... Ładowanie ...

Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Omulewskiej 27, 04-128. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

„Akcja satysfakcja”

(dalej: „Regulamin”)

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem promocji konsumenckiej produktów oznaczonych marką Velvet organizowanej pod nazwą „Akcja satysfakcja”, zwanej dalej „Promocją” jest IQFM z o.o., adres siedziby: ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000211059, NIP: 5252304009 o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł zwana dalej: „Organizatorem”. Organizator działa w imieniu własnym na zlecenie Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach.

 

 1. Promocja trwa od dnia 6 maja 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku lub do wyczerpania zdefiniowanej poniżej Puli Zwrotów, w zależności co nastąpi jako pierwsze (dalej: „Czas Trwania Sprzedaży Promocyjnej”), przy czym okres nadsyłania zgłoszeń w Promocji trwa od dnia 6 maja 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku (dalej: „Czas Dokonywania Zgłoszeń”), z zastrzeżeniem że Zwroty są dokonywane w kolejności Zgłoszeń do wyczerpania Puli Zwrotów. Czas Dokonywania Zgłoszeń nie obejmuje czasu weryfikacji Zgłoszeń w rozumieniu Regulaminu, dokonywania przez Organizatora Zwrotów, a także rozpatrywania ewentualnych Organizator powiadomi o wyczerpaniu Puli Zwrotów na stronie internetowej www.akcjasatysfakcja.pl

 

 1. Na stronie internetowej akcjasatysfakcja.pl osoby chcące wziąć udział w Promocji uzyskają aktualną informację odnośnie zbliżającego się wyczerpania Puli Zwrotów poprzez licznik zamieszczony na stronie. Licznik pokazuje, ile aktualnie Zwrotów znajduje się w Puli, przy czym, jeśli Uczestnik zostanie zweryfikowany negatywnie, Zwrot, który miał mu zostać przyznany wraca do Puli Zwrotów, co jednocześnie uwidocznione zostaje na wskazaniu licznika.

 

 1. W Promocji biorą udział wszystkie papiery toaletowe marki Velvet (zarówno suche jak i nawilżane) wprowadzone do obrotu przez Velvet CARE z o.o. z siedzibą w Kluczach, dostępne i zakupione w sprzedaży detalicznej w wybranych punktach sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Produkty Promocyjne”).

 

§2 Udział w Promocji

 

 1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. z 2018 r. poz. 1025), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).

 

 1. Z udziału w Promocji wykluczeni są pracownicy oraz członkowie zarządu: Organizatora, Velvet CARE z o.o. z siedzibą w Kluczach, jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika jest łączne spełnienie następujących

warunków:

 • zakup w jednym z punktów sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w Czasie Trwania Sprzedaży Promocyjnej dwóch Produktów Promocyjnych, w tym jednego w postaci suchego papieru toaletowego Velvet oraz jednego w postaci nawilżanego papieru toaletowego Velvet, z zastrzeżeniem, że przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży wskazana na dowodzie dokonania zakupu (dalej: „Zakup

 

Promocyjny”); zastrzega się, iż nie jest dopuszczalny Zakup Promocyjny dokonany w miejscu, w którym niemożliwe jest uzyskanie paragonu fiskalnego np. w maszynach vendingowych; Zakup Promocyjny może być stwierdzony jednym lub dwoma dowodami zakupu, dokonanego zarówno tego samego, jak i w różnych dniach w Czasie Trwania Sprzedaży Promocyjnej;

 • zachowanie oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego lub faktury (wystawionej na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej), świadczącego o dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego w Czasie Trwania Sprzedaży Promocyjnej. W przypadku gdy dowody zakupu potwierdzają dokonanie zakupu wielu Produktów Promocyjnych (2, 3, 4, itd.), Uczestnik jest uprawniony do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia w oparciu o zgłoszony dowód lub dowody dokonania Zakupu Promocyjnego;
 • zgłoszenie Zakupu Promocyjnego w Czasie Dokonywania Zgłoszeń na stronie internetowej akcjasatysfakcja.pl (dalej: „Strona Promocji”) poprzez podanie za pomocą formularza elektronicznego (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”) następujących danych (dalej: „Zgłoszenie”):
  1. wyraźnego i czytelnego skanu lub zdjęcia przedstawiającego dowód zakupu, o którym mowa w pkt 2) powyżej. Plik nie powinien przekraczać wielkości 2 MB i być wykonany w formacie .jpg; .png; .gif; .; .pdf.; w przypadku dokonania zakupu promocyjnego na dwóch dowodach dokonania zakupu Uczestnik powinien wgrać w Formularzu Zgłoszeniowym zdjęcie każdego dowodu dokonania zakupu w dwóch osobnych plikach,
  2. imię i nazwisko Uczestnika;
  3. adres poczty elektronicznej Uczestnika;
  4. cena, jaką Uczestnik zapłacił za zakup Produktu Promocyjnego, w postaci papieru

toaletowego nawilżanego Velvet;

 1. numer dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego (tzw. numer paragonu, znajdujący się najczęściej z prawej strony paragonu, obok daty dokonania Zakupu Promocyjnego albo numer imiennej faktury, znajdujący się najczęściej na górze dokumentu);
 2. datę dokonania Zakupu Promocyjnego;

a także

 1. wybrać sklep, w którym dokonano zakupu z listy sklepów;
 2. odpowiedzieć na zamknięte pytania ankietowe znajdujące się na Stronie Promocji

oraz

 1. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem dostępnym na Stronie Promocji oraz
 2. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z wymaganymi przez przepisy prawa informacyjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez IQFM z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu i zakresie związanym z realizacją Promocji,

poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Zgłoszeniowym na Stronie Promocji.

 

 1. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system (data serwera) obsługujący Stronę W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny obsługujący Stronę Promocji, Uczestnik dokonujący Zgłoszenia poprzez Formularz Zgłoszeniowy otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane.

 

 1. Uczestnik otrzyma informację o przyjęciu Zgłoszenia na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu, po wstępnej formalnej weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia, powyższe nie uchybia wynikom weryfikacji, o której mowa w 3 ustęp 2 Regulaminu.

 

 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji wyłącznie Za zgłoszenie dokonane przez jednego Uczestnika rozumie osobę posiadającą określony adres e-mail.

 

 1. Jeden dowód dokonania Zakupu Promocyjnego może być podstawą do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia. Jeśli Uczestnik prześle Zgłoszenie w oparciu o dwa dowody dokonania Zakupu Promocyjnego, żaden z tych dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego nie może zostać zgłoszony ponownie. Jeden Uczestnik może uzyskać w Promocji prawo do wyłącznie jednego Zwrotu, stosownie do postanowień 3 Regulaminu, bez względu na liczbę zakupionych Produktów Promocyjnych w Czasie Trwania Sprzedaży Promocyjnej oraz ich rodzaj. Na jeden numer rachunku bankowego wskazywany w Zgłoszeniu można dokonać w Promocji nie więcej niż jedno Zgłoszenie.

 

 1. Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Jako jednego Uczestnika Organizator rozumie osobę posługującą się tym samym adresem e-mail w podanym w Zgłoszeniu. Organizator może ograniczyć dostęp do Strony Promocji podmiotom, które stosują oprogramowanie dokonujące Zgłoszeń w sposób automatyczny.

 

 1. Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego lub faktury potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
  • paragon fiskalny lub faktura są prawdziwe, tzn. wystawione przez punkt sprzedaży

detalicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

 • paragon fiskalny lub faktura nie są uszkodzone, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności nie są przecięte, ucięte, naderwane, rozmazane, niewyraźne, jak też nie stanowią połączenia dwóch lub więcej różnych dowodów zakupu;
 • w liście zakupów na paragonie lub fakturze jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył jednego z Produktów Promocyjnych, bądź też na paragonie lub fakturze widnieje adnotacja przedstawiciela punktu sprzedaży detalicznej, pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy jednego z Produktów Promocyjnych, zgodnie z pkt 10 poniżej.

 

 1. Jeżeli z treści dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego w Czasie Trwania Sprzedaży Promocyjnej w jednym z punktów sprzedaży detalicznej, na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego winna znaleźć się adnotacja dokonana przez przedstawiciela takiego punktu, potwierdzająca fakt zakupu Produktu Promocyjnego. Adnotacja winna być opatrzona również pieczątką danego punktu sprzedaży detalicznej . Adnotacja powinna zostać poczyniona na awersie dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego i udostępniona Organizatorowi już na etapie wgrywania zdjęcia dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w Formularzu Zgłoszeniowym.

 

 1. W każdym przypadku i w każdym czasie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności i treści dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego nadesłanych przez Uczestników w ramach Zgłoszeń. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika, za pośrednictwem wysłanej wiadomości poczty elektronicznej, przedstawienia oryginału dowodu dokonania Zakupu Dowód dokonania Zakupu Promocyjnego i dane Uczestnika powinny zostać przedstawione pod adresem Organizatora: IQFM Sp. z o.o., ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa, poprzez ich dostarczenie osobiste w terminie 3 dni od dnia dokonania

 

wezwania od Organizatora bądź nadane w tym terminie przesyłką kurierską lub listem poleconym. W razie, gdy na skutek weryfikacji, Organizator stwierdzi, iż dowód dokonania Zakupu Promocyjnego nie jest autentyczny lub nie spełnia innych wymogów wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Zgłoszenie Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Promocji i pozbawić prawa do otrzymania Zwrotu, chyba że Uczestnik w inny sposób udowodni, że dokonał danego Zakupu Promocyjnego.

 

 1. Uczestnik, dokonując Zgłoszenia, może także, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Zgłoszeniowym na Stronie Promocji, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Velvet CARE z o.o. z siedzibą w Kluczach drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów marki Velvet oraz dotyczących aktywności promocyjnych, reklamowych lub marketingowych podejmowanych przez tą spółkę, a także na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach w celu i zakresie związanym otrzymywaniem takich informacji drogą elektroniczną . Powyższe oświadczenia są fakultatywne i ich złożenie pozostaje bez wpływu na ważność Zgłoszenia

 

§3 Zwrot ceny Produktu Promocyjnego

 

 1. Za dokonanie Zakupu Promocyjnego w Czasie Trwania Sprzedaży Promocyjnej, pod warunkiem dokonania kompletnego i zgodnego z Regulaminem Zgłoszenia i spełnienia pozostałych warunków wskazanych w Regulaminie, Uczestnikowi przysługiwać będzie wyłącznie jeden zwrot promocyjny w wysokości ceny brutto Produktu Promocyjnego w postaci nawilżonego papieru toaletowego marki Velvet, wskazanej na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego, którego skan lub zdjęcie zostało przesłane w Zgłoszeniu, jednak nie więcej niż 6,00 zł (słownie: sześć złotych) brutto (dalej: „Zwrot”). W przypadku gdy jeden dowód dokonania Zakupu Promocyjnego potwierdza dokonanie zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego w postaci papieru nawilżonego Velvet, Zwrot zostanie udzielony w wysokości ceny brutto najtańszego Produktu Promocyjnego w postaci papieru nawilżonego Velvet, jednak nie więcej niż kwota wskazana w zdaniu poprzedzającym. Organizator przewidział w Promocji pulę zwrotów promocyjnych (dalej: „Pula Zwrotów”) w łącznej liczbie maksymalnie do 000 (słownie: dziesięć tysięcy) Zwrotów. Zwroty nie rozdysponowane w Promocji pozostają w dyspozycji Organizatora.

 

 1. Po dokonaniu Zgłoszenia Organizator weryfikuje jego poprawność w terminie 7 dni roboczych , po czym w przypadku weryfikacji negatywnej wysyła Uczestnikowi informację o negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, zaś w przypadku weryfikacji pozytywnej przesyła Uczestnikowi na podany w Zgłoszeniu adres e-mail, aktywny link potwierdzający wygraną, w którym Uczestnik proszony jest o podanie numeru rachunku bankowego prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który Organizator ma dokonać Link aktywny jest przez 72 godziny, po czym nieodwracalnie wygasa, a Zwrot nie może zostać przyznany. Organizator informuje, iż całkowicie bez winy Organizatora, z uwagi na działanie programów i filtrów anty- SPAM oraz firewall działających po stronie Uczestnika może się zdarzyć, iż Uczestnik nie otrzyma e-maila z linkiem potwierdzającym w określonym powyżej terminie. W takiej sytuacji należy (1) sprawdzić folder SPAM, (2) w przypadku braku wiadomości w folderze SPAM skontaktować się z Organizatorem na adres skrzynki kontaktowej dedykowanej akcji satysfakcja.velvet@iqfm.pl w terminie najpóźniej 48 godzin.

 

 1. Zwrot w wysokości przysługującej Uczestnikowi dokonany zostanie poprzez przelanie jego kwoty na rachunek bankowy Uczestnika podany w linku potwierdzającym, w terminie do 20 dni od daty dokonania weryfikacji danego Zgłoszenia; z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia konieczności dodatkowej weryfikacji Zgłoszenia (w szczególności w przypadku, o którym mowa

 

w §2 ust. 11 Regulaminu), Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania Zwrotu w terminie do 30 dni od daty weryfikacji danego Zgłoszenia.

 

 1. Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku wskazania w Zgłoszeniu numeru rachunku bankowego prowadzonego przez bank nieposiadający swojej siedziby w Rzeczypospolitej

 

 1. Kwota zwrócona Uczestnikowi opisana w 3 ust. 1 jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy postanowień art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Zwrotu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych, w szczególności bankowych lub Jeżeli z tego powodu kontakt z Uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe, traci on prawo do uzyskania Zwrotu.

 

 1. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator wskazuje, iż dokonanie lub niedokonanie Zwrotu stosownie do 3 Regulaminu nie oznacza przyznania przez Organizatora, że Produkt Promocyjny posiada jakiekolwiek wady, w tym fizyczne, lub że jest niezgodny z umową, ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2019 poz. 134) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Produktem Promocyjnym.

 

§4 Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące Promocji zgłaszane powinny być w wiadomości elektronicznej przesłanej pod adres: velvet@iqfm.pl w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data przesłania wiadomości. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.

 

 1. Reklamacje rozpatrywane są przez powołaną przez Organizatora komisję, w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w formie zwrotnej wiadomości e-mailowej. Wynik postępowania reklamacyjnego, nie pozbawia Uczestnika uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa na drodze sądowej.

 

§5 Dane osobowe

 

DANE OSOBOWE NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia Promocji jest IQFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Marynarskiej 19A, 02-674 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000211059 („Administrator”).

 

 

 1. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu oraz dane osobowe zawarte w formularzu zamieszczonym w linku aktywacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Promocji, w tym na potrzeby wypłaty Zwrotów, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz w celach sprawozdawczości księgowej, na zasadach określonych w niniejszym

 

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak uniemożliwi

uczestnictwo w Promocji, wydanie Zwrotu i rozpatrzenie reklamacji.

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji jest uzasadniony interes administratora oraz samego Uczestnika w postaci realizacji przyrzeczenia publicznego, jakie stanowi Promocja (art. 6 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia udział w Promocji. Przetwarzanie danych w postępowaniu reklamacyjnym następuje w prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie przetwarzania danych osobowych na cele rozliczalności podatkowej podstawą przetwarzania są stosowne przepisy prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto, na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Dane osobowe przetwarzane w związku z Promocją będą przetwarzane zgodnie z poniższym:
  • w przypadku, w którym w Promocji dojdzie do wydania Zwrotu - dane osobowe Uczestników zamieszczone w Zgłoszeniu (których zakres określa 2 ust. 3 pkt 3 Regulaminu) oraz dane w postaci numeru rachunku bankowego są przechowywane przez okres do chwili wypłaty Zwrotu (na potrzeby jego wypłaty), a następnie po wypłacie Zwrotu dane te przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wypłacono Zwrot, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;
  • w przypadku, w którym w Promocji Zgłoszenie nie zostało nagrodzone – dane osobowe Uczestników zamieszczone w Zgłoszeniu (których zakres określa 2 ust. 3 pkt 3 Regulaminu) oraz ewentualnie dane w postaci numeru rachunku bankowego są przechowywane przez okres 6 lat, licząc od chwili negatywnej weryfikacji Zgłoszenia Uczestnika na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych kierowanych do Organizatora;
  • dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje do Promocji:
   1. jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się uzyskaniem Zwrotu – dane zamieszczone w reklamacji (których zakres określa 4 ust. 1 Regulaminu) i reklamacyjnej korespondencji Organizatora, są przechowywane przez okres do chwili wydania Zwrotu (na potrzeby jego wydania), a następnie po wydaniu Zwrotu dane takie oraz dane zawarte w korespondencji reklamacyjnej Organizatora przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano Zwrot, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;
   2. jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się odmową wydania Zwrotu – dane zamieszczone w reklamacji (których zakres określa 4 ust. 1 Regulaminu) i reklamacyjnej korespondencji Organizatora, są przechowywane przez okres 6 lat, licząc od dnia negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych kierowanych do Organizatora.
 1. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu i wglądu do treści podanych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a gdy podstawą ich przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. f RODO również zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ().
 2. Osoba, której dane są przetwarzane, przysługuje skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Administrator powierzy dane osobowe podmiotom świadczącym usługi hostingu oraz podmiotom profesjonalnie świadczącym usługi księgowe.
 2. Celem uzyskania informacji lub złożenia oświadczeń na temat przetwarzania danych osobowych, osoba której dane są przetwarzane może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Administratora. Korespondencję należy kierować na adres: IQFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 19A, 02-674 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe” lub poprzez e-mail daneosobowe@iqfm.pl

 

DANE    OSOBOWE   W    CELACH    PRZESYŁANIA     DROGĄ    ELEKTRONICZNĄ      INFORMACJI

HANDLOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w celach przesyłania drogą elektroniczną (e- mailem) informacji handlowych dotyczących produktów marki Velvet oraz dotyczących aktywności promocyjnych, reklamowych lub marketingowych, o których mowa w 2 ust. 12 Regulaminu, jest Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kluczach, Klucze – Osada 3, 32-310 Klucze, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego” pod numerem KRS: 0000119906. (dalej: „Velvet”).
 2. Dane osobowe osób, które udzieliły zgód wskazanych w 2 ust. 12 Regulaminu, są przetwarzane przez Velvet w celu związanym z przesyłaniem tym osobom za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) informacji handlowych dotyczących produktów Velvet oraz dotyczących aktywności promocyjnych, reklamowych lub marketingowych podejmowanych przez Velvet.
 3. Velvet może udostępnić dane osobowe lub powierzyć przetwarzanie tych danych, na podstawie lub w związku z zawartą umową, w szczególności podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne, usługi hostingu, usługi obsługi informatycznej, oraz usługi związane z obsługą procesu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Velvet nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i opcjonalny, ale jest warunkiem koniecznym dla otrzymywania od Velvet za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) informacji handlowych dotyczący. ch produktów Velvet oraz dotyczących aktywności promocyjnych, reklamowych lub marketingowych podejmowanych przez Velvet, a brak ich podania uniemożliwi Velvet przesyłanie Uczestnikowi tych informacji

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Velvet jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 1 lit. a RODO).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Velvet do czasu skutecznego cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą, zgody na ich przetwarzanie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Osobom, których dane są przetwarzane przez Velvet przysługuje prawo dostępu i wglądu do treści podanych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia. Osobom takim przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoba, której dane są przetwarzane przez Velvet, przysługuje skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Celem uzyskania informacji lub złożenia oświadczeń na temat przetwarzania danych osobowych,

osoba której dane są przetwarzane może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Velvet.

 

Korespondencję należy kierować na adres: Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kluczach, Klucze – Osada 3, 32-310 Klucze z dopiskiem „Dane osobowe” lub wysyłając wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres dane_osobowe@velvetcare.pl.

 

§6 Postanowienia końcowe

 

 1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej akcjasatysfakcja.pl

 

 1. W przypadku stwierdzenia złamania przez osobę biorącą udział w Promocji, w tym jej Uczestnika, zasad Regulaminu lub wpływania przez taką osobę na wynik Promocji w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie takiego Uczestnika lub pozbawić go prawa do otrzymania Zwrotu w

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż prawa nabyte Uczestników nie ulegną pogorszeniu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie

 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji, przesyłania Zgłoszeń do Promocji, publikowania treści na Stronie Promocji zgodnie z warunkami opisanymi w Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Promocji. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia Promocji, z zastrzeżeniem że dokonywanie Zgłoszeń do Promocji możliwe jest wyłącznie w Czasie Dokonywania Zgłoszeń, a Zwrot można otrzymać wyłącznie raz w czasie trwania Promocji.

 

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie powyżej, w sposób wskazany w 4 Regulaminu. Organizator rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie wskazanym w §4 ust. 2 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi opisanej w ust. 5 powyżej treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne wskazane powyżej w każdym czasie przed ich realizacją. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji wymaga dostępu do sieci Internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy przy dokonywaniu Zgłoszeń.

 

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez ich administratorów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego powyżej „RODO”.