Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

                                                                                                      

 grafika_6.png

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Ćwicz z Ewą Chodakowską”

 1. Organizatorem akcji promocyjnej, prowadzoną pod nazwą: „Ćwicz z Ewą Chodakowską”, zwaną dalej "Akcją Promocyjną" jest Purella Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Wiertnicza 32, 02-952 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000565049, NIP 951 239 49 17, REGON: 361898145, reprezentowaną przez: Michała Czerwińskiego – Prezesa Zarządu zwana dalej "Organizatorem".

 

 1. Akcja promoc prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczym do tej ustawy.

 

 1. Rozpoczęcie akcji promocyjnej nastąpi w dniu 26.07.2019 roku o godzinie 00:00, a zakończenie w dniu 30.08.2019 roku o godzinie 23:59.

 

 1. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski (dalej „Uczestnik Akcji Promocyjnej”).

 

 

 1. Akcja promocyjna prowadzona będzie wyłącznie na stronie sklepu internetowego Frisco.pl.

 

 1. W akcji pormocyjnej nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu akcji pormocyjnej na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, rodzice małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi. W przypadku weryfikacyj uszetników biorących udział w akcji promocyjnej, którzy okażą się osobami wymienionymi w niniejszym punkcie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

 

 

 1. Zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

8.1 Zgłoszenie udziału w w Akcji Promocyjnej musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.

8.2 W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie następujące warunki:   

8.2.1 Dokonać jednorazowo zakupów na stronie www.frisco.pl o wartości minimum 100 zł brutto, w tym dokonać zakupu minimum 3 dowolnych produktów z linii BeRAW Ewa Chodakowska, aby otrzymać kod promocyjny na miesięczny dostęp do platformy BeActive TV8.2.2 Zachować dowód zakupu.

 

8.3 Przed przystąpieniem do akcji promocyjnej każdy Uczestnik powinien zapoznać się
z Regulaminem, potwierdzić akceptację jej postanowień poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody w formularzu akcji promocyjnej, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Akcji promocyjnej.

 

8.4 Każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej może uczestniczyć w niej dowolną liczbę razy, o ile każdorazowo spełni jej wymagania.

 

8.5 Udział w Akcji Promocyjnej jest całkowicie dobrowolny, a uczestnictwo bezpłatne.

8.6 Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Akcji Promocyjnej w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych
w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:

8.6.1 podaje nieprawdziwe dane;         

8.6.2 jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

 

 1. Kod Promocyjny

9.1 W ramach akcji pormocyjnej do zakupów zgodnych z wymaganiami niniejszego regulaminu  zostanie przekazany "Kod promocyjny” na miesięczny dostęp do platformy www.beactivetv.pl, o łącznej wartości 29,99 (dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziwięć groszy) zł brutto. Kod dostępu zostanie wysłany elektronicznie na adres email zarejestrowany w sklepie Frisco.pl. Aby otrzymać Kod należy wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną treści marketingowych. Zgodę można wyrazić w ustawieniach konta na stronie www.frisco.pl w zakładce Zgody. Wysyłka Kodów będzie się odbywać w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Każdy kod promocyjny ważny będzie przez maksymalnie 4 miesięce począwszy od  dnia 26.07.2019r.

9.2 Kod promocyjny nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne

10.1 Każdemu Uczestnikowi akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia akcji  26.07.2019r. do dnia jej zakończenia 30.08.2019r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 30.08.2019r. nie są rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

10.2 Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny adres korespondencyjny Uczestnika wraz z kodem pocztowym reklamującego datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, dokładną nazwę Akcji Promocyjnej oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację).

10.3 Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
Purella Sp. z o.o.,  ul. Wiertnicza 32 , 02-952 Warszawa z dopiskiem: reklamacja akcji promocyjnej –  „Ćwicz z Ewą Chodakowską”

10.4 Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

10.5 Roszczenia związane z udziałem w akcji promocyjnej przedawniają się z upływem 3 miesięcy od dnia wymagalności.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

11.1 Dane osobowe uczestników Akcji Promocyjnej będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z realizacją Akcji Promocyjnej, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem danych zwycięzcy na stronie https://www.frisco.pl.

11.2 Administratorem danych osobowych Purella Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertnicza 32.     

11.3 Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

         - imię i nazwisko Uczestnika,

- adres poczty elektronicznej,

- numer telefonu kontaktowego,

- adres zamieszkania

11.4 Uczestnicy Akcji Promocyjnej wszelkie pytania w zakresie przetwarzania danych mogą zgłaszać na adres Purella Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Wiertniczej 32, 02-952 w Warszawie, z dopiskiem reklamacja akcji promocyjnej –„Ćwicz z z Ewą Chodakowską”.

11.5 Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Akcji Promocyjnej, w tym przekazanie Kodu Promocyjnego.

11.6 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: dobrowolnie udzielonej zgody (realizacja akcji promocyjnej) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, obowiązku wynikającego z przepisów prawa (cele rachunkowo-podatkowe) - art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

11.7 Dostęp do danych osobowych będzie miał wyłącznie upoważniony personel administratora oraz podmioty zewnętrzne, świadczące na rzecz administratora usługi marketingowe.

11.8 Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będących członkami UE.

11.9 Dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących rachunkowości i podatków, oraz przedawnienia dochodzenia roszczeń.

11.10 Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych go dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

11.11 Uczestnik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

11.12 Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

11.13 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.

11.14 Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym do profilowania.

 

 1. Postanowienia końcowe

12.1 Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest do wglądu na stronie internetowej akcji pod adresem: www.beraw.pl, w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Wiertnicza 32, 02-952 Warszawa oraz na Frisco.pl w zakładce regulaminy. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin akcji drogą pocztową.

12.2 Uczestnik przed przystąpieniem do akcji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad akcji, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w akcji.

12.3 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników akcji określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

12.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikające z akcji są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.07.2019r.

 

 

Załącznik 1 Instrukcja

 1. W prawym górnym rogu kliknij przycisk „DOŁĄCZ

grafika_1.png 

2. Wypełnij formularz rejestracji.

Po wypełnieniu otrzymasz na swojego maila informacje z prośbą o potwierdzenie konta.

grafika_2.png
 

 


3. Następnie logujemy się w prawym górnym rogu w zakładce „LOGOWANIE”.

 grafika_3.png

 

4. Po zalogowaniu kliknij w panel klienta w prawym górnym rogu „TWOJE KONTO

5. Wpisz KOD PROMOCYJNY 

 grafika_4.png

6. Następnie przejdź do dowolnego treningu i kliknij „OGLĄDAM ZA KOD

 grafika_5.png