Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Regulamin wydarzenia „Noc Innowacji w magazynie Frisco”

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest wydany przez Organizatora Wydarzenia pod nazwą „Noc Innowacji w Magazynie Frisco” (zwanego dalej: „Wydarzeniem”), które odbędzie się w dniach 05-06.10.2019 roku w Centrum Logistycznym Frisco, przy ul. Zorzy 4 w Klaudynie k. Warszawy (zwanym dalej „Magazynem”), tj. przez firmę Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie, 04-128, przy ul. Omulewskiej 27, NIP 1132847981, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000401344 (zwaną dalej: „Organizatorem”).
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie Wydarzenia będą przebywać na terenie Magazynu w charakterze uczestnika Wydarzenia. Każda osoba przebywająca na terenie Magazynu w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez:
 4. Określenie zasad zachowania się osób obecnych na Wydarzeniu
 5. Określenie zasad korzystania z terenu i urządzeń, znajdujących się w Magazynie
 6. Uregulowanie praw i obowiązków uczestników Wydarzenia.

II Rejestracja na wydarzenie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest przedstawienie przy wejściu ważnego Biletu w formie papierowej lub elektronicznej. Uzyskanie biletu jest darmowe.
 2. Operatorem serwisu, na którym odbywa się rezerwacja biletów (https://evenea.pl/event/noc-innowacji-we-frisco.pl) jest EventLabs. W przypadku pytań odnośnie funkcjonowania strony oraz problemów technicznych należy kontaktować się bezpośrednio z operatorem: email – info@evenea.pl; tel.: 697160919.
 3. Warunkiem otrzymania Biletu online jest dostępność wolnych miejsc na Wydarzenie w wybranym terminie rezerwacji.
 4. Liczba Biletów na wydarzenie jest ograniczona, o możliwości udziału w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Rezerwacja Biletów obywa się przez serwis Evenea (https://evenea.pl/event/noc-innowacji-we-frisco.pl).
 6. Przy rezerwacji należy wybrać opcję z dokładną godzina Wydarzenia i określić odpowiednią liczbę Biletów.
 7. Po zakończeniu rezerwacji w systemie Evenea, każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie rezerwacji wraz z Biletem. Bilet należy wydrukować i zabrać ze sobą na miejsce Wydarzenia lub okazać na miejscu w formie elektronicznej. Posiadanie biletu jest warunkiem wstępu na teren Magazynu i wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 8. Na miejscu Wydarzenia należy stawić się ok. 15 minut przed godziną wybraną podczas rejestracji.
 9. Osoby spóźnione będą mogły dołączyć do kolejnych grup tylko w ramach dostępnych miejsc w kolejnych grupach.

III Zasady wstępu na teren Magazynu  

 1. Wstęp na teren Magazynu przysługuje osobie posiadającej Bilet w formie papierowej lub elektronicznej.
 2. W przypadku osób nie posiadających Biletu, istnieje możliwość wejścia do Magazynu tylko w ramach dostępnych wolnych miejsc w danej grupie, a decyzję taką podejmuje Organizator.
 3. Wejście na teren Magazynu możliwe jest wyłącznie w pełnym obuwiu.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą wejść na teren Magazynu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. Bez względu na posiadanie Biletu, Organizator może odmówić wstępu do Magazynu danej osobie, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że dopuszczenie danej osoby do udziału w Wydarzeniu może skutkować powstaniem ryzyka w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności Organizator odmówi wstępu:
 6. Osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
 7. Osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe
 8. Osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

IV Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Magazynu

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Wydarzenia oraz porządek na terenie Magazynu.
 2. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia zobowiązane są stosować się do poleceń przedstawicieli Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Nieuzasadniona odmowa stosowania się od takich poleceń może być podstawą do podjęcia przez Organizatora decyzji o odmowie umożliwienia danej osobie dalszego udziału w Wydarzeniu.

V Zasady zwiedzania Magazynu

 1. Zwiedzanie terenu Magazynu odbywa się w dniach 05-06 października 2019 roku w godzinach 16:00 – 02:00
 2. Zwiedzanie odbywa się w maksymalnie 15-osobowych grupach, które formują się w wyznaczonym do tego miejscu zgodnie z godziną rezerwacji widniejącą na Bilecie.
 3. Każda grupa ma dedykowanego przewodnika, który odbiera ją z wyznaczonego punku i oprowadza przez kolejne stanowiska Magazynu po wyznaczonej trasie.
 4. Magazyn należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania, wyłącznie po wyznaczonej trasie.
 5. Nie należy oddzielać się od grupy i samodzielnie zwiedzać terenu Wydarzenia.
 6. Na terenie Magazyny zabronione jest palenie tytoniu i spożywanie alkoholu.
 7. Uczestnicy wydarzenia mają możliwość robienia zdjęć w Magazynie.
 8. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierząt na teren Magazynu.
 9. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników oraz przedstawicieli Organizatora.

VI Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Biorąc udział w wydarzeniu, tj. wchodząc na teren Magazynu, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie przez Organizatora w dowolny sposób wizerunku Uczestnika zarejestrowanego w każdej formie (zdjęcie, film) w czasie pobytu Uczestnika na terenie Magazynu w ramach Wydarzenia.

VII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (frisco.pl) oraz na terenie Magazynu w czasie trwania Wydarzenia.
 2. Korespondencję do Organizatora należy kierować na adres:

Frisco S.A.
ul. Grochowska 306/308
03-840 Warszawa

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2019.
 2. Administratorem danych osobowych w zakresie wizerunku Uczestników – w przypadku zarejestrowania wizerunku, jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 tj..) wyłącznie w celu przygotowania relacji z Wydarzenia i do celów archiwalnych. Organizator w związku z organizacją Wydarzenia nie przetwarza żadnych innych kategorii danych osobowych Uczestników.