Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Daj się porwać zabawie z bambino”

 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Daj się porwać zabawie z Bambino” (dalej jako „Akcja Promocyjna”). 
 2. Akcja Promocyjna jest prowadzona na zlecenie NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293724, NIP: 7770002866, REGON: 630007112, kapitał zakładowy w wysokości 4.653.537,00 złotych (dalej w skrócie: Zleceniodawca), zwanej dalej jako „Zleceniodawca”.
 3. Zleceniodawca powierzył prowadzenie Akcji Promocyjnej spółce Chapter 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Limanowskiego 10/12, 60-744 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000472120, NIP 7792415251, REGON: 302498220 (dalej w skrócie: Organizator), zwanej dalej jako „Organizator”.
 4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w internetowym sklepie frisco.pl (https://www.frisco.pl), prowadzonym przez Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie (04 - a128) ul. Omulewska 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000401344, posiadająca numer statystyczny REGON: 145819360, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-28-47-981, o kapitale zakładowym w wysokości 3.097.369,90 ZŁ wpłaconym w całości.
 5. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 09.2019 do 24.09.2019 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).
 6. Przez cały Czas Trwania Akcji Promocyjnej niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie frisco.pl w zakładce Regulaminy, a także na stronie www.bambino.pl/zabawazbambino
 7. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może stać się każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada aktywne konto na portalu frisco.pl, która dokonała jednorazowego zakupu na portalu frisco.pl za min. 100 zł brutto, w tym przedmiotem zakupu będą Produkty Promocyjne z Linii Dzieciaki i/lub Family o wartości min. 50 zł brutto oraz skutecznie opłaci zamówienie. Zakupy dokonywane w związku z działalnością gospodarczą, jak również zakupy odnośnie których nabywca skorzystał z uprawnień konsumenckich w zakresie zwrotu zakupionego towaru, nie będą uwzględniane w toku niniejszej Akcji Promocyjnej.
 8. Przed przystąpieniem do Akcji Promocyjnej Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Akcji Promocyjnej jest akceptacja treści Regulaminu.
 9. Osoby, które spełniły wskazane w niniejszym Regulaminie warunki udziału w Akcji Promocyjnej, zwane są w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami".
 10. W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 11. Udział w Akcji Promocyjnej i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 12. Akcja Promocyjna trwa przez Czas Trwania Akcji Promocyjnej lub do wyczerpania zapasów.
 • 2.

Czas Trwania Akcji Promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 11.09.2019 od godz.00:00:01, a zakończy się w dniu 24.09.2019 o godz. 23:59:59. We wskazanym okresie przyjmowane są zamówienia z uwzględnieniem Akcji Promocyjnej. Okres ten nie obejmuje wydania nagród oraz ewentualnej procedury reklamacyjnej.

 

 1. Sprzedażą promocyjną uprawniającą do udziału w Akcji Promocyjnej objęte są produkty marki Bambino z linii Dzieciaki i Family dostępne na frisco.pl w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej, wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zakup tych produktów przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Akcji Promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
 • 3.

Zasady Akcji Promocyjnej

 1. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien:
 2. w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokonać jednorazowego zakupu towarów na portalu frisco.pl za minimum 100 zł brutto, przy czym elementem zakupu powinny być Produkty Promocyjne wymienione w Załączniku nr 1 o wartości minimum 50 zł brutto z zastrzeżeniem, iż minimalna wartość zamówienia nie dotyczy wartości zamówienia z kosztami dostawy przez firmę kurierską;
 3. skutecznie opłacić zakup;
 4. zachować dowód zakupu Produktu Promocyjnego w postaci faktury, która powinna zawierać dane: data sprzedaży, data wystawienia faktury, kwota zakupu brutto, nazwa sprzedawcy, NIP podatnika wystawiającego fakturę, nr faktury.

 

 1. Jedna osoba może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej pod warunkiem dokonania kolejnych zakupów na warunkach ustalonych w ust. 1 powyżej.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy nagrodzenia zakupu promocyjnego w przypadku, gdy:

 

 1. okaże się, że Uczestnik nie spełnia warunków uczestnictwa w Promocji,
 2. okaże się, że zakupu Produktu Promocyjnego dokonała inna osoba niż Uczestnik;
 3. Uczestnik dokona zwrotu zakupionego Produktu Promocyjnego (w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Organizator wskazuje, że Akcja Promocyjna nie narusza żadnych praw przysługujących nabywcom na podstawie obowiązujących przepisów prawa z tytułu zawarcia umowy sprzedaży).

 

 • 4.

Nagrody Akcji Promocyjnej

 1. W Akcji Promocyjnej będą przyznawane nagrody dla pierwszych 50 Uczestników, którzy dokonają zakupu Produktów Promocyjnych na warunkach określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu, w postaci vouchera uprawniającego do wejścia do Sali zabaw Inca Play.
 2. Voucher uprawnia do całodniowego wejścia do Sali Zabaw Inca Play (Adres Sali Zabaw: CH Blue City, poziom +4, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa) w formie biletu no limit dla jednego dziecka. Voucher ważny jest do dnia 30.11.2019.
 3. Wartość vouchera to kwota 45 zł brutto.
 4. Voucher z unikalnym kodem, który należy okazać przed wejściem do Sali Zabaw Inca Play, zostanie przekazany do Uczestnika Akcji Promocyjnej drogą mailową, na adres zarejestrowany w sklepie Frisco.pl, w terminie do 7 dni roboczych od zrealizowania zamówienia. Aby otrzymać voucher należy posiadać aktywne konto na stronie sklepu Frisco.pl oraz aktywną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną treści marketingowych w Sklepie Frisco.pl. Zgodę można wyrazić w ustawieniach konta na stronie www.frisco.pl w zakładce Moje Zgody. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.
 • 5.

Reklamacje

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia. 
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
  1. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@chapter1.pl
  2. pisemnie na adres: ul. Limanowskiego 10/12, 60-744 Poznań.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny adres korespondencyjny Uczestnika wraz z kodem pocztowym reklamującego datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja), dokładną nazwę Akcji Promocyjnej oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego Uczestnik składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w sklepie frisco.pl w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. Jeżeli, ze względów niezależnych od Organizatora, okres ten będzie musiał zostać wydłużony, Organizator zobowiązany jest poinformować o tym Uczestnika.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika, wskazane w § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu, zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. 
 • 6

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników oraz Zwycięzców Akcji Promocyjnej będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzenie”) na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej oraz wydania wejściówek zgodnie z zapisami regulaminu sklepu frisco.pl oraz niniejszego Regulaminu, a także na potrzeby zgłoszonych reklamacji zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.

 

 1. Administratorem danych osobowych, Klientów sklepu frisco.pl, przetwarzanych w związku z dokonaniem zakupów jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie (04 - 128) ul. Omulewska 27. Zasady sprzedaży przez sklep frisco.pl określa regulamin, znajdujący się pod adresem: https://www.frisco.pl/regulamin/01-01-2019. Natomiast zasady przetwarzania danych zostały określone w polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.frisco.pl/stn,privacy. Uczestnicy Akcji Promocyjnej wszelkie pytania odnośnie przetwarzania danych w tym zakresie mogą zgłaszać to ww. podmiotu. Zleceniodawca oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych w przedmiotowym zakresie.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej w związku ze złożonymi reklamacjami w przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej zgodnie z Regulaminem, określonymi w 5 jest NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań. Dane kontaktowe administratora: nr telefonu: +48 61 87 46 100, mail: IDO@beiersdorf.com dostępne na stronie internetowej: https://www.nivea.pl/o-nas/metryczka.

 

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca może przetwarzać następujący zakres danych osobowych:
 • imię i nazwisko Uczestnika,
 • adres korespondencyjny Uczestnika,
 • data i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja,
 • dokładna nazwa Akcji Promocyjnej oraz przyczynę reklamacji,
 • treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

 

 1. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Zleceniodawca informuje, Uczestników, iż:
 2. dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w § 5 (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 1. prawnie uzasadnionym interesem Zleceniodawcy jest rozpatrzenie i obsługa złożonej reklamacji oraz możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w § 5 Regulaminu;
 2. w przypadku złożenia reklamacji dane będą przechowywane w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa;
 3. Administrator powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: IDO@beiersdorf.com;
 4. dane mogą być powierzone na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowana Akcja Promocyjna, wyłącznie w związku z tą Akcją w szczególności Organizatorowi, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe oraz usługi prawne; dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej;
 5. Uczestnikowi/Uczestniczce przysługuje prawo do żądania od Zleceniodawcy dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, na adres Zleceniodawcy lub osobiście na adres Zleceniodawcy;
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, Zleceniodawca jest uprawniony do przetwarzania danych Uczestnika/Uczestniczki w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika/Uczestniczki, niezależnie od wycofania zgody;
 7. Uczestnik/Uczestniczka jest uprawniony/na do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w rozumieniu Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;
 8. podanie danych osobowych przez Uczestników/Uczestniczek w przypadku wniesienia reklamacji jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/skargi. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia;
 9. dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będących członkami UE.
 11. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących rachunkowości i podatków, oraz przedawnienia dochodzenia roszczeń.

 

 • 7.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.frisco.pl/ w zakładce Regulaminy oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Uczestnik przed przystąpieniem do akcji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad akcji, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w akcji.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 09.2019 r.


 

Załącznik nr 1 

Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

Produkt

EAN

 

Płyn do kąpieli Bolek i Lolek - nurkowanie 400 ml

5900017056494

 

Żel do mycia ciała i włosów Bolek i Lolek - Góry400 ml

5900017056555

 

Żel do mycia ciała i włosów Bolek i Lolek - Mazury 400 ml

5900017056586

 

Chusteczki dla niemowląt 4x63szt.

5900017060101

 

Chusteczki dla niemowląt z plastikowym zamknięciem

5900017060293

 

Chusteczki dla niemowląt duopack 2x63szt.

5900017060095

 

Krem ochronny 75 ml

5900017355009

 

Krem ochronny 150 ml

5900017361000

 

Oliwka 150 ml

5900017364001

 

Oliwka 300 ml

5900017000565

 

Chusteczki dla niemowląt 63 szt.

5900017060088

 

Żel do mycia ciała i włosów 400 ml

5900017040325

 

Szampon 400 ml

5900017040066

 

Pianka do mycia niemowląt 250 ml

5900017063836

 

Chusteczki dla niemowląt 5+2 63szt.

5900017064437

 

Pianka do mycia Bolek i Lolek - Chłopcy 500 ml

5900017064215

 

Pianka do mycia Bolek i Lolek - Dziewczynki 500 ml

5900017065564

 

Mydło 90 g

5900017814100

 

Mydło pod prysznic hipoalergiczne 400 ml

5900017064239

 

Mydło pod prysznic hipoalergiczne 1000 ml

5900017064253

 

Mydło do mycia rąk hipoalergiczne 500 ml

5900017064277

 

Żel do mycia rąk hipoalergiczny 500 ml

5900017064291

 

Żel pod prysznic hipoalergiczny 400 ml

5900017064314

 

Żel pod prysznic hipoalergiczny 1000 ml

5900017064338

 

Odświeżający żel do higieny intymnej hipoalergiczny 400 ml

5900017064352

 

Olejek pod prysznic hipoalergiczny 215 ml

5900017064376

 

Płyn do kąpieli 400 ml

5900017040295

 

Olejek pod prysznic hipoalergiczny 400 ml

5900017064390

 

Bambino DZIECIAKI Szampon Białowieża 400 ML

5900017069708

 

Bambino RODZINA Żel pod prysznic o zapachu rabarbaru 400 ML

5900017071671

 

Bambino RODZINA Żel pod prysznic o zapachu mirabelki 400 ML

5900017071398

 

Bambino RODZINA Żel pod prysznic o zapachu jarzębiny 400 ML

5900017071695

 

Bambino RODZINA Żel pod prysznic o zapachu melisy 400 ML

5900017071657

 

Bambino Rodzina Pianka do higieny intymnej 250 ML

5900017069265

 

Bambino RODZINA Kojący żel do higieny intymnej 400 ML

5900017073064

 

Lekki krem do buzi i ciała Bolek i Lolek - nurkowanie 250 ml

42360728

 

Lekki krem do buzi i ciała Bolek i Lolek - plaża 250 ml

42360629

 

Krem pielęgnacyjny 200 ml

5900017040035

 

 

 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Daj się porwać zabawie z Bambino” (dalej jako „Akcja Promocyjna”). 
 2. Akcja Promocyjna jest prowadzona na zlecenie NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293724, NIP: 7770002866, REGON: 630007112, kapitał zakładowy w wysokości 4.653.537,00 złotych (dalej w skrócie: Zleceniodawca), zwanej dalej jako „Zleceniodawca”.
 3. Zleceniodawca powierzył prowadzenie Akcji Promocyjnej spółce Chapter 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Limanowskiego 10/12, 60-744 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000472120, NIP 7792415251, REGON: 302498220 (dalej w skrócie: Organizator), zwanej dalej jako „Organizator”.
 4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w internetowym sklepie frisco.pl (https://www.frisco.pl), prowadzonym przez Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie (04 - a128) ul. Omulewska 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000401344, posiadająca numer statystyczny REGON: 145819360, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-28-47-981, o kapitale zakładowym w wysokości 3.097.369,90 ZŁ wpłaconym w całości.
 5. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 09.2019 do 24.09.2019 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).
 6. Przez cały Czas Trwania Akcji Promocyjnej niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie frisco.pl w zakładce Regulaminy, a także na stronie www.bambino.pl/zabawazbambino
 7. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może stać się każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada aktywne konto na portalu frisco.pl, która dokonała jednorazowego zakupu na portalu frisco.pl za min. 100 zł brutto, w tym przedmiotem zakupu będą Produkty Promocyjne z Linii Dzieciaki i/lub Family o wartości min. 50 zł brutto oraz skutecznie opłaci zamówienie. Zakupy dokonywane w związku z działalnością gospodarczą, jak również zakupy odnośnie których nabywca skorzystał z uprawnień konsumenckich w zakresie zwrotu zakupionego towaru, nie będą uwzględniane w toku niniejszej Akcji Promocyjnej.
 8. Przed przystąpieniem do Akcji Promocyjnej Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Akcji Promocyjnej jest akceptacja treści Regulaminu.
 9. Osoby, które spełniły wskazane w niniejszym Regulaminie warunki udziału w Akcji Promocyjnej, zwane są w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami".
 10. W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 11. Udział w Akcji Promocyjnej i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 12. Akcja Promocyjna trwa przez Czas Trwania Akcji Promocyjnej lub do wyczerpania zapasów.
 • 2.

Czas Trwania Akcji Promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 11.09.2019 od godz.00:00:01, a zakończy się w dniu 24.09.2019 o godz. 23:59:59. We wskazanym okresie przyjmowane są zamówienia z uwzględnieniem Akcji Promocyjnej. Okres ten nie obejmuje wydania nagród oraz ewentualnej procedury reklamacyjnej.

 

 1. Sprzedażą promocyjną uprawniającą do udziału w Akcji Promocyjnej objęte są produkty marki Bambino z linii Dzieciaki i Family dostępne na frisco.pl w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej, wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zakup tych produktów przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Akcji Promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
 • 3.

Zasady Akcji Promocyjnej

 1. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien:
 2. w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokonać jednorazowego zakupu towarów na portalu frisco.pl za minimum 100 zł brutto, przy czym elementem zakupu powinny być Produkty Promocyjne wymienione w Załączniku nr 1 o wartości minimum 50 zł brutto z zastrzeżeniem, iż minimalna wartość zamówienia nie dotyczy wartości zamówienia z kosztami dostawy przez firmę kurierską;
 3. skutecznie opłacić zakup;
 4. zachować dowód zakupu Produktu Promocyjnego w postaci faktury, która powinna zawierać dane: data sprzedaży, data wystawienia faktury, kwota zakupu brutto, nazwa sprzedawcy, NIP podatnika wystawiającego fakturę, nr faktury.

 

 1. Jedna osoba może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej pod warunkiem dokonania kolejnych zakupów na warunkach ustalonych w ust. 1 powyżej.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy nagrodzenia zakupu promocyjnego w przypadku, gdy:

 

 1. okaże się, że Uczestnik nie spełnia warunków uczestnictwa w Promocji,
 2. okaże się, że zakupu Produktu Promocyjnego dokonała inna osoba niż Uczestnik;
 3. Uczestnik dokona zwrotu zakupionego Produktu Promocyjnego (w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Organizator wskazuje, że Akcja Promocyjna nie narusza żadnych praw przysługujących nabywcom na podstawie obowiązujących przepisów prawa z tytułu zawarcia umowy sprzedaży).

 

 • 4.

Nagrody Akcji Promocyjnej

 1. W Akcji Promocyjnej będą przyznawane nagrody dla pierwszych 50 Uczestników, którzy dokonają zakupu Produktów Promocyjnych na warunkach określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu, w postaci vouchera uprawniającego do wejścia do Sali zabaw Inca Play.
 2. Voucher uprawnia do całodniowego wejścia do Sali Zabaw Inca Play (Adres Sali Zabaw: CH Blue City, poziom +4, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa) w formie biletu no limit dla jednego dziecka. Voucher ważny jest do dnia 30.11.2019.
 3. Wartość vouchera to kwota 45 zł brutto.
 4. Voucher z unikalnym kodem, który należy okazać przed wejściem do Sali Zabaw Inca Play, zostanie przekazany do Uczestnika Akcji Promocyjnej drogą mailową, na adres zarejestrowany w sklepie Frisco.pl, w terminie do 7 dni roboczych od zrealizowania zamówienia. Aby otrzymać voucher należy posiadać aktywne konto na stronie sklepu Frisco.pl oraz aktywną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną treści marketingowych w Sklepie Frisco.pl. Zgodę można wyrazić w ustawieniach konta na stronie www.frisco.pl w zakładce Moje Zgody. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.
 • 5.

Reklamacje

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia. 
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
  1. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@chapter1.pl
  2. pisemnie na adres: ul. Limanowskiego 10/12, 60-744 Poznań.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny adres korespondencyjny Uczestnika wraz z kodem pocztowym reklamującego datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja), dokładną nazwę Akcji Promocyjnej oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego Uczestnik składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w sklepie frisco.pl w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. Jeżeli, ze względów niezależnych od Organizatora, okres ten będzie musiał zostać wydłużony, Organizator zobowiązany jest poinformować o tym Uczestnika.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika, wskazane w § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu, zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. 
 • 6

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników oraz Zwycięzców Akcji Promocyjnej będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzenie”) na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej oraz wydania wejściówek zgodnie z zapisami regulaminu sklepu frisco.pl oraz niniejszego Regulaminu, a także na potrzeby zgłoszonych reklamacji zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.

 

 1. Administratorem danych osobowych, Klientów sklepu frisco.pl, przetwarzanych w związku z dokonaniem zakupów jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie (04 - 128) ul. Omulewska 27. Zasady sprzedaży przez sklep frisco.pl określa regulamin, znajdujący się pod adresem: https://www.frisco.pl/regulamin/01-01-2019. Natomiast zasady przetwarzania danych zostały określone w polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.frisco.pl/stn,privacy. Uczestnicy Akcji Promocyjnej wszelkie pytania odnośnie przetwarzania danych w tym zakresie mogą zgłaszać to ww. podmiotu. Zleceniodawca oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych w przedmiotowym zakresie.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej w związku ze złożonymi reklamacjami w przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej zgodnie z Regulaminem, określonymi w 5 jest NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań. Dane kontaktowe administratora: nr telefonu: +48 61 87 46 100, mail: IDO@beiersdorf.com dostępne na stronie internetowej: https://www.nivea.pl/o-nas/metryczka.

 

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca może przetwarzać następujący zakres danych osobowych:
 • imię i nazwisko Uczestnika,
 • adres korespondencyjny Uczestnika,
 • data i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja,
 • dokładna nazwa Akcji Promocyjnej oraz przyczynę reklamacji,
 • treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

 

 1. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Zleceniodawca informuje, Uczestników, iż:
 2. dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w § 5 (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 1. prawnie uzasadnionym interesem Zleceniodawcy jest rozpatrzenie i obsługa złożonej reklamacji oraz możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w § 5 Regulaminu;
 2. w przypadku złożenia reklamacji dane będą przechowywane w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa;
 3. Administrator powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: IDO@beiersdorf.com;
 4. dane mogą być powierzone na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowana Akcja Promocyjna, wyłącznie w związku z tą Akcją w szczególności Organizatorowi, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe oraz usługi prawne; dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej;
 5. Uczestnikowi/Uczestniczce przysługuje prawo do żądania od Zleceniodawcy dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, na adres Zleceniodawcy lub osobiście na adres Zleceniodawcy;
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, Zleceniodawca jest uprawniony do przetwarzania danych Uczestnika/Uczestniczki w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika/Uczestniczki, niezależnie od wycofania zgody;
 7. Uczestnik/Uczestniczka jest uprawniony/na do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w rozumieniu Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;
 8. podanie danych osobowych przez Uczestników/Uczestniczek w przypadku wniesienia reklamacji jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/skargi. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia;
 9. dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będących członkami UE.
 11. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących rachunkowości i podatków, oraz przedawnienia dochodzenia roszczeń.

 

 • 7.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.frisco.pl/ w zakładce Regulaminy oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Uczestnik przed przystąpieniem do akcji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad akcji, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w akcji.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 09.2019 r.


 

Załącznik nr 1 

Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

Produkt

EAN

 

Płyn do kąpieli Bolek i Lolek - nurkowanie 400 ml

5900017056494

 

Żel do mycia ciała i włosów Bolek i Lolek - Góry400 ml

5900017056555

 

Żel do mycia ciała i włosów Bolek i Lolek - Mazury 400 ml

5900017056586

 

Chusteczki dla niemowląt 4x63szt.

5900017060101

 

Chusteczki dla niemowląt z plastikowym zamknięciem

5900017060293

 

Chusteczki dla niemowląt duopack 2x63szt.

5900017060095

 

Krem ochronny 75 ml

5900017355009

 

Krem ochronny 150 ml

5900017361000

 

Oliwka 150 ml

5900017364001

 

Oliwka 300 ml

5900017000565

 

Chusteczki dla niemowląt 63 szt.

5900017060088

 

Żel do mycia ciała i włosów 400 ml

5900017040325

 

Szampon 400 ml

5900017040066

 

Pianka do mycia niemowląt 250 ml

5900017063836

 

Chusteczki dla niemowląt 5+2 63szt.

5900017064437

 

Pianka do mycia Bolek i Lolek - Chłopcy 500 ml

5900017064215

 

Pianka do mycia Bolek i Lolek - Dziewczynki 500 ml

5900017065564

 

Mydło 90 g

5900017814100

 

Mydło pod prysznic hipoalergiczne 400 ml

5900017064239

 

Mydło pod prysznic hipoalergiczne 1000 ml

5900017064253

 

Mydło do mycia rąk hipoalergiczne 500 ml

5900017064277

 

Żel do mycia rąk hipoalergiczny 500 ml

5900017064291

 

Żel pod prysznic hipoalergiczny 400 ml

5900017064314

 

Żel pod prysznic hipoalergiczny 1000 ml

5900017064338

 

Odświeżający żel do higieny intymnej hipoalergiczny 400 ml

5900017064352

 

Olejek pod prysznic hipoalergiczny 215 ml

5900017064376

 

Płyn do kąpieli 400 ml

5900017040295

 

Olejek pod prysznic hipoalergiczny 400 ml

5900017064390

 

Bambino DZIECIAKI Szampon Białowieża 400 ML

5900017069708

 

Bambino RODZINA Żel pod prysznic o zapachu rabarbaru 400 ML

5900017071671

 

Bambino RODZINA Żel pod prysznic o zapachu mirabelki 400 ML

5900017071398

 

Bambino RODZINA Żel pod prysznic o zapachu jarzębiny 400 ML

5900017071695

 

Bambino RODZINA Żel pod prysznic o zapachu melisy 400 ML

5900017071657

 

Bambino Rodzina Pianka do higieny intymnej 250 ML

5900017069265

 

Bambino RODZINA Kojący żel do higieny intymnej 400 ML

5900017073064

 

Lekki krem do buzi i ciała Bolek i Lolek - nurkowanie 250 ml

42360728

 

Lekki krem do buzi i ciała Bolek i Lolek - plaża 250 ml

42360629

 

Krem pielęgnacyjny 200 ml

5900017040035