Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

REGULAMIN KONKURSU „ODKRYJ SWOJE RELAX MOMENTS”

(dalej: Regulamin)

podstawowe ZASADY

1.      W konkursie nagrodzimy uczestników, którzy zgłoszą zdjęcie wykonane w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób  przedstawiające swoją chwilę relaksu i zgłoszą je poprzez Instagram, oznaczając hasztagiem #SilanRelaxMoments lub poprzez stronę internetową www.relaxmoments.pl

2.      Konkurs trwa w dniach od 6 czerwca 2018 r. do 15 lipca 2019 r. – jest to okres, w którym przyjmowane są zgłoszenia do konkursu, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji zakończą się do dnia 9 września 2019 r.

3.      Zgłoszenie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konkursu www.relaxmoments.pl lub poprzez osobisty profil uczestnika na Instagramie, oznaczając zdjęcie hasztagiem #SilanRelaxMoments.

4.      Zwycięzców wybierzemy i ogłosimy na www.relaxmoments.pl do dnia 22 lipca 2019 r.

5.      Do wygrania są nagrody rzeczowe w postaci: nagroda I stopnia - voucher do wykorzystania w biurze podróży Itaka o wartości 13 000 zł brutto oraz nagrody II stopnia: 39 sztuk aparatów fotograficznych Instax Square o wartości 499 zł brutto. 

6.      Konkurs organizuje spółka Albedo Marketing sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań (dalej: Organizator).

  1. Konkursem objęte są wszystkie produkty marki Silan, dostępne w sprzedaży w czasie trwania Konkursu (dalej: Produkty Promocyjne). Produkty Promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży zarówno przed rozpoczęciem czasu trwania Konkursu, jak i po jego upływie, jednakże zakup Produktu Promocyjnego poza czasem trwania Konkursu nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
  2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej relaxmoments.pl oraz w osobnym dokumencie, jako załącznik do regulaminu.
  3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie internetowej rodo.albedomarketing.pl

 

szczegółowe ZASADY

Poniżej można zapoznać się z bardziej szczegółowymi zasadami konkursu „Odkryj swoje relax moments” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja nagród, procedura wyboru zwycięzców oraz postępowanie reklamacyjne.

1.         warunki uczestnictwa w konkursie

1.1.        Udział w Konkursie mogą wziąć osoby fizyczne, które są pełnoletnie, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania w Polsce, a ponadto nabędą Produkt Promocyjny w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) (dalej: Uczestnicy).

1.2.        Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu dokonają zakupu Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt 7 (Podstawowe zasady) Regulaminu, spełnią warunki określone niniejszym Regulaminem w tym prześlą zdjęcie najciekawsze pod względem oryginalności, unikatowości ukazujące swoją chwilę relaksu (dalej: Zdjęcie).

1.3.        Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4.        Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od 6 czerwca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. (dalej: okres trwania Konkursu) spełnić łącznie następujące warunki:

1.4.1.      w czasie trwania Konkursu dokonają zakupu Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt 7 (Podstawowe zasady) Regulaminu w liczbie co najmniej jednego oraz zachowają oryginalny dowód zakupu Produktów Promocyjnych. Każdy zakup Produktów objęty danym zgłoszeniem do Konkursu musi być wykazany odrębnym Dowodem zakupu, o którym mowa w pkt. 1.5.
1.4.2.      Zrobić zdjęcie przedstawiające Uczestnika w trakcie trwania chwili relaksu (dalej: Zdjęcie), z zastrzeżeniem, że Zdjęcie nie może przedstawiać wizerunku innych osób trzecich;
1.4.3.      a następnie zgłosić udział w Konkursie poprzez:
1.4.3.1.      stronę internetową Konkursu, co wymaga wypełnienia przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i podania swoich danych osobowych tj. adres e-mail (dalej: Formularz zgłoszeniowy), załączenia Zdjęcia i kliknięcia przycisku oznaczającego przesłanie zgłoszenia do Organizatora lub
1.4.3.2.      opublikowanie Zdjęcia na swoim osobistym profilu w serwisie Instagram i oznaczenie go hashtagiem #SilanRelaxMoments z zastrzeżeniem, że profil użytkownika serwisu Instagram powinien być publicznie dostępny.

1.5.        Jako dowody dokonania zakupu Produktów Promocyjnych akceptowane są wyłącznie paragony fiskalne oraz faktury VAT wystawione osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy) – w oryginale (dalej łącznie: Dowody zakupu). Nie będą akceptowane np. faktury VAT z NIP nabywcy, potwierdzenia dokonania płatności kartą, kserokopie Dowodu zakupu itp.

1.6.        Data i godzina zakupu Produktów Promocyjnych widniejąca na Dowodzie zakupu musi być wcześniejsza niż data wysłania Zgłoszenia. Wszelkie Zgłoszenia dokonane po upływie czasu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.

1.7.        Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:

1.7.1.      zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz spełnia warunki uczestnictwa określone w Regulaminie;
1.7.2.      jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mogły powstać w związku ze zgłoszeniem jego Zdjęcia oraz Odpowiedzi, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
1.7.3.      wyraża zgodę na wykorzystywanie zgłoszonego w Konkursie Zdjęcia na potrzeby promocji i reklamy związanej z Konkursem, w tym jego publikację na stronie internetowej Konkursu oraz w mediach społecznościowych.

1.8.        Każde prawidłowo przesłane zdjęcie to jedno zgłoszenie w Konkursie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem, że dla każdego z nich odrębnie spełni warunki uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w pkt 1.4. Regulaminu. Bez względu na liczbę przesłanych zgłoszeń, jeden Uczestnik może zostać zwycięzcą tylko jednej nagrody I stopnia, jednej nagrody II stopnia. Uczestnik, który przesłał więcej niż jedno Zgłoszenie może zostać zobligowany do przesłania wszystkich oryginalnych Dowodów zakupu odpowiadających ilości dokonanych Zgłoszeń. Uczestnik, który nie będzie w stanie przesłać oryginalnych Dowodów zakupów odpowiadających ilości dokonanych Zgłoszeń zostanie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wyeliminowany z Konkursu. Wygrane przez takiego Uczestnika nagrody nie zostaną mu wydane jako uzyskane bezpodstawnie.

1.9.        Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego adresu e-mail. W ramach udziału w Konkursie z jednego adresu e-mail nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten adres, który Uczestnik podał w swoim pierwszym wysłanym Formularzu zgłoszeniowym. Każdy adres e-mail traktowany jest w Konkursie jako odrębny Uczestnik. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika z podaniem innego adresu e-mail, a także zgłoszenie udziału w Konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego adresu e-mail, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.

1.10.    W odpowiedzi na prawidłowo przesłane zgłoszenie za pomocą strony internetowej w Konkursie Uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość e-mail o przyjęciu zgłoszenia przez Organizatora.

2.         NAGRODY

2.1.        Do wydania w Konkursie są następujące nagrody:

2.1.1.      1 (słownie: jedna) nagroda I stopnia, składająca się z vouchera o wartości 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) brutto do wykorzystania w biurze podróży Itaka (dalej: Nagroda Główna) oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 1.444,43 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści cztery złote 43/100), przeznaczonej na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie. Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi 14.444,43 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 43/100) brutto;
2.1.2.      39 (słownie: trzydzieści dziewięć) sztuk nagród II stopnia, przy czym jedną nagrodę II stopnia stanowi aparat fotograficzny Instax Square SQ6 o wartości jednostkowej 499,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto (dalej: Nagrody II Stopnia) oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 55,44 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 44/100), przeznaczonej na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie. Łączna wartość jednostkowej nagrody II stopnia wraz z nagrodą pieniężną wynosi 554,44  zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery złote 44/100) brutto;

2.2.        Uczestnik może zrealizować Nagrodę Główną w ciągu 2 lat od daty wystawienia vouchera. Voucher jest wystawiony przez NOWA ITAKA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Voucher może być użyty jedynie jako płatność (całkowita lub częściowa) za wyjazdy organizowane przez NOWA ITAKA sp. z o.o. do wartości vouchera. W przypadku zakupu wyjazdu o łącznej wartości niższej od wartości, na jaką opiewa posiadany voucher, nie zwraca się różnicy ceny. W przypadku zakupu wyjazdu o łącznej wartości wyższej od wartości, na jaką opiewa posiadany voucher - można dokonać dopłaty w formie gotówkowej lub przelewem. Całkowita lub częściowa zamiana vouchera na gotówkę nie jest możliwa. Więcej informacji: https://www.itaka.pl/bon_wakacyjny/

 

3.         ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1.        Zwycięzców Konkursu, tj. Uczestników, którzy przesłali najlepsze Zgłoszenia (dalej: Zwycięzcy), wyłoni Henkel spośród kandydatów przedstawionych przez jury składające się z osób powołanych przez Organizatora (dalej: Jury).  Jury oraz Henkel dokonają wyboru według własnego uznania, uwzględniając kryteria określone w pkt 1.4.2 Regulaminu. Szczegółowe zasady działania Jury i techniczne elementy procedury wyłaniania kandydatów do nagród, a następnie Zwycięzców, określa odrębny, wewnętrzny regulamin Jury wydany przez Organizatora.

3.2.        Wszyscy zwycięzcy Konkursu wyłonieni zostaną do dnia 22 lipca 2019 r.

3.3.        W przypadku, gdy spośród przesłanych zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w zdaniu poprzednim), może zostać przyznana niższa liczba nagród.

3.4.        W dniu 22 lipca 2019 r. Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany przez nich w Formularzu zgłoszeniowym lub poprzez wiadomość wysłaną przez przedstawiciela Organizatora do zwycięzcy na jego prywatny profil na Instagramie. W związku z powyższym, Uczestnicy powinni na bieżąco śledzić skrzynkę odbiorczą wskazanego adresu e-mail oraz swojego profilu na Instagramie, w tym także folder SPAM – na wypadek, gdyby wiadomość od Organizatora została jako taki zakwalifikowana przez automatyczny filtr ww. skrzynki odbiorczej.

3.5.        W nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia powiadomienia Zwycięzców o wygranej zgodnie z pkt. 3.4. Regulaminu, Zwycięzcy zobowiązani są w odpowiedzi na otrzymaną od Organizatora wiadomość mailową przesłać informacje niezbędne do wysyłki nagród, tj. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania wraz z zeskanowanym dowodem zakupu Produktów Promocyjnych. Wymagane jest także zeskanowanie podpisanego oświadczenia (każde z osobna):

3.5.1.       „Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w konkursie „Odkryj swoje relax moments” zapoznałem się z regulaminem tego konkursu i wyraziłem/am zgodę na jego treść”;
3.5.2.      „Potwierdzam, że wyraziłem zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu „Silan Relax Moments” w tym w celu wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji”;
„Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z moim udziałem w konkursie „Silan Relax Moments” i wykonaniem zadania konkursowego polegającego na zrobieniu zdjęcia przedstawiającego swoją chwilę relaksu i wrzuceniu go na Instagram z oznaczeniem hasztagiem #SilanRelaxMoments lub stronę internetową www.relaxmoments.pl, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu „Silan Relax Moments”  oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą przyjęcia nagrody w ww. konkursie, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, przenoszę na Organizatora ww. konkursu – spółkę Albedo Marketing Sp. z o.o. autorskie prawa majątkowe do mojego zdjęcia.”

3.6.        Nagrody w Konkursie wydane zostaną najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2019 r. Nagrody wysłane zostaną pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę w wiadomości wysłanej do Organizatora, zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu. 

3.7.        Odbiór nagrody zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. Uczestnik obowiązany jest informować Organizatora o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania. Brak wypełnienia powyższego obowiązku przez Uczestnika może uniemożliwić Organizatorowi wydanie nagrody Uczestnikowi.

4.         REKLAMACJE

4.1.        Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi do dnia 2 września 2019 r. (decyduje data wpływu do Organizatora).

4.2.        Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Silan Relax Moments” lub wysłać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres info@albedomarketing.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

4.3.        Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.4.        Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5.         WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.        W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) przez: Organizatora, Henkel Polska sp. z o. o. oraz inne podmioty związane bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także osoby pozostające z ww. osobami w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub bliskiego stosunku towarzyskiego.

5.2.        Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Instagram ani nie jest z nim związany. Odpowiedzialność prawną za realizację Konkursu ponosi Organizator. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu ponosił Instagram w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. treść pkt 3 Wskazówek dotyczących promocji w serwisie Instagram w zw. z art. 3853 pkt 1 i 2 Kodeksu cywilnego).

5.3.        W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wyraźnie zastrzega, że w treści zgłoszenia (Zdjęcia) nie wymaga się mylnego oznaczenia przez Uczestników jakichkolwiek treści, w tym oznaczania siebie lub innych użytkowników Instagramu na Zdjęciach, na których ich nie ma. Jeśli Uczestnicy przy okazji swojego udziału w Konkursie podejmują jakiekolwiek działania opisane powyżej, to robią to wyłącznie dobrowolnie oraz we własnym zakresie, a Organizator nie będzie w żaden sposób premiował (wynagradzał) takich działań w Konkursie (działania takie np. nie zwiększają szans Uczestników na zdobycie nagrody).

5.4.        Zgłoszenie w Konkursie (Zdjęcie):

5.4.1.      powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
5.4.2.      nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem;
5.4.3.      nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Henkel Polska sp. z o. o.;
5.4.4.      nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;
5.4.5.      nie może prezentować niskiego poziomu artystycznego;
5.4.6.      nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

5.5.        Organizator ma prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.

5.6.        Dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego, jeżeli spełnia następujące warunki:

5.6.1.      jest prawdziwy, tzn.: wystawiony przez Sklep, którego dane się na nim znajdują, nie jest podrobiony lub sfałszowany;
5.6.2.      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;
5.6.3.      na liście zakupów jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też widnieje na nim inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego; jeśli z treści Dowodu zakupu nie wynikają jasno powyższe warunki, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić to w Sklepie (pieczątka Sklepu i podpis jego przedstawiciela);
5.6.4.      data i godzina widniejąca na Dowodzie zakupu przypada przed Zgłoszeniem zdjęcia.

5.7.        Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Henkel Polska sp. z o.o. z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 3.5.2. Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i Henkel Polska sp. z o.o. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora lub Henkel Polska sp. z o. o. w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.

5.8.        W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

5.8.1.      dokonując zgłoszenia w Konkursie za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego podają fikcyjne dane osobowe;
5.8.2.      prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;
5.8.3.      prowadzą jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

5.9.        W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne Zdjęcia, które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, którego Zdjęcie zostało przesłana do Organizatora jako pierwsza. Nie wyklucza to jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego Zdjęcia lub Odpowiedzi przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

5.10.    Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

5.11.    Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.

5.12.    Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

5.13.    Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

5.14.    Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5.15.    W przypadku Uczestników, którzy dokonują zgłoszenia udziału w Konkursie za pośrednictwem Instagramu, poprzez spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1.3. Regulaminu, publikacja Zdjęcia na prywatnym profilu na Instagramie oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i akceptację jego postanowień.

5.16.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Konkursu i/lub wiadomość wysłaną na adres e-mail podany przez Uczestników w Formularzu zgłoszeniowym.

5.17.    Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5.18.    Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora.

5.19.    Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

5.20.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

5.21.    Konkurs organizuje spółka Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych, NIP 779-21-83-071.

5.22.    Organizator działa na zlecenie Henkel Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567666, NIP 5252624369, REGON 362077261.