Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Regulamin konkursu „Extra szkolna stołówka z Delmą Extra, edycja III”

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Extra szkolna stołówka z Delmą Extra, edycja III” jest Advalue Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000315469, NIP 525-24-38-359, regon 141528832, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł (dalej: „Organizator”).
 2. Fundatorem wszystkich nagród jest
 3. Konkurs pod nazwą „Extra szkolna stołówka z Delmą Extra, edycja III” (dalej: „Konkurs”) jest organizowany w celu promocji produktów marki Delma, należących do Upfield Polska z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-092), ul. Żwirki i Wigury 14 (dalej: „Upfield”). Konkursem objęte są wszystkie produkty marki Delma wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Upfield (dalej: „Produkty Promocyjne”).
 4. Informacja o Konkursie wraz  z  niniejszym  Regulaminem  (dalej:  „Regulamin”)  jest  dostępna  w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem extrastolowki.pl (dalej łącznie: „Strona Konkursowa”).
 5. Kontakt w sprawie Konkursu odbywa się w wyłącznie za pomocą formularza kontaktowego na Stronie Konkursowej extrastolowki.pl.
 6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie       z powszechnie obowiązującymi przepisami
 7. Konkurs trwa od 19.08.2019 r. do 31.12.2019 r., przy czym dniem zakończenia Konkursu jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne opisane w § 8 ust. 2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od 19.08.2019 r. do 21.10.2019 r. Opublikowanie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej do 04.11.2019
 8. Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej Strony Konkursowej,

znajdującej się pod adresem www.extrastolowki.pl.

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, pracownicy (tj. osoby świadczące pracę lub stałe usługi na podstawie umów cywilno- prawnych) Organizatora oraz Upfield Polska z o.o., jak również członkowie najbliższych rodzin ww. pracowników i współpracowników, tj. ich małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej
 3. Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu
 2. może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”), przy czym Uczestnik może wygrać jedynie nagrodę o której mowa w §4 ust.. 1 b) Regulaminu
 3. szkoły podstawowe, które spełniają warunki udziału w Konkursie prawidłowo zgłoszone przez

Uczestników (dalej „Szkoła”), przy czym Szkoła może wygrać jedynie nagrodę o której mowa w

 • 4 ust. 1 lit. a) Regulaminu
 1. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 poniżej oraz zgłoszenia o których mowa w ust. 6 poniżej do Konkursu przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Strony
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien, w okresie od dnia 19.08.2019 do dnia 21.10.2019 r dokonać zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”), tj. spełnić łącznie następujące warunki:
 3. dokonać w ww. okresie zakupu Produktu Promocyjnego określonego w § 1 3 i zachować dowód zakupu (paragon, rachunek lub faktura VAT),
 4. zapoznać się z zasadami Konkursu na Stronie Konkursowej extrastolowki.pl;
 5. wykonać pracę konkursową (dalej łacznie: „Pracę Konkursową”) polegającą na wypełnieniu zadania konkursowego (dalej łacznie: „Zadanie Konkursowe”), przy czym Praca Konkursowa powinna spełniać wymagania określone w § 3 ust.3 i § 6,
 6. wysłać Pracę Konkursową poprzez Stronę Konkursową podając w formularzu zgłoszeniowym (dalej łącznie: „Formularz Zgłoszeniowy”) swój numer telefonu komórkowego oraz numer paragonu/faktury/rachunku stanowiący dowód zakupu Produktu Promocyjnego, a także zaakceptować Regulamin Konkursu zaznaczając odpowiedni
 7. Przez cały czas trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu, do dnia 312.2019 r. Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód zakupu potwierdzający dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego.
 8. Dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego, jeżeli spełnia następujące

warunki:

 1. dowód zakupu jest oryginalny, tzn. został wystawiony przez sklep tj. podmiot faktycznie prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w punkcie handlowym lub prowadzi taką sprzedaż na odległość, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i nie zawiera oznak jego sfałszowania lub nie nosi znamion przeróbek,
 2. dowód zakupu został wystawiony w okresie, o którym mowa w ust. 3 powyżej,
 3. dowód zakupu nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści lub ich autentyczności, w szczególności dowód zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, podskrobany, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych dowodów zakupu;
 4. dowód zakupu jest czytelny,
 5. w wykazie zakupionych produktów na dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył jednego z Produktów Promocyjnych, bądź też na dowodzie zakupu widnieje adnotacja przedstawiciela sklepu pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy jednego z Produktów Promocyjnych.

Powyższe odpowiednio stosuje się do kopii/skanu dowodu zakupu w przypadku przesłania

dowodu drogą elektroniczną zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu.

 

 1. Każdy Uczestnik może także zgłosić do Konkursu dowolną szkołę. Aby zgłosić Szkołę, należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie Konkursowej extrastolowki.pl poprzez wprowadzenie właściwego numeru REGON, nazwy, adresu pocztowego i adresu e-mail Szkoły, zaakceptowanie właściwych oświadczeń oraz wymaganych zgód.
 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie Szkoły podstawowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają warunki udziału w Konkursie i zostaną prawidłowo zgłoszone. Organizator zastrzega, że Szkoły które zdobyły nagrodę I stopnia w I i II edycji Programu Delma Extra Stołówka nie mogą brać udziału w edycji III Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Szkoła spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Zgłoszenia Szkoły do Konkursu może dokonać jedynie Uczestnik, który uprzednio dokonał prawidłowego Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3. Zgłoszenia Szkoły do Konkursu jest dobrowolne tj. Uczestnik może brać udział w Konkursie bez dokonania Zgłoszenia Szkoły.
 4. Do Szkół , których dane zostały wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym, Organizator, na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail Szkoły, prześle wiadomość informującą o Zgłoszeniu Szkoły do Konkursu. Szkoła (Dyrektor Szkoły lub osoba upoważniona przez Dyrektora Szkoły), w ciągu 5 dni od otrzymania informacji powinien potwierdzić uczestnictwo Szkoły w Brak potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie w ww. terminie powoduje, iż zgłoszona Szkoła nie bierze udziału w Konkursie.
 5. Każdy Uczestnik może wysłać w trakcie trwania Konkursu dowolną liczbę Zgłoszeń, w tym zgłosić dowolną liczbę Szkół, pod warunkiem, że każde kolejne Zgłoszenie poprzedzone będzie kolejnym zakupem Produktu Promocyjnego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w myśl zasady, że jeden dowód zakupu uprawnia do przesłania jednego Zgłoszenia w Konkursie. Organizator zastrzega, iż Uczestnik nie może wysłać tej samej Pracy Konkursowej (tj. odpowiedzi na Zadanie Konkursowe o tej samej lub podobnej treści) więcej niż jeden

 

 

§ 3. Założenia Konkursu

 1. Konkurs podzielony jest na 3 etapy (dalej: „Etapy”): Etap I – 19.08.2019 – 09.2019

Etap II – 10.09.2019 – 30.09.2019

Etap III –  01.10.2019 – 21. 10.2019

 1. W każdym z Etapów Konkursu na Stronie Konkursowej zostanie opublikowane inne Zadanie Konkursowe, na które należy udzielić odpowiedzi (wykonać Pracę Konkursową).

Etap I: Opisz, jakim śniadaniem lubisz rozpocząć poranek?

Etap II: Opisz, jakie kanapki są najlepsze do szkoły?

Etap III: Opisz, jakimi składnikami warto wzbogacać jesienną dietę?

 1. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
 2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub

przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi,

 

 1. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich,

 

 1. nie może także sugerować właściwości leczniczych, ani przypisywać właściwości zapobiegania

chorobom w kontekście produktów marki Delma,

 

 1. nie może przekraczać więcej niż 500 znaków (ze spacjami).

 

Organizator zastrzega, że Prace Konkursowe, które nie będą spełniały wymogów określonych w niniejszym ustępie, nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięskich Prac Konkursowych.

 

 1. W celu wyłonienia Laureatów Nagrody I Stopnia oraz Laureatów Nagrody II Stopnia (dalej łącznie: „Laureat Konkursu”) oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową (dalej łącznie: „Komisja Konkursowa”), złożoną z przedstawicieli Organizatora oraz Upfield Polska sp. z o.

 

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie polegać na wyborze najciekawszych Prac Konkursowych przez Komisję Konkursową (kolejność Zgłoszeń nie ma znaczenia). Komisja oceniać będzie Prace Konkursowe biorąc pod uwagę przede wszystkim oryginalność, kreatywność i pomysłowość nadesłanych Prac Konkursowych, a także ich potencjał i zgodność ze światem marki Delma oraz zgodność z obowiązującymi zasadami poprawności językowej oraz związek z tematyką Zadania Konkursowego.

 

 1. Przed przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia.

 

 

§ 4. Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są:
 2. 3 (słownie: trzy) nagrody I stopnia w postaci remontu i aranżacji szkolnej stołówki na terenie Szkoły o łacznej wartości 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) zł brutto każda („Nagroda I Stopnia”),
 3. 64 (słownie: sześćdziesiąt cztery) nagrody II stopnia o wartości 300 (słownie: trzysta) zł brutto, każda z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną („Nagroda II Stopnia”).
 4. Łączna wartość Nagród w konkursie wynosi 79 200 złotych
 5. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, jej równowartość pieniężną, ani prawa do wyboru Nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród.
 6. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby
 7. Laureatom Nagrody II Stopnia Organizator doda do wartości nagrody uzyskanej w Konkursie nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto Nagrody II Stopnia. Przed wydaniem nagród Organizator pobierze od Laureata Nagrody II Stopnia zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361) i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego. Laureat Nagrody II Stopnia nie ma prawa żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.
 8. Jeżeli Laureatem Konkursu jest Szkoła, która prowadzona jest w formie jednoosobowej,

pozarolniczej działalności gospodarczej i jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego,

 

Nagroda I Stopnia dla takiej Szkoły będzie podlegać zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (10%), Organizator doda do wartości nagrody uzyskanej w Konkursie nagrodę pieniężną  w  wysokości  11,11%  wartości  brutto  Nagrody  I  Stopnia.  Przed  wydaniem  nagród Organizator   pobierze   od  takiej  Szkoły   -   jako   Laureata  Konkursu  -   zryczałtowany  podatek dochodowy   od   osób   fizycznych,   zgodnie   z   przepisami   prawa.   Pobrany   podatek   zostanie odprowadzany przez Organizatora jako płatnika podatku zryczałtowanego na konto właściwego Urzędu  Skarbowego.  Nagrodzona  Szkoła  nie  ma  prawa  żądania  wypłaty  dodatkowej  nagrody pieniężnej.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w plany remontu i aranżacji szkolnej stołówki oraz przebiegu prac remontowych, faktur i rozliczeń dotyczących remontu. Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania wytycznych do planu remontu i wystroju szkolnej stołówki, do których Laureat Konkursu zobowiązuje się zastosować podczas remontu. Laureat Konkursu zobowiązuje się do przekazania zdjęć stołówki przed i po remoncie lub udostępnienia Organizatorowi szkolnej stołówki na potrzeby sfotografowania i/lub sfilmowania jej przed remontem i po nim. Laureat Konkursu podpisze umowę z Organizatorem, która ureguluje formę przekazania nagrody I stopnia, kwestie ewentualnych wytycznych do planu remontu i wystroju szkolnej stołówki a także kwestię korzystania przez Organizatora lub Upfiled ze zdjęć o których mowa w niniejszym punkcie czy udostępnienia stołówki na potrzeby jej sfotografowania i/lub sfilmowania.

§ 5. Przyznawanie Nagród

 1. Komisja Konkursowa, działając w oparciu o kryteria określone w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z poniższymi postanowieniami, wyłoni zwycięskie Prace Konkursowe, których autorzy, po spełnieniu dodatkowo wymogów o których mowa w ustępach poniżej, zwani będą dalej: „Laureat Nagrody II Stopnia”.
 2. W każdym dniu danego Etapu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 1 (słownie: jednego) Uczestnika jako „Kandydata na Laureata Nagrody II Stopnia”.
 3. Uczestnicy Konkursu, którzy zostaną Kandydatami na Laureatów Nagród II Stopnia zostaną powiadomieni o tym fakcie poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu podany w Zgłoszeniu.
 4. Kandydat na  Laureata  Nagrody  II   Stopnia,   w   ciągu   72   godzin   od  otrzymania   informacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, powinien wypełnić wskazane w niej wymagania tj. wysłać imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer konta bankowego oraz załączyć kopię/skan dowodu zakupu Produktu Promocyjnego na podany w tej wiadomości SMS adres
 5. Warunkiem uzyskania Nagrody przez Kandydata na Laureata Nagrody II Stopnia (uzyskania statusu Laureata Nagrody II Stopnia) jest wysłanie kompletnej wiadomości, o której mowa w ust. 4 oraz spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie oraz przyznawania Nagrody w Konkursie, o których mowa w
 6. W terminie do 15 dni roboczych od dnia, w którym wyłonieni zostaną Laureaci Nagród II Stopnia w danym Etapie, na Stronie Konkursowej może zostać opublikowana informacja o Laureatach Nagrody II Stopnia (imię, pierwsza litera nazwiska, miejscowość).
 7. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Nagrody II stopnia na numer konta bankowego podany

w wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej  do 30.11.2019.

 1. W przypadku:

 

 1. niewysłania przez Kandydata na Laureata Nagrody II stopnia kompletnej wiadomości, o której mowa w ust. 4. powyżej,
 2. niespełnienia przez Kandydata na Laureata Nagrody II stopnia któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w Regulaminie,

traci on prawo do Nagrody, która przechodzi do puli nagród kolejnego Etapu.

 1. Komisja Konkursowa może nie wyłonić wszystkich Laureatów Konkursu II stopnia i nie przyznać wszystkich Nagród, w przypadku gdy zgłoszone Prace Konkursowe, zdaniem Komisji Konkursowej, nie będą spełniać kryteriów określonych w Regulaminie lub gdy liczba Zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba Nagród, a także w przypadku gdy liczba zwycięskich Prac Konkursowych, których autorzy spełnili warunki formalne do uzyskania Nagrody będzie mniejsza, niż liczba Nagród. Nagrody niewydane w Etapach I i II przechodzą do puli nagród w Etapie III. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji
 2. Organizator, przed wydaniem nagrody, może zażądać od Laureata Nagrody II Stopnia przesłania na adres Organizatora oryginalnego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego w terminie 7 dni od dnia przekazania Laureatowi Nagrody II Stopnia takiego żądania. Nie przesłanie oryginału dowodu zakupu w ww. terminie lub przesłanie oryginału dowodu zakupu, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie powoduje, iż prawo do Nagrody II Stopnia wygasa a Nagroda II Stopnia przechodzi do puli nagród kolejnego Etapu
 3. Jeden Uczestnik może wygrać w całym Konkursie wyłącznie jedną Nagrodę II Stopnia w każdym z Etapów. Jedna Szkoła może wygrać w całym Konkursie wyłącznie jedną Nagrodę I
 4. Po wyłonieniu w każdym Etapie wszystkich Laureatów Nagrody II Stopnia, Komisja Konkursowa, w oparciu o kryteria określone w Regulaminie, wybierze spośród Prac Konkursowych Laureatów Nagrody II Stopnia z danego Etapu najlepszą Pracę Konkursową. Szkoła zgłoszona w danym Etapie przez Laureata Nagrody II Stopnia, którego Praca Konkursowa zostanie wybrana jako najlepsza w danym Etapie zostanie Laureatem Nagrody I stopnia (dalej łącznie: „Laureat Nagrody I Stopnia”).
 5. Laureaci Nagrody I Stopnia, którzy uzyskali prawo do otrzymania Nagrody, zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia posiedzenia Komisji Konkursowej w danym Etapie
 6. Laureat Nagrody I Stopnia (Dyrektor nagrodzonej Szkoły lub osoba upoważniona przez Dyrektora Szkoły), w ciągu 5 dni od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 powyżej, powinien potwierdzić przyjęcie Nagrody poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość e-mail. Brak potwierdzenia przyjęcia Nagrody w terminie lub rezygnacja z jej przyjęcia powoduje, iż prawo do Nagrody I Stopnia wygasa. W takim przypadku Komisja Konkursowa dokona, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, ponownego wyboru Laureata Nagroda I Stopnia.
 7. Sposób przekazania Nagrody I Stopnia zostanie ustalony indywidualnie między Organizatorem a Dyrektorem nagrodzonej Szkoły lub osobą upoważnioną przez Dyrektora Szkoły po ogłoszeniu wyników. Nagrody I Stopnia zostaną wydane w uzgodnieniu ze zwycięskimi Szkołami, w oparciu o projekty udostępnione do wglądu Organizatora i przy współpracy z podwykonawcami zaakceptowanymi przez Organizatora w terminie uzgodnionym ze zwycięzcami. Organizator i zwycięzcy dołożą wszelkich starań, aby realizacja nagród I stopnia została dokonana w terminie do 14 sierpnia 2020
 8. Ostateczna Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej do dnia

 

04.11.2019 r.

§ 6. Prawa własności intelektualnej

 

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej. W razie gdyby takie zapewnienie okazało się nieprawdziwe, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
 2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestników prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, z nagrodzonych Prac Konkursowych, będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia
 3. Organizator, działając na podstawie art. 921 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Laureatowi Konkursu, nabywa na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych, pełne prawo do korzystania z nagrodzonej Pracy Konkursowej, na następujących polach eksploatacji:
 4. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 5. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 6. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w lit. a) lub
 7. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
 8. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu oraz na zezwalanie na wykonywanie takich zmian, modyfikacji i opracowań przez podmioty trzecie, a także prawo korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań przez Organizatora i osoby trzecie,
 9. w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
 10. w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
 11. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy

 

reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie

w charakterze znaku towarowego.

 1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone

Prace Konkursowe zostaną wykorzystane przez Organizatora lub Upfield.

 1. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Konkursu nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe
 2. Organizator ma prawo udzielania dalszej licencji (sublicencja) w zakresie określonym w § 6, ust. 3 Regulaminu.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników i Szkoły jest Upfield Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Administrator danych osobowych powierzy Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 2. Organizator w imieniu Administratora danych osobowych / Administrator danych osobowych informuje, że: dane osobowe Uczestnika Konkursu pozyskane przez administratora danych osobowych, tj. imię, nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania Uczestnika, adres zameldowania, numer telefonu Uczestnika, numer konta bankowego, adres e-mali, a także dane Dyrektora Szkoły/osoby upoważnionej przez Dyrektora Szkoły, tj. e-mail są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego Konkursu, w celu przyjmowania Zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Konkursu, także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 a), c) art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016
 4. Nr 119 („RODO”) oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Dane Dyrektora Szkoły/osoby upoważnionej przez Dyrektora Szkoły przetwarzane są w związku z przystąpieniem Szkoły do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), – pkt. c) art. 6 ust. 1 pkt f) RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnikowi a także Dyrektorowi Szkoły/osobie upoważnionej przez Dyrektora Szkoły przysługuje:
 6. prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 7. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 2. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
 3. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Oświadczenia o powyższym można złożyć w formie pisemnej na adres Upfield Polska Sp. z

o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa („dane osobowe”).

 1. Osobom których dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy osoba taka uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
 2. Dane osobowe mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych i organizatora prawnie i księgowo.
 3. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są Dane osobowe będą przechowywane do czasu ewentualnego cofnięcia zgody, wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników lub Szkół, które są związane z Konkursem, dane osobowe Laureatów Nagrody mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
 4. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie

 

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące
 2. Wszelkie reklamacje w zakresie mechaniki Konkursu Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać najpóźniej w terminie do 21.10.2019 r., zaś w zakresie wad Nagród do 31.12.2019 r. w formie pisemnej na adres  Organizatora:  Advalue    z  o.o.  Al. Jerozolimskie  92,  00-807  Warszawa,  z dopiskiem na kopercie: „Reklamacja – Extra szkolna stołówka” lub w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: extrastolowki@advalue.pl z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Extra szkolna stołówka”.
 3. Reklamacja powinna zawierać pełne dane Uczestnika, dokładny adres, a także adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym, jak również wskazanie okoliczności dotyczących przedmiotu
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
 5. Komisja Konkursową rozpatrzy reklamację w terminie 14 W przypadku reklamacji przesłanych pocztą, decyduje data stempla poczowego, zaś w przypadku reklamacji przesłanych na adres poczty elektronicznej, data otrzymania wiadomości.
 6. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie.

 

 

§ 9. Postanowienia Końcowe

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, z następujących ważnych przyczyn:
 2. wprowadzenie zmiany mających na celu uniemożliwienie udziału w Konkursie w sposób

sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem,

 1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływa na Konkurs lub treść

Regulaminu,

 1. wykonanie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu

W przypadkach o których mowa w lit. b) i c) powyżej Organizatorowi przysługuje również prawo do  przerwania  lub  zawieszenia  Konkursu  lub  do  jej  wcześniejszego  zakończenia.  W  przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje stosowną informację na Stronie  Konkursowej oraz wyśle stosowną informację na adres poczty e-mail wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym  a  także  na  wskazany  adres  e-mali  Szkoły.  Organizator  zobowiązuje  się,  że  w przypadku   zmian   w   Regulaminie,   zmiany   te   nie   będą   naruszać   praw   już   nabytych   przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. Zmiany Regulaminu będą wchodzić w życie w terminie 1 dnia od dnia publikacji na stronie Konkursu.

 1. Uczestnik a także Szkoła może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres extrastolowki@advalue.pl z informacją o takiej rezygnacji oraz danymi identyfikującymi w stopniu dostatecznym zgłoszenie rezygnującego odpowiednio Uczestnika lub Szkołę Rezygnacja w przypadku Laureata Nagrody I Stopnia lub Laureata Nagrody II Stopnia powoduje utratę prawa do przyznanej mu Nagrody, która pozostaje do dyspozycji
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa