Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN PROMOCJI

ZDROWO ZAMIESZAJ Z ALPRO I PHILIPS

§1

DEFINICJE

 

Sformułowania użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

 

 1. PROMOCJA – sprzedaż premiowa prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „Zdrowo zamieszaj z Alpro i Philips” w Sklepach, w okresie od 09.2019 r. do dnia 17.11.2019 r. (termin zbierania zgłoszeń), której zasady zostały określone w niniejszym Regulaminie.
 2. ORGANIZATOR – NAV agency z o.o., główny adres siedziby: Warszawa, ul. Bukowińska 10/77, 02-703, NIP

5213863437, KRS 0000781701. Organizator działa na zlecenie Danone sp. z o.o.

 1. FUNDATOR - DANONE z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014227, kapitał zakładowy w wysokości 53.550.000 zł, NIP 527- 020-44-71, BDO 000013290.
 2. PARTNER – Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037385, posiadającą nr NIP 526-02-10-955, o kapitale zakładowym w wysokości 68.497.880 PLN
 3. SKLEP – dowolny punkt sprzedaży Produktów Promocyjnych na terenie Polski, w tym sklepy
 4. UCZESTNIK – osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce, konsument w rozumieniu 221 Kodeksu cywilnego,

która spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 1. ZAKUP PROMOCYJNY – jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych o wartości 20 zł.
 2. PRODUKT PROMOCYJNY – dowolne opakowanie produktu oznaczonego marką Alpro, produkowanego dla Danone sp. z o.
 3. PARAGON – dowód zakupu Produktu W Promocji biorą również udział faktury VAT wystawione

na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

 1. STRONA – serwis www pod adresem zdrowozamieszaj.pl za pomocą którego Uczestnik może wziąć udział w Promocji. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne, jednak wymaga dostępu do Internetu.
 2. NAGRODA – kod rabatowy o wartości -10% od ceny wybranego produktu brutto w sklepie internetowym philips.pl. Lista modeli produktów objętych Promocją:
 3. HR3664/90
 4. HR3752/00
 5. HR2895/00
 6. HR3868/00
 7. HR2163/00
 8. HR2173/90
 9. HR2166/00
 10. HR2621/90 i. HR2656/90
 11. HR1676/90
 12. HR1674/90
 13. HR1677/90
 14. HR1880/01

Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Zasady wykorzystania Nagrody są opisane w par. 4 niniejszego Regulaminu. Pula Nagród w Promocji wynosi 10 000 (dziesięć tysięcy) kodów. Nagrody mogą być wykorzystane na modele produktów objęte Promocją, a wskazane powyżej; przy czym liczba modeli danego

produktu jest ograniczona i obowiązuje do wyczerpania zapasów, w ramach łącznej puli 10.000 produktów.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń. W wypadku wyczerpania danego modelu produktu, Uczestnik ma możliwość wykorzystania Nagrody na pozostałe dostępne modele produktów wskazane powyżej.

 1. REGULAMIN – niniejszy

 

§2

ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją wszystkich zasad określonych w niniejszym
 2. Aby otrzymać Nagrodę, Uczestnik powinien w okresie trwania Promocji:
  1. Zakupić Produkty Promocyjne za 20 zł w dowolnym Sklepie
  2. Zrobić jedno, wyraźne i czytelne zdjęcie (nie skan) Paragonu dokumentującego Zakup

Promocyjny.

 1. Załadować wykonane zdjęcie na
 2. Podać swój adres e-mail.

Organizator dopuszcza warunkowo możliwość dokonania zgłoszenia w inny sposób, wyłącznie w wyjątkowych

i uzgodnionych z Organizatorem przypadkach.

 

§3

ZASADY WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ

 

 1. Organizator w żadnym przypadku nie dopuszcza do udziału w Promocji skanów Paragonów. W Promocji

można wykorzystywać jedynie zdjęcia Paragonów.

 1. Załadowane zdjęcie Paragonu będzie weryfikowane przez Organizatora pod kątem wartości Zakupu Promocyjnego, zgodności daty transakcji, której dotyczy Paragon z okresem trwania Promocji oraz unikalności Weryfikacja może trwać do 48h zegarowych w dni robocze.
 2. Paragony będą weryfikowane wg kolejności ich zarejestrowania na
 3. Zdjęcia, na których widnieje więcej niż jeden Paragon będą wykluczone z procesu przyznawania Nagród.
 4. Uczestnikom, którzy nadeślą Paragon dokumentujący zakup wielokrotności Produktu Promocyjnego, nie

przysługuje odpowiednio zwielokrotniona ilość Nagród. Jeden Paragon uprawnia do odbioru maksymalnie jednej Nagrody.

 1. Paragony, z których nie wynika jednoznacznie, że dotyczą zakupu Produktu Promocyjnego, nie będą brane pod uwagę w przydzielaniu Nagród.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania oryginału Paragonu do ewentualnej weryfikacji przez Organizatora,

lecz nie dłużej niż do dnia 30.11.2019 r.

 1. W uzasadnionych przypadkach, Organizator może poprosić Uczestnika o fizyczne przesłanie zgłaszanego Paragonu drogą pocztową lub kurierską. Koszt przesłania Paragonu do Organizatora ponosi
 2. Jeżeli podczas weryfikacji okaże się, że Paragon na zgłoszonym zdjęciu ma ten sam numer co inny Paragon, którego zdjęcie było zgłoszone wcześniej, Organizator porówna oba Paragony. Jeżeli będą one identyczne, Zgłoszenie dodane jako drugie zostanie zweryfikowane
 • W przypadku negatywnej weryfikacji Paragonu, Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailowo,

wraz z określeniem przyczyny negatywnej weryfikacji.

 

§4

ZASADY WYKORZYSTANIA NAGRÓD

 

 1. Nagrody nie sumują się w ramach jednej transakcji na philips.pl, tj. każda Nagroda może być

wykorzystana dla osobnej transakcji.

 1. Promocją objęte są wybrane produkty Philips, wymienione w niniejszym Regulaminie w 1 p. 11.
 2. Zamówienia na philips.pl składane przy użyciu Nagród, będą realizowane zgodnie z Regulaminem sklepu

internetowego dostępnym na stronie https://www.philips.pl/sklep/termsAndConditions.

 

 1. Nagrody muszą być wykorzystane do 09.2020 r. Po tym terminie rabat wynikający z wykorzystania

Nagrody nie będzie honorowany.

 

 

§5

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 1. Po pozytywnej weryfikacji Paragonu, Organizator wyśle Nagrodę do Uczestnika na adres e-mail podany przez niego na
 2. Nagrody będą przydzielane wg kolejności zgłoszeń pod warunkiem ich pozytywnej
 3. Każdy Uczestnik może odebrać dowolną ilość Nagród, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków

uczestnictwa w Promocji.

 1. Organizator oświadcza, że Nagrody są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie 21 ust. 1 pkt. 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§6

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w zakresie niezgodności

przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres:

NAV agency

 1. Bukowińska 10/77 02-703 Warszawa

Z dopiskiem „Zdrowo zamieszaj z Alpro i Philips”, lub drogą mailową na help@navagency.com

 1. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym), a w miarę możliwości powinna również określać przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 2. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnieniu przyczyn uzasadniających złożenie

reklamacji.

 1. Organizator o wyniku postępowania reklamacyjnego zawiadamia składającego reklamację drogą korespondencyjną lub w inny sposób wskazany przez składającego reklamację. Niezależnie od złożenia reklamacji możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

 

§7

DANE OSOBOWE

 

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, dalej „UODO”).

 1. Administratorem danych osobowych wszystkich Uczestników jest Fundator (DANONE z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014227, kapitał zakładowy w wysokości 53.550.000 zł, NIP 527-020-44-71). Z Inspektorem Ochrony Danych można

kontaktować się pod adresem: iod.danone@danone.com.

3.         Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy podczas rejestracji zgłoszenia wyrazili zgodę na przesyłanie treści marketingowych, jest Koninklijke Philips N.V. z siedzibą w Amsterdamie,

 

w Królestwie Niderlandów.

Z Inspektorem Ochrony Danych ze strony Koninklijke Philips N.V. można kontaktować się pod

adresem: privacy@philips.com.

 

 1. Dane będą przetwarzane przez Fundatora w celu:
  1. realizacji Promocji, w tym w celu przekazania (podstawa prawna: zgoda uczestnika art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  2. wypełnienia obowiązku podatkowego (art. 6 1 lit. c RODO). )
  3. rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora oraz osób, których dane dotyczą 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes

Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO)).

 1. Fundator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w inny sposób, w szczególności nie przetwarza

ich do celów marketingowych, w tym profilowania, wysyłki newsletterów ani informacji handlowych.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w niniejszej Promocji, w tym odbiór Nagród.
 2. W przypadku Uczestników, którzy wyrażą zgodę na takie działanie, ich dane będą przetwarzane również w celach marketingowych Partnera. Uczestnik wyraża zgodę na takie przetwarzanie poprzez świadome zaznaczenie jej przy rejestracji Zgłoszenia na Zgoda ta nie jest obowiązkowa, a jej brak nie uniemożliwia wzięcia udziału w Promocji ani w żaden sposób nie pogarsza warunków  udziału  w  Promocji. Przez cele marketingowe, o których mowa powyżej, rozumie się wysyłkę newsletterów w formie e- mailowej
 3. Fundator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników przez czas trwania Promocji oraz okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Promocji, jednak nie dłużej niż przez rok po zakończeniu
 4. Koninklijke Philips N.V. będzie przechowywał dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę na ich przetwarzanie do celów marketingowych bezterminowo, aż do wycofania zgody przez
 5. Administratorzy danych mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Promocji innym podmiotom, w szczególności Organizatorowi, Partnerowi i podmiotom świadczącym wsparcie techniczne
 6. Uczestnicy promocji mają prawo:
 7. żądać od każdego z Administratorów informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru;
 8. sprostować dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia.
 9. żądać usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich

przetwarzania;

 1. żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania.
 2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora;
 3. przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła do

 

Administratora, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi;

 1. wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak pozostaje to bez wpływu na korzystanie z danych osobowych przed cofnięciem
 2. Aby skorzystać z praw osoba, której dane dotyczą, a są przetwarzane przez Fundatora powinna wysłać e-mail na adres iod.danone@danone.com, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji tego prawa, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać (wskazane jest podanie numeru telefonu).
 3. Aby skorzystać z praw osoba, której dane dotyczą, a są przetwarzane przez Koninklijke Philips N.V., powinna wysłać e-mail na adres privacy@philips.com, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji tego prawa, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać (wskazane jest podanie numeru telefonu).
 4. Uczestnik Promocji ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00.

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy w związku z Promocją, a Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu 919 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa obowiązujące na terytorium
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Promocji będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania
 4. Regulamin udostępniany będzie na Stronie, na https://navagency.com/konkursy oraz w siedzibie Organizatora.
 5. Do kontaktu z Organizatorem służy adres e-mail help@navagency.com lub numer telefonu +48 780 054

Obsługa zapytań odbywa się wyłącznie w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00.