Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

                                                                                                

REGULAMIN KONKURSU FREEYU
„Wygraj trening z Marcinem Gortatem dla dziecka i jego przyjaciół.”

 • 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu, prowadzonego pod nazwą: „Wygraj trening z Marcinem Gortatem dla dziecka i jego przyjaciół.”, zwanym dalej "Konkursem" jest Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. z siedzibą przy Nyskiej 21, 48-385 Otmuchów wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028079, NIP 7530012546, REGON: 531258977, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie Frisco.pl.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczym do tej ustawy.
 5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 10.10.2019 roku o godzinie 00:00, a zakończenie w dniu 10.11.2019 roku o godzinie 23:59, (który jest ostatnim dniem postępowania reklamacyjnego).
 6. Konkurs obejmuje wszystkie produkty marki FreeYu nabyte w sklepie internetowym Frisco.pl, (zwane dalej „Produkty Promocyjne”). Zakup Produktów Promocyjnych w innym terminie, niż określony w pkt 5 powyżej oraz w innych punktach sprzedaży, niż Frisco.pl, nie upoważnia do uczestnictwa w Konkursie.
 7. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonująca w serwisie Frisco.pl zakupu produktów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie i określonych w § 1 pkt. 6, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego. (dalej „Uczestnik”).
 8. Konkurs prowadzony będzie wyłącznie na stronie sklepu internetowego Frisco.pl.
 9. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, rodzice małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w niniejszym punkcie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.
 • Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.

 

 • 2
  ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
  1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
  2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie następujące warunki:
   1. Dokonać jednorazowo zakupów na stronie www.frisco.pl o wartości minimum 20 zł brutto dowolnych produktów z linii FreeYu, potwierdzonych jednym dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej (zwany dalej „Dowód Zakupu”) i zachować oryginał tego Dowodu Zakupu, aby otrzymać nagrodę gwarantowaną. Minimalna wartość zamówienia dla zamówień objętych dostawą Friscovanem na terenie Warszawy i okolic wynosi 100 zł brutto.
   2. Dokonać jednorazowo zakupów na stronie www.frisco.pl o wartości minimum 20 zł brutto dowolnych produktów z linii FreeYu, potwierdzonych jednym dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej (zwany dalej „Dowód Zakupu”) i zachować oryginał tego Dowodu Zakupu oraz wykonać zadanie konkursowe: „Twoje Oblicza Wolności - Pokaż nam czym dla Ciebie jest wolność” (dalej „Zadanie Konkursowe”) o którym mowa w pkt. 4 poniżej aby wziąć udział w rywalizacji o Nagrodę Główną. Minimalna wartość zamówienia dla zamówień objętych dostawą Friscovanem na terenie Warszawy i okolic wynosi 100 zł brutto.
   3. Zachować dowód zakupu. Zakupy z różnych Dowodów zakupu nie sumują się .
  3. Przed wysyłaniem zgłoszenia konkursowego każdy Uczestnik powinien zapoznać się
   z Regulaminem, prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy, potwierdzić akceptację Regulaminu poprzez kliknięcie w odpowiedniego pola zgody w formularzu zgłoszeniowym, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu.
  4. Realizacja zadania konkursowego „Twoje Oblicza Wolności - Pokaż nam czym dla Ciebie jest wolność” obywa się poprzez przesłanie za pomocą platformy promocyjnej dowolnej pracy w formie:
 1. Tekstu, zdjęcia, skanu pracy plastycznej w postaci pliku: pdf, jpg, jpeg, bmp, png (łączna waga plików nie może przekraczać 20 MB).
 2. Linku do materiału wideo przesłanego, jako wiadomość tekstowa.

 

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest prawidłowe, jeżeli zostanie zarejestrowane przez system teleinformatyczny Frisco.pl w Terminie Zgłoszeń, to jest od godziny 00:00:00 dnia 10.10.2019 roku do godziny 23:59:59 dnia 10.11.2019 roku.
 2. Realizacja Zadania Konkursowego „Twoje Oblicza Wolności - Pokaż nam czym dla Ciebie jest wolność” nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu ani regulaminów serwisu Frisco.pl, w którym Uczestnik zamieszcza Zadanie Konkursowe. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Zadania Konkursowe wysłane i otrzymane przez Organizatora w Terminie zgłoszeń.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu może uczestniczyć w Konkursie dowolną liczbę razy, tj. może dokonać dowolną liczbę Zadań Konkursowych, o ile każdorazowo spełni wymagania wskazane w §2 pkt. 2
 4. Dokonując Zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie na numer telefonu/ adres e-mail, który został zarejestrowany w sklepie Frisco.pl, bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS/e-mail dotyczących udziału w Konkursie, tj. dotyczących przyjęcia zgłoszenia, powiadomienia o wygranej, weryfikacji prawa do nagrody, w tym powiadomienia o otrzymaniu przez Organizatora przesyłki, o której mowa w § 5 Regulaminu oraz o wynikach weryfikacji, a także dla Zwycięzcy o terminie wysłania nagrody. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych przychodzących połączeń telefonicznych, inicjowanych przez Organizatora, dotyczących powiadomienia o wygranej w Konkursie lub weryfikacji prawa do nagrody.
 5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny, a uczestnictwo bezpłatne.
 6. Komisja Konkursowa nie ocenia Zgłoszeń dla anulowanych zakupów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku:
  1. Zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub regulaminem serwisu Frisco.pl;
 8. Zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator podmiotów;
 9. Naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych
  i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
 10. Gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 11. Gdy Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych
  w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:
 • Podaje nieprawdziwe dane;
 • Jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

 

 • 3
  Nagrody
 1. Nagrodami w Konkursie są:
 2. Trzy nagrody główne (zwane dalej: „Nagroda Główna”) w postaci udziału w treningu z Marcinem Gortatem w Akademii High School ul. Ledóchowskiej 2, 02-972 Warszawa. Każda Nagroda Główna przeznaczona jest dla maksymalnie dziesięciu uczetników, którzy wezmą udział we wspólnym treningu w dniu 14.12.2019. Maksymalna, łączna liczba uczestników treningu to 30 zgłoszonych osób. Uczestnikami treningu mogą być osoby w wieku od 9 do 17 lat bez przeciwwskazań zdrowotnych. Każdy z Uczestników Treningu powinien stawić się na Trening z rodzicem lub prawnym opiekunem. Stawienie się na Trening bez rodzica lub prawnego opiekuna uniemożliwi udział w Treningu. Plan treningu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. 2000 szt. łącznie nagród gwarantowanych w postaci trzech rodzajów limitowanych kart tj. 700 szt. karta Pokora, 700 szt. karta Perfekcja, 600 szt. karta Kreatywność formatu A5 ze zdjęciem Marcina Gortata z autografem. Warunkiem otrzymania nagrody gwarantowanej jest spełnienie warunków § 2 pkt. 2a niniejszego Regulaminu. Nagroda gwarantowana zostanie dostarczona wraz z zamówieniem na adres zarejestrowany w profilu Uczestnika. Wybór karty podczas realizacji zamówienia będzie odbywał się metodą losową.
 4. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 20 000 zł brutto.
 5. Wszystkie prawidłowo nadesłane Zadania Konkursowe będą rywalizować o Nagrody Główne.
 6. Osoby, które nadeślą najlepsze Zadania Konkursowe (według oceny kreatywności wykonania zadania ocenianego przez Komisję Konkursową) otrzymają Nagrody Główne (zwani dalej: „Zwycięzcy”). Trzy kolejne Zadania Konkursowe w kolejności wyboru (według oceny kreatywności wykonania zadania ocenianego przez Komisję Konkursową) zostaną wpisaną na listę rezerwową.
 7. W ocenie wykonania Zadania Konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:
  a) kreatywność oraz oryginalność wykonania zadania,
  b) pomysłowość,
  c) słownictwo i stylistykę.
 8. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w przeciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, nie poźniej niż w dniu 25.11.2019r.
 9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 • 4
  Zasady wyłaniania Zwycięzców
  1. W celu wyłonienia Zwycięzców Nagrody Głównej oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”).
  2. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe uwzględniając atrakcyjność, oryginalność i walory artystyczne każdego Zadania Konkursowego oraz na tej podstawie wybierze trzy zwycięskie Zadania Konkursowe oraz trzy rezerwowe Zadania Konkursowe. Autorzy zwycięzkich Zadań Konkursowych otrzymają prawo do Nagrody Głównej.
  3. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
 1. zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
 2. rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
 3. podpisanie listy osób – laureatów Konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,
 4. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
  1. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniach od 11 do 15.11.2019r.
  2. Komisja Konkursowa sporządzi protokół ze swoich prac. W protokole zostaną wskazani Uczestnicy uznani decyzją Komisji Konkursowej za zwycięzców Konkursu wraz z uzasadnieniem wyboru.

 

 • 5
  Powiadomienie o wygranej
 1. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wyborze ich Zadań Konkurosowych poprzez kontakt telefoniczny z wykorzystaniem numeru telefonu kontaktowego lub za pomocą poczty elektronicznej zarejestrowanej w sklepie Frisco.pl, w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia. Regulamin Nagrody Głównej: Treningu z Marcinem Gortatem, w celu zapozanania się z jego treścią i zaakceptowania zostanie udostępniony Uczestnikom w dniu Treningu.
 2. Po otrzymaniu informacji o wyborze jego zgłoszenia konkursowego Zwycięzca zobowiązany będzie w terminie trzech dni roboczych przesłać na adres Organizatora: Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A., Dział Marketingu, ul. Nowowiejska 20, 48-303 Nysa z dopiskiem „Wygraj trening z Marcinem Gortatem dla dziecka i jego przyjaciół”, oryginał dowodu zakupu, o którym mowa w § 2 pkt. 2 lit. d), wraz z prawidłowo wypełnioną, Kartą zgłoszenia Uczestnika do udziału w Treningu z Marcinem Gortatem, stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Po weryfikacji nadesłanego Dowodu zakupu oraz Kart zgłoszeń, Nagroda główna w postaci imiennych zaproszeń na Trening z Marcinem Gortatem w Akademii High School zostanie przekazana za pomocą operatora pocztowego lub poczty elektronicznej na adres wskazany podczas rejestracji w sklepie Frisco.pl. w terminie 14 dni od dnia przyznania danej Nagrody.
 4. Nagroda Główna w Konkursie, która nie została rozdysponowana z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez Uczestników. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą traci on prawo do Nagrody.
 6. Organozator podejmie trzy próby skontaktowania się ze Zwycięzcą, w przypadku, gdy pierwsza okaże się nieksuteczna.
 7. W przypadku, gdyby podany przez daną osobę numer kontaktowy lub adres poczty elektronicznej był nieprawidłowy, jak również skontaktowanie się telefoniczne lub też dostarczenie wiadomości pocztą elektroniczną z informacją o przyznaniu Nagrody było niemożliwe z innych przyczyn niezależnych od Organizatora (w szczególności, w związku
  z przepełnieniem skrzynki danej osoby) Organizator nie jest zobowiązany do podejmowania w jakikolwiek inny sposób dalszych prób skontaktowania się ze Zwycięzcą, czego wynikiem jest utrata prawa do Nagrody dla danego Zwycięzcy.
 8. Laureat traci prawo do Nagrody, gdy:
 9. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu; lub
 10. nie prześle stosownego dowodu zakupu na żądanie Organizatora; lub
 11. odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania Nagrody; lub
 12. przesłany dowód zakupu będzie podrobiony, przerobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub
 13. przesłany dowód zakupu będzie miał późniejszą datę niż data zgłoszenia Uczestnika do Konkursu; lub
 14. przesłany dowód zakupu będzie dotyczył innego zakupu niż Zakup Promocyjny; lub
 15. kontakt ze Zwycięzcą okaże się niemożliwy.

 

 • 6
  Postępowanie reklamacyjne
 1. Każdemu Uczestnikowi akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia akcji (10.2019r. do dnia jej zakończenia 10.11.2019r.). Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 10.11.2019r. nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny adres korespondencyjny Uczestnika wraz z kodem pocztowym reklamującego datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, dokładną nazwę Konkursu oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację).
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
  Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A., Dział Marketingu, ul. Nowowiejska 20, 48-303 Nysa: z dopiskiem reklamacja Konkursu „Wygraj trening z Marcinem Gortatem dla dziecka i jego przyjaciół”.
 4. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Roszczenia związane z udziałem w Konkursie przedawniają się z upływem 3 miesięcy od dnia wymagalności.

 

 • 7
  Prawa autorskie
 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Zadania Konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych.
 2. Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin oświadcza, że:
 3. przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Zadaniu Konkursowym w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika, w tym w szczególności udzielenia licencji, o której mowa w ust. 3 poniżej oraz zawarcia z Organizatorem umowy, o której mowa w ust. 9 poniżej;
 4. zgłoszona przez niego Zadanie Konkursowe nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;
 5. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich;
 6. wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora swojego wizerunku udostępnionego w ramach Zadania Konkursowego na czas nieokreślony na polach eksploatacji i w zakresie określonym w ust. 3 i 4 poniżej;
 1. Z chwilą przekazania Uczestnikowi Nagrody, o której mowa w §3 ust. 1 lit. b), Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z Zadania Konkursowego według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w lit. a. – e. poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania z Zadania Konkursowego dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursowe, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania Zadania Konkursowego, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w lit. b. - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Zadań Konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na stronie www.freeyu.pl i w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook i serwisie Instagram;
  4. wykorzystywanie Zadań Konkursowych do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w Internecie, poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;
  5. wprowadzanie Zadań Konkursowych w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Zadań Konkursowych w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
 2. Korzystanie z Zadań Konkursowych na polach eksploatacji określonych w ust. 3 lit. a. – e. powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień, animacji lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, dostosowywanie Zadania Konkursowego, w tym na dodawanie do Zadania Konkursowego elementów animacji i korzystanie w takiej formie z Zadania Konkursowego na polach eksploatacji określonych w ust. 3 lit. a. – e. powyżej,
 3. Licencja, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.
 4. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Zadań Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
 5. Niniejsza licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 6. Organizator zastrzega zgodnie z art. 921 § 3 KC, że nabywa prawo własności do nośnika, na którym utrwalono Zadanie Konkursowe oraz autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej do nagrodzonego Zadania Konkursowego z dniem wydania Nagrody Laureatowi Konkursu.
 7. Laureat Konkursu zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Nagrody w formie pisemnego oświadczenia przyjętego przez Organizatora, umowę o bezpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zadania Konkursowego na wskazanych ust. 3 niniejszego paragrafu polach eksploatacji i za wyłącznym wynagrodzeniem w postaci przyznanej danemu Laureatowi Konkursu Nagrody. Projekt oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wyboru Laureatów Konkursu, z którymi zawarta zostanie umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych.
 8. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do Utworu na Organizatora, Laureat Konkursu zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru autorskiego względem Utworu. Laureat Konkursu zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, i inne dostosowywanie Zadania Konkursowego do potrzeb Organizatora.
 9. Uczestnik zobowiązuje się, że do dnia Ogłoszenia Wyników Konkursu, prawa o których mowa w ust. 2 lit a nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.
 10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Zadania Konkursowego. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Zadania Konkursowego, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.

 

 • 8
  Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z realizacją Konkursu, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem danych Zwycięzców na stronie https://www.frisco.pl.
  2. Administratorem danych osobowych są Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. z siedzibą przy ul. Nyskiej 21, 48-385 Otmuchów.
  3. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

- imię i nazwisko Uczestnika,

- adres poczty elektronicznej,

- numer telefonu kontaktowego,

- adres zamieszkania

- inne dane niezbędne do rozliczenia obowiązku podatkowego w przypadku - osoby,
   która otrzyma Nagrodę.

 1. Uczestnicy Konkursu wszelkie pytania w zakresie przetwarzania danych mogą zgłaszać na adres Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A., Dział Marketingu, ul. Nowowiejska 20, 48-303 Nysa, z dopiskiem Konkurs „Wygraj trening
  z Marcinem Gortatem dla dziecka i jego przyjaciół.”
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu, w tym wyłonienie Zwycięzcy oraz przekazanie Nagrody. Dane osobowe przetwarzane będą również w celach rachunkowo-podatkowych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: dobrowolnie udzielonej zgody (realizacja Konkursu) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, obowiązku wynikającego z przepisów prawa (cele rachunkowo-podatkowe) - art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dostęp do danych osobowych będzie miał wyłącznie upoważniony personel administratora oraz podmioty zewnętrzne, świadczące na rzecz administratora usługi marketingowe.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będących członkami UE.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących rachunkowości i podatków, oraz przedawnienia dochodzenia roszczeń.
 7. Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych go dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 8. Uczestnik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 9. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
 11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
  w tym do profilowania.
 12. Dane osobowe Zwycięzców zostaną upublicznione (imię i nazwisko) w związku z Konkursem na stronie internetowej Frisco.pl.

 

 • 9
  Postanowienia końcowe
 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny będzie do wglądu na stronie internetowej promocji pl w zakładce regulaminy, pod adresem www.freeyu.pl oraz u Organizatora w Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A., Dział Marketingu, ul. Nowowiejska 20, 48-303 Nysa. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin akcji drogą pocztową.
 2. Uczestnik przed przystąpieniem do akcji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad akcji, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w akcji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
 4. zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 5. zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.
 6. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w serwisie Frisco.pl, na stronie internetowej www.freeyu.pl oraz za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika w ramach rejestracji w serwisie Frisco.pl.
 7. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Frisco.pl oraz na stronie internetowej wwwfreeyu.pl względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikające z akcji są rozpatrywane przez właściwy sąd dla siedziby Organizatora.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„Wygraj trening z Marcinem Gortatem dla dziecka i jego przyjaciół.”

 

Plan treningu z Marcinem Gortatem

 

 1. Termin: 14.12.2019
 2. Miejsce: Akademia High School, ul. Ledóchowskiej 2, 02-972 Warszawa
 3. Czas trwania: 3 h
 4. Ilość uczestników: maksymalnie 30
 5. Grupy wiekowe: 2 grupy wiekowe 9-13 oraz 14-17
 6. Program:

- wspólna rozgrzewka połączona z animacją muzyczną
- podział grup wiekowych na 5 "drużyn”, w których będą poruszali się pomiędzy stacjami

- rozpoczęcie rywalizacji polegającej na wykonywaniu na czas przygotowanych ćwiczeń,
  za które uczestnik otrzymuje określoną liczbę punktów zależnie od tego, ile
  poprawnych powtórzeń danego ćwiczenia wykona
- czas trwania rozgrzewki plus rywalizacji – 1,45 minut
- czas z Marcinem Gortatem

 1. Obsługa campu obejmuje:
  - ubezpieczenie NNW dla uczestników
  - zabezpieczenie medyczne
  - wodę dla uczestników
  - zapewnienie sprzętu (piłki, pachołki, dodatkowe kosze etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
„Wygraj trening z Marcinem Gortatem dla dziecka i jego przyjaciół.”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Ja, _________________________________________________________ niżej podpisany potwierdzam przeniesienie na Załady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  z siedzibą w Otmuchowie (dalej również: „ZPC Otmuchów”) na zasadach określonych w szczególności w treści niniejszego oświadczenia, autorskich praw majątkowych do Zadania Konkursowego w postaci zdjęcia/filmu video/animacji/skanu pracy plastycznej (dalej również: „Utwór”), zgłoszonego przez mnie w ramach organizowanego przez ZPC Otmuchów Konkursu „Wygraj trening z Marcinem Gortatem dla dziecka i jego przyjaciół” (dalej również: „Konkurs”).

 Jednocześnie oświadczam, że:

 1. Przeczytałem i zaakceptowałem Regulamin konkursu „Wygraj trening z Marcinem Gortatem dla dziecka i jego przyjaciół”, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia;
 2. Przysługuje mi wyłączne i nieograniczone prawami osób trzecich prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do Utworu;
 3. Utwór wykonałem osobiście w zakresie mojej indywidualnej twórczości i wkładu intelektualnego. Niniejszym potwierdzam przeniesienie na ZPC Otmuchów jako organizatora/przyrzekającego nagrodę w Konkursie, w chwili wydania mi nagrody, autorskich praw majątkowych do Utworu na wszelkich znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia polach eksploatacji, w tym w szczególności na polach eksploatacji określonych w § 7 pkt 3 Regulaminu Konkursu.

Dodatkowo zobowiązuję się do niewykonywania przysługujących mi autorskich praw osobistych w stosunku do Utworu – w tym w szczególności zobowiązuję się powstrzymywać od wykonywania nadzoru autorskiego w stosunku do Utworu i zezwalam ZPC Otmuchów i podmiotom upoważnionym do tego przez ZPC Otmuchów na przeróbki, adaptacje, zmianę, dostosowywanie Utworu. Z tytułu przeniesienia przez ZPC Otmuchów majątkowych praw autorskich do Utworu, ZPC Otmuchów przyznała mi nagrodę w postaci Treningu z Marcinem Gortatem w dniu 14.12.2019 r., która w całości zaspakaja moje roszczenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworu i powstrzymania się od wykonywania osobistych praw majątkowych do Utworu.

      Niniejsze oświadczenie może być odwołane lub zmienione tylko za zgodą ZPC Otmuchów.

 

……………………………………………, dnia …………………….. r.                                       _________________________

                                  Imię i nazwisko Uczestnika

Przyjmuję powyższe oświadczenie w imieniu Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie.

      Otmuchów, dnia ………………………… r.                                                           _________________________

                         Imię i nazwisko Przedstawiciela ZPC Otmuchów

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu
„Wygraj trening z Marcinem Gortatem dla dziecka i jego przyjaciół.”

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

DANE ZWYCIĘZCY KONKURSU:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………….

DANE UCZESTNIKÓW

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

DATA URODZENIA

WZROST

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

ORAZ NR TEL. KONTAKTOWEGO

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

…………………., dnia ………….. r.                                                                     _________________________

Imię i nazwisko Zwycięzcy