcia   wraz   z    poprawnie   wypełnionym         formularzem zgłoszeniowym przez stronę konkursową wasana100.pl;

 

 1. Umieszczenie zdjęcia na swoim profilu na Instagramie z dopiskiem #WASANA100 lub #WASANASTO. Należy upublicznić swój profil (warunek konieczny zgodnie z 2 ust. 4, pkt. c);
 1. Jeden Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną w Konkursie, przy czym warunkiem przesłania większej ilości Zgłoszeń Konkursowych jest zakup odpowiedniej ilości produktów Zastrzega się jednak, że Uczestnik może wygrać ograniczoną ilość nagród co reguluje § 5 ust.3 niniejszego Regulaminu.
 2. Dodane Zgłoszenia czy to przez formularz zgłoszeniowy czy upublicznione na Instagramie nie będą od razu widoczne w zakładce „Galeria”, ponieważ będą one podlegały ocenie Administratora pod kątem czy nie zawierają nieodpowiednich treści (naruszających dobre obyczaje, interesy Zleceniodawcy lub dobra albo prawa osób trzecich) i czy są zgodne z zasadami Administrator ma 48 godziny na zatwierdzenie przesłanych prac.
 3. W „Galerii” na stronie konkursowej wasana100.pl opublikowane zostaną jedynie prace pozytywnie zweryfikowane przez Administratora.
 1. Spełnienie warunków określonych w punkcie 1 ppkt a) i b) niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane w Regulaminie „Zgłoszeniem Konkursowym”).
 2. Spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa w składzie wymienionym w 5 pkt 5 wybierze 1100 najlepszych prac, które nagrodzi - z wyłączeniem sytuacji opisanej w § 5 pkt 7. O przyznaniu nagrody decydować będzie najlepsza, w ocenie Komisji Konkursowej realizacja zadania konkursowego określonego w § 3 pkt 2.
 3. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora, który na zlecenie Zleceniodawcy jest jej
 4. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobre obyczaje lub dobra osobiste albo prawa innych osób.
 5. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w niniejszym paragrafie lub w 2 nie będą przyjmowane. Ewentualne stwierdzenie naruszenia powyższego wymogu (np. w przypadku otrzymania zgłoszenia od osób, których prawa zostały naruszone) może stanowić podstawę do odrzucenia zgłoszenia lub do żądania zwrotu nagrody.
 6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz przez Instagram, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

 

 

 • 5

Nagrody i zasady ich przyznawania

 1. W Konkursie do wygrania jest 1100 nagród.
 2. Konkurs trwa od 23 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. i jest podzielony na dziesięć dziesięciodniowych etapów, etap pierwszy 23.03-01.04, etap drugi 02.04-11.04, etap trzeci 12.04.-21.04, etap czwarty 22.04.-01.05, etap piąty 02.05-11.05, etap szósty 12.05-21.05, etap siódmy 22.05-31.05, etap ósmy 01.06-10.06, etap dziewiąty 11.06-20.06, etap dziesiąty 21.06-

30.06. Nagrody przyznawane są po zakończeniu każdego z etapów Konkursu.

 1. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie nie więcej niż 2 nagrody I

 

 1. Nagrodami w konkursie są:
  1. Nagroda I stopnia – 100 gadżetów o średniej wartości rynkowej 500 zł brutto wraz ze świadczeniem pieniężnym na poczet podatku dochodowego w wysokości 11,11% wartości nagrody:

 

1.

Rowery (10 sztuk)

2.

Hulajnogi (10 sztuk)

3.

Zestawy torba z kosmetyczką, różne kolory (10 sztuk)

4.

Inteligentne doniczki (10 sztuk)

5.

Nawilżacze powietrza (10 sztuk)

6.

Ładowarki solarne (10 sztuk)

7.

Kosze piknikowe (10 sztuk)

8.

Koktajlery (10 sztuk)

9.

Opaski monitorujące aktywność (10 sztuk)

10.

Czytniki e-booków (10 sztuk)

 

W przypadku, jeśli któryś z produktów nie będzie dostępny, zostanie zaproponowana inna nagroda o zbliżonej wartości.

 

 1. Nagrody II stopnia – 1000 puszek WASA o średniej wartości rynkowej 8 zł brutto wraz ze świadczeniem pieniężnym na poczet podatku dochodowego w wysokości 11,11% wartości

 

 1. Zwycięskie Zgłoszenia    zostaną    wybrane   przez   Komisję    Konkursową    w    składzie: 2 przedstawicieli Zleceniodawcy oraz 1 przedstawiciel
 2. Nagrody przyznawane będą w oparciu o następujące zasady:
  1. Po każdym zakończonym etapie Konkursu w terminie do 5 dni roboczych na stronie konkursowej wasana100.pl w zakładce „LAUREACI” zostaną opublikowane najlepsze wg Komisji Konkursowej, zwycięskie Zgłoszenia, ze wszystkich zgłoszonych w danym etapie przez formularz zgłoszeniowy na www.wasana100.pl lub Instagram, które ze względu na pomysłowość, oryginalność, kreatywność i zgodność z tematem Zadania konkursowego najbardziej zasługują na wyróżnienie nagrodą.
  2. Przy wyborze Zwycięzców brana będzie pod uwagę prawidłowość Zgłoszenia, kompletność danych i jego zgodność z postanowieniami Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.
  3. W każdym etapie Konkursu wyłonionych zostanie 10 Zwycięzców nagrody I stopnia, a po zakończeniu konkursu do dnia 12 lipca 2019 r. spośród wszystkich zgłoszeń nagrodzonych nagrodą II stopnia zostanie 1000 uczestników.
  4. O przyznaniu nagród Organizator powiadomi Uczestnika przesyłając wiadomość mailową na adres e-mail, który Uczestnik podał w formularzu Zgłoszeniowym lub przez profil Uczestnika na Instagramie w przypadku zgłoszeń dokonanych tą drogą w dniu publikacji zwycięskich Zgłoszeń. Po odbiór Nagrody Uczestnik powinien zgłosić się do Organizatora w terminie wskazanym pod lit. f) poniżej, pod rygorem skutków wskazanych w punkach następnych.
  5. Komisja Konkursowa wybierze w każdym etapie Konkursu 3 dodatkowe Zgłoszenia jako Zgłoszenia rezerwowe do nagrody I stopnia (pod warunkiem, że ilość nadesłanych

 

Zgłoszeń w danym etapie trwania Konkursu na to pozwoli). W przypadku braku kontaktu ze zwycięskim Uczestnikiem w regulaminowym czasie opisanym w niniejszym paragrafie (pkt 6 pkt. f) lub nie spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie przez tego Uczestnika (odrzucenie zgłoszenia) prawo do nagrody przechodzi na pierwsze w kolejności Zgłoszenie rezerwowe.

 1. Warunkiem otrzymania Nagrody jest odpowiedź na maila/wiadomość od Organizatora z informacją o Zwycięstwie w terminie do 7 dni od daty wysłania przez Organizatora wiadomości oraz podanie swoich danych teleadresowych niezbędnych do wysłania nagrody (tj. imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu).
 2. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 7 dni roboczych od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody lub w przypadku nie spełnienia warunków przyznania nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Uczestnika, będącego autorem pierwszego zgłoszenia rezerwowego w danym
 1. W przypadku, gdy w danym etapie trwania Konkursu ilość Zgłoszeń będzie mniejsza niż zakładana pula nagród lub nadesłane Zgłoszenia nie będą spełniać wymogów Regulaminu lub nie będą zasługiwać na wyróżnienie nagrodą (nie będą pomysłowe/kreatywne lub/i nie będą zgodne z tematem Konkursu), pula nagród dla danego etapu zostanie zmniejszona, a niewydane nagrody zostają w dyspozycji
 2. Wydanie Nagród I i II stopnia następuje na koszt Organizatora, poleconą przesyłką pocztową / kurierską wysłaną na adres podany przez Zwycięzcę w mailu zwrotnym w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Organizatora danych niezbędnych do wydania
 3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany na inną nagrodę rzeczową, ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
 4. Z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Zleceniodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na wykorzystanie przesłanych przez siebie zdjęć w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz dalszej promocji produktów WASA bez dodatkowego wynagrodzenia na wszystkich znanych polach eksploatacyjnych, w szczególności następujących:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia zdjęć w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  2. wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania zdjęć, w tym również, gdy do przeprowadzenia tych czynności niezbędne jest zwielokrotnienie tych fotografii;
  3. wprowadzania zmian, uzupełnień lub poprawek w zdjęciach;
  4. rozpowszechniania zdjęć, w tym użyczenia lub najmu zdjęć lub ich kopii;
  5. wyłącznego używania i wykorzystania zdjęć we wszelkiej działalności Organizatora lub Zleceniodawcy, w tym działalności wytwórczej, handlowej, promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej;
  6. wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy zdjęć wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach CD, DVD, Blu-ray lub innych nośnikach elektronicznych;

 

 1. publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania zdjęć na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 2. wprowadzania zdjęć do obrotu;
 3. wydawania i rozpowszechniania zdjęć, w tym jako materiałów reklamowych;
 4. wprowadzania zdjęć do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Internet;
 5. udostępniania zdjęć na portalach społecznościowych (social media);
 6. odtwarzania i reemitowania zdjęć;
 1. Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się nie realizować wobec Organizatora lub Zleceniodawcy osobistych praw autorskich do
 2. Organizator informuje, że nagrody są wydawane zgodnie z przepisami prawa
 • 6

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na organizację Konkursu i przyznanie nagród Uczestnikom
 2. Organizator, przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagród w wysokości 10% wartości brutto Zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody zostanie potrącony przez Organizatora ze świadczenia pieniężnego przypisanego do nagrody rzeczowej, o którym mowa w § 5 pkt 4 na co Uczestnik wyraża zgodę.

 

 • 7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu jest Organizator - RESORT Marketing z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu.
 2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji
 3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym imię, nazwisko, numer telefonu oraz dane teleadresowe potrzebne do wysyłki
 4. Przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania konkursu odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagrody i prowadzenia sprawozdawczości
 6. Uczestnik ma prawo do:
  1. uzyskania informacji dotyczących przetwarzania jego danych;
  2. dostępu do danych;
  3. sprostowania danych;
  4. usuwania danych;

 

 1. ograniczenia przetwarzania danych;
 2. przenoszenia danych;
 3. sprzeciwu;
 1. Uczestnik przesyłając zgłoszenie konkursowe wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych.
 2. Stosownie do 13 RODO Administrator wskazuje:
  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Organizator RESORT Marketing z o.o. S.K. z siedzibą w Poznaniu, e-mail: office@resortmarketing.pl;
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Aleksandrą Michnicką e-mail office@resortmarketing.pl;
  3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu w tym wyłonienia Zwycięzców, w celu związanym z realizacją Konkursu i wydania nagrody oraz sprawozdawczości finansowej na podstawie zgody uczestników.
 3. Dane będą przechowywane przez Organizatora przez okres do dnia 12.2019 r.
 4. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
 5. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
 • 8

 

Wyłączenia odpowiedzialności i rozpatrywanie reklamacji

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu adresu e-mail, na który zostało wysłane powiadomienie o
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych
 3. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane w formie pisemnej oraz dostarczone na adres Organizatora w trakcie trwania Konkursu i do 30 dni po jego zakończeniu. Adres korespondencyjny Organizatora to Senatorska 36, 60-326 Poznań.
 4. Organizator w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym
 5. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w 8 pkt 3 formie nie podlegają rozpoznaniu.

 

 • 9

Treść regulaminu

 1. Treść regulaminu konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora, a ponadto zostanie opublikowana na stronie konkursowej wasana100.pl.
 2. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie www.

 

 • 10

Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo odrzucenia zgłoszenia lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym z ważnej przyczyny, jaką jest stwierdzenie istotnego naruszenia przez tego Uczestnika postanowień niniejszego
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa
 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu oraz obowiązujących przepisów

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Konkursu „WASA NA 100”” Produkty WASA objęte konkursem „WASA NA 100”:

 

PIECZYWO CHRUPKIE

Masa netto

Żytnie Delikatess

210

Zz sezamem

220

Wieloziarniste

215

Z błonnikiem

230

Żytnie na zakwasie

305

Wieloziarniste na zakwasie

275

Original

275

Sport

275

Graham

245

Musli Gourmet

220

Sesam Gourmet

220

Lekkie pszenne

140

Lekkie żytnie

140

Lekkie 7 ziaren

140

Lekkie żytnie

90

Delicate Thin Sesam

10

Delicate Thin Rosemary

190

Delicate Crackers Olive

150

Delicate Crackers Salt

180

Pszenne (okrągłe) Cynamonowe

330

Pszenne (okrągłe) z Sezamem

290

Pszenne (okrągłe) z Francuskimi ziołami

205

Pszenne (okrągłe) z Sezamem

235

KANAPKI (SANDWICH)

Masa netto

Kanapka z serem

30

Kanapka z serem i ziołami

30

Kanapka z serem i szczypiorkiem

37

Kanapka z serem, pom. i bazylią

40

Kanapka z serem i papryką

37

Kanapka z jogurtem

33

Kanapka z humusem

32