Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

 

 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„Świeżość i nagrody dla każdego!” POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Świeżość i nagrody dla każdego!”.

 

 1. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, smolar.pl.

 

 1. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2019 poz. 847) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

 

4.  Definicje

 

 • Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału  w  grze  i  tym  samym  nieodpłatnie  uczestniczy  się  w  loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej „loterią”.

 

 • Sprzedaż promocyjna  –   czas,   w   którym   prowadzona   jest   sprzedaż   związana z prowadzoną  loterią.  Czas  sprzedaży  promocyjnej  zawiera  się  w  czasie  trwania  loterii i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt. 7 niniejszego

 

 • Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup minimum jednego dowolnego produktu marki E. Zakup promocyjny  powinien  być  dokonany  w  dowolnym  sklepie  promocyjnym w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu.

Produkty marki E mogą być dostępne w sklepach promocyjnych zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże zakup promocyjny dokonany poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w loterii.

Produkty marki E pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez firmę Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

 • Sklep promocyjny – dowolny sklep / punkt sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w     którym     można     dokonać     zakupu          Do     udziału    w loterii uprawniają zarówno zakupy promocyjne dokonywane w sklepach internetowych, sklepach tzw. handlu nowoczesnego (np. hipermarkety, supermarkety, dyskonta, itp.), w sklepach tzw. handlu tradycyjnego, czyli zakupy promocyjne dokonane w dowolnych sklepach detalicznych niezależnie od rozmiaru i formatu.

 

 • Strona internetowa loterii – przygotowana do potrzeb loterii strona internetowa pod adresem: wygranadlakazdego.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii.

 

 • Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii powinien być czytelny i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny (którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszej loterii nie jest w szczególności jego:
 • kserokopia,
 • kopia notarialnie poświadczona,
 • wtórnik,
 • odpis,
 • duplikat,
 • skan.

W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.

 

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 • Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od

 

 1. Zasięg loterii – loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej

 

 1. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 01.10.2019 r. a kończy w dniu 31.01.2020 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne opisane w pkt. 21

 

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 01.10.2019 r. a zakończy w dniu 31.10.2019

 

 1. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno- Reklamowa   z  o.  o.  z  siedzibą  w   Łodzi,   Henkel  Polska   Sp.  z   o.o.   z  siedzibą  w Warszawie oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób; przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

 1. Dane osobowe  –  dane  osobowe  uczestników  loterii  będą  przetwarzane  zgodnie      z powszechnie obowiązującymi przepisami

 

 1. Dostępność regulaminu   –  regulamin  loterii  jest  jawny  i  powszechnie   dostępny   w  biurze  organizatora  loterii:  Smolar  Agencja  Promocyjno-Reklamowa,  93-569  Łódź,   Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/loteria- swiezosc-i-nagrody-dla-kazdego, a także na stronie internetowej loterii pod adresem: www.wygranadlakazdego.pl.

 

ZASADY PROWADZENIA LOTERII

 

 • Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 8 regulaminu, która chce wziąć udział w loterii powinna spełnić łącznie następujące warunki:
 • dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,
 • dokonać płatności za zakup promocyjny,
 • koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego,
 • zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii.

 

 

 

 • Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, powinien dokonać zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych i oświadczeń uczestnika loterii:
 1. adres e-mail uczestnika,
 2. numer telefonu komórkowego uczestnika,
 3. numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer dowodu zakupu lub numer paragonu znajduje się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
 4. data zakupu promocyjnego (znajduje się najczęściej w lewej, górnej stronie paragonu, na linii numeru dowodu zakupu) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
 5. NIP sklepu promocyjnego (znajduje się najczęściej na dowodzie zakupu pod nazwą sklepu promocyjnego) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
 6. zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:
 • „Zapoznałem/-am się  z  regulaminem  loterii  „Świeżość  i  nagrody  dla  każdego!”  wraz z zawartą  w  nim  klauzulą  informacyjną  dotyczącą  przetwarzania  danych  osobowych i akceptuję jego wszystkie ”.
 • „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 ”.
 1. dokonać prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego i/lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej loterii i/lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków).

 

 • Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii. Uczestnik loterii otrzyma  potwierdzenie  prawidłowego  zgłoszenia  oraz  rejestracji  w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika.

 

 • Uczestnik zgłaszający się do loterii powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.

 

 • Jedna osoba może w ramach całej loterii otrzymać dowolną ilość nagród natychmiastowych oraz jedną nagrodę główną, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.10 regulaminu.

 

 • Jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do wysłania tylko i wyłącznie jednego zgłoszenia udziału w loterii. Dokonanie kilku takich samych zgłoszeń na podstawie tego samego zakupu promocyjnego nie zwiększa szans uczestnika na wygraną w loterii i każde kolejne takie samo zgłoszenie będzie traktowane jako duplikat i nie będzie przyjmowane do bazy zgłoszeń do

 

 • W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tego samego dowodu zakupu, pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego w ramach jednej transakcji, nie

 

 

 

zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie (duplikat). Przesłanie większej liczby numerów dowodów zakupu w jednym zgłoszeniu, traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia numer dowodu zakupu).

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone    w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej w

16.1 i/lub pkt. 16.2 regulaminu. W takim przypadku w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu zostało przyznane prawo do nagrody głównej, wchodzi odpowiedni uczestnik z listy rezerwowej laureatów. W przypadku laureata nagrody natychmiastowej, niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

 

 • Każde prawidłowe zgłoszenie, z uwzględnieniem postanowień pkt. 11.10 regulaminu, bierze udział w losowaniu o nagród natychmiastowych w etapie dziennym, w którym zgłoszenie wpłynęło, a także w ewentualnym losowaniu nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych (jeżeli taka pula powstanie) oraz w losowaniu nagrody głównej.

 

 • Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody a raz wylosowane zgłoszenie zostaje usuwane z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszym losowaniu.

 

 • Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 01.10.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.10.2019 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego.

 

 • Wszystkie zgłoszenia   w   loterii   będą   rejestrowane   w   centralnym   komputerze  z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza niż data  i  godzina  umieszczona  na  dowodzie    W  sytuacji,  gdyby  okazało  się,  iż  laureat dokonał zgłoszenia  zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data   i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody.

 

 • Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień

 

 • W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej

 

GRA O NAGRODY – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Loteria została podzielona na 31 (słownie: trzydzieści jeden) etapów dziennych oraz    1 (słownie: jeden) etap główny tzw. wielki finał.

 

 

 

 • Losowanie nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych (w przypadku, kiedy taka pula   powstanie)   i   losowanie   nagrody   głównej   przeprowadzone   będą   zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 14.3 i pkt. 15.1 regulaminu w biurze organizatora       w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00.

 

 • W dniu 08.11.2019 r. jako pierwsze odbędzie się losowanie nagrody głównej, a po nim losowanie nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych (w przypadku, kiedy taka pula powstanie).

 

 • Losowanie nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych (w przypadku, kiedy taka pula powstanie) oraz losowanie nagrody głównej w loterii będą przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem

 

Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie nadany unikatowy numer porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujący nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

 

 • Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (t.j. Dz.U.2019 poz. 847) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww.

 

 • Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił - trafił).

 

GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE

 

 • Gra o nagrody natychmiastowe została podzielona na 31 (słownie: trzydzieści jeden) etapów dziennych. Etap dzienny odpowiada każdemu dniu w okresie trwania sprzedaży promocyjnej loterii, tj. zaczyna się od godziny 00:00:00 i trwa do godziny 23:59:59 danego dnia. Pierwszy etap dzienny odbędzie się w pierwszym dniu trwania loterii, tj. 01.10.2019 r., natomiast ostatni etap dzienny przypada na ostatni dzień trwania sprzedaży promocyjnej    31.10.2019 r. Organizator otworzy 10 bramek czasowych w każdym etapie dziennym, (łącznie w okresie od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. organizator otworzy 310 bramek czasowych dla nagród natychmiastowych).

 

 • Przykładowy podział bramek czasowych dla dnia 01.10.2019 r. stanowi załącznik nr 2 do

 

 • Uczestnicy nie są informowani o czasie otwarcia bramek czasowych. Nagrody w loterii są przyznawane na podstawie bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez organizatora stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Treść załącznika nr 3 jest niejawna i nie będzie

 

 • Uczestnik wygrywa nagrodę w sytuacji, kiedy jego zgłoszenie wpływa do bazy zgłoszeń, jako pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny otwarcia danej bramki czasowej (w czasie jej trwania), do której przypisana jest określona Losowość gry

 

 

 

polega na zapisywaniu prawidłowego zgłoszenia w bazie zgłoszeń, zgodnie z kryterium czasu w jakim ono wpłynęło. Wynik gry zależy od przypadku.

 

 • W przypadku, gdy żaden uczestnik nie dokona zgłoszenia do loterii w czasie otwarcia danej bramki czasowej, nieprzyznana nagroda przechodzi do kolejnej najbliższej bramki czasowej dla nagrody. Wówczas w kolejnej bramce czasowej dla nagrody nagrodzonych zostanie odpowiednio pierwszych dwóch uczestników. Opisany w zdaniu powyżej schemat stosuje się odpowiednio  dla  analogicznych sytuacji, czyli jeżeli nagroda nie  wyda się np.  w dwóch kolejnych bramkach czasowych to te dwie niewydane nagrody przechodzą do kolejnej bramki czasowej i wówczas w kolejnej bramce czasowej dla nagrody trzy zgłoszenia będą premiowane nagrodą natychmiastową.

 

 • Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii uczestnik natychmiast otrzymuje wynik gry (informację czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie) poprzez komunikat wyświetlony na stronie internetowej loterii. W przypadku wygranej, poza ww. komunikatem wyświetlonym na stronie internetowej loterii organizator prześle automatycznie w tym samym czasie  na adres e-mail uczestnika podany  przez uczestnika  w formularzu zgłoszeniowym, wiadomość e-mail z informacją o wygraniu nagrody oraz informację o dalszej procedurze odbioru nagrody wraz z linkiem do formularza dla laureatów.

 

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie laureata, w tym w szczególności:
  • za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik czy za niedostarczenie lub za umieszczenie w kategorii „wiadomości- śmieci”

/ SPAM w skrzynce programu pocztowego uczestnika, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, informacji e–mail od organizatora, o której mowa w pkt. 13.6 regulaminu,

 • za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych, ustawień sprzętowych, konfiguracji sprzętowych, legalności oprogramowania, z którego uczestnik korzysta, szybkości i jakości łącza internetowego, z którego uczestnik korzysta (np. przerwania transmisji danych), które mogę mieć wpływa  na działanie  strony  internetowej  loterii,  w tym    na  animacje z informacją o nagrodzie, którą uczestnik wygrał,
 • z powodu podania przez uczestnika błędnego adresu e-mail, zmiany adresu e-mail w czasie trwania

 

GRA    O     NAGRODY    NATYCHMIASTOWE    Z     PULI     NIEWYDANYCH    NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH

 

 • Pula niewydanych nagród natychmiastowych powstanie w sytuacji, gdy uczestnik, który otrzyma informację o wygranej nagrodzie, nie poda wszystkich danych i oświadczeń wymaganych do wydania tej nagrody w terminie określonym w pkt. 18.5 regulaminu, najpóźniej do dnia 07.11.2019 r. i w związku z powyższym taka nagroda nie będzie mogła zostać

 

 • W losowaniu nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych (w przypadku, kiedy taka pula powstanie) biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia uczestników loterii, dokonane w okresie od godz. 00:00:00 dnia 01.10.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 10.2019 r. z wyłączeniem zwycięskich zgłoszeń, które zostały wylosowane do nagrody    w loterii.

 

 • Losowanie laureatów   nagród   z   puli   niewydanych   nagród   natychmiastowych   (w przypadku, kiedy taka pula powstanie) odbędzie się w dniu 08.11.2019 r. w biurze organizatora w Łodzi, przy Inżynierskiej 15, 93 – 569 Łódź, w godzinach od 10:00 do

 

 

 

14:00. Losowana będzie taka liczba laureatów, która odpowiadać będzie liczbie nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych.

 

GRA O NAGRODĘ GŁÓWNĄ (TZW. WIELKI FINAŁ):

 

 • Wielki finał, czyli losowanie laureata nagrody głównej, odbędzie się w dniu 08.11.2019

 

 • Losowanie finałowe odbędzie się ze wszystkich zgłoszeń otrzymanych w okresie od godz. 00:00:00 dnia 01.10.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.10.2019

 

 • W trakcie losowania zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) laureat nagrody głównej oraz

1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody głównej (na wypadek zajścia okoliczności opisanych w regulaminie loterii, w szczególności w pkt. 11.8 i pkt. 19.4 regulaminu). Losowanie laureatów nagrody głównej przebiegać będzie w następujący sposób:

 • pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody głównej (laureat nr 1),
 • druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody głównej (laureat nr 2).

 

NAGRODY

 

 • Nagrodą główną w loterii jest 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) przekazane w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego, zgodnie z pkt. 19.3 regulaminu. Dodatkowo do nagrody głównej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 1.111,11 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych 11/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody głównej wynosi 11.111,11 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 11/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 1.111,11 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych 11/100) zostanie przeznaczona  na   pokrycie   należnego   podatku   dochodowego   od   wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację

 

 • Nagrodą natychmiastową w loterii jest 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) przekazane w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego, zgodnie z pkt. 18.4

Łączna ilość nagród natychmiastowych wynosi 310 (słownie: trzysta dziesięć) sztuk.

Łączna wartość nagród natychmiastowych wynosi 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100).

 

 • Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 311 (słownie: trzysta jedenaście) sztuk.

 

 • Łączna wartość całej puli nagród w loterii wynosi 42.111,11 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto jedenaście złotych 11/100).

 

 • Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

 

 • Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły  szkolenie  w przedmiocie  przepisów o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej

 

 

 

 • Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 17.1 regulaminu, należy w szczególności:
 • zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
 • zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
 • podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
 • udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
 • nadzór nad przebiegiem postępowania

 

OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWAŃ NAGRÓD NATYCHMIASOWYCH ORAZ NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH Z PULI NIEWYDANYCH NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH

 

 • Laureaci nagród natychmiastowych zostaną poinformowani o wygranej natychmiast po dokonaniu zwycięskiego zgłoszenia do loterii, poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej loterii, a także dodatkowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu.

 

 • Laureaci nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych (jeżeli taka pula powstanie) zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia losowania nagród, o którym mowa w pkt. 14.3 regulaminu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii, zgodnie z pkt. 11.2

 

 • Organizator w treści komunikatu jak i w treści wiadomości e-mail, o których mowa w

18.1 oraz pkt. 18.2 regulaminu poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata nagrody natychmiastowej, o których mowa w pkt. 18.4 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody.

 

 • Warunkiem wydania nagrody natychmiastowych jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza dla laureatów nagród natychmiastowych, który będzie dostępny na stronie internetowej loterii pod adresem: laureaci.smolar.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu  wysłania  przez  organizatora  wiadomości  e-mail  informującej  o  wygranej,  o której mowa w pkt. 18.1 lub 18.2 regulaminu. Laureat nagrody natychmiastowej zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:
 • imię i nazwisko laureata,
 • pełen adres zamieszkania laureata,
 • adres e-mail laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu),
 • numer rachunku bankowego laureata, prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać wysłana nagroda natychmiastowa,
 • zamieszczenie/załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego z numerem zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu (plik

 z dowodem zakupu nie powinien przekraczać wielkości  5 MB i powinien być wykonany  w formacie .png lub .jpg. lub .jpeg),

 • oraz zaznaczenie oświadczeń o następującej treści:
 • „Zapoznałem/-am się z  regulaminem  loterii  „Świeżość  i  nagrody  dla  każdego!”  wraz z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych         i akceptuję jego wszystkie ”.
 • „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 ”.
 • „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa z o. o.

 

 

 

z siedzibą w Łodzi, Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

 

W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat nagrody natychmiastowej narusza zasady gry określone w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, organizator loterii może zobowiązać ww. laureata (żądaniem skierowanym  za pośrednictwem wiadomości e-mail,  na adres e-mail, który laureat  podał   w zgłoszeniu do loterii zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu), do przesłania oprócz powyżej wymaganych danych i oświadczeń oryginału dowodu zakupu z czytelnym numerem dowodu, który został zarejestrowany w bazie loterii na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania (decyduje data otrzymania dowodu zakupu przez organizatora). Niedotrzymanie ww. warunków przez laureata oznacza, że laureat traci prawo do nagrody natychmiastowej.

 

 • Laureaci nagród   natychmiastowych   muszą   podać   i   wysłać   wymagane   dane    i oświadczenia w formularzu dla laureatów nagród natychmiastowych na stronie internetowej pod adresem: laureaci.smolar.pl, zgodnie z pkt. 18.4 regulaminu w terminach wynikających z postanowień regulaminu, odpowiednio najpóźniej do dnia:
 • laureaci nagród natychmiastowych w loterii do dnia 07.11.2019 ,
 • laureaci nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych do dnia 22.11.2019

O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród, decyduje data ich otrzymania przez organizatora.

 

 • W przypadku niepodania / niezamieszczenia w formularzu dla laureatów nagród natychmiastowych na stronie internetowej pod adresem: laureaci.smolar.pl ww. danych i oświadczeń przez laureata, laureat traci prawo do nagrody, a niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

 

OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWANIA NAGRODY GŁÓWNEJ

 

 • Laureat nagrody głównej zostanie powiadomieni o wygranej najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia losowania nagrody głównej za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS oraz telefonicznie na numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.2

Organizator w treści wiadomości SMS oraz telefonicznie, poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata nagrody głównej oryginału dowodu zakupu promocyjnego oraz kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 19.3 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody głównej.

 

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata nagrody głównej o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest wyłączony lub w przypadku kontaktu telefonicznego z laureatem głównej niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez laureata, pomimo co najmniej dziesięciu prób kontaktu podejmowanych przez organizatora w co najmniej trzech różnych dniach, o różnych porach dnia. Organizator  podejmie  co  najmniej  dziesięć  prób  kontaktu  telefonicznego,  w trzech różnych dniach, o różnych porach dnia, w co najmniej godzinnych odstępach, czekając   każdorazowo    co    najmniej    sześć    sygnałów    połączenia    W przypadku zgłoszenia się poczty głosowej lub sygnału oznaczającego „zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału", „abonent czasowo niedostępny", „abonent ma wyłączony telefon lub

 

 

 

jest poza zasięgiem”, „nie ma takiego numeru” lub innych podobnych, próbę powiadomienia uznaje się za wykonaną i dolicza się ją do dziesięciu połączeń, o których mowa powyżej.     W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona powtórzenia.

 

 • Warunkiem wydania    nagrody     głównej     jest     przesłanie     przez     laureata w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, o której mowa       w pkt. 19.1 regulaminu, na adres biura organizatora (Smolar Agencja Promocyjno- Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) następujących danych i oświadczeń laureata, tj.:
 • oryginał dowodu zakupu z numerem dowodu zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu,
 • imię i nazwisko laureata,
 • pełen adres zamieszkania laureata,
 • numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (zgodnie z

11.2 regulaminu),

 • numer rachunku bankowego laureata, prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który zostanie wysłana nagrody,
 • seria i numer dokumentu tożsamości laureata,
 • nr ewidencyjny PESEL laureata lub data urodzenia i obywatelstwo laureata w przypadku braku posiadania nr PESEL,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści:
 • „Zapoznałem/-am się  z  regulaminem  loterii  „Świeżość  i  nagrody  dla  każdego!”  wraz z zawartą  w  nim  klauzulą  informacyjną  dotyczącą  przetwarzania  danych  osobowych i akceptuję jego wszystkie ”.
 • „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 ”.
 • „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski  w  Łodzi,   Smolar  Agencja  Promocyjno-Reklamowa    z  o.  o.   z siedzibą w Łodzi, Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

 

Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureata nagrody głównej znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/loteria-swiezosc-i-nagrody-dla- kazdego,  skąd  laureat  może  pobrać  gotowy  formularz.  Przyjmowane  są  również  dane  i   oświadczenia   napisane    nie    na   formularzu    proponowanym    przez    organizatora, z zastrzeżeniem, że muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.

 

 • W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń przez laureata nagrody głównej w terminie wskazanym w pkt. 19.5 regulaminu, uprawnienie do nagrody głównej przechodzi na laureata z listy rezerwowej. Postępowanie z laureatem nagrody głównej z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody głównej. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt. 19.6 regulaminu, niewydana nagroda główna pozostaje w dyspozycji

 

 • Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata nagrody głównej, laureat musi zgłosić do organizatora w terminie wynikającym z postanowień regulaminu, najpóźniej do   dnia   11.2019   r.   O zachowaniu   terminu   do   wniesienia   przesyłki   z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 29.11.2019 r.

 

 

 

 • Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata rezerwowego nagrody głównej, laureat   rezerwowy   musi   zgłosić   do   organizatora   w terminie   wynikającym   z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 13.12.2019 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 20.12.2019

 

WYDANIE NAGRÓD

 

 • Warunkiem odebrania przez laureata nagrody natychmiastowej (w tym nagrody natychmiastowej z puli niewydanych nagród natychmiastowych) jest przekazanie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także skanu / zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego z numerem dowodu zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 11.11 regulaminu (poprzez załączenie ich na stronie internetowej pod adresem:laureaci.smolar.pl w  formularzu  dla  laureatów  nagród  natychmiastowych  zgodnie   z zapisami pkt. 18.1 lub pkt. 18.2, pkt. 18.4 i pkt. 18.5 regulaminu).

 

 • Warunkiem odebrania przez laureata nagrody głównej jest przekazanie kompletu wymaganych danych  i  oświadczeń,  a  także  oryginału  dowodu  zakupu  promocyjnego    z  numerem  dowodu  zgodnym  ze  wskazanym  w  nagrodzonym  zgłoszeniu  oraz  z  datą  i  godziną  przypadającą  w  okresie  sprzedaży  promocyjnej,  która  jest  jednocześnie  datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 11.11 regulaminu (poprzez doręczenie ich na adres organizatora zgodnie z zapisami pkt. 19.1, pkt. 19.3, pkt. 19.5 lub pkt. 19.6 regulaminu).

 

 • Nagrody zostaną przekazane najpóźniej do dnia 10.01.2020 r. na numer rachunku bankowego prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazany przez laureata w formularzu zgodnie z pkt. 18.4 albo pkt. 19.3 regulaminu. Za datę przelewu uznaje się datę obciążenia rachunku

 

 • Nagrody nieodebrane z winy laureatów do dnia 10.01.2020 r. pozostają w dyspozycji organizatora.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 • Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania loterii wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 17.01.2020
 • Każda reklamacja  zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  Ministra  Finansów  w sprawie trybu zgłaszania roszczeń  uczestników  gier  hazardowych  (Dz.    z  2019  r., Nr 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.
 • Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie i formie wskazanej w pkt. 21.1 regulaminu oraz zawierająca wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt. 21.2

 

 

 

 • Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 31.01.2020 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez organizatora.
 • Postępowanie reklamacyjne  jest  dobrowolne   i   nie   wyłącza   prawa   uczestnika   do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

 

 • Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

 

 • Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

ZOBOWIAZANIE PODATKOWE

 

23.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2019 poz. 847).

 

 • Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2019 poz. 847) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie

 

 • Administratorem danych osobowych jest organizator loterii, tj. Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź.

 

 • Administrator danych osobowych informuje, że:
 1. dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii,
 2. dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c), pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
 3. podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w loterii,
 4. uczestnikowi przysługuje:
 • prawo dostępu do podanych danych osobowych,

 

 

 

 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e-mail: biuro@smolar.pl,
 1. uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
 2. dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii, podmiotom uczestniczącym w wydawaniu nagród, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,
 3. dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
 4. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym

 

 • Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem strony internetowej smolar.pl używając internetowego adresu kontaktowego biuro@smolar.pl lub też kontaktować się telefonicznie z organizatorem pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

 

ORGANIZATOR

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Loterii Promocyjnej „Świeżość i nagrody dla każdego!”

 

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego.

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

Przykładowe przyporządkowanie nagród do poszczególnych bramek czasowych dla dnia 01.10.2019 r.

 

 

LP

data

start

koniec

1

01.10.2019

00:00:00

02:18:26

2

01.10.2019

02:18:27

04:50:46

3

01.10.2019

04:50:47

06:51:55

4

01.10.2019

06:51:56

09:39:16

5

01.10.2019

09:39:17

12:29:21

6

01.10.2019

12:29:22

15:15:34

7

01.10.2019

15:15:35

18:01:05

8

01.10.2019

18:01:06

20:13:13

9

01.10.2019

20:13:14

22:15:00

10

01.10.2019

22:15:01

23:59:59

 

Przyporządkowanie nagród do poszczególnych bramek czasowych w każdym etapie dziennym w loterii.

NIEPUBLICZNY