Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN KONKURSU

„Najsmaczniejsze dania, codziennie 501 zł do wygrania”

(„Regulamin”)

 

1.             POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w konkursie „Najsmaczniejsze dania, codziennie 501 zł do wygrania” („Konkurs”) jest HJ Heinz Polska sp. z o. o. z siedzibą w Pudliszkach (63-840), ul. Fabryczna 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491355 o kapitale zakładowym w wysokości 15.550.880,00 zł; NIP 6961001802 („Organizator”).
 • Organizatorem wykonawczym Konkursu jest Afekt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60- 521), przy ul. Słowackiego 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS  0000390702,  posiadająca  NIP  7792396192  oraz  kapitał  zakładowy    w wysokości 10.000,00 zł, z którym można kontaktować się na adres email: sekretariat@afekt.pl („Organizator Wykonawczy”).
 • Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej
 • Organizator Wykonawczy ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie Nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia
 • Konkurs trwa od dnia 3.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. i obejmuje sprzedaż Produktów Promocyjnych, których zakup upoważnia do udziału w Konkursie oraz dokonywanie Zgłoszeń w Konkursie, nie obejmuje natomiast weryfikacji Zgłoszeń, wydawania Nagród i rozpatrywania
 • Konkursem objęte są dania gotowe marki Pudliszki („Produkty Promocyjne”) zakupione w sklepie („Punkt Sprzedaży”). Wybór sklepu, w którym Uczestnik dokona Zakupu Promocyjnego jest dobrowolny i w żaden sposób nie wpływa na warunki uczestnictwa w Konkursie.
 • Organizator Wykonawczy powoła komisję składającą się z 3 jego przedstawicieli („Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników oraz podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie, w tym rozpatrywania

 

2.       NAGRODY

 • Organizator przewidział 60 nagród w Konkursie, każda w postaci sumy pieniężnej w wysokości 501 zł (słownie: pięćset jeden złotych), płatna przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zwycięzcę („Nagroda”).
 • Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator przyzna każdemu Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowić będzie 11,11% wartości otrzymanej przez Zwycięzcę Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy

 

zostanie pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Organizator Wykonawczy pobierze od Zwycięzcy ustaloną wedle powyższego kwotę nagrody dodatkowej na zryczałtowany podatek dochodowy,   o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm.) i odprowadzi ją do właściwego Urzędu Skarbowego.

 • Wypłata Nagrody nastąpi przelewem na wskazany przez Zwycięzcę Nagrody rachunek bankowy.
 • Zwycięzca nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby
 • Jeden Uczestnik może uzyskać prawo do maksymalnie jednej Nagrody w

3.             WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych osób pełnoletnich – konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora, pracownicy Organizatora Wykonawczego, pracownicy Punktów Sprzedaży, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym      z tymi
 • Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która dokonała przynajmniej jednego prawidłowego Zgłoszenia w Konkursie (dalej: „Uczestnik”).
 • Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  • spełniać warunki, o których mowa w pkt. 3.1. powyżej,
  • nabyć w okresie trwania Konkursu, w Punkcie Sprzedaży, jednorazowo, Produkt lub Produkty Promocyjne („Zakup Promocyjny”),
  • zachować oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego lub faktury,
  • zgłosić się do Konkursu w czasie jego trwania, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu Zakupu Promocyjnego, poprzez:
   1. kreatywne opisanie smaku ulubionego dania gotowego Pudliszki „Odpowiedź” oraz
   2. wysłanie SMS-a pod numer 4031* o treści „numer paragonu lub faktury.Odpowiedź” („Zgłoszenie”). Odpowiedź na zadanie konkursowe może składać się dowolnej ilości znaków.

*koszt sms-a wg stawek operatora

 • Odrzucone zostaną Zgłoszenia, które:
  • zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
  • zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia

 

etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;

 • zawierają treści niezgodne z prawem;
 • zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
 • naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;
 • naruszają dobre obyczaje;
 • promują produkty konkurencyjne wobec Produktów Promocyjnych;
 • nie spełniają innych warunków opisanych w
 • Uczestnik może wykonać dowolną ilość Zgłoszeń z zastrzeżeniem, że każde Zgłoszenie związane jest z odrębnym Zakupem Promocyjnym (inny paragon lub faktura).

 

4.             WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU. WYDAWANIE NAGRÓD

 • Spośród Zgłoszeń otrzymanych każdego dnia trwania Konkursu, o którym mowa w pkt

1.5 Regulaminu, Komisja Konkursowa wybierze jedno najlepsze zadanie konkursowe („Zwycięzca”).

 • Komisje Konkursowe będą zwoływane co tydzień, począwszy od dnia 16.07.2019 r, według następującego harmonogramu:
  • Spośród Uczestników którzy dokonali Zgłoszenia w dniach 3.07.2019 r.- 7.07.2019 r. Komisja Konkursowa wyłoni 5 Zwycięzców w dniu 16.07.2019
  • Spośród Uczestników którzy dokonali Zgłoszenia w dniach 8.07.2019 r.- 14.07.2019r. Komisja Konkursowa wyłoni 7 Zwycięzców w dniu 23.07.2019
  • Spośród Uczestników którzy dokonali Zgłoszenia w dniach 15.07.2019 r.- 21.07.2019r. Komisja Konkursowa wyłoni 7 Zwycięzców w dniu 30.07.2019
  • Spośród Uczestników którzy dokonali Zgłoszenia w dniach 22.07.2019 r.- 28.07.2019r. Komisja Konkursowa wyłoni 7 Zwycięzców w dniu 6.08.2019
  • Spośród Uczestników którzy dokonali Zgłoszenia w dniach 29.07.2019 r.- 4.08.2019r. Komisja Konkursowa wyłoni 7 Zwycięzców w dniu 13.08.2019
  • Spośród Uczestników którzy dokonali Zgłoszenia w dniach 5.08.2019 r.- 11.08.2019r. Komisja Konkursowa wyłoni 7 Zwycięzców w dniu 20.08.2019
  • Spośród Uczestników którzy dokonali Zgłoszenia w dniach 12.08.2019 r.- 18.08.2019r. Komisja Konkursowa wyłoni 7 Zwycięzców w dniu 27.08.2019
  • Spośród Uczestników którzy dokonali Zgłoszenia w dniach 19.08.2019 r.- 25.08.2019r. Komisja Konkursowa wyłoni 7 Zwycięzców w dniu 3.09.2019
  • Spośród Uczestników którzy dokonali Zgłoszenia w dniach 26.08.2019 r.- 31.08.2019r. Komisja Konkursowa wyłoni 6 Zwycięzców w dniu 10.09.2019
 • Komisje Konkursowe wyłonią najlepsze zadania konkursowe w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności i pomysłowości, a także biorąc pod uwagę zgodność Zgłoszeń z Regulaminem. Komisja Konkursowa zgodnie z ww. kryteriami przyzna wybranym Uczestnikom 60 Nagród.
 • Informację o wyborze najlepszego zadania konkursowego Organizator Wykonawczy prześle na numer telefonu, z którego otrzymał Zgłoszenie wraz z odesłaniem (link) do formularza, w którym wyłoniony Zwycięzca w terminie 5 dni od otrzymania wiadomości załączy skan lub zdjęcie dowodu zakupu Produktu Promocyjnego oraz przekaże dane

 

niezbędne do wydania Nagrody, tj. imię, nazwisko, ulica, numer ulicy i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego. Zwycięzca oświadczy również, że:

 • zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść,
 • zgodnie z zastrzeżeniem pkt. 3.1. Regulaminu nie jest pracownikiem Organizatora Konkursu tj. HJ HEINZ Polska sp. z o. o. ani pracownikiem Organizatora Wykonawczego - AFEKT sp. z o.o., ani nie jest pracownikiem Punktu Sprzedaży, a także nie jest członkiem najbliższej rodziny tych osób,
 • ma ukończone 18 lat,
 • posiada adres zamieszkania na terenie
 • W przypadku zaniechania wypełnienia formularza przez Zwycięzcę w terminie 5 dni od otrzymania informacji o wybraniu jego Zgłoszenia, Zwycięzca traci prawo do żądania wydania Nagrody, a Organizator Wykonawczy skontaktuje się z kolejną osobą, której Zgłoszenie było
 • Wydanie Nagrody uzależnione jest od podania przez Zwycięzcę danych osobowych, określonych w pkt 4.1. Regulaminu oraz przedłożenia Organizatorowi Wykonawczemu skanu lub zdjęcia dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, z zastrzeżeniem pkt 4.7.
 • Dowód dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego lub faktury potwierdza dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
 1. numer paragonu lub faktury jest zgodny z podanym w Zgłoszeniu;
 2. paragon fiskalny lub faktura jest prawdziwa - tzn. wystawiona przez Punkt Sprzedaży, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
 • paragon fiskalny lub faktura nie jest uszkodzona – tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na niej treści czy ich autentyczności, a w szczególności paragon lub faktura nie jest przecięta, ucięta, naderwana, rozmazana, niewyraźnya jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów lub faktur;
 1. w liście zakupów na paragonie lub fakturze jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego bądź też na paragonie lub fakturze widnieje adnotacja Punktu Sprzedaży pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu
  • Jeśli na skutek weryfikacji Organizator Wykonawczy stwierdzi, iż dowód dokonania Zakupu Promocyjnego nie jest autentyczny, Organizator Wykonawczy ma prawo żądać przesłania oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego. Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego powinien zostać przedłożony w siedzibie Organizatora Wykonawczego poprzez jego dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym (na koszt Uczestnika) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o poddaniu w wątpliwość autentyczności dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego. W przypadku niedostarczenia paragonu lub faktury w tym terminie Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa podejmie próbę skontaktowania się z kolejnymi Uczestnikami, które nadesłały najlepsze zadania konkursowe.
  • Nagrody wydane zostaną do dnia 30.09.2019

 

 • W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie, Zwycięzca traci prawo do

 

5.             POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi Wykonawczemu w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród, o którym mowa w pkt. 4.9. Regulaminu, pisemnie listem poleconym na adres Organizatora Wykonawczego lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pudliszki501.pl (z dopiskiem w temacie „reklamacja”).
 • Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
 • Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora Wykonawczego. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Wykonawczego listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub w formie zwrotnej wiadomości e-mailowej (w zależności od formy nadania reklamacji).

6.             PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych  Uczestników  i  Zwycięzców   („Administrator”)  w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) („RODO”) jest
 • W sprawach dotyczących danych osobowych Uczestnik i Zwycięzca mogą skontaktować się z Administratorem poprzez:
 • e-mail: GDPR@kraftheinz.com,
 • pisemnie na adres
  • Dane Uczestników przetwarzane będą zgodnie z warunkami określonymi w RODO oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000 ze zm.) („UODO”) na podstawie:
   • uzasadnionego interesu Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:
    • w celu organizacji Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców,
    • w celu oferowania Uczestnikom bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów Administratora,
    • w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
    • w celu badania satysfakcji Uczestników,
   • Dane Zwycięzców przetwarzane będą zgodnie z warunkami określonymi w RODO oraz UODO na podstawie:
    • uzasadnionego interesu Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:
     • zrealizowania zobowiązań wobec Zwycięzców, w szczególności w celu wydania Nagród, poinformowania o zwycięstwie w Konkursie oraz rozliczenia podatku.

 

 • Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Uczestników, takie jak:
 • numer telefonu,
  • Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Zwycięzców, takie jak:
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres,
 • numer rachunku bankowego Zwycięzcy,
  • Odbiorcami danych Uczestników i Zwycięzców będą podmioty, które będą wspomagały organizację Konkursu, wśród których mogą znaleźć się następujące kategorie podmiotów:
   • podwykonawcy, czyli podmioty, z których Administrator korzysta przy organizacji Konkursu, w tym Organizator Wykonawczy, firmy księgowe, firmy informatyczne obsługujące jego systemy teleinformatyczne, dostawcy systemów informatycznych, firmy zapewniające obsługę logistyczną i dostawy, firmy świadczące usługi pocztowe, agencje marketingowe wykonujące dla Administratora akcje marketingowe,  promocyjne  i inne,  które  mają  zawartą  z nami umową powierzenia przetwarzania danych osobowych,
   • inni odbiorcy danych, którzy będą przetwarzać dane jako niezależny administrator daych np. banki, podmioty pośredniczące w płatnościach,
   • podmioty z grupy kapitałowej i partnerzy handlowi Administratora,
   • pracownicy i współpracownicy
  • Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  • Czas przechowywania danych osobowych Uczestników jest uzależniony od podstawy lub celu przetwarzania tych danych, w tym w szczególności dane te będą przetwarzane:
   • dane pozyskane w związku z Konkursem przechowywane będą do końca jego trwania powiększonego o okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, powstałych w związku z Konkursem,
   • dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu zgłoszenia przez podmiot danych uzasadnionego (zgodnie z przesłankami określonymi w art. 21 RODO) sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym
  • Uczestnikom przysługują, w stosownym przypadku, określonym w szczególności przez przepisy Art. 15-22 RODO:
   • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
   • prawo do usunięcia danych,
   • prawo ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych Uczestnika,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Uczestnik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie

 

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Procedurę, dotyczącą podstaw oraz sposobu wyrażania sprzeciwu zawiera Sekcja 4 RODO),

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Uczestnik, w sytuacji uznania, że Jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej ).
 • Uczestnicy mogą wykonywać przysługujące im prawa poprzez złożenie stosownego żądania pod adres email: GDPR@kraftheinz.com lub na adres siedziby
 • Podanie przez Uczestnika danych w postaci numeru telefonu jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Pozostałe dane zbierane przez Administratora są warunkiem odbioru
 • Niepodanie danych przez Uczestnika lub Zwycięzcę uniemożliwi:
  • świadczenie usług związanych z Konkursem, w tym wykonania przez Administratora obowiązków, wynikających z niniejszego Regulaminu,
  • udostępnianie Uczestnikom informacji, związanych z produktami

 

7.                  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • W okresie trwania Konkursu, treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora Wykonawczego oraz na stronie internetowej pod adresem: pudliszki501.pl.
 • Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora Wykonawczego, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.
 • W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące ochrony danych
 • Organizator ani Organizator Wykonawczy nie ponoszą odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług, których korzystają