Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

                                                                                                      

 

REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj wyjazd na Malediwy z Ewą Chodakowską”

 1. Organizatorem konkursu, prowadzonego pod nazwą: „Wygraj wyjazd na Malediwy z Ewą Chodakowską”, zwanym dalej "Konkursem" jest Purella Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Wiertnicza 32, 02-952 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000565049, NIP 951 239 49 17, REGON: 361898145, reprezentowaną przez: Michała Czerwińskiego – Prezesa Zarządu zwana dalej "Organizatorem".

 

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczym do tej ustawy.

 

 1. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 20.05.2019 roku o godzinie 00:00, a zakończenie w dniu 30.06.2019 roku o godzinie 23:59.

 

 1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski (dalej „Uczestnik”).

 

 1. Konkurs prowadzony będzie wyłącznie na stronie sklepu internetowego Frisco.pl.

 

 1. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, rodzice małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w niniejszym punkcie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

 

 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.

 

 

 1. Zasady przeprowadzenia Konkursu.
  • Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
  • W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie następujące warunki:
   • Dokonać jednorazowo zakupów na stronie www.frisco.pl o wartości minimum 100 zł brutto, w tym dokonać zakupu za minimum 50 zł brutto dowolnych produktów z linii BeRAW Ewa Chodakowska, aby otrzymać nagrodę gwarantowaną.
   • Dokonać jednorazowo zakupów na stronie www.frisco.pl o wartości minimum 100 zł brutto, w tym dokonać zakupu za minimum 50 zł brutto dowolnych produktów z linii BeRAW Ewa Chodakowska oraz wykonać zadanie konkursowe: „Dlaczego właśnie Ty powinnaś/powinieneś pojechać na Malediwy?” (dalej „Zadanie Konkursowe”), aby wziąć udział w rywalizacji o Nagrodę Główną.
   • Zachować dowód zakupu.
  • Przed wysyłaniem zgłoszenia konkursowego każdy Uczestnik powinien zapoznać się
   z Regulaminem, potwierdzić akceptację jego postanowień poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody w formularzu konkursowym, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu.
  • Odpowiedź na zadanie konkursowe „Dlaczego właśnie Ty powinnaś/powinieneś pojechać na Malediwy?” nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, postanowień Regulaminu ani regulaminów serwisu Frisco, w którym Uczestnik zamieszcza Zadanie Konkursowe. W Konkursie biorą udział wyłącznie Zadania Konkursowe wysłane i otrzymane przez Organizatora w czasie wskazanym w pkt 4.
  • Każdy Uczestnik Konkursu może uczestniczyć w konkursie dowolną liczbę razy, tj. może dokonać dowolną liczbę Zadań Konkursowych, o ile każdorazowo spełni jego wymagania.
  • Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny, a uczestnictwo bezpłatne.
  • Komisja Konkursowa nie ocenia odpowiedzi dla anulowanych zakupów.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika zgłoszonego Zadania Konkursowego w przypadku:
   • zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub regulaminem serwisu Frisco;
   • zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator podmiotów;
   • naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych
    i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
   • gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
  • Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych
   w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:
   • podaje nieprawdziwe dane;
   • jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

 

 1. Nagrody
  • Jedna nagroda główna (dalej „Nagroda Główna”) w postaci: wyjazdu z Ewą Chodakowską na 7 dni metamorfozy w luksusowym ośrodku na wyspie KANDIMA MALDIVES dla 2 osób – Termin wyjazdu: 11-17.11.2019, zakwaterownie w pokoju Sky Studio oraz przelot, o łącznej wartości 15 000 (piętnaście tysięcy) zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości i 11,11% wartości Nagrody Głównej. Nagrody pieniężne nie zostaną wydane zwycięzcom, lecz zostaną odprowadzone przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Nagroda gwarantowana w postaci "Kodu promocyjnego” na miesięczny dostęp do platformy beactivetv.pl, o łącznej wartości 29,99 (dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziwięć groszy) zł brutto. Kod dostępu zostanie wysłany elektronicznie na adres email zarejestrowany w sklepie Frisco.pl. Aby otrzymać Kod należy wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną treści marketingowych. Zgodę można wyrazić w ustawieniach konta na stronie www.frisco.pl w zakładce Zgody. Wysyłka Kodów będzie się odbywać w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Każdy kod promocyjny ważny będzie przez maksymalnie 6 miesięcy począwszy od dnia 20.05.2019r.
  • Wszystkie prawidłowe Zadania Konkursowe będą rywalizować o Nagrody.
  • Najlepsze Zadanie Konkursowe (według oceny kreatywności wykonania zadania ocenianego przez Komisję Konkursową) otrzyma Nagrodę Główną (zwycięzca). Trzy kolejne Zadania Konkursowe w kolejności wyboru (według oceny kreatywności wykonania zadania ocenianego przez Komisję Konkursową) zostaną wpisaną na listę rezerwową.
  • Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w przeciągu 10 dni roboczych od daty zaończenia konkursu, niepożniej niż w dniu 12.07.2019r.
  • Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

 1. Zasady wyłaniania zwycięzców
  • W celu wyłonienia zwycięzców Nagrody Głównej oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową
   w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”).
  • Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe uwzględniając atrakcyjność, oryginalność i walory artystyczne każdego Zadania Konkursowego oraz na tej podstawie wybierze jedno zwycięskie Zadanie Konkursowe, którego autorowi zostanie przyznane prawo do Nagrody Głównej, oraz trzy rezerwowe Zadania Konkursowe.
  • Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 07.2019r.
  • Komisja Konkursowa sporządzi protokół ze swoich prac. W protokole zostanie wskazana osoba uznana decyzją Komisji Konkursowej za zwycięzcę Konkursu wraz z uzasadnieniem wyboru.

 

 1. Powiadomienie o wygranej
  • Zwycięzca zostanie poinformowany o wyborze jego zgłoszenia poprzez kontakt telefoniczny
   z wykorzystaniem numeru telefonu kontaktowego lub za pomocą poczty elektronicznej zarejestrowanej w sklepie Frisco.pl, w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia. Nagroda zostanie przekaza za pomocą poczty elektronicznej zarejestrowanej w sklepie Frisco.pl w terminie 30 dni od dnia przyznania danej Nagrody.
  • Nagroda Główna w Konkursie, która nie została rozdysponowana z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, pozostaje do decyzji Organizatora.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez Uczestników. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
  • W przypadku, gdyby podany przez daną osobę numer kontaktowy lub adres poczty elektronicznej był nieprawidłowy, jak również skontaktowanie się telefoniczne lub też dostarczenie wiadomości pocztą elektroniczną z informacją o przyznaniu Nagrody było niemożliwe z innych przyczyn niezależnych od Organizatora (w szczególności, w związku
   z przepełnieniem skrzynki danej osoby) Organizator nie jest zobowiązany do podejmowania w jakikolwiek inny sposób dalszych prób skontaktowania się ze Zwycięzcą, czego wynikiem jest utrata prawa do Nagrody dla danego Zwycięzcy.
 2. Postępowanie reklamacyjne
  • Każdemu Uczestnikowi akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia akcji (05.2019r. do dnia jej zakończenia 30.06.2019r.). Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 30.06.2019r. nie są rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
  • Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny adres korespondencyjny Uczestnika wraz z kodem pocztowym reklamującego datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, dokładną nazwę Konkursu oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację).
  • Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
   Purella Sp. z o.o.,  ul. Wiertnicza 32 , 02-952 Warszawa z dopiskiem: reklamacja akcji – „Wygraj wyjazd na Malediwy z Ewą Chodakowską”
  • Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  • Roszczenia związane z udziałem w konkursie przedawniają się z upływem 3 miesięcy od dnia wymagalności.

 

 1. Prawa autorskie

 

 • Wykonane Zadanie Konkursowe nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich,
  w szczególności autorskich praw majątkowych ani osobistych oraz dóbr osobistych. Uczestnik będzie zobowiązany do uzyskania od osób którym przysługują ww. prawa wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do wykonania Zadania Konkursowego. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 • Poprzez fakt dokonania zgłoszenia Uczestnik gwarantuje, że do Zadania Konkursowego przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie,
  w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że Zadanie Konkursowe nie narusza praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, jest efektem osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane.
 • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem odpowiedzi na pytanie składające się na Zadanie Konkursowe zawierające wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonej przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Wykonanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego (w szczególności, przesłanie odpowiedzi na pytanie składające się na Zadanie Konkursowe) jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o udzielenie nieodpłatnej licencji Organizatorowi Purella Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością (oraz wyrażają zgodę na udzielenie przez Organizatora Purella Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sublicencji innym podmiotom) na korzystanie z utworu (w postaci odpowiedzi na pytanie składające się na Zadanie Konkursowe) bez ograniczeń terytorialnych, bezterminowo oraz nieodpłatnie na wszelkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: utrwalenie, zwielokrotnienie
  i rozpowszechnianie w sieci Internet, w telewizji i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośnika elektronicznego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej, wykorzystanie w kampaniach reklamowych, w tym prowadzonych w Internecie, telewizji i w prasie oraz z wykorzystaniem wszelkich innych nośników przekazu obrazu. Ponadto, Zwycięzcy przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do wykonanych Zadań Konkursowych na wszystkich znanych
  w chwili zgłoszenia Zadań Konkursowych polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w zdaniu powyżej. Przeniesienie majątkowych praw do Zadań Konkursowych następuje (bez konieczności zawarcia jakiejkolwiek dodatkowej umowy czy sporządzania innego dokumentu) w dniu wyłonienia danego Zwycięzcy, z chwilą jego wyłonienia,
  a stosowne wynagrodzenie z tego tytułu stanowi przyznana danej osobie Nagroda.
 • Uczestnik akceptuje fakt, że utwór będzie wykorzystywany przez Organizatora Purella Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bez oznaczania autorstwa Uczestnika.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 

 • Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (dalej „RODO”), z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  w celach związanych z realizacją Konkursu, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem danych zwycięzcy na stronie https://www.frisco.pl.
 • Administratorem danych osobowych Purella Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertnicza 32.
 • Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 

- imię i nazwisko Uczestnika,

- adres poczty elektronicznej,

- numer telefonu kontaktowego,

- adres zamieszkania

- inne dane niezbędne do rozliczenia obowiązku podatkowego w przypadku - osoby, która otrzyma Nagrodę.

 

 • Uczestnicy Konkursu wszelkie pytania w zakresie przetwarzania danych mogą zgłaszać na adres Purella Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Wiertniczej 32, 02-952 w Warszawie, z dopiskiem Konkurs „Wygraj wyjazd na Malediwy z Ewą Chodakowską”.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu, w tym wyłonienie Zwycięzcy oraz przekazanie Nagrody. Dane osobowe przetwarzane będą również w celach rachunkowo-podatkowych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: dobrowolnie udzielonej zgody (realizacja Konkursu) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, obowiązku wynikającego z przepisów prawa (cele rachunkowo-podatkowe) - art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Dostęp do danych osobowych będzie miał wyłącznie upoważniony personel administratora oraz podmioty zewnętrzne, świadczące na rzecz administratora usługi marketingowe.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będących członkami UE.
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z obowiązującychprzepisów prawa, dotyczących rachunkowości i podatków, oraz przedawnienia dochodzenia roszczeń.
 • Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych go dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 • Uczestnik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 • Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
  w tym do profilowania.
 • Dane osobowe Zwycięzców zostaną upublicznione (imię i nazwisko) w związku z Konkursem na stronie internetowej Frisco.pl.

 

 1. Postanowienia końcowe
  • Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest do wglądu na stronie internetowej akcji pod adresem: www.beraw.pl, w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Wiertnicza 32, 02-952 Warszawa oraz na Frisco.pl w zakładce regulaminy. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin akcji drogą pocztową.
  • Uczestnik przed przystąpieniem do akcji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad akcji, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w akcji.
  • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników akcji określone są
   w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikające z akcji są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 Instrukcja

 1. W prawym górnym rogu kliknij przycisk „DOŁĄCZ
 
   

 

 

 1. Wypełnij formularz rejestracji.
 
   


Po wypełnieniu otrzymasz na swojego maila informacje z prośbą o potwierdzenie konta.

 

 

 1.  
     

  Następnie logujemy się w prawym górnym rogu w zakładce „LOGOWANIE”.

 

 1. Po zalogowaniu kliknij w panel klienta w prawym górnym rogu „TWOJE KONTO

 

 1. Wpisz KOD PROMOCYJNY 

 

 

 1. Następnie przejdź do dowolnego treningu i kliknij „OGLĄDAM ZA KOD