Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN PROMOCJI PROWADZONEGO POD NAZWĄ:

„FUZETEA z kodem do Audioteki”

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „FUZETEA z kodem do Audioteki” (zwany dalej „Promocja”).
 1. Organizatorem Promocji jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).
 2. Partnerem Promocji (który odpowiada za realizację Kodów Promocyjnych uzyskiwanych w czasie Promocji) jest Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000391239, NIP 5213618086, REGON 142929237, z kapitałem zakładowym 2.117.208 złotych opłaconym w całości, adres e-mail biuro@audioteka.com (dalej: „Audioteka”).
 3. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, dokonująca zakupu w internetowym sklepie pl, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 1. Promocja zaczyna się 19.06.2019 a kończy dnia 02.07.2019 roku lub do wyczerpania nagród.
 2. Promocją objęte są napoje Fuzetea wszystkie smaki o pojemności 0,5l i 0,4l oraz 0,33l FUZETEA Lemon Lemongrass, 0,33l FUZETEA Mango Camomile, 0,33l Fuzetea Hibiskus.
 • 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI I ODBIORU NAGRODY

 1. Aby wziąć udział w Promocji należy w terminie od dnia 19.06.2019 roku do dnia 02.07.2019 roku:
 1. dokonać zakupu dowolnego napoju Fuzetea o pojemności 0,5l lub 0,4l, oraz 0,33l FUZETEA Lemon Lemongrass, 0,33l FUZETEA Mango Camomile, 0,33l Fuzetea Hibiskus
 2. aby otrzymać Kod należy wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Frisco.pl treści marketingowych. Zgodę można wyrazić w ustawieniach konta na stronie frisco.pl w zakładce Zgody.
 3. Wysyłka Kodów będzie się odbywać w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 4. po otrzymaniu kodu promocyjnego uprawniającego do bezpłatnego odbioru jednego audiobooka z kolekcji promocyjnej, wejść na stronę internetową Promocji fuzetea.audioteka.pl
 5. kliknąć przycisk "Odbierz" przy wybranym audiobooku z kolekcji promocyjnej lub umieścić go w koszyku w ogólnodostępnym serwisie Audioteka,
 6. po przejściu do koszyka wybrać opcję „Mam kod promocyjny”,
 7. zalogować się na uprzednio utworzone konto w serwisie Audioteka lub dokonać rejestracji nowego konta w serwisie Audioteka zgodnie z regulaminem serwisu Audioteka (poprzez podanie adresu e-mail oraz wybranego przez rejestrującego się hasła); rejestracja nowego konta będzie wymagała akceptacji regulaminu serwisu Audioteka, dostępnego pod adresem internetowymhttp://audioteka.com/pl/terms-of-use,
 8. po zalogowaniu się lub rejestracji nowego konta w serwisie Audioteka ponownie wybrać opcję „Mam kod promocyjny” i wpisać w polu „Wpisz kod promocyjny” kod przesłany przez Frisco.pl, zatwierdzając przyciskiem „Przelicz”; przeliczenie powinno skutkować obniżeniem ceny do 0 PLN (zero złotych),
 9. zakończyć transakcję klikając przycisk „Zamawiam i płacę”,
 10. pobrać i zainstalować aplikację Audioteka w wersji odpowiedniej dla danego urządzenia, (odnośniki umożliwiające instalację aplikacji za pośrednictwem Google Play lub Apple iTunes dostępne są pod adresem internetowym http://audioteka.com/pl/applications; aplikacja działa na urządzeniach z systemem Android 5+ i nowszym, iOS 10+ i nowszym),
 11. po zainstalowaniu aplikacji Audioteka zalogować się do niej tymi samymi danymi (adres mailowy oraz hasło), które zostały podane odpowiednio przy rejestracji konta w serwisie Audioteka lub logowaniu się do serwisu Audioteka w trakcie odbierania bezpłatnego Audiobooka z kolekcji promocyjnej,
 12. otrzymany w ramach Promocji audiobook z kolekcji promocyjnej będzie widoczny w ramach funkcji “Moja półka”, zawartej w serwisie Audioteka oraz we wszystkich wersjach aplikacji Audioteka.

 

 1. Odsłuchanie audiobooka z kolekcji promocyjnej otrzymanego przy wykorzystaniu kodu promocyjnego uzyskanego podczas Promocji możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Audioteka. Audiobooka z kolekcji promocyjnej otrzymanego przy wykorzystaniu kodu promocyjnego uzyskanego podczas Promocji nie można pobrać jako odrębnego pliku ze strony internetowej Audioteki.
 2. Uzyskane w Promocji kody promocyjne można wykorzystać do 31.07.2019 Po upływie tego terminu kod promocyjny zostanie dezaktywowany i nie będzie uprawniał do otrzymania bezpłatnego audiobooka z kolekcji promocyjnej.
 3. Przed zakończeniem transakcji zgodnie z pkt 1 f) powyżej, Uczestnik może dodać do koszyka zakupowego (w którym już znajduje się audiobook z kolekcji promocyjnej wybrany przez niego na stronie internetowej Promocji) inne audiobooki znajdujące się w ofercie serwisu Audioteka. W takim wypadku:
 1. po wprowadzeniu kodu promocyjnego i naciśnięciu przycisku „Przelicz” nastąpi obniżenie łącznej ceny tej transakcji o wartość audiobooka z kolekcji promocyjnej, a Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty za dodane audiobooki z oferty serwisu Audioteka zgodnie z regulaminem serwisu Audioteka;
 2. jeżeli do koszyka zakupowego zostanie dodany audiobook z oferty serwisu Audioteka znajdujący się jednocześnie w kolekcji promocyjnej (inny niż wybrany przez Uczestnika na stronie internetowej Promocji), to po wprowadzeniu kodu promocyjnego i naciśnięciu przycisku „Przelicz” nastąpi obniżenie ceny tej transakcji o wartość najdroższego z audiobooków z kolekcji promocyjnej znajdującego się w koszyku zakupowym Uczestnika, a Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty pozostałej ceny (wskazanej po naciśnięciu przycisku „Przelicz”), zgodnie z regulaminem serwisu Audioteka.

 

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w regulaminie serwisu Audioteka (dostępny pod adresem http://audioteka.com/pl/terms-of-use).
 2. Serwis Audioteka nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nieprawidłowości w realizacji kodu promocyjnego spowodowane podaniem przez Uczestnika Promocji nieprawidłowych lub niepełnych danych;
  2. nieposiadanie odpowiedniego urządzenia spełniającego wymagania do odtwarzania audiobooka z kolekcji promocyjnej.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie Promocji obowiązują postanowienia regulaminu serwisu Audioteka, dostępnego w serwisie Audioteka pod adresem http://audioteka.com/pl/terms-of-use.

 

 • 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Promocji są 4 audiobooki z kolekcji promocyjnej Fuzeteao wartości 20 PLN brutto każdy.
 2. W zależności od ilości zakupionego Produktu Promocyjnego (Fuzetea wszystkie smaki o pojemności 0,5l; 0,4l; 0,33l) Uczestnik otrzyma następującą ilość kodów:
 3. a) 1 szt – Uczestnik otrzyma 1 Kod,
 4. b) 2 szt– Uczestnik otrzyma 2 kody,
 5. c) 3 szt– Uczestnik otrzyma 3 kody,
 6. d) 4 szt i więcej– Uczestnik otrzyma 4 kody.
 7. W przypadku jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego w ilości przekraczającej 4 sztuki, Uczestnik nie otrzyma większej ilości Kodów niż wskazane w ust 2 powyżej.
 8. Nagrody są gwarantowane dla każdego Uczestnika, który kupi produkty objęte Promocją zgodnie z § 2 niniejszego regulaminu.
 9. Liczba nagród gwarantowanych jest ograniczona i wynosi 2000 sztuk. Nagrody dostępne będą od 19.06.2019 roku do 02.07.2019 roku lub do wyczerpania zapasów.
 10. Odbiór nagród po wyczerpaniu zapasów lub po terminie 31.07.2019 roku nie będzie możliwy.

 

 • 4

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje rozpatruje komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie 01-645 przy ul. Jana Gawińskiego 7 lub elektronicznej na adres reklamacje@fortis.pl. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Promocji, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 2. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 

 

 • 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dale jako „Dane Osobowe”), jest Organizator. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) zwaną dalej „Ustawą”, a od dnia jej uchylenia, tj. od 25 maja 2018 r., zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celach z związanych z organizacją Konkursu, w tym m.in. w celu ustalenia zwycięzców i wydania nagród (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy i art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników i cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy i art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane zwycięzców będą także przetwarzane w celu wykonania obowiązków podatkowych w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od nagrody w Konkursie (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2 Ustawy i art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora, operatorzy pocztowi świadczący dla Organizatora usługi pocztowe i przewozowe (w zakresie niezbędnym do dostarczenia przesyłki), a także usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora oraz ich upoważnieni pracownicy. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres od 06.2019 do 31.07.2019 roku.
 5. Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie.
 6. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:
 7. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz art. 15 i 16 RODO),
 8. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
 9. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody,
 10. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 11. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i mających postać elektroniczną, dla których podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika.
 12. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
 13. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej powołanego w Agencji Fortis Inspektora Ochrony Danych (kontakt do IOD: IOD@fortis.pl). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Organizatora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem przed przystąpieniem do Promocji.
 2. Regulamin Promocji dostępny będzie na stronie www.fuzetea.audioteka.pl.
 3. Wszystkie nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszym Promocji nie podlegają wymianie przez Organizatora na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

 

 

 

Załącznik 2

Kolekcja Promocyjna audiobooków Fuzetea