Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„Graj o bon na nowy tron”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Graj o bon na nowy tron”.

 

 1. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
  z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75, zwana dalej „organizatorem”.

 

 1. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy
  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2019 poz. 847) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
 2. Definicje

 

4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej „loterią”.

 

4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana
z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii
i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt. 7 niniejszego regulaminu.

 

4.3 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup minimum 1 (słownie: jednego) dwupaku promocyjnego (tj. opakowania zbiorczego składającego się z dwóch produktów). Szczegółowa lista ww. dwupaków, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w niniejszej loterii znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.

Zakup promocyjny powinien być dokonany jednorazowo w dowolnym sklepie promocyjnym
w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu.

Dwupaki promocyjne mogą być dostępne w sklepach promocyjnych zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże zakup promocyjny dokonany poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w loterii.

Dwupaki promocyjne pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez firmę Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

4.4 Sklep promocyjny – dowolny stacjonarny sklep / punkt sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego. Do udziału
w loterii uprawniają zarówno zakupy promocyjne dokonywane w sklepach tzw. handlu nowoczesnego, tj. np. hipermarketach, supermarketach, dyskontach, itp. a także w sklepach tzw. handlu tradycyjnego, tj. dowolnych sklepach detalicznych, czyli we wszystkich sklepach niezależnie od rozmiaru i formatu.

 

4.5 Strona internetowa loterii – przygotowana wyłącznie do potrzeb loterii strona internetowa pod adresem: www.90latdomestos.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii.

 

4.6 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

4.7 Dowód zakupu – oryginał paragonu lub faktury VAT potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii powinien być czytelny i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny (którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszej loterii nie jest w szczególności jego:

- kserokopia,
- kopia notarialnie poświadczona,

- wtórnik,

- odpis,

- duplikat,
- skan.
W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 

 1. Zasięg loterii – loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 01.09.2019 r. a kończy w dniu 13.12.2019 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne opisane w pkt. 17 regulaminu.

 

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 01.09.2019 r. a zakończy w dniu 30.09.2019 r.

 

 1. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca użytkownikiem sieci komórkowej GSM. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o.
  z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Unilever Polska S.A. z siedzibą
  w Warszawie, Unilever Poland Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

 1. 9.Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny
  w siedzibie organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/loteria-90-lat-domestos, a także na stronie internetowej loterii pod adresem: www.90latdomestos.pl.

 

ZASADY PROWADZENIA LOTERII

 

11.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 8 regulaminu, która chce wziąć udział w loterii powinna spełnić łącznie następujące warunki:

 • dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,
 • dokonać płatności za dokonany zakup promocyjny,
 • koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego,
 • zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu, w terminie wskazanym w pkt. 11.11 regulaminu.

 

11.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, powinien dokonać zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych i oświadczeń uczestnika loterii:

 1. numer telefonu komórkowego (kontaktowego) uczestnika,
 2. adres e-mail uczestnika (opcjonalnie),
 3. numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer dowodu zakupu lub numer paragonu znajduje się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego) – patrz załącznik nr 2 do regulaminu,
 4. data zakupu promocyjnego (znajduje się najczęściej w lewej, górnej stronie paragonu, na linii numeru dowodu zakupu) – patrz załącznik nr 2 do regulaminu
 5. NIP sklepu promocyjnego (znajduje się najczęściej na dowodzie zakupu pod nazwą sklepu promocyjnego) – patrz załącznik nr 2 do regulaminu,
 6. wskazanie sklepu promocyjnego, w którym dokonano zakupu promocyjnego poprzez zaznaczenie w formularzu jednej z następujących pozycji:
 • Biedronka, albo
 • Tesco, albo
 • Carrefour, albo
 • Inny,
 1. zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:
 • „Zapoznałem/-am się z treścią regulaminu loterii „Graj o bon na nowy tron” i akceptuję jego treść.”.
 • „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez administratora danych osobowych Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, który na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych powierzył przetwarzanie moich danych firmie Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „Graj o bon na nowy tron”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.”.
 1. dokonać prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego i/lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej loterii i/lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków).

 

11.3 Po przesłaniu zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii. Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo w przypadku podania adresu e-mail w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu, poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na ww. adres e-mail. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika.

 

11.4 Uczestnik loterii powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone
w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.

 

11.5 Jedna osoba może w ramach całej loterii otrzymać dowolną ilość nagród,
z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.10 regulaminu.

 

11.6 W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tego samego dowodu zakupu, pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego w ramach jednej transakcji, nie zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie (duplikat). Przesłanie większej liczby numerów dowodów zakupów w jednym zgłoszeniu, traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia numer dowodu zakupu).

 

11.7 Jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia udziału w loterii. Dokonanie kilku takich samych zgłoszeń na podstawie tego samego zakupu promocyjnego nie zwiększa szans uczestnika na wygraną w loterii i każde kolejne takie samo zgłoszenie będzie traktowane jako duplikat. W bazie zgłoszeń pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie.

 

11.8 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone
w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii, w tym m. in.:

- podania wszystkich numerów telefonów uczestnika / adresów e-mail, które uczestnik wskazał w zgłoszeniu do loterii, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu,

- własnoręcznie podpisanie oświadczenia przez uczestnika o wyrażeniu zgody na uzyskanie w jego imieniu danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w postaci wszystkich numerów telefonów, które są zarejestrowane na uczestnika, od wszystkich operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym zwolnienie na podstawie art. 159 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 ze zm.) ww. operatorów z zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej w odniesieniu do informacji o numerach telefonów, które są zarejestrowane na uczestnika i polecenie ich ujawnienia organizatorowi loterii.

Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 13.1 - pkt. 13.4 regulaminu. W takim przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

 

11.9 Każde zgłoszenie z uwzględnieniem postanowień pkt. 11.10 regulaminu, bierze udział
w losowaniu nagród głównych oraz dodatkowo w przypadku dokonania zakupu promocyjnego w sklepie sieci Biedronka albo Tesco albo Carrefour w losowaniu nagród specjalnych (w loterii odbędą się trzy losowania nagród specjalnych, każde odrębnie ze zgłoszeń uczestników, którzy dokonali zakupów w sklepach sieci Biedronka albo Tesco albo Carrefour).

 

11.10 Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody, a raz wylosowane zgłoszenie zostaje usuwane z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszym losowaniu.

 

11.11 Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 01.09.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.09.2019 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego.

 

11.12 Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze
z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza niż data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu. W sytuacji, gdyby okazało się, że laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data
i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody.

 

11.13 Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.

 

11.14 W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii.

 

LOSOWANIE

                                                                                                                       

12.1 Losowania nagród głównych oraz nagród specjalnych przeprowadzone zostaną w dniu 04.10.2019 r. zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 12.3 regulaminu w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00.

 

12.2 Losowanie nagród w loterii będzie przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

 

Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujący nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

 

12.2.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (t.j. Dz.U.2019 poz. 847) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy.

 

12.2.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił - trafił).

 

12.3 Losowania laureatów nagród odbywać się będą w następującej kolejności:

 

12.3.1 Losowanie nr 1) laureatów nagród głównych (wskazanych w pkt. 13.1 regulaminu) odbędzie się ze wszystkich zgłoszeń otrzymanych w okresie od godz. 00:00:00 dnia 01.09.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.09.2019 r. z zastrzeżeniem pkt. 11.10 regulaminu. W trakcie tego losowania zostanie wyłonionych 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) laureatów nagród głównych (laureaci wylosowani od nr 1 do nr 90),

 

12.3.2 Losowanie nr 2) laureatów nagród specjalnych I-go stopnia (wskazanych
w pkt. 13.2 regulaminu)
odbędzie się ze wszystkich zgłoszeń otrzymanych w okresie od godz. 00:00:00 dnia 01.09.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.09.2019 r. z zastrzeżeniem pkt. 11.10 regulaminu, w których uczestnicy zgłaszając się do loterii zaznaczyli w formularzu zgłoszeniowym, dokonanie zakupu promocyjnego w sklepie sieci Biedronka. W trakcie tego losowania, zostanie wyłonionych 360 (słownie: trzystu sześćdziesięciu) laureatów nagród specjalnych I-go stopnia (laureaci wylosowani od nr 1 do nr 360),

 

12.3.5 Losowanie nr 3) laureatów nagród specjalnych II-go stopnia (wskazanych
w pkt. 13.3 regulaminu)
odbędzie się ze wszystkich zgłoszeń otrzymanych w okresie od godz. 00:00:00 dnia 01.09.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.09.2019 r. z zastrzeżeniem pkt. 11.10 regulaminu, w których uczestnicy zgłaszając się do loterii zaznaczyli w formularzu zgłoszeniowym, dokonanie zakupu promocyjnego w sklepie sieci Carrefour. W trakcie tego losowania, zostanie wyłonionych 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) laureatów nagród specjalnych II-go stopnia (laureaci wylosowani od nr 1 do nr 90),

 

12.3.6 Losowanie nr 4) laureatów nagród specjalnych III-go stopnia (wskazanych
w pkt. 13.4 regulaminu)
odbędzie się ze wszystkich zgłoszeń otrzymanych w okresie od godz. 00:00:00 dnia 01.09.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.09.2019 r. z zastrzeżeniem pkt. 11.10 regulaminu, w których uczestnicy zgłaszając się do loterii zaznaczyli w formularzu zgłoszeniowym, dokonanie zakupu promocyjnego w sklepie sieci Tesco. W trakcie tego losowania, zostanie wyłonionych 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) laureatów nagród specjalnych III-go stopnia (laureaci wylosowani od nr 1 do nr 90).

 

NAGRODY

 

13.1 Nagrodą główną w loterii jest 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) przekazane w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego, zgodnie z pkt. 15.4 regulaminu.

Łączna ilość nagród głównych w loterii wynosi 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) sztuk.

Łączna wartość nagród głównych w loterii wynosi 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

 

13.2 Nagrodą specjalną I-go stopnia w loterii jest karta podarunkowa Biedronka
o wartości 90,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Łączna ilość wszystkich nagród specjalnych I-go stopnia w loterii wynosi 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród specjalnych I-go stopnia w loterii wynosi 32.400,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych 00/100).

 

13.3 Nagrodą specjalną II-go stopnia w loterii jest zestaw akcesoriów łazienkowych
o wartości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

Łączna ilość wszystkich nagród specjalnych II-go stopnia w loterii wynosi 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród specjalnych II-go stopnia w loterii wynosi 4.500,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

 

13.4 Nagrodą specjalną III-go stopnia w loterii jest zestaw produktów marki Domestos
o wartości 40,00 zł brutto (słownie: czterdzieści złotych 00/100).

Łączna ilość wszystkich nagród specjalnych III-go stopnia w loterii wynosi 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród specjalnych III-go stopnia w loterii wynosi 3.600,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100).

 

13.5 Łączna ilość wszystkich nagród w loterii wynosi 630 (słownie: sześćset trzydzieści) sztuk.

 

13.6 Łączna wartość wszystkich nagród w loterii wynosi 85.500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

13.7 Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

14.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów
o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.

14.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 14.1 regulaminu, należy w szczególności:

 • zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
 • zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
 • podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
 • udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
 • nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

 

OGŁASZANIE WYNIKÓW

 

15.1 Wszyscy laureaci loterii zostaną powiadomieni o wygranej, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia losowania nagród głównych oraz nagród specjalnych za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS, na numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu.

Organizator w treści wiadomości SMS poinformuje o sposobie i terminie zamieszczenia przez laureata skanu / zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego oraz kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 15.4 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody.

 

15.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii lub posiadania przez uczestnika włączonej
w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji, kiedy telefon uczestnika jest wyłączony.

 

15.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów, o którym mowa w pkt. 15.1 regulaminu, wyniki niniejszej loterii każdy uczestnik może również sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl wpisując numer dowodu zakupu promocyjnego oraz numer telefonu podane w zgłoszeniu do loterii.

 

15.4 Warunkiem wydania nagrody jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza dla laureatów nagród, który będzie dostępny na stronie internetowej loterii, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS informującej
o wygranej, o której mowa w pkt. 15.1 regulaminu. Laureat nagrody zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:

 • imię i nazwisko laureata,
 • pełen adres zamieszkania laureata (na który zostanie wysłana nagroda specjalna – dotyczy laureatów nagród specjalnych),
 • numer rachunku bankowego, prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który zostanie wysłana nagroda główna – dotyczy laureatów nagród głównych,
 • numer telefonu laureata, który podano w formularzu zgłoszeniowym w nagrodzonym zgłoszeniu,
 • adres e-mail laureata,
 • zamieszczenie / załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego z numerem dowodu wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu (plik
  z dowodem zakupu nie powinien przekraczać wielkości 5 MB i powinien być wykonany
  w formacie .png lub jpg. lub .jpeg)
  ,
 • zaznaczenie oświadczeń o następującej treści:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez administratora danych osobowych Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, który na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych powierzył przetwarzanie moich danych firmie Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „Graj o bon na nowy tron”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.”.
 • „Zapoznałem/-am się z treścią regulaminu loterii „Graj o bon na nowy tron” i akceptuję jego treść.”.
 • „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 • „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Unilever Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Unilever Poland Services Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

 

W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat nagrody narusza zasady gry określone w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, organizator loterii może zobowiązać ww. laureata (żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał ww. formularzu), do przesłania oprócz powyżej wymaganych danych i oświadczeń oryginału dowodu zakupu promocyjnego, który został zarejestrowany w bazie loterii na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź,
w terminie wskazanym przez organizatora. Niedotrzymanie ww. warunków przez laureata oznacza, że laureat traci prawo do nagrody.

 

15.5 W przypadku niepodania / niezamieszczenia na stronie internetowej loterii ww. danych
i oświadczeń przez laureatów nagród w terminie wskazanym w pkt. 15.6 regulaminu, niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

 

15.6 Laureaci nagród mogą podać / zamieścić i wysłać wymagane dane i oświadczenia
w formularzu dla laureatów na stronie internetowej loterii zgodnie z pkt. 15.4 regulaminu,
w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 18.10.2019 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród, decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 18.10.2019 r.

 

WYDANIE NAGRÓD

 

16.1 Warunkiem odebrania nagrody przez laureata jest:

 • zamieszczenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także skanu / zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego z numerem dowodu zgodnym ze wskazanym
  w nagrodzonym zgłoszeniu oraz datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 11.11 regulaminu (poprzez załączenie ich na stronie internetowej loterii w formularzu dla laureatów nagród zgodnie z zapisami pkt. 15.1, pkt. 15.4 i pkt. 15.6 regulaminu),
 • dodatkowo w przypadku laureatów nagród specjalnych wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne
  z danymi podanymi przez laureata nagrody, a także wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (w chwili odbioru nagrody).

 

16.2 Nagrody główne zostaną przekazane najpóźniej do dnia 15.11.2019 r. na numery rachunków bankowych prowadzonych przez banki z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazane przez laureatów w formularzu zgodnie z pkt. 15.4 regulaminu. Za datę przelewu uznaje się datę obciążenia rachunku organizatora.

 

16.3 Nagrody specjalne zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej, najpóźniej do dnia 08.11.2019 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie można będzie umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą specjalną najpóźniej do dnia 15.11.2019 r.

 

16.4 Nagrody nieodebrane z winy laureatów do dnia 15.11.2019 r. pozostają w dyspozycji organizatora.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

17.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania loterii wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl.
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 22.11.2019 r.

17.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r., 
Nr 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.

17.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt. 17.1 regulaminu oraz zawierające wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt. 17.2 regulaminu.

17.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 21 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 13.12.2019 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez organizatora.

17.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

 

18.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

 

18.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

ZOBOWIAZANIE PODATKOWE

 

19.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2019 poz. 847).

20.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2019 poz. 847) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

20.3 Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania loterii przez uczestników jest Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

20.4 Administrator danych osobowych powierza organizatorowi loterii przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

20.5 Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako administrator danych osobowych pozyskanych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii informuje, że:

 1. dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez administratora danych osobowych związane z organizacją i przeprowadzeniem loterii są przetwarzane przez administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii,
 2. dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii,
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), pkt. c), pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
 3. podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w loterii,
 4. uczestnikowi przysługuje:
 • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć na adres e-mail: unilever.privacy@unilever.com

 1. uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
 2. dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia loterii, tj. operatorom pocztowym / przewoźnikom, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii, podmiotom realizującym wykonanie nagrody, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych i organizatora prawnie i księgowo,
 3. dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
 4. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

20.6 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem strony internetowej www.smolar.pl używając internetowego adresu kontaktowego biuro@smolar.pl lub też kontaktować się telefonicznie z organizatorem pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

ORGANIZATOR


 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu loterii promocyjnej „Graj o bon na nowy tron”

 

Szczegółowa lista dwupaków promocyjnych, których zakup uprawnia do wzięcia udziału
w niniejszej loterii.

 

Dwupaki promocyjne w loterii:

 • Domestos Przedłużona Moc zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Atlantic Fresh 750ml + Domestos Kostka toaletowa Power 5 Ocean (limitowana edycja),
 • Domestos Przedłużona Moc zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Atlantic Fresh 750ml + Domestos Kostka toaletowa Power 5+ Blue Water Ocean,
 • Domestos Przedłużona Moc zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh 1000ml + Domestos Kostka toaletowa Power 5 Lime,
 • Domestos Przedłużona Moc zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh 650ml + 100ml + Domestos Kostka toaletowa 3w1 Pine,
 • Domestos Przedłużona Moc zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh 750ml + 100ml + Domestos Kostka toaletowa 3w1 Pine
 • Domestos Przedłużona Moc zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh 750ml + Cif Lemon mleczko z mikrokryształkami 300g,
 • Domestos Przedłużona Moc zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh 750ml + Cif Max Power Mleczko z wybielaczem Spring Fresh 693g,
 • Domestos Przedłużona Moc zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh 750ml + Cif Perfect Finish Osad z kamienia spray 435 ml,
 • Domestos Przedłużona Moc zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh 750ml + Cif Power & Shine Spray Przeciw kamieniowi 750ml,
 • Domestos Przedłużona Moc zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh 750ml + Domestos Kostka toaletowa 3w1 Pine,
 • Domestos Przedłużona Moc zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh 750ml + Domestos Kostka toaletowa Power 5 Pine (limitowana edycja),
 • Domestos TOILET CLEANER żel do czyszczenia toalet LIME 700ml + Domestos Kostka toaletowa Power 5+ Green Tea & Citrus Zest,
 • Domestos TOILET CLEANER żel do czyszczenia toalet OCEAN 700ml + Domestos Kostka toaletowa Power 5+ Blue Water Ocean,
 • Domestos TOILET CLEANER żel do czyszczenia toalet OCEAN 700ml + Domestos Kostka toaletowa Power 5+ Lime & Cedarwood,
 • Domestos Zero Kamienia Blue 750ml + Cif Max Power Mleczko z wybielaczem Ocean Wave 693g,
 • Domestos Zero Kamienia Lime 750ml + Domestos Zero Kamienia Ocean 750ml,
 • Domestos Zero Kamienia Ocean 750ml + Domestos Kostka toaletowa Power 5+ Blue Water Ocean,
 • Domestos Zero Kamienia Pink 750ml + Domestos Kostka toaletowa Duopack Power 5+ Blue Water Ocean.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu loterii promocyjnej „Graj o bon na nowy tron”

 

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego.